Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους Κοιμητηρίων

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους Κοιμητηρίων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 330/2018
 
Θέμα 21ο Η.Δ.: «Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους Κοιμητηρίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χασικίδης Χρήστος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης  Χρήστος
19.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 9ουΘΗΔ
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ
3. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ουΘΗΔ
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΗΔ    
10.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
11. Φαρμάκης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Διαγραφές από χρηματικούς καταλόγους Κοιμητηρίων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 29-5-2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
 
 <<Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους Κοιμητηρίων
1.       Η κα Νέγρη Ιωάννα τ. Γεωργίου με ΚΩΔ. 40659 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ. Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 10440/23.03.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 1385, διότι ο τάφος είναι μονός.
2.       Η κα Πάστρα Δήμητρα τ. Νικολάου σύμφωνα με την 5937/15.02.2018 αίτηση της με ΚΩΔ. 118031 ισχυρίζεται πως χρεωνόταν εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Βασιλείου έτους 2017 σε δύο κωδικούς για τον ίδιο τάφο. Στον ΚΩΔ.118031 που ανήκει στο όνομα της ανωτέρω και στον ΚΩΔ. 48305 που ανήκει στον Κουκέλη Νικόλαο του Ιωάννη, πατέρα της ανωτέρω. Επομένως θα πρέπει να διαγραφούν στον ΚΩΔ.48305, στο όνομα Κουκέλης Νικόλαος, οι αρ.χρέους 214,424,634,844,215,156 και 233 ποσού 164,00€ πλέον προσαυξήσεων.
3.       Ο κος Γαϊτάνος Δημήτριος με ΚΩΔ. 8 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Σπυρίδωνα έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2775/22.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 1045, διότι ο τάφος είναι μονός.
4.       Η κα Ταγαρά Όλγα με ΚΩΔ. ΤΕΝ-28595 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Βασιλείου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 4312/02.02.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 63, διότι ο τάφος είναι μονός.
5.       Η κα Μαρκάκη Σωτηρούλα με ΚΩΔ.86795 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Χιλιομοδίου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 5933/15.02.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 248, διότι ο τάφος είναι μονός.
6.       Η κα Βέργου Ευγενία με ΚΩΔ.144888 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Χιλιομοδίου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 5932/15.02.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 294, διότι ο τάφος είναι μονός.
7.       Ο κος Μπούμπας Γεώργιος με ΚΩΔ. 25244 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Βασιλείου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 5928/15.02.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 245, διότι ο τάφος είναι μονός.
8.       Ο κος Μπούμπας Δημήτριος με ΚΩΔ. ΤΕΝ-28091 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Βασιλείου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 5930/15.02.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 246, διότι ο τάφος είναι μονός.
9.       Ο κος Ταγαράς Νικόλαος με ΚΩΔ. ΤΕΝ-28612 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Χιλιομοδίου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 5926/15.02.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 217, διότι ο τάφος είναι μονός.
10.    Ο κος Βαρδάκας Νικόλαος με ΚΩΔ. ΤΕΝ-27014 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής δύο φορές στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Βασιλείου έτους 2017 . Σύμφωνα με την 6171/16.02.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 10, διότι θα κρατήσει τον διπλό τάφο με Ν:8855.
11.    Η κα Νάκου-Θεοδωρακοπούλου Σοφία σύμφωνα με την 6144/16.02.2018 αίτηση της ισχυρίζεται ότι ο οικογενειακός τάφος που έχει στο Κοιμητήριο Ζ.Πηγής είναι διπλός, αλλά πληρώνεται από τους ΚΩΔ.1208 & ΚΩΔ. 132313. Επειδή χρεώθηκε εκ παραδρομής ο ΚΩΔ. 1208 διπλός τάφος θα πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40,00€ με αρ.χρέους 1073.
12.    Ο κος Γιάννου Βασίλειος με ΚΩΔ. 857 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 6142/16.02.2018 αίτηση του γιού του Γιάννου Άγγελου, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 775, διότι ο τάφος είναι μονός.
13.    Ο κος Σπανός Δημήτριος με ΚΩΔ. 1921 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 6347/20.02.2018 αίτηση του γιού του Σπανού Λεωνίδα, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 577, διότι ο τάφος είναι μονός.
14.    Η κα Καφαντάρη Μαρία με ΚΩΔ.116572 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Στεφανίου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 11128/28.03.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 39, διότι ο τάφος είναι μονός.
15.    Η κα Χαραλαμποπούλου Βασιλική με ΚΩΔ.Λ11624 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ασσου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 11194/28.03.2018 αίτηση του Πάτση Κωνσταντίνου γαμπρός της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 323, διότι ο τάφος είναι μονός.
16.    Ο κος Μαντάς Αναστάσιος με ΚΩΔ.21177 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 1682/12.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 896, διότι ο τάφος είναι μονός.
17.    Ο κος Γεωργακόπουλος Μαρίνος με ΚΩΔ.145148 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για μονό τάφο. Σύμφωνα με την 6515/21.02.2018 αίτηση του Γεωργακόπουλου Παναγιώτη (γιος του ανωτέρω) ο τάφος είναι διπλός και πληρώνεται από: 1) τον κωδ. 40719 και ονοματεπώνυμο Γεωργακόπουλο Βασίλειο και 2) τον κωδ.12346698 και ονοματεπώνυμο Γεωργακόπουλο Παναγιώτη. Πρέπει να διαγραφεί από τον ΚΩΔ.145148 το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 319.
18.    Ο κος Πολυχρονόπουλος Γεώργιος με ΚΩΔ. 47189 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 7427/01.03.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 1387, διότι ο τάφος είναι μονός.
19.    Ο κος Καραβούλης Ιωάννης με ΚΩΔ. 44496 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 7891/05.03.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 883, διότι ο τάφος είναι μονός.
20.    Ο κος Σοφός Σπυρίδων με ΚΩΔ. 24140 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Εξαμιλίων έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 7888/05.03.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 35€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 293, διότι ο τάφος είναι μονός.
21.    Η κα Πέτρα Βασιλική με ΚΩΔ. 118014 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Βασιλείου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2584/19.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 181, διότι ο τάφος είναι μονός.
22.    Ο κος Δήμας Παναγιώτης με ΚΩΔ. 87077 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Εξαμιλίων έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 11894/04.04.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 186, διότι ο τάφος είναι μονός.
23.    Η κα Παπαδοπούλου Αικατερίνη με ΚΩΔ.Λ4562 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Περιγιαλίου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 3418/26.01.2018 αίτηση της κόρης της Πούρου Αναστασίας,πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 238, διότι ο τάφος είναι μονός.
24.    Ο κος Σιαπκαράς Παναγιώτης με ΚΩΔ. 117833 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Κλένιας έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 5250/12.02.2018 αίτηση του κου Ρεκλείτη Παναγιώτη, ο τάφος χρεωνόταν από τον ΚΩΔ.121721 και όνομα Σιαπκαρά Ελένη του Δημητρίου.
25.    Ο κος Μπαλής Φώτιος με ΚΩΔ. 117874 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Κλένιας έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 1846/15.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 174, διότι ο τάφος είναι μονός.
26.    Η κα Μαρκάκη Σωτηρούλα με ΚΩΔ.86795 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Χιλιομοδίου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 1845/15.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 248, διότι ο τάφος είναι μονός.
27.    Η κα Αρχοντάκου Δήμητρα με ΚΩΔ.30579 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 1848/15.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1215, διότι ο τάφος είναι μονός.
28.    Η κα Κουβακλή Ζαχαρούλα με ΚΩΔ.620 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 1549/11.01.2018 αίτηση του Κουβακλή Φωτίου, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1552, διότι ο τάφος είναι μονός.
29.    Η κα Βλάσση Γεωργία με ΚΩΔ.35285 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 1844/15.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1217, διότι ο τάφος είναι μονός.
30.    Ο κος Σούκουλης Παναγιώτης με ΚΩΔ.Λ1280 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Περιγιαλίου έτους 2017 για δύο μονούς τάφους. Σύμφωνα με την 3420/26.01.2018 αίτηση του γιού του Σούκουλη Χρήστου ο τάφος είναι ένας μονός , πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 88.
31.    Ο κος Μαυραγάνης Αναστάσιος με ΚΩΔ. 117927 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Κλένιας έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 3298/25.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 255, διότι ο τάφος είναι μονός.
32.    Ο κος Βενετσάνος Δημήτριος με ΚΩΔ. 17420 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 3561/29.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1386, διότι ο τάφος είναι μονός.
33.    Ο κος Λέκκας Θεόδωρος με ΚΩΔ. Λ3145 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Κ.Ασσου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 3562/29.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 111, διότι ο τάφος είναι μονός.
34.    Η κα Ανδριανού Φωτεινή με ΚΩΔ. 26441 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 3557/29.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1557, διότι ο τάφος είναι μονός.
35.    Η κα Γαβαλάκη Δήμητρα με ΚΩΔ. 1412 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 3555/29.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1042, διότι ο τάφος είναι μονός.
36.    Η κα Κλουμάση Αναστασία με ΚΩΔ. 23940 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017, ενώ ο οικ. τάφος που διατηρεί είναι στο Κοιμητήριο Εξαμιλίων. Σύμφωνα με την 3979/31.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 5,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1453.
37.    Η κα Μπόρση Μαργαρίτα με ΚΩΔ. 34428 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017, ενώ ο οικ. τάφος που διατηρεί είναι στο Κοιμητήριο Εξαμιλίων. Σύμφωνα με την 1843/15.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 5,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 2229.
38.    Η κα Κακίτση Βασιλική με ΚΩΔ.2062 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017, διότι σύμφωνα με την 2461/18.01.2018 αίτηση του κου Κακίτση Παναγιώτη, για τον συγκεκριμένο τάφο, ο οποίος είναι μονός, υπάρχει χρέωση στο όνομα ΚΟΥΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ με κωδ. 1099.Πρέπει να γίνει διαγραφή στον κωδ.2062 το ποσό των 40,00€ συν τις προσαυξήσεις.
39.    Η κα Μαντά Αικατερίνη με ΚΩΔ. 46769 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 4879/07.02.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1212, διότι ο τάφος είναι μονός.
40.    Ο κος Φόρτης Φώτιος με ΚΩΔ. 1877 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 4887/07.02.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1760, διότι ο τάφος είναι μονός.
41.    Ο κος Μπούμπας Δημήτριος με ΚΩΔ. ΤΕΝ-28091 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Βασιλείου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 4926/08.02.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 246, διότι ο τάφος είναι μονός.
42.    Η κα Σταμάτη Αναστασία με ΚΩΔ. 2266 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2467/18.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1235, διότι ο τάφος είναι μονός.
43.    Ο κος Τόγιας Μιχαήλ με ΚΩΔ. 872 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 7225/28.02.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1578, διότι ο τάφος είναι μονός.
44.    Η κα Αδρακτά Νίκα με ΚΩΔ. 2402 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Σπυρίδωνα έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 6722/22.02.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 624, διότι ο τάφος είναι μονός.
45.    Ο κος Αποστολόπουλος Δημήτριος με ΚΩΔ. 22290 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 6599/22.02.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 773, διότι ο τάφος είναι μονός.
46.    Ο κος Δεδεμπίλης Γεώργιος με ΚΩΔ. 1805 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 4455/05.02.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 945, διότι ο τάφος είναι μονός.
47.    Ο κος Σουφρίλας Ιωάννης με ΚΩΔ. 39728 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Άννης Αρχ.Κορίνθου για τα έτη 2007 έως και 2017. Σύμφωνα με την 4457/05.02.2018 αίτηση του ανωτέρω, αλλά σύμφωνα και με τη βεβαίωση του Προέδρου της Τ.Κ. Αρχ.Κορίνθου κου Παπαϊωάννου Κωνσταντίνου που αναφέρει ότι δεν υφίσταται τάφος,πρέπει να γίνει διαγραφή των οφειλών. Συνεπώς πρέπει να διαγραφούν οι εξής αρ. χρεών : 191 ποσού 35€ για το έτος 2007,191 ποσού 35€ για το έτος 2008,189 ποσού 35€ για το έτος 2009 ,188 ποσού 35€ για το έτος 2010 ,128 ποσού 40€ για το έτος 2011 ,127 ποσού 40€ για το έτος 2012,165 ποσού 35€ για το έτος 2013 ,73 ποσού 35€ για το έτος 2014,165 ποσού 35€ για το έτος 2015 ,166 ποσού 35€ για το έτος 2016 και 136 ποσού 35€ για το έτος 2017 πλέον προσαυξήσεων .
48.    Ο κος Ζεμπερλίκος Δημήτριος με ΚΩΔ. 138031, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Χιλιομοδίου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 4458/05.02.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 288, διότι ο τάφος είναι μονός.
49.    Ο κος Παπαδάς Κωνσταντίνος με ΚΩΔ. 26620, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 4464/05.02.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1543, διότι ο τάφος είναι μονός.
50.    Ο κος Ζιάγκος Βασίλειος με ΚΩΔ. 30315, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 1680/12.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 456, διότι ο τάφος είναι μονός.
51.    Ο κος Οικονόμου Ιωάννης με ΚΩΔ. 27567, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 1590/12.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 333, διότι ο τάφος είναι μονός.
52.    Ο κος Καζάκης Κωνσταντίνος με ΚΩΔ. Λ232, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Άσσου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 1661/12.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 299, διότι ο τάφος είναι μονός.
53.    Ο κος Ελένης Σταύρος με ΚΩΔ. 18270, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 1652/12.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1583, διότι ο τάφος είναι μονός.
54.    Η κα Μαραμαθά Βασιλική με ΚΩΔ. 843, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 1969/15.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1345, διότι ο τάφος είναι μονός.
55.    Η κα Τσαμούρη Κυριακή με ΚΩΔ. 41123, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 1975/15.01.2018 αίτηση του κου Σακελλαρίου Κωνσταντίνου, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1383, διότι ο τάφος είναι μονός.
56.    Ο κος Βερισογλάκης Εμμανουήλ με ΚΩΔ. 760, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2786/22.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 792, διότι ο τάφος είναι μονός.
57.    Ο κος Παπαφίλης Γεώργιος με ΚΩΔ. 2439, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 1856/15.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1377, διότι ο τάφος είναι μονός.
58.    Η κα Γεωργακοπούλου Παναγιώτα με ΚΩΔ. 41339, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 1850/15.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1316, διότι ο τάφος είναι μονός.
59.    Ο κος Ελευθερίου Νικόλαος με ΚΩΔ. 2209, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 1847/15.01.2018 αίτηση της Ελευθερίου Αικατερίνης, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 643, διότι ο τάφος είναι διπλός αλλά έχει γίνει διαχωρισμός και πληρώνεται από τους εξής κωδικούς:1) Κωδ.2209 και όνομα Ελευθερίου Νικόλαος 2) 2208 και όνομα Ελευθερίου Αικατερίνη.
60.    Ο κος Κατσαμάκης Παύλος με ΚΩΔ. 2363, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 3971/31.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 444, διότι ο τάφος είναι μονός.
61.    Ο κος Σκαμνάκης Γεώργιος με ΚΩΔ. 130821, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Άσσου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 3264/25.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 257, διότι ο τάφος είναι μονός.
62.    Ο κος Λόντος Γεώργιος με ΚΩΔ. 41014, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για μνημείο ποσού 200,00€. Σύμφωνα με την 3267/25.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 120,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 5, διότι ο τάφος είναι διπλός.
63.    Ο κος Ζαφείρης Ιωάννης με ΚΩΔ. 27165, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Εξαμιλίων έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 3007/23.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 35€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 286, διότι ο τάφος είναι διπλός και πληρώνεται από τους εξής κωδικούς:1) κωδ.27165 και όνομα Ζαφείρης Ιωάννης και 2) κωδ.41880 και όνομα Ελένη Ζαφείρη Μακρή.
64.    Ο κος Σούρλος Νικόλαος με ΚΩΔ. 1055, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για τριπλό τάφο. Σύμφωνα με την 3268/25.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1774, διότι ο τάφος είναι μονός.
65.    Η κα Πούλου Μαρία με ΚΩΔ. Λ4928, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Λεχαίου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 3003/23.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 195, διότι ο τάφος είναι διπλός και πληρώνεται από τα ονόματα:1) Πούλου Μαρία και ΚΩΔ.Λ4928 και 2) Πούλο Ευθύμιο και κωδ. Λ2444.
66.    Ο κος Σκεύης Βασίλειος με ΚΩΔ. 23315, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Άννης Αρχ.Κορίνθου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2949/23.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 35€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 252, διότι ο τάφος είναι μονός.
67.    Ο κος Πανταζής Κωνσταντίνος με ΚΩΔ. 141827, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2951/23.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 933, διότι ο τάφος είναι μονός.
68.    Ο κος Γκούμας Σπυρίδων με ΚΩΔ. 145086, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2948/23.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1334, διότι ο τάφος είναι μονός.
69.    Η κα Γκότση Βασιλική με ΚΩΔ. 1659, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2946/23.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 783, διότι ο τάφος είναι μονός.
70.    Ο κος Σιάχρας Παναγιώτης με ΚΩΔ. 43097, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Εξαμιλίων έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2783/22.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 35€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 299, διότι ο τάφος είναι μονός.
71.    Ο κος Τσίτουρας Γεώργιος με ΚΩΔ. 24191, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2782/22.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1601, διότι ο τάφος είναι μονός.
72.    Ο κος Τσώτος Ιωάννης με ΚΩΔ. 34097, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 3263/25.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 725, διότι ο τάφος είναι μονός.
73.    Ο κος Πιπίνης Σωτήριος με ΚΩΔ. 24098, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Εξαμιλίων έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 3257/25.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 35€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 278, διότι ο τάφος είναι μονός.
74.    Η κα Γιαννέκου Κυριακή με ΚΩΔ. 39235, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 3981/31.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 884, διότι ο τάφος είναι μονός.
75.    Η κα Ρομπόκου Φωτεινή με ΚΩΔ. 22607, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2947/23.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1597, διότι ο τάφος είναι μονός.
76.    Η κα Φλώρου Αναστασία με ΚΩΔ. Λ5340, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Άσσου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2816/22.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 212, διότι ο τάφος είναι μονός.
77.    Ο κος Νικολόπουλος Μιχαήλ με ΚΩΔ. 21290 είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Παρασκευής Αρχ.Κορίνθου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2828/22.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 35€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 58, διότι ο τάφος είναι διπλός αλλά πληρώνεται από τα ονόματα: 1) Νικολόπουλος Μιχαήλ με κωδ.21290 και 2) Νικολόπουλο Κωνσταντίνο με κωδ.23191.
78.    Η κα Γεννάτου Αγγελική με ΚΩΔ. 985 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2830/22.01.2018 αίτηση του κου Νικολόπουλου Δημητρίου ο τάφος είναι διπλός αλλά πληρώνεται από τους εξής κωδικούς:1)Γεννάτου Αγγελική με κωδ. 985 και 2) Γενάτος Νικόλαος με κωδ. 1217.Πρέπει να γίνει διαγραφή στον κωδ. 985 με αρ. χρέους 1047 ποσού 40,00€ πλέον προσαυξήσεων και στον κωδ.1217 με όνομα Γενάτος Νικόλαος, αρ. χρέους 1046 ποσού 40,00€ πλέον προσαυξήσεων διότι έχει χρεωθεί διπλός τάφος.
79.    Ο κος Κορδώσης Ιωάννης με ΚΩΔ. 2226, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2831/22.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1232, διότι ο τάφος είναι μονός.
80.    Η κα Δανιήλ Μαρίνα με ΚΩΔ. 1544, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 3982/31.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 930, διότι ο τάφος είναι μονός.
81.    Ο κος Καραβούλης Δημήτριος με ΚΩΔ. 1643, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2832/22.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 882, διότι ο τάφος είναι μονός.
82.    Ο κος Τσαρμπός Σταύρος με ΚΩΔ. 144405, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για μνημείο ποσού 200,00€. Σύμφωνα με την 2444/18.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 120,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 7, διότι ο τάφος είναι διπλός.
83.    Η κα Ουλή Αικατερίνη με ΚΩΔ. 616 είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 109/02.01.2018 αίτηση του κου Νικολόπουλου Νικολάου, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 478, διότι ο τάφος είναι διπλός αλλά πληρώνεται από τους εξής κωδικούς:1) Ουλή Αικατερίνη με κωδ.616 και 2) Νικολόπουλο Νικόλαο με κωδ.535.
84.    Ο κος Καλαράς Γεώργιος με ΚΩΔ. 86648, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Χιλιομοδίου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 4466/05.02.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 238, διότι ο τάφος είναι μονός.
85.    Ο κος Λαγός Μιχαήλ με ΚΩΔ. 25224, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Σολωμού έτους 2017 για δύο τάφους. Σύμφωνα με την 2280/17.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 35€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 94, διότι είναι διπλός τάφος αλλά πληρώνεται και από τον Λαγό Νικόλαο του Ανδρέα κάτοικο Σολωμού.
86.    Ο κος Μαυραγάνης Παύλος με ΚΩΔ. 818, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 1595/12.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1328, διότι ο τάφος είναι μονός.
87.    Ο κος Σούκουλης Σταύρος με ΚΩΔ. 18264, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2462/18.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 497, διότι ο τάφος είναι μονός.
88.    Ο κος Πλατής Παναγιώτης με ΚΩΔ. Λ1211, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Περιγιαλίου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 4014/31.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 170, διότι ο τάφος είναι μονός.
89.    Ο κος Αναργύρου Αριστείδης με ΚΩΔ. 23729, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Εξαμιλίων έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2464/18.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 35€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 315, διότι ο τάφος είναι μονός.
90.    Η κα Ζουμπουρλή Αικατερίνη με ΚΩΔ. 1292, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2466/18.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1366, διότι ο τάφος είναι μονός.
91.    Η κα Γεωργίου Αναστασία με ΚΩΔ. 1089, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2281/17.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1317, διότι ο τάφος είναι μονός.
92.    Ο κος Ασλάνης Αλέξανδρος με ΚΩΔ. 32129, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Σπυρίδωνα έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 4465/05.02.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1765, διότι ο τάφος είναι μονός.
93.    Ο κος Μπόρσης Ιωάννης με ΚΩΔ. 41941, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Εξαμιλίων έτους 2017 για μονό τάφο αλλά και η κα Μπόρση Μαργαρίτα έχει χρεωθεί εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για μονό τάφο. Σύμφωνα με τις 4384/01.02.2017 & 2284/17.01.2018 αιτήσεις της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί από τον κωδ.41941 το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 188 και να διαγραφεί από τον κωδ. 34428 το ποσό των 5,00€ πλέον προσαυξήσεων αρ. χρέους 2229 διότι έχουν χρεωθεί εκ παραδρομής για τον ίδιο τάφο, ο τάφος είναι μονός στο Κοιμητήριο Εξαμιλίων.
94.    Η κα Λόντου Κωνσταντίνα με ΚΩΔ. Λ12124, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Άσσου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2417/17.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 240, διότι ο τάφος είναι μονός.
95.    Η κα Μπάρτζη Βασιλική με ΚΩΔ. Λ434, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Άσσου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 14083/26.04.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 220, διότι ο τάφος είναι μονός.
96.    Ο κος Νικολάου Γεώργιος με ΚΩΔ. Λ11380, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Άσσου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 14081/26.04.2018 αίτηση της κας Νικολάου Αικατερίνης, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 231, διότι ο τάφος είναι μονός.
97.    Ο κος Τούσουλης Ελισσαίος με ΚΩΔ. SAR-54550, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αθικίων έτους 2017 για μονό τάφο. Σύμφωνα με την 3992/31.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 9, διότι ο τάφος που κατέχει είναι διπλός.
98.    Η κα Ζάββα Αικατερίνη με ΚΩΔ. 2204, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 15461/10.05.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 938, διότι ο τάφος είναι μονός.
99.    Η κα Γκίκα Χριστίνα με ΚΩΔ. ΤΕΝ-27123, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Βασιλείου για τα έτη 2011-2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 4580/05.02.2018 αίτηση της κας Δαλαμαρίνη Γεωργίας, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 164,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 318,528,703,948,124,65 και 149 διότι ο τάφος πληρώνεται από τον κωδ.131463 με ονοματεπώνυμο Δαλαμαρίνη Γεωργία και είναι μονός. Συνεπώς πρέπει να διαγραφεί και από τον 131463 – Δαλαμαρίνη Γεωργία το ποσό των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 101, διότι ο τάφος είναι μονός και εκ παραδρομής έχει χρεωθεί διπλός.
100.Η κα Μερκούρη Παρασκευή με ΚΩΔ. 41917, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Εξαμιλίων έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 3980/31.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 35€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 312, διότι ο τάφος είναι μονός.
101.Η κα Χλαπανίδα Ευαγγελία με ΚΩΔ. Λ682, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ασσου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 982/09.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 235, διότι ο τάφος είναι μονός.
102.Ο κος Ελευθερίου Νικόλαος με ΚΩΔ. 2209, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Σπυρίδωνα έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 1491/11.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 643, διότι ο τάφος είναι μονός.
103.Η κα Μπάλλα Ξένη με ΚΩΔ. Λ10659, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ασσου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 1327/10.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 234, διότι ο τάφος είναι μονός.
104.Ο κος Καρμίρης Ιωάννης με ΚΩΔ. Λ5338, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ασσου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 918/08.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 206, διότι ο τάφος είναι μονός.
105.Ο κος Καλογράνης Δημήτριος με ΚΩΔ. 114129, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 1656/12.01.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 1080, διότι ο τάφος είναι μονός.
106.Η κα Πικραμένου Αναστασία με ΚΩΔ. 131458, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγ.Βασιλείου έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 2953/23.01.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 104, διότι ο τάφος είναι διπλός αλλά πληρώνεται και από τον αδερφό της Πικραμένο Χρήστο-Ανδρέα με ΚΩΔ.131460. Συνεπώς πρέπει να διαγραφεί και στον ανωτέρω το ποσό των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. Χρέους 103.
107.Η κα Ξενάκη Ζωή με ΚΩΔ. 71880, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αλμυρής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 15003/07.05.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 112, διότι ο τάφος είναι μονός.
108.Ο κος Ανδρικόπουλος Παναγιώτης με ΚΩΔ.Λ1461, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Λεχαίου για τα έτη 2015,2016 & 2017. Σύμφωνα με την 4303/02.02.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 88,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρ.367, 358,162, διότι ο ανωτέρω δεν έχει τάφο στην κατοχή του.
109.Η κα Σούρτη Βασιλική με ΚΩΔ. 132110, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Περιγιαλίου έτους 2017 για δύο μονούς τάφους. Σύμφωνα με την 17550 /29.05.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 89, διότι ο τάφος είναι ένας μονός.
110.Ο κος Περδίκης Γεώργιος με ΚΩΔ. 1970, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για μονό τάφο, πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού 40,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 2423 διότι έχει γίνει χρέωση στην Μαριγώ Περδίκη, αδερφή του ανωτέρω, με κωδ. 144865 στο Κοιμητήριο Εξαμιλίων.
111.Ο κος Χρυσίνης Βασίλειος με ΚΩΔ. 23683, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Σολωμού για τα έτη 2014, 2015 & 2016 , πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 105,00€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρ.115 έτους 2015, αρ. χρ. 25 έτους 2015, αρ. χρ.115 έτους 2016, διότι ο ίδιος τάφος πληρώνεται από τη σύζυγό του Χρυσίνη Θεοδοσία με ΚΩΔ.37549.
112.Η κα Γρίσπου Παρασκευή με ΚΩΔ. 1826, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 18043/01.06.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 40€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 788, διότι ο τάφος είναι μονός.
113.Ο κος Ρέππας Γεώργιος με ΚΩΔ. 24106, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Εξαμιλίων έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 20271/20.06.2018 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 35€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 325, διότι ο τάφος είναι μονός.
114.Η κα Κατσουρίνη Μαρία με ΚΩΔ. 46833, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Εξαμιλίων έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύμφωνα με την 20274/20.06.2018 αίτηση της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 35€ πλέον προσαυξήσεων, αρ. χρέους 321, διότι ο τάφος είναι μονός.
115.Ο κος Ταμπούκος Ιωάννης με ΚΩΔ. 42056, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Εξαμιλίων για τα έτη: 2007 με αρ. χρ. 182, 2008 με αρ.χρ. 84, 2009 με αρ. χρ.84, 2010 με αρ. χρ. 250, 2011 με αρ. χρ.81, 2012 με αρ. χρ. 81, 2013 με αρ. χρ. 81, 2014 με αρ. χρ. 144, 2015 με αρ. χρ. 295, 2016 με αρ. χρ. 85 , πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 360,00€ πλέον προσαυξήσεων, διότι ο ίδιος τάφος πληρώνεται από τη μητέρα του Ταμπούκου Όλγα με ΚΩΔ.41882.
116.Η κα Τσεκούρα Δήμητρα με ΚΩΔ. Λ4762, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Άσσου για τα έτη: 2012 με αρ. χρ. 224 , 2013 με αρ. χρ. 223, 2014 με αρ. χρ. 117, 2015 με αρ. χρ. 11, 2016 με αρ. χρ. 222 , πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 100,00€ πλέον προσαυξήσεων, διότι σύμφωνα με την 38788/23-09-2016 αίτηση της κας Κοίνη Ζωής, ο συγκεκριμένος τάφος έχει παραχωρηθεί εκ νέου στον Σκαμνάκη Γεώργιο για τον ενταφιασμό του πατέρα του.
117.Ο κος Μυλωνάς Αναστάσιος με ΚΩΔ. Λ4654, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Περιγιαλίου για τα έτη: 2012 με αρ. χρ. 33, 2013 με αρ. χρ. 249 , 2015 με αρ. χρ. 239, 2016 με αρ. χρ. 239, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 82,00€ πλέον προσαυξήσεων, διότι σύμφωνα με την 36486/08-09-2016 αίτηση του ανωτέρω, δεν είχε ποτέ οικογενειακό τάφο.
118.Η κα Οικονόμου Αικατερίνη του Γεωργίου με ΚΩΔ. SAR-46762, είναι χρεωμένη εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγγελοκάστρου, για τα έτη: 2011-2015 με αρ. χρ.74, 2016 με αρ. χρ. 153, 2017 με αρ. χρ. 120, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 142,00€ πλέον προσαυξήσεων, διότι σύμφωνα με την 59088/15-12-2017, δεν ανήκει ο τάφος στην ανωτέρω αλλά στην κα Οικονόμου Αικατερίνη του Αθανασίου με ΚΩΔ.147165 η οποία και θα χρεωθεί.
119.Ο κος Κουσκουνάς Ευάγγελος με ΚΩΔ. ΤΕΝ-27685, είναι χρεωμένος εκ παραδρομής στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Κλένιας για τα έτη: 2012 με αρ. χρ. 9, 2011 με αρ. χρ. 274, 2013 με αρ. χρ. 5, 2014 με αρ. χρ. 8, 2015 με αρ. χρ. 4. Πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 98,00€ πλέον προσαυξήσεων, διότι σύμφωνα με την 3173/24-01-2018 αίτηση του ανωτέρω, ο τάφος που κατέχει είναι στο Κοιμητήριο Χιλιομοδίου ο οποίος και χρεώνεται. Ο τάφος στο Κοιμητήριο Κλένιας χρεώνεται από τον Κουσκουνά Χρήστο του Νικολάου με ΚΩΔ. 119703.
120.Η κα Οικονόμου Μαργαρίτα με ΚΩΔ. 75714, είναι χρεωμένη σύμφωνα με την 3877/30-01-2018, αίτηση της ανωτέρω, εκ παραδρομής δύο φορές, στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγγελοκάστρου, για το έτος 2017. Πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22,00€, αρ. χρ.103 πλέον προσαυξήσεων.
121.Η κα Μπάρτζη Ασημίνα με ΚΩΔ. ΣΟΛ-60525, είναι χρεωμένη σύμφωνα με την 3813/30-01-2018, αίτηση της ανωτέρω, εκ παραδρομής δύο φορές, στο χρηματικό κατάλογο Κοιμητηρίου Αγγελοκάστρου, για το έτος 2013. Πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 18,00€, αρ. χρ. 103, πλέον προσαυξήσεων >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους Κοιμητηρίων όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 330/ 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment