Διάλυση σύμβασης του έργου «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 520/2018
 
Θέμα 11ο Η.Δ: «Διάλυση σύμβασης του έργου «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)»
 
 Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.      Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διάλυση σύμβασης του έργου «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής στοιχεία:
1. Την αριθμ. 3/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 2.850.000,00 €
2. Την αριθμ. 48659/6-9-2013 σύμβαση εκτέλεσης του έργου από την ανάδοχο Κοιν/ξια «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ- Γ.Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ –ΧΑΡ. ΣΤΑΥΡ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ»
3. Το υπ΄αριθμ. 8673/29-10-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας περί διακοπής εργασιών, λόγω νέων αρχαιολογικών ανασκαφών , οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εγκαίρως, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να συνεχισθούν οι εργασίες και να ολοκληρωθεί το έργο εντός της προθεσμίας του προγράμματος χρηματοδότησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ώστε η Περιφέρεια ν΄ ανακαλέσει την χρηματοδότηση.
4. Την από 14-4-2014 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών της αναδόχου Κοιν/ξιας, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 τεύχος Α΄).
5. την με αριθμ. πρωτ. 19132/16-4-2014απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σπυρίδωνα Περόγαμβρου, για αποδοχή του περιεχομένου της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την από 24-2-2015 (αριθμ. πρωτ. 7042) απόφαση του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σπυρίδωνα Περόγαμβρου, περί διάλυση σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)», η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο υπογράφων Σπυρίδων Περόγαμβρος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. , Δ/ντης Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων
Έχοντας υπόψη:
1.       Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010)
2.       Το Π.Δ. 171/87 ΦΕΚ 84 Α΄ για τα όργανα που αποφασίζουν σε θέματα έργων των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων
3.       Το άρθρο 64 (Αποζημίωση αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης) και το άρθρο 62 (Διακοπή εργασιών – Διάλυση της Σύμβασης), του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄/18-6-2008) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»
4.       Την με αριθμό 3/2012 εγκεκριμένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων
5.       Την από 06-09-2013 με αρ. πρωτ. 48695 υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Κορινθίων   και του Αναδόχου Κ/Ξ Ν.Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ –Γ.Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ –ΧΑΡ. ΣΤΑΥΡ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ
6.       Την από 19132/14-04—2014 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών του Αναδόχου
7.       Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 19132/2014 Αποδοχή του περιεχομένου της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών
8.       Τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη, μελέτες, προδιαγραφές της εργολαβίας
9.       Το υπ΄ αριθμ. 8673/29-10-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας περί διακοπής εργασιών.
Επειδή
1.       Οι εργασίες διεκόπησαν λόγω μη ολοκλήρωσης των ανασκαφικών ερευνών από την Αρχαιολογία και ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών.
2.        Όπως προκύπτει από την αριθμ. πρωτ. 19132/2014 Αποδοχή του περιεχομένου της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του Αναδόχου οι εργασίες κατασκευής του έργου ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) (Α.Μ. 3/2012) διεκόπησαν με υπαιτιότητα του Δήμου Κορινθίων από τις 29-10-2013, συνεπάγεται ότι η αίτηση για διάλυση της σύμβασης πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 62 (Διακοπή εργασιών – Διάλυση της Σύμβασης) παρ. 5,7 του ν. 3669/2008
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την οριστική διακοπή των εργασιών και τη διάλυση της σύμβασης του έργου «ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)», σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποδεχόμαστε το περιεχόμενο της με αριθμ. πρωτ. 59957/05-11-2014 της αναδόχου Κ/Ξ Ν.Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ –Γ.Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ –ΧΑΡ. ΣΤΑΥΡ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ
Η παρούσα απόφαση αποτελεί και βεβαίωση περαίωσης των εργασιών.
Η αποζημίωση του αναδόχου καθώς και το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου θα προταθεί από την επιτροπή παραλαβής του έργου και θα καθοριστεί με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής (άρθρο 64 παρ. 2 του ν. 3669/2008), μετά από αίτηση του αναδόχου για παραλαβή του έργου.
Επίσης η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορίνθου (Προϊσταμένη Αρχή) , σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 7 του ν. 3669/2008.>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν. 3669/2008, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται την με αριθμ. πρωτ. 7042/24-02-2015 απόφαση του Δ/ντη των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, κ. Σπυρίδωνα Περόγαμβρου, Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού, περί διάλυσης της με αριθμ. πρωτ. 48659/6-09-2013 σύμβασης μεταξύ του Αλέξανδρου Πνευματικού – Δημάρχου Κορινθίων και της Κ/Ξ Ν.Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ –Γ.Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ –ΧΑΡ. ΣΤΑΥΡ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ, για την εκτέλεση του έργου «ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)» ποσού 22.527,23 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), ως καλώς έχει, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
2. Η αποζημίωση του αναδόχου καθώς και το τεκμαιρόμενο όφελος του αναδόχου θα προταθεί από την επιτροπή παραλαβής του έργου και θα καθοριστεί με απόφαση της προϊσταμένης αρχής κατά την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής (άρθρο 64 παρ. 2 του ν. 3669/2008), μετά από αίτηση του αναδόχου για παραλαβή
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 520 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment