Γνωστοποίηση Δημάρχου για την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου

Ο Δήμος Κορινθίων γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Κορινθίων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, για την επικουρία του και την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων απόψεων σε θέματα ωρίμανσης, δημοπράτησης και υλοποίησης οικοδομικών έργων, έργων υποδομής, έργων οδοποιίας, έργων ανάπλασης και διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων και μελετών συναφών αντικειμένων.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Γνωστοποίησης, πατήστε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:  Δήμος Κορινθίων, Κολιάτσου 32, Τ.Κ. 20131 Κόρινθος – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (τηλ. επικοινωνίας: 2741361031, 2741361081), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που άρχεται από τις 26/10/2021.

Leave a Comment