Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους κοιμητηρίων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/04.01.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 6/2019
 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους κοιμητηρίων»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 13:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση για δεύτερη φορά σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 45992/31-12-2018 πρόσκληση σε ορθή επανάληψη (ως προς την ώρα συνεδρίασης) του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο ( 22 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Οικονόμου Γεώργιος,
8.        Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Βλάσσης Δημήτριος
12.    Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Κεφάλας Σταύρος
16.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
21.    Καρασάββας Ιωάννης,
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
1. Παππάς Αντώνιος
2,Χασικίδης Χρήστος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης
5. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
6. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9 Κορδώσης Χρήστος
10. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
11.Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους κοιμητηρίων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω: έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 24-12-2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
 
 <<Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους Κοιμητηρίων
1.       Ο κος Σενής Παναγιώτης τ. Ιωάννη σύμφωνα με την 35619/16.10.2018 αίτηση του με ΚΩΔ. 39618 ισχυρίζεται πως χρεωνόταν εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αθικίων έτους 2018 για διπλό τάφο. Όμως ο συγκεκριμένος τάφος ενώ είναι διπλός, πληρώνεται και από τον αδερφό του Σεννή Κωνσταντίνο τ. Ιωάννη με ΚΩΔ.SAR-44583.Επομένως θα πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, στον ΚΩΔ.39618 αρ. Χρέους 306.
2.       Ο κος Κουτσογκίλας Βλάσιος τ. Ιωάννη με ΚΩΔ. 56022 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Εξαμιλίων έτους 2017 και έτους 2018 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 38319/02.11.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 70€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 301 έτους 2017 & 5 έτους 2018, διότι ο τάφος είναι μονός.
3.       Ο κος Βενετσάνος Νικόλαος τ. Γκίκα με ΚΩΔ. 71847 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αλμυρής έτους 2018 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 41390/28.11.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 115, διότι ο τάφος είναι μονός.
4.       Η κα Τζουανοπούλου Νικολέτα τ. Κων/νου σύμφωνα με την 41395/27.11.2018 αίτηση της με ΚΩΔ. 82615 ισχυρίζεται πως χρεωνόταν η μητέρα της Ευαγγελία Τζουανοπούλου εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Σπυρίδωνα για τα έτη 1998-2002 σε δύο κωδικούς (2391 & 2408) για τον ίδιο τάφο. Σύμφωνα με τις αποδείξεις που προσκόμισε πρέπει να γίνει διαγραφή από τον ΚΩΔ.2391 των: αρ.Χρ.3131 έτους 1998 ποσού 35,22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ.Χρ.3288 έτους 1999 ποσού 38,15€ πλέον προσαυξήσεων , αρ.Χρ.2793 έτους 2000 ποσού 41,09€ πλέον προσαυξήσεων, αρ.Χρ. 2380 έτους 2001 ποσού 44,02€ πλέον προσαυξήσεων, αρ.Χρ. 2379 έτους 2002 ποσού 45,49€ πλέον προσαυξήσεων.
5.       Ο κος Ριζόγιαννης Γεώργιος τ. Αναστασίου με ΚΩΔ. ΤΕΝ-28369 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Στεφανίου έτους 2017 & έτους 2018 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 38820/07.11.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 88,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 52 έτους 2017 & αρ.Χρ. 48 έτους 2018 διότι έχει έναν μονό τάφο.
6.       Ο κος Κόντης Αντώνιος με ΚΩΔ. 133200 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ασσου έτους 2017 & 2018 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 35482/15.10.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ. 329 έτους 2017 & το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων αρ. Χρέους 330 έτους 2018, διότι ο τάφος είναι μονός.
7.       Ο κος Παπαχρήστος Θεοφάνης τ. Δημητρίου σύμφωνα με την 40200/19.11.2018 αίτηση του με ΚΩΔ. 86647 ισχυρίζεται πως χρεωνόταν εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγιονορίου για τα έτη από 2011-2018 για μονό τάφο. Όμως ο συγκεκριμένος τάφος πληρώνεται από τον αδερφό του Παπαχρήστο Γεώργιο τ. Δημητρίου με ΚΩΔ.43112.Επομένως θα πρέπει να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 164€ πλέον προσαυξήσεων, στον ΚΩΔ.86647 αρ. Χρ 49 έτους 2012,314 έτους 2011,23 έτους 2014,75 έτους 2013,17 έτους 2015,17 έτους 2016,58 έτους 2017 & 57 έτους 2018.
8.       Η κα Ξύδη Άννα με ΚΩΔ.86712 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Βασιλείου για τα έτη 2011- 2018 για δύο μονούς τάφους. Σύμφωνα με την 39989/16.11.2018 αίτηση του κου Ξύδη Σπυρίδωνα, πρέπει να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 164,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρ.24 έτους 2012,289 έτους 2011,16 έτους 2014,26 έτους 2013,15 έτους 2015,202 έτους 2016,9 έτους 2017 & 148 έτους 2018 διότι ο τάφος είναι ένας μονός.
9.       Ο κος Μπίτζιος Γεώργιος με ΚΩΔ. 132100 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγιονορίου για διπλό τάφο έτους 2018.Σύμφωνα με την 35484/15.10.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 44,00€ με αρ. Χρ. 67 ποσού 44,00€ πλέον προσαυξήσεων, διότι ο τάφος είναι μονός και πληρώθηκε με οίκοθεν στις 19/01/2018 με αρ. διπλ. ΕΤΕ 80.
10.    Η κα Παππά Αικατερίνη με ΚΩΔ.141821 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ξυλοκέριζας για το έτος 2017.Σύμφωνα με την 35479/15.10.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 35,00€ διότι έχει γίνει χρέωση για τον συγκεκριμένο τάφο στον Αποστολόπουλο Αθανάσιο με κωδ. 11031.Πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 35,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ. χρ. 145 για το έτος 2017.Επίσης πρέπει να γίνει διαγραφή στον Κωδ. 11031 στον αρ. χρ. 101 έτους 2018 ποσού 35,00€ πλέον προσαυξήσεων, διότι χρεώνεται ο κωδ. 141821 και όνομα Αικατερίνη Παππά σύμφωνα με την υπ’αρ.43255/20-10-16 αίτηση για αλλαγή ονόματος.
11.    Ο κος Αποστολόπουλος Δημήτριος με ΚΩΔ. 22290 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής για διπλό τάφο έτους 2018.Σύμφωνα με την 36208/18.10.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 40,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.2634, διότι ό τάφος είναι μονός.
12.    Ο κος Γενάτος Νικόλαος με ΚΩΔ. 1217 είναι χρεωμένος στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής για διπλό τάφο έτους 2017.Σύμφωνα με την 35612/16.10.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 40,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.1046, διότι ό τάφος ενώ είναι διπλός, πληρώνεται από δύο ΚΩΔ. 1) ΓΕΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1217) 2)ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (985).
13.    Η κα Κοιλιά-Κακκαβά Βασιλική με ΚΩΔ. Λ4263 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Λεχαίου για διπλό τάφο έτους 2017 & έτους 2018.Σύμφωνα με την 35470/15.10.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.161 έτους 2017 & του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ. 404 έτους 2018, διότι ο τάφος ενώ είναι διπλός, πληρώνεται από δύο ΚΩΔ. 1) ΚΟΙΛΙΑ-ΚΑΚΚΑΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Λ4263) 2) ΒΕΡΥΣΟΓΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (Λ11229).
14.    Η κα Σκούπα Γεωργία με ΚΩΔ. 117804 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Κλένιας για τα έτη 2011-2015.Σύμφωνα με την 35617/16.10.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να γίνει διαγραφή από των ΚΩΔ.117804 του ποσού των 20,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.512 έτους 2011, του ποσού των 20,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.516 έτους 2012,του ποσού των 18,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.570 έτους 2013, του ποσού των 18,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ. 599 έτους 2014, του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.5 έτους 2015 διότι ο συγκεκριμένος τάφος πληρώνεται και από την κόρη της Σκούπα Κωνσταντίνα με ΚΩΔ.117795 .Επίσης θα πρέπει να γίνει διαγραφή από τον ΚΩΔ.117795 του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ. 207 έτους 2016 διότι έχει πληρωθεί από τον ΚΩΔ. 117804 με αρ. Διπλ. Λ3086/02-08-2016.
15.    Ο κος Σοφός Χρήστος με ΚΩΔ. 57515 είναι χρεωμένος στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής για διπλό και για μονό τάφο έτους 2018.Σύμφωνα με την 36541/22.10.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 40,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.1707, διότι εκ παραδρομής έγινε η χρέωση του μονού τάφου, ενώ ο τάφος είναι ένας διπλός.
16.    Ο κος Βότσης Σταμάτης με ΚΩΔ. 40085 είναι χρεωμένος στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Εξαμιλίων εκ παραδρομής δύο φορές για τα έτη 2007 και 2008.Σύμφωνα με την 38804/07.11.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 35,00€ πλέον προσαυξήσεων έτους 2007 αρ.Χρ.146, διότι έχει πληρωθεί με το εξής διπλότυπο Β/1900-02-07-2007. Επίσης πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 35,00€ πλέον προσαυξήσεων έτους 2008 αρ.Χρ.147, διότι έχει πληρωθεί με το εξής διπλότυπο Δ/2071-22-07-2008.
17.    Ο κος Πλατής Σωτήριος με ΚΩΔ. Λ12909 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Περιγιαλίου για διπλό τάφο έτους 2017 & 2018.Σύμφωνα με την 37092/24.10.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.203 έτους 2017 και του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ. Χρ. 276 έτους 2018,διότι ό τάφος είναι μονός.
18.    Ο κος Αναστασόπουλος Αναστάσιος με ΚΩΔ. 1109 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής για διπλό τάφο έτους 2017 & 2018.Σύμφωνα με την 37615/30.10.2018 αίτηση του κου Αναστασόπουλου Χρήστου, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 40,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.1022 έτους 2017 και του ποσού των 40,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ. Χρ. 2770 έτους 2018,διότι ό τάφος είναι μονός.
19.    Ο κος Χριστοδούλου Γεώργιος με ΚΩΔ. SAR-54043 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Ιωάννη για διπλό τάφο έτους 2017 & 2018.Σύμφωνα με την 37670/30.10.2018 αίτηση του κου Χριστοδούλου Κων/νου, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων με αρ. Χρ. 88 έτους 2017 και του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων με αρ. Χρ.102 έτους 2018, διότι ο τάφος είναι μονός.
20.    Ο κος Νικολακόπουλος Παναγιώτης με ΚΩΔ. 86817 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής για διπλό τάφο έτους 2017 & έτους 2018. Σύμφωνα με την 38486/05.11.2018 αίτηση της κας Νικολακοπούλου Χριστίνας, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.246 έτους 2017 και του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων με αρ. Χρ.223 έτους 2018, διότι ό τάφος είναι μονός.
21.    Ο κος Ρεϊσης Ανδρέας με ΚΩΔ. 146203 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Γαλατακίου για μονό τάφο έτους 2018.Σύμφωνα με την 37108/24.10.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.139, διότι δεν κατέχει τάφο.
22.    Ο κος Καραπατάς Αθανάσιος με ΚΩΔ. 132849 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Περιγιαλίου για διπλό τάφο έτους 2017 & 2018.Σύμφωνα με την 37156/25.10.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.87 έτους 2017 και του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων με αρ. Χρ.158 έτους 2018, διότι ό τάφος είναι μονός.
23.    Ο κος Ριζόγιαννης Παναγιώτης με ΚΩΔ. 23271 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Παρασκευής Αρχ.Κορίνθου για διπλό τάφο έτους 2018.Σύμφωνα με την 37158/25.10.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 35,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.137 έτους 2018, διότι ο τάφος ενώ είναι διπλός, πληρώνεται από δύο ΚΩΔ. 1)ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (23271) 2)ΑΡΜΠΕΡΟΡΗ ΜΑΡΙΑ (61955).
24.    Η κα Νικολακοπούλου Κωνσταντίνα με ΚΩΔ. 22695 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής για διπλό τάφο έτους 2017.Σύμφωνα με την 13217/19.04.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 40,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.491 έτους 2017, διότι ο τάφος είναι μονός.
25.    Η κα Χαραλαμποπούλου Βασιλική με ΚΩΔ. Λ11624 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ασσου για διπλό τάφο έτους 2018.Σύμφωνα με την 11194/29.03.2018 αίτηση του κου Πάτση Κωνσταντίνου πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.324 έτους 2018, διότι ο τάφος είναι μονός.
26.    Ο κος Μπακλώρης Σταύρος με ΚΩΔ. 15151 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Κλένιας για διπλό τάφο έτους 2017 & 2018.Σύμφωνα με την 34496/08.10.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.276 έτους 2017 και του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων με αρ. Χρ.196 έτους 2018, διότι ο τάφος είναι τριπλός αλλά πληρώνεται ο διπλός από τον αδερφό του Μπακλώρη Παναγιώτη του Νικολάου.
27.    Ο κος Μπάκουλης Αναστάσιος με ΚΩΔ. 46698 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής για διπλό τάφο έτους 2017.Σύμφωνα με την 31372/17.09.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 40,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.902, διότι ο τάφος είναι μονός.
28.    Η κα Παναγοπούλου Γεωργία με ΚΩΔ. 30024 είναι χρεωμένη σύμφωνα με την 31385/17.09.2018 αίτηση της ανωτέρω εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Χιλιομοδίου για το έτος 2016 & 2017. Έχει γίνει χρέωση στον ΚΩΔ.30024 ενώ έπρεπε να γίνει στον ΚΩΔ.ΤΕΝ-30024.Πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ. 7 έτους 2016 και του ποσού των 44,00€ πλέον προσαυξήσεων με αρ. Χρ.287 έτους 2017.
29.    Ο κος Σιαπκαράς Παναγιώτης με ΚΩΔ. 117833 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Κλένιας για τα έτη 2011,2012,2013,2014,2015 & 2016. Σύμφωνα με την 5250/12.02.2018 αίτηση του κου Ρεκλείτη Παναγιώτη, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 20,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.161 έτους 2011, του ποσού των 20,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.473 έτους 2012, του ποσού των 18,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.688 έτους 2013, του ποσού των 18,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.956 έτους 2014, του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.106 έτους 2015,του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.83 έτους 2016, διότι ο συγκεκριμένος τάφος πληρώνεται από τη σύζυγό του Ελένη Σιαπκαρά με ΚΩΔ.121721.
30.    Η κα Ρεκλείτη Μαρία με ΚΩΔ. 601 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής για διπλό τάφο έτους 2017.Σύμφωνα με την 44540/18-12-2018 αίτηση του κου Μπόγδανιτς Σπυρίδωνα, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 40,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.1066, διότι ο τάφος είναι μονός.
31.    Η κα Ζαφείρη Αικατερίνη με ΚΩΔ. 1467 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής για διπλό τάφο έτους 2017 & 2018.Σύμφωνα με την 28285/23.08.2018 αίτηση της κας Ζαφείρη Αναστασίας, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 40,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.729 έτους 2017 και του ποσού των 40,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.2036 έτους 2018, διότι ο τάφος είναι μονός.
32.    Η κα Ζαμπάρα Μαρία με ΚΩΔ. 46733 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής για μονό τάφο έτους 2017 & 2018.Σύμφωνα με την 39781/14.11.2018 αίτηση της κας Ραυτοπούλου Μαρίας, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 40,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.125 έτους 2017 και του ποσού των 40,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.1784 έτους 2018, διότι ο τάφος είναι μονός.
33.    Ο κος Σαλτούρος Στέφανος με ΚΩΔ. Λ584 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ασσου για διπλό τάφο έτους 2017 & 2018.Σύμφωνα με την 35719/16.10.2018 αίτηση της κας Σαλτούρου Σοφίας, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.241 έτους 2017 και του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.246 έτους 2018, διότι ο τάφος είναι μονός.
34.    Ο κος Χατζόπουλος Σωτήριος με ΚΩΔ. 456 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Σπυρίδωνα για διπλό τάφο έτους 2017 & 2018.Σύμφωνα με την 36168/18.10.2018 αίτηση του κου Ρουμελιώτη Νικολάου, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 40,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.1184 έτους 2017 & του ποσού των 40,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.2891 έτους 2018, διότι ο τάφος είναι μονός.
35.    Η κα Σοφού Μαρία με ΚΩΔ. 27103 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Αννας Αρχ.Κορίνθου για δύο τάφους έτους 2017 & 2018.Σύμφωνα με την
36169/18.10.2018 αίτηση της κας Σοφού Ελένης, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 35,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.138 έτους 2017 και του ποσού των 35,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.136 έτους 2018, διότι έχει έναν τάφο. Ο τάφος (με κωδ.νεκρού 6210) θα χρεωθεί στην Σοφού Μαρία με κωδ. 145304.
36.    Ο κος Σαββανός Στυλιανός με ΚΩΔ. 72098 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Κατακαλίου για διπλό τάφο έτους 2017 & 2018.Σύμφωνα με την 43348/11.12.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.42 έτους 2017 και του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.42 έτους 2018, διότι ο τάφος είναι μονός.
37.    Ο κος Μάτσης Δημήτριος με ΚΩΔ. ΣΟΛ-60879 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Κόρφου για διπλό τάφο έτους 2017 & 2018.Σύμφωνα με την 42577/11.12.2018 αίτηση του κου Παπαγιαννόπουλου Χρήστου, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.88 έτους 2017 και του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.88 έτους 2018, διότι ο τάφος είναι μονός.
38.    Ο κος Νικολάου Γεώργιος με ΚΩΔ. Λ11380 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ασσου για διπλό τάφο έτους 2018.Σύμφωνα με την 45391/24.12.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.239 έτους 2018, διότι ο τάφος είναι μονός.
39.    Ο κος Ηλίας Ιωάννης με ΚΩΔ. ΤΕΝ-27330 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Χιλιομοδίου για διπλό τάφο έτους 2017 & 2018.Σύμφωνα με την 42662/06.12.2018 αίτηση του κου Ηλία Ιωάννη, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.289 έτους 2017 και του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.147 έτους 2018, διότι ο τάφος είναι μονός.
40.    Ο κος Μάρκελλος Γεώργιος με ΚΩΔ. ΣΟΛ-60413 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Σοφικού για διπλό τάφο έτους 2017.Σύμφωνα με την 42656/06.12.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.239 έτους 2017 , διότι ο τάφος είναι μονός.
41.    Η κα Δίτσα Ασημένια με ΚΩΔ. 148244 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στον υπ’αρ.98 χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίων για ανόρυξη τάφου του Γύπαρη Εμμανουήλ που απεβίωσε στις 03/02/2017. Σύμφωνα με την 43586/12.12.2018 αίτηση του κου Διαμάντη Ιωάννη πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 150,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ.Χρ.76, διότι είναι πληρωμένο με το εξής διπλότυπο POS 34/13/02/2017 >>.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους Κοιμητηρίων όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 6 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07- 01- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment