Διάθεση πιστώσεων

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διάθεση πιστώσεων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/1/2019
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 335/2018
 
Θέμα 26ο Η.Δ.: Διάθεση πιστώσεων.
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χασικίδης Χρήστος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 9ουΘΗΔ
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ
3. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ουΘΗΔ
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΗΔ    
10.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
11. Φαρμάκης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διάθεση πιστώσεων»,έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την από 12-07-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά  καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα   παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωση της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.
Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν.4337/2015 (Α’ 129). Ειδικότερα προβλέπεται ιδιαίτερος τρόπος ανάληψης υποχρέωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.
Έχοντας υπόψη    α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018, που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 25/504/19-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 16079/23-1-2018 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίουβ) την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την πρόσληψη του Δικηγόρου γ)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.
Α/Α
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
1.
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΠ. ΓΙΑΛΟΥ »
Σύνταξη έγγραφης γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 7722/758/2018 αίτηση του Χ. Κουλούρη κ.λ.π για πραγματοποίηση εξώδικου συμβιβασμού. A.O.E 10/173/2018
198,40 €
2
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Φ. ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ»
Σύνταξη έγγραφης γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 4353/399/2018 αίτηση του Αθανασίου Ιατρού περί εξώδικου συμβιβασμού. Α.Δ.Σ 11/202/2018
400,00 €
3
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Φ. ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ»
Παράσταση & κατάθεση υπομνήματος της από 15-10-2212 αγωγής του Παύλου Δαέλη κατά του Δήμου. Α.Δ.Σ 4/54/2018
149,00 €
4.
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Φ. ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ»
Σύνταξη εξώδικης όχλησης του Δήμου κατά Κ.Παπαιωάννου & Π.Κανελλόπουλου για καταβολή μισθωμάτων. Α.Δ.Σ 16/215/2017
160,00 €
5.
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΠΛΕΣΣΑ ΕΛΕΝΗ »
Έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας στα Λουτρά Ωραίας Ελένης & γνωμοδότηση επί ιδιοκτησιακού ζητήματος. Α.Ο.Ε 14/240/2018
496,00 €
6
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ-ΠΑΥΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ »
Παράσταση και υπόμνημα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου στις 7.6.2018 για την 28-12-2015 αγωγή του Δημητρίου Μέξια κ.λ.π
Α.Ο.Ε 3/31/2018
332,32 €
7.
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.ΓΚΟΤΣΗΣ »
Παράσταση & προτάσεις στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου για συζήτηση της της εταιρείας «LECHIGROUP” ΑΟΕ 10/157/2018
317,44 €
8.
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.ΓΚΟΤΣΗΣ »
Παράσταση & προτάσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου για συζήτηση της «LECHIGROUP” ΑΟΕ 9/121/2018
292,64 €
9.
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.ΓΚΟΤΣΗΣ »
Παράσταση & Υπόμνημα στο Τριμελές
Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου στις
21/06/2018 για την ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΦΑΡΜΣ ΑΕ.
900.24 €
10
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ »
Παράσταση στο Πταισματοδικείο Κορίνθου
για υπεράσπιση Σταύρου Κεφάλα & 2
γνωμοδοτήσεις ΑΟΕ 11/197/2018
297,60€
11
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ»
Παράσταση & προτάσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Σταύρου Τριανταφύλλου. ΑΟΕ 15/159/2016
336,32€
12
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ»
Παράσταση & Υπόμνημα στο Τριμελές
Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως αντίκρουσιντης αιτήσεως ακυρώσεως κατά των Γιαννάκαινα Αικατερίνη
ΑΟΕ 32/441/2015
422,84€
13
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ»
Παράσταση για εξέταση
μάρτυρα επί της από 31/12/2008 αγωγής κατά της ενάγουσας Μαρία Βλάσση
ΑΟΕ 15/163/2016
93,00€
14
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥ»
Παράσταση & Υπόμνημα στο Τριμελές
Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως κατά τη συζήτηση της από 03/12/2015 έφεσή προς ΕΦΚΑ 129/2015 Απόφαση. ΑΟΕ 17/289/2018
422,84€
15
00/6111.0001
Αμοιβή Δικηγόρου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥ»
Παράσταση & Υπόμνημα στο Τριμελές
Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως κατά τη συζήτηση της από 03/12/2015 έφεσή προς ΕΦΚΑ 130/2015 Απόφαση. ΑΟΕ 17/290/2018
422,84€
16
00/6116.0001
Αμοιβή Δικαστικής Επιμελήτριας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ»
Επίδοση την από 17-05-2018 Αίτηση- κλήση στους Μαυραγάνη κ & Ταγγίρη Αθανασία. ΑΟΕ 15/254/2018
86,80€
Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των πιστώσεων του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2018 στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 11,12,13,14 & 15 του από 17/5/59 Β.Δ/τος παρακαλούμε να ενεργηθούν τα δέοντα για ανάληψη αυτής>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις των άρθρων 11,12,13,14 & 15 του από 17/5/59 Β.Δ/τος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνη συνολικού ποσού #198,40#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΠ. ΓΙΑΛΟΥ, για Σύνταξη έγγραφης γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 7722/758/2018 αίτηση του Χ. Κουλούρη κ.λ.π για πραγματοποίηση εξώδικου συμβιβασμού, ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου.
2. Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνη συνολικού ποσού #400,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Φ. ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ, για σύνταξη έγγραφης γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αρίθμ. Πρωτ. 4353/399/2018 αίτηση του Αθανασίου Ιατρού περί εξώδικου συμβιβασμού, ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου.
3. Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνη συνολικού ποσού #149,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Φ. ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ, για παράσταση & κατάθεση υπομνήματος της από 15-10-2212 αγωγής του Παύλου Δαέλη κατά του Δήμου, ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου.
4. Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνη συνολικού ποσού #160,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ Φ. ΒΑΡΔΟΥΝΙΩΤΗ, για σύνταξη εξώδικης όχλησης του Δήμου κατά Κ.Παπαιωάννου & Π.Κανελλόπουλου για καταβολή μισθωμάτων, ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου.
5. Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνη συνολικού ποσού #496,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΕΛΕΝΗΣ ΠΛΕΣΣΑ, για έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας στα Λουτρά Ωραίας Ελένης & γνωμοδότηση επί ιδιοκτησιακού ζητήματος, ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου.
6. Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνη συνολικού ποσού #332,32#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΙΩΑΝΝΑΣ – ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ, για παράσταση και υπόμνημα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου στις 7.6.2018 για την 28-12-2015 αγωγή του Δημητρίου Μέξια κ.λ.π, ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου.
7. Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνη συνολικού ποσού #317,44#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΓΚΟΤΣΗ, για παράσταση & προτάσεις στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου για συζήτηση   της εταιρείας «LECHIGROUP”, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου.
8. Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνη συνολικού ποσού #292,64#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΓΚΟΤΣΗ, για παράσταση & προτάσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου για συζήτηση της «LECHIGROUP”, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου.
9. Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνη συνολικού ποσού #900,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. ΓΚΟΤΣΗ, για παράσταση & Υπόμνημα στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου στις 21/06/2018 για την ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΦΑΡΜΣ ΑΕ., ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου.
10. Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνη συνολικού ποσού #297,60#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, για παράσταση στο Πταισματοδικείο Κορίνθου για υπεράσπιση Σταύρου Κεφάλα & 2 γνωμοδοτήσεις, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου.
11. Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνη συνολικού ποσού #336,32#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ, για παράσταση & προτάσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του Σταύρου Τριανταφύλλου, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου.
12. Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνη συνολικού ποσού #422,84#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, για παράσταση & Υπόμνημα στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως αντίκρουσιντης αιτήσεως ακυρώσεως κατά των Γιαννάκαινα Αικατερίνη, ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου.
13. Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνη συνολικού ποσού #93,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, για παράσταση εξέταση μάρτυρα επί της από 31/12/2008 αγωγής κατά της ενάγουσας Μαρία Βλάσση, ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου.
14. Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνη συνολικού ποσού #422,84#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥ, για παράσταση & Υπόμνημα στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως κατά τη συζήτηση της από 03/12/2015 έφεσή προς ΕΦΚΑ 129/2015, ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου.
15. Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνη συνολικού ποσού #422,84#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥ, για παράσταση & Υπόμνημα στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως κατά τη συζήτηση της από 03/12/2015 έφεσή προς ΕΦΚΑ 130/2015 Απόφαση,  ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου.
16. Εγκρίνει και ψηφίζει δαπάνη συνολικού ποσού #86,80#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, για επίδοση της από 17-05-2018 Αίτησης – κλήση στους Μαυραγάνη κ & Ταγγίρη Αθανασία,  ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 335/ 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment