Δέσμευση πιστώσεων στον Προϋπολογισμό έτους 2019, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                       ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 480/2018
 
Θέμα 31ο Η.Δ: «Δέσμευση πιστώσεων στον Προϋπολογισμό έτους 2019, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
         και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΗΔΘ
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.       Σούκουλης Ανδρέας
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Δέσμευση πιστώσεων στον Προϋπολογισμό έτους 2019, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 12-10-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ως εξής:
Στο υπ΄ αριθμ. 33692/2-10-2018 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με θέμα «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» αναφέρονται τα εξής:
Έχοντας υπόψη :
1)       Το άρθρο 65, παρ. 1 του N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ : ΄΄Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο εκτός από κείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του΄΄
2)       Την παρ. 2, του άρθρου 67, του ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν.4337/15 : ΄΄Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος και δεν υπερβαίνουν τα ποσά της προηγούμενης παραγράφου, η έγκριση παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη……….3. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών που συμπεριλαμβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η έγκριση παρέχεται με την απόφαση του από το νόμο οριζόμενου αρμόδιου οργάνου τους, με την οποία αναλαμβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους’’….
3)       Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ 57/2018 μελέτης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 688.689,05 (με ΦΠΑ), η οποίασυντάχθηκε από την υπάλληλο των Τεχνικών Υπηρεσιών του τμήματος Προμηθειών κι Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ5, Καμτσιώρα Έλλη, και θεωρήθηκε από τον αναπλ. Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων Πολ/κό Μηχ/κό ΠΕ3, Καραΐσκο Ιωάννη, και στην οποία αναφέρονται τα ποσά για τα έτη 2018 και 2019 ως κάτωθι:
 
 
 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
 
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
 
 
Α/Α
ΚΑ
 
ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΣ 2018 (€)
ΠΟΣΟ (€)
ΜΕ Φ.Π.Α. 2018
ΠΟΣΟ (€)
ΜΕ Φ.Π.Α. 2018
ΠΟΣΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α. 2019
ΠΟΣΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α.
2018 – 2019
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
(ΜΕ ΦΠΑ)
1
20/6662.0002
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.
185.981,02
68.694,76
117.187,50
321.348,91
438.536,41
507.231,17
2
20/6691.0001
Προμήθεια εορταστικού φωτισμού
0,00
0,00
0,00
45.659,90
45.659,90
45.659,90
3
20/6661.0001
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών Κτιρίων
30.000,00
0,00
29.978,24
49.027,74
79.005,98
79.005,98
4
20/6662.0007
Προμήθεια φωτιστικών ιστών Δήμου Κορινθίων
22.000,00
0,00
21.948,00
34.844,00
56.792,00
56.792,00
 
 
ΣΥΝΟΛΟ:
258.981,02
68.694,76
169.113,74
450.880,55
619.994,29
688.689,05
 
 
ΦΠΑ 24%
50.125,36
13.295,76
32.731,69
87.267,20
119.998,89
133.294,65
 
 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (€)
208.855,66
55.399,00
136.382,05
363.613,35
499.995,40
555.394,40
 
 
 
 
Παρακαλούμε
 
Όπως μεριμνήσετε για τη δέσμευση περί εγγραφής των πιστώσεων στον Δημοτικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων, όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω θα πρέπει να δεσμευτεί το Δ.Σ. για την εγγραφή των πιστώσεων στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 ως εξής:
·        Στον Κ.Α.20/6662.0002 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ» πίστωση 321.348,91 €.
·         Στον Κ.Α. 20/6691.0001 με τίτλο «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού» πίστωση 45.659,90 €. Ο εν λόγω κωδικός αφορά σε εορταστικούς στολισμούς στο πλαίσιο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους.
·         Στον Κ.Α. 20/6661.0001 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών Κτιρίων» πίστωση 49.027,74 €.
·         Στον Κ.Α. 20/6662.0007 με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών ιστών Δήμου Κορινθίων» πίστωση 49.027,74 €
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τις διατάξειςτων νόμων 3463/2006, 3852/2010 και  4555/2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 Δεσμεύεται για την εγγραφή στον Δημοτικό Προϋπολογισμό του έτους 2019 των κατωτέρω πιστώσεων ως εξής:
·        Στον Κ.Α.20/6662.0002 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ» πίστωση 321.348,91 €.
·         Στον Κ.Α. 20/6691.0001 με τίτλο «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού» πίστωση 45.659,90 €. Ο εν λόγω κωδικός αφορά σε εορταστικούς στολισμούς στο πλαίσιο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους.
·         Στον Κ.Α. 20/6661.0001 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών Κτιρίων» πίστωση 49.027,74 €.
·         Στον Κ.Α. 20/6662.0007 με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών ιστών Δήμου Κορινθίων» πίστωση 34.844,00€
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 480 / 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                               Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment