Γνωμοδότηση περί επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού

Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/4/2019
 
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6/04.03.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 91/2019
 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Γνωμοδότηση περί επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή της Μπαθαρίστρας Κορίνθου και στον οικισμό Λάκα της Δ.Κ. Αθικίων του Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7436/28-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ ( 18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Παρτσινέβελος Κων/νος, Αντιδήμαχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Βλάσσης Δημήτριος
8.       Κεφάλας Σταύρος
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
18.    Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
1. Παππάς Αντώνιος
2. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
3. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος προσήλθε στο τέλος του 27ου ΗΔΘ
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Φαρμάκης Γεώργιος
6. Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
7. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
13. Κορδώσης Χρήστος
14. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Γνωμοδότηση περί επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή της Μπαθαρίστρας Κορίνθου και στον οικισμό Λάκα της Δ.Κ. Αθικίων του Δήμου Κορινθίων»,
έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
– Τις παραγράφους 1 και 2β’ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και
– Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010,
Σας διαβιβάζουμε:
1.                   Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 41630/26-11-2018 αίτηση του κου Γεώργαρη Γεωργίου με την οποία ζητά την Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή της «Λάκα Αθικίων» Κορίνθου.
Β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 43270/11-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να μας αποστείλει το κοστολόγιο για την ανωτέρω αιτηθείσα τοποθέτηση.
Γ) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ: 3166/28-01-2019 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 00752/25-01-2019) ποσού 3.609,35€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2. Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 35625/05-11-2018 αίτηση του κου Ρέμμα Γεωργίου με την οποία ζητά την Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή της «Μπαθαρίστρας» του Δήμου Κορίνθίων.
Β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 35625/05-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να μας αποστείλει το κοστολόγιο για την ανωτέρω αιτηθείσα τοποθέτηση.
Γ) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ: 2593/22-01-2019 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 00580/22-01-2019) ποσού 1.157,42€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
3. Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 12741/16-04-2018 αίτηση του κου Τσιρικλού Νεκτάριου με την οποία ζητά την Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή της «Μπαθαρίστρας» του Δήμου Κορίνθίων.
Β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 12741/26-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να μας αποστείλει το κοστολόγιο για την ανωτέρω αιτηθείσα τοποθέτηση.
Γ) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ: 2709/23-01-2019 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 00636/23-01-2019) ποσού 3.520,61€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Σύμφωνα με ανωτέρω 1Γ, 2Γ και 2Γ απαντητικά έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, για την υλοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων Επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή της «Μπαθαρίστρας» Κορίνθου και στον οικισμό «Λάκα Αθικίων» Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων απαιτείται συνολικά η καταβολή ποσού 8.287,38 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.
Παρακαλούμε για την έκφραση γνώμης περί της αναγκαιότητας επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στις ανωτέρω περιοχές του Δήμου Κορινθίων.»
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τις διατάξεις των άρθρου 32 §§ 1 & 2β του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 65 § 1 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα των ανωτέρω Επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή «Μπαθαρίστρα» Κορίνθου και στον οικισμό «Λάκα» της Δ.Κ. Αθικίων, για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού στις ανωτέρω περιοχές του Δήμου Κορινθίων, η δαπάνη των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 8.287,38 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%.
Η διάθεση της ανωτέρω δαπάνης θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ΄ του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
                           Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 91 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06- 03- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος