Διάθεση πιστώσεων (Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λ.π.)

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διάθεση πιστώσεων (Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λ.π.)

Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 10/18.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 224/2018
 
Θέμα 20ο Η.Δ.: «Διάθεση πιστώσεων (Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λ.π.)»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15876/14-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος,
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Μουρούτσος Γεώργιος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Οικονόμου Γεώργιος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
17.    Πανταζής Βασίλειος,
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
1.      Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος,προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.      Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
4.       Βλάσσης Δημήτριος
5.       Παππάς Αντώνιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.       Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 11ου ΘΗΔ
9.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.    Σούκουλης Ανδρέας
11.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
12.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διάθεση πιστώσεων (Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λ.π.)», έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:
<< Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά  καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωση της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν.4337/2015 (Α’ 129). Ειδικότερα προβλέπεται ιδιαίτερος τρόπος ανάληψης υποχρέωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.
Έχοντας υπόψη    α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018, που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 25/504/19-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 16079/23-1-2018 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίουβ) την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την πρόσληψη του Δικηγόρου γ)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
1.
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΔΗΜΗΤΡΑ Γ.ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ»
Σύνταξη γνωμοδότησης περί εξώδικου συμβιβασμού της αίτησης Μαρίας συζ.Αναστ.Τσαντήλα Α.Ο.Ε 31/476/2017
198,40 €
2.
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΕΛΕΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΛΕΣΣΑ »
Διεκπεραίωση ελέγχου τίτλων στο Κτηματολόγιο & Α΄Υποθηκοφυκαλείο Κορίνθου για εγκαταλελειμμένο ακίνητο.Α.Ο.Ε 10/172/2018
496,00 €
3.
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ »
Παράσταση στο Εφετείο Ναυπλίου την 07/05/2018 ως συνήγορος υπεράσπισης του πρώην Αντ/ρχου Βατουσιάδη Νικόλαο.Α.Ο.Ε 29/407/2017
608,84€
4.
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝ.ΨΩΜΑ »
Παράσταση και Υπόμνημα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου στις 19/04/2018 για την προσφυγή του Δήμου κατά της 213/2009 απόφασης επιβολής προστίμου. Α.Ο.Ε 21/258/2017
149,00€
5.
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝ.ΨΩΜΑ »
Παράσταση και Υπόμνημα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου στις 19/04/2018 για την προσφυγή του Δήμου κατά της 212/2009 απόφασης επιβολής προστίμου. Α.Ο.Ε 21/258/2017
149,00€
6
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝ.ΨΩΜΑ »
Παράσταση και Υπόμνημα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου στις 19/04/2018 για την προσφυγή του Δήμου κατά της 215/2009 απόφασης επιβολής προστίμου. Α.Ο.Ε 21/258/2017
149,00€
7
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝ.ΨΩΜΑ »
Παράσταση και Υπόμνημα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου στις 19/04/2018 για την προσφυγή του Δήμου κατά της 214/2009 απόφασης επιβολής προστίμου. Α.Ο.Ε 21/258/2017
149,00€
8
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝ.ΨΩΜΑ »
Παράσταση και Υπόμνημα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου στις 19/04/2018 για την εκδίκαση αγωγής αποζημίωσης της Αρτέμιδος Δόσχορη. Α.Ο.Ε 35/508/2017
268,00€
9
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΚΩΝ/ΝΑ Ι.ΑΡΓΥΡΟΥ»
Παράσταση και Υπόμνημα στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης για την από 15/03/2018 αίτηση αναστολής που έχει ασκήσει η εταιρεία WATTAEA.O.E 10/158/2018
211,42€
10
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΕΛΕΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΛΕΣΣΑ »
Σύνταξη γνωμοδότησης περί εξώδικου συμβιβασμού επί αιτήματος του κ.Δημητρίου Λούτα για Ο.Τ 793. Α.Ο.Ε 8/113/2018
297,60€
11
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΠ.ΓΙΑΛΟΥ »
Παράσταση και Υπόμνημα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου στις 25/04/2018 κατά της εκδίκασης της αιτήσεως Ελένης χήρας Δημητρίου Γκράβα. Α.Ο.Ε 14/186/2017
238,08€
12
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΠ.ΓΙΑΛΟΥ »
Παράσταση και Προτάσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου κατά της αγωγής των Ευάγγελου Τασσόπουλου κλπ.
271,56€
13
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΚΩΝ/ΝΑ Ι.ΑΡΓΥΡΟΥ»
Παράσταση και Υπόμνημα στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης την 08/05/2018 κατά τη συζήτηση της από 10/06/2006 προσφυγής του Γεώργιου Πιέτρη κλπ.
422,84€
14
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΚΩΝ/ΝΑ Ι.ΑΡΓΥΡΟΥ»
Παράσταση και Υπόμνημα στο Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης στις 08/05/2018 στην συζήτηση της αίτησης ακύρωσης του Αντώνιου Ορφανίδη.
422,84€
15
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «Π.ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»
Παράσταση στο Α Τριμελές Πλημ/κείο Κορίνθου για την υπεράσπιση του Δήμαρχου Αλέξανδρου Πνευματικού
145,08€
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3δ του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Οικονόμου Γεωργίου)
1. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #198,40#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΔΗΜΗΤΡΑΣ Γ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
2. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #496,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΕΛΕΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΛΕΣΣΑ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
3. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #608,84#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος.
4. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #149,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΝ. ΨΩΜΑ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
5. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #149,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΝ. ΨΩΜΑ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος
6. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #149,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΝ. ΨΩΜΑ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος
7.Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #149,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΝ. ΨΩΜΑ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος
8.Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #268,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΝ. ΨΩΜΑ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος
9. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #211,42#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Ι. ΑΡΓΥΡΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος
10. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #297,60#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΕΛΕΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΛΕΣΣΑ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
11. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #238,08#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΠ. ΓΙΑΛΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
12. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #271,56#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΠ. ΓΙΑΛΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
13. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #422,84#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Ι. ΑΡΓΥΡΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
14. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #422,84#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Ι. ΑΡΓΥΡΟΥ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.
15. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #145,08#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου Π. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 224 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment