Διάθεση πιστώσεων (προμήθεια αναμνηστικών δώρων κ.λ.π.)

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διάθεση πιστώσεων (προμήθεια αναμνηστικών δώρων κ.λ.π.)

Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 10/18.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 225/2018
 
Θέμα 21ο Η.Δ.: «Διάθεση πιστώσεων (προμήθεια αναμνηστικών δώρων κ.λ.π.)»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15876/14-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος,
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Μουρούτσος Γεώργιος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Οικονόμου Γεώργιος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
17.    Πανταζής Βασίλειος,
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
1.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος,προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
4.Βλάσσης Δημήτριος
5.Παππάς Αντώνιος
6.        Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 1ουΕΗΔΘ και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 11ουΘΗΔ
9.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.      Σούκουλης Ανδρέας
11.      Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
12.      Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διάθεση πιστώσεων (προμήθεια αναμνηστικών δώρων κ.λ.π.)», ενημέρωσε τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 του Ν.3463/2006 “Πιστώσεις που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας μπορεί να διατεθούν, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την πληρωμή δαπανών, που αφορούν:
α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο Δήμος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται με την εδαφική του περιφέρεια και συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του.
β) Όμοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συμμετέχει ο Δήμος ή η Κοινότητα.
γ) Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων.
δ) Την τουριστική προβολή, με κάθε πρόσφορο μέσο, του Δήμου ή της Κοινότητας.
ε) Έκτακτες επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου ή της Κοινότητας”.
Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση της προμήθειαςαναμνηστικών δώρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ως κάτωθι :
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Είδος μονάδας
Ποσότητα
Τιμή μονάδας
(Ευρώ)
Δ Α Π Α Ν Η
1.
Πολυτελή κασετίνα τεσσάρων μεταλλικών μπρούτζινων νομισμάτων αρχ. Κορινθιακού τύπου. Με απεικόνιση του Πήγασου και της θεάς Αθηνάς.
45
20,00
900,00
2
Κασετίνα οχτώ μεταλλικών μπρούτζινων νομισμάτων αρχ. Κορινθιακού τύπου με απεικόνιση του Πήγασου και της θεάς Αθηνάς.
20
40,00
800,00
Σύνολο
1.700,00
ΦΠΑ 24%
408,00
Συνολική δαπάνη
2,108,00
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.700,00€ πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολική δαπάνη 2.108,00€ και θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α: 00/6433.0001του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Κορινθίων.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 με απ΄ ευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο Κορινθίων.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3δ του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Οικονόμου Γεωργίου)
Εγκρίνει τη προμήθεια αναμνηστικών δώρωνως κάτωθι:
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Είδος μονάδας
Ποσότητα
Τιμή μονάδας
(Ευρώ)
Δ Α Π Α Ν Η
1.
Πολυτελή κασετίνα τεσσάρων μεταλλικών μπρούτζινων νομισμάτων αρχ. Κορινθιακού τύπου. Με απεικόνιση του Πήγασου και της θεάς Αθηνάς.
45
20,00
900,00
2
Κασετίνα οχτώ μεταλλικών μπρούτζινων νομισμάτων αρχ. Κορινθιακού τύπου με απεικόνιση του Πήγασου και της θεάς Αθηνάς.
20
40,00
800,00
Σύνολο
1.700,00
ΦΠΑ 24%
408,00
Συνολική δαπάνη
2,108,00
 
Ψηφίζει την διάθεση πίστωσης ποσού 2.108,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00/6433.0001 του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» ποσού 10.000,00€ και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 με απ΄ ευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο Κορινθίων .
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 225 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25 – 05 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος