Διαγραφές βεβαιωμένων τελών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διαγραφές βεβαιωμένων τελών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/1/2019
   
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 19/18.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 430/2018
 
Θέμα 11ο Η.Δ.:   «Διαγραφές βεβαιωμένων τελών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31205/14-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι  ένα (21) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
7.       Βλάσσης Δημήτριος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Ζήμος Κων/νος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
17.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
19.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
21.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
1.  Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
2. Δράκος Παναγιώτης
3.                  Παππάς Αντώνιος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Σταυρέλης Νικόλαος
6 Λαμπρινός Παναγιώτης
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καρασάββας Ιωάννης
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Ψηλογιαννόπουλος  Παναγιώτης
12. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά(7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξη με τίτλο «Διαγραφές βεβαιωμένων τελών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 13/9/2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< 1.- Στον κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Δημητρίου με αριθμό οφειλέτη 47310, επιβλήθηκε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας για το υπ΄αρ. 1060 ακίνητό του, εμβαδού 6.000 τ.μ., για τα έτη 2011,2012,2013,2014 , ύψους 108,80 € / ανά έτος και συνολικού ύψους 435,20 €. Ο ανωτέρω , με την αρ. 56420/30.11.2017 αίτησή του προς το Δήμο ζητά την διαγραφή – από την ατομική του καρτέλα- του ποσού των 435,20€, επειδή το εν λόγω ακίνητο είναι αγροτεμάχιο, εκτός οικισμού, προσκόμισε δε στην υπηρεσία μας το Ε9 και σχετικό τοπογραφικό.
Μετά από έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία μας στα προσκομισθέντα στοιχεία, προκύπτει οτι πράγματι το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται στη θέση «Αετόπετρα» της Δ.Κ. Άσσου της Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, εκτός ορίων οικισμού και προτείνεται η διαγραφή του ποσού των 435,20€ στην αρ.4730 ατομική καρτέλα οφειλέτη.
2.- Στην Κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΙΡΜΙΤΣΑ του Περικλή, σύζ. Αιμιλίου-Ευαγγέλου Κιρμίτσα, με αριθμό οφειλέτη Λ3817, επιβλήθηκε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας για το υπ΄αρ. 2194 ακίνητό της(με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,30%), εμβαδού 2.520 τ.μ. για τα έτη από 2006 έως 2014, ύψους 90,48 €.
Επίσης, στον κ. ΑΙΜΙΛΙΟ-ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΙΡΜΙΤΣΑ του Παναγιώτη, με αριθμό οφειλέτη Λ5037, επιβλήθηκε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας για το υπ΄αρ 2195 ακίνητό του(με ποσοστό συνιδιοκτησίας 33,30%) εμβαδού 2.520 τ.μ. για τα έτη από 2006 έως 2014, ύψους 90,48 €.
Πρόκειται για το ίδιο ενιαίο οικόπεδο, το οποίο έχει πωληθεί το έτος 2006 σύμφωνα με το αρ. 7728/12.12.2006 συμβόλαιο.
Οι ανωτέρω, με την αρ. 59849/21.12.2017 αίτησή τους προς το Δήμο, ζητούν τη διαγραφή ΤΑΠ των ετών που – εκ παραδρομής- έχουν χρεωθεί.
Μετά από έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία μας,οι ανωτέρω, κατά την κατάρτιση του συμβολαίου, απέδωσαν στο Δήμο το ΤΑΠ του εν λόγω ακινήτου για το έτος 2006. Πλην όμως, ο Δήμος – εκ παραδρομής- έχει βεβαιώσει εκ νέου το ΤΑΠ του έτους 2006 και επιπλέον δεν έχει προβεί στη διόρθωση και στην χρέωση του νέου ιδιοκτήτη με το ΤΑΠ του εν λόγω οικοπέδου.
Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η διαγραφή του ΤΑΠ των ετών από 2006 έως 2014 από τις αρ. Λ3817 και Λ5037 καρτέλες των οφειλετών , ύψους 90,48€ αντίστοιχα.
 
 3.- Στην Κα ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΓΑΡΙΔΗ του Παναγιώτη, με αριθμό οφειλέτη Λ12106, επιβλήθηκε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας για το υπ΄αρ. 1150 ακίνητο , εμβαδού 4.929 τ.μ. για τα έτη από 2009 έως 2014, ύψους 714,96 €.
Η ανωτέρω κατέθεσε την αρ. 5619/14.02.2018 αίτησή της προς το Δήμο με συνημμένα τα υπ΄αρ. 612/2007 και 4814/2008 συμβόλαια αγοραπωλησίας και ζητά όπως διορθωθεί και διαγραφεί μέρος της χρέωσης, επειδή το 2008 πουλήθηκε τμήμα του ανωτέρω οικοπέδου, ήτοι τα 2.180 τ.μ. στη ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και στην ίδια παραμένει τμήμα οικοπέδου 2.732,74 τ.μ. ή διαφορετικά, παραμένει στην ίδια από το συνολικό οικόπεδο των 4.929 τ.μ. ,ποσοστό 55,44%.
Από τον έλεγχο των κατατεθέντων δικαιολογητικών προκύπτει ότι πράγματι θα πρέπει να παραμείνει στην ατομική καρτέλα της οφειλέτριας το ποσό των: 119,16€ χ 6 έτη χ 55,44%(ποσοστό συνιδιοκτησίας)=396,37€ , το οποίο και πρέπει να αποδώσει στο Δήμο και το οποίο αναφέρεται στο ποσοστό του οικοπέδου που της αναλογεί και προτείνεται να διαγραφεί το ποσό των 318,59€ (714,96€-396,37€= 318,59€) από την αρ. Λ12106 ατομική καρτέλα της οφειλέτριας.
4.- Στον κ. ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ του Γεωργίου, με αριθμό οφειλέτη Λ273, επιβλήθηκε Τέλος Ακίνητης Περιουσίας για το υπ΄αρ. 1146 ακίνητό του, εμβαδού 3.260 τ.μ. για τα έτη 2011,2012,2013,2014, ύψους 59,12 € ανά έτος και συνολικού ύψους 236,48 €. Ο ανωτέρω , με την αρ. 12942/17.04.2018 αίτησή του προς το Δήμο ζητά την διαγραφή – από την ατομική του καρτέλα- του ποσού των 236,48 €, επειδή το εν λόγω ακίνητο πουλήθηκε σύμφωνα με το αρ. 325/2008 συμβόλαιο, προσκόμισε δε στην υπηρεσία μας το συμβόλαιο αυτό με τους νέους ιδιοκτήτες.
Μετά από έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία μας στα προσκομισθέντα στοιχεία, προκύπτει οτι πράγματι το εν λόγω ακίνητο πουλήθηκε και προτείνεται η διαγραφή του ποσού των  236,48 € στην αρ. Λ273 ατομική καρτέλα οφειλέτη >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή οφειλών, από χρηματικούς καταλόγους Τ.Α.Π., όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19 / 430 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment