Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της Λεωφ. Ανδρ. Πανανδρέου 86

Ημ/νία Δημοσίευσης : 15/4/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6/04.03.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 100/2019
 
Θέμα 14ο Η.Δ.: «Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της Λεωφ. Ανδρ. Πανανδρέου 86 (πρώην Λεωφ. Κορίνθου) για τις ανάγκες του ΚΕΠ στον Συνοικισμό Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7436/28-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ ( 18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Παρτσινέβελος Κων/νος, Αντιδήμαχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Βλάσσης Δημήτριος
8.       Κεφάλας Σταύρος
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
18.    Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
1. Παππάς Αντώνιος
2. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
3. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος προσήλθε στο τέλος του 27ου ΗΔΘ
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Φαρμάκης Γεώργιος
6. Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
7. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
13. Κορδώσης Χρήστος
14. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της Λεωφ. Ανδρ. Πανανδρέου 86 (πρώην Λεωφ. Κορίνθου) για τις ανάγκες του ΚΕΠ στον Συνοικισμό Κορίνθου», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 2668/22-01-2019 αίτηση τη Διεύθυνση του ΚΕΠ Κορίνθου ζητά την δημιουργία μίας θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ  επί την οδού Λεωφ. Ανδρ. Παπανδρέου με αριθ. 86 (πρώην Λεωφ. Κορίνθου) .
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 3/21/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση της αιτούμενης από την Διεύθυνση ΚΕΠ Κορίνθου μιας γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων (ΑΜΕΑ) στην οδό Λεωφ. Ανδρ. Παπανδρέου αριθ. 86 στον Συνοικισμό της πόλης της Κορίνθου. Η δημιουργούμενη θέση στάθμευσης δίδεται με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
  1. Να τοποθετηθεί οριζόντια και κατακόρυφη οδική σήμανση για την δημιουργία χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για ΑΜΕΑ διαστάσεων δυο (2,0) επί πεντέμισι (5,5) μέτρων στο οδόστρωμα της οδού Λεωφ. Ανδρ. Παπανδρέου με αριθμ. 86 στον Συνοικισμό για την κάλυψη των αναγκών του καταστήματος του ΚΕΠ.
  2. Η σήμανση να περιλαμβάνει δύο (2) πινακίδες Ρ-71 του Κ.Ο.Κ. στις οποίες να αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης της Δημοτικής Αρχής και οριζόντια κίτρινη διαγράμμιση σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Η τοποθέτηση της άνω σήμανσης να γίνει από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με αυτεπιστασία και με την επίβλεψη της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας.
  3. Σε περίπτωση υλοποίησης σχεδίου ανάπλασης των οδών στην εξεταζόμενη θέση από την Δημοτική Αρχή, το θέμα να επανεξεταστεί στα πλαίσια εκπόνησης και έγκρισης της σχετικής μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  4. Η παρούσα άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. πρωτ. 2668/22-01-2019 αίτηση την αριθμ. 3/21/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την χορήγηση μίας γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Λεωφ. Ανδρ. Πανανδρέου αρ. 86 (πρώην Λεωφ. Κορίνθου) στο Συνοικισμό της πόλης της Κορίνθου. Η δημιουργούμενη θέση στάθμευσης δίδεται με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
  1. Να τοποθετηθεί οριζόντια και κατακόρυφη οδική σήμανση για την δημιουργία χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για ΑΜΕΑ διαστάσεων δυο (2,0) επί πεντέμισι (5,5) μέτρων στο οδόστρωμα της οδού Λεωφ. Ανδρ. Παπανδρέου με αριθμ. 86 στον Συνοικισμό για την κάλυψη των αναγκών του καταστήματος του ΚΕΠ.
  2. Η σήμανση να περιλαμβάνει δύο (2) πινακίδες Ρ-71 του Κ.Ο.Κ. στις οποίες να αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης της Δημοτικής Αρχής και οριζόντια κίτρινη διαγράμμιση σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Η τοποθέτηση της άνω σήμανσης να γίνει από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με αυτεπιστασία και με την επίβλεψη της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας.
  3. Σε περίπτωση υλοποίησης σχεδίου ανάπλασης των οδών στην εξεταζόμενη θέση από την Δημοτική Αρχή, το θέμα να επανεξεταστεί στα πλαίσια εκπόνησης και έγκρισης της σχετικής μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  4. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της
  5. Η παρούσα άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 100 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08- 03- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος