Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/1/2019
   
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 20/28.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 440/2018
 
Θέμα 8ο  Η.Δ.:   «Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 32563/24-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Οικονόμου Γεώργιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.       Κεφάλας Σταύρος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Μπάκουλης Δημήτριος
10.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
11.    Νανόπουλος Βασίλειος
12.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
13.    Κορδώσης Χρήστος,
14.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
15.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
17.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1.      Χασικίδης Χρήστος,
2.       Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 1ουΕΗΔΘ
3.       Παππάς Αντώνιος,
4.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
5.       Σταυρέλης Νικόλαος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Δράκος Παναγιώτης
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Λαμπρινός Παναγιώτης
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.   Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
12.    Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
13.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
14.    Σούκουλης Ανδρέας
15.    Καρασάββας Ιωάννης
16.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης έξι(6) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
13.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
16.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ»,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 13/9/2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ:Α)«Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ»
1.    Η εγγραφή 2055 με κωδικό 136570 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κάτοικος Βραχατίου για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΗ-6944 την 22/1/2012 ποσού 400,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι η κλήση έχει πληρωθεί μέσω ΕΛΤΑ.
2.    Η εγγραφή 395 με κωδικό 35666 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΠΕΠΟΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ κάτοικος Αρχαίας Κορίνθου για την υπ’ αριθμ. 840200056736 παράβαση που διέπραξε την 29/5/2008 ποσού 350,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι η κλήση έχει πληρωθεί μέσω ΕΛΤΑ.
3.    Η εγγραφή 714 με κωδικό 54275 στην οποία είναι γραμμένη η κ. ΠΗΛΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ κάτοικος Κορίνθου για την υπ’ αριθμ. 84020005392 παράβαση που διέπραξε την 4/8/2008 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι η κλήση έχει πληρωθεί μέσω ΕΛΤΑ.
4.    Η εγγραφή 287 με κωδικό 51481 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΓΙΟΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ κάτοικος Κορίνθου για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΚ-3405 την 5/9/2010 ποσού 200,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, έχει διπλοεγγραφεί στο χρηματικό κατάλογο.
5.    Η εγγραφή 807 με κωδικό 12346512 στην οποία είναι γραμμένη η κ. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ κάτοικος Κόρινθο (Εθν. Ανεξαρτησίας 95) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΚ-8894 την 25/1/2013 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος η μάρκα και το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
6.    Η εγγραφή 1068 με κωδικό 79242 στην οποία είναι γραμμένη η κ. ΜΑΡΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ κάτοικος Καλαμαριάς (Φιλίππου 28) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΝΕΟ-2599 την 20/2/2009 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος η μάρκα και το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
7.     Η εγγραφή 2142 με κωδικό 12346040 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κάτοικος Λαμίας για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΖΧΙ-7828 την 1/3/2013 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος ο αριθμός κυκλοφορίας που αναγράφεται στη κλήση, το σωστό είναι ΖΧΙ -7898 ο οποίος και θα χρεωθεί .
8.    Η εγγραφή 217 με κωδικό 78772 στην οποία είναι γραμμένη η κ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ κάτοικος Περαχώρας για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΗ-5934 την 15/1/2009 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος η μάρκα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
9.    Η εγγραφή 1633 με κωδικό 98556 στην οποία είναι γραμμένη η κ .ΒΟΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ κάτοικος Βραχατίου (Ροδοπούλου 5 Α) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΚ-2322 την 20/4/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
10. Η εγγραφή 2334 με κωδικό 97409 στην οποία είναι γραμμένη η κ. ΠΙΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ κάτοικος Αγ. Δημητρίου (Πυθαγόρα 32-34) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΖΚΧ-6284 την 21/7/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος η μάρκα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
11. Η εγγραφή 141 με κωδικό 80655 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΚΛΑΜΕΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝκάτοικος Αρεόπολης για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΥΗΙ-7725 την 21/1/2009 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος η μάρκα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
12. Η εγγραφή 177 με κωδικό 31176 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣκάτοικος Κορίνθου (Νοταρά 42) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΖ-1522 την 27/11/2008 ποσού 20,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 5/5/2005 έως και 22/12/2014) είναι ο κ.KALEMIARBEN τ. XHEMILκάτοικος Κορίνθου ο οποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
13. Η εγγραφή 914 με κωδικό 31176 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣκάτοικος Κορίνθου (Νοταρά 42) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΖ-1522 την 3/12/2009 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 5/5/2005 έως   και 22/12/2014) είναι ο κ.KALEMIARBEN τ. XHEMILκάτοικος Κορίνθου ο οποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
14. Η εγγραφή 3566 με κωδικό 37158 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κάτοικος Ζευγολατιού για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΖΖΜ-7806 την 23/12/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 30/11/2010 έως και 31/12/2011) είναι τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΤΣΟΓΛΟΥ ο οποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
15. Η εγγραφή 3727 με κωδικό 98403 στην οποία είναι γραμμένη η κ.ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ κάτοικος Αγγελοκάστρου για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΗ-4589 την 4/11/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος η μάρκα οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
16. Η εγγραφή 139 με κωδικό 68762 στην οποία είναι γραμμένη η κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ-ΧΑΨΑ κάτοικος Κορίνθου (Αγ. Νικολάου 15) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΜ-5534 την 21/2/2009 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 6/7/2007 έως και 11/10/2012) είναι ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ τ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ο οποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
17.Η εγγραφή 706 με κωδικό 98753 στην οποία είναι γραμμένη η κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ κάτοικος Λουτρακίου για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΜ-1199 την 10/3/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
18.Η εγγραφή 1890 με κωδικό 97106 στην οποία είναι γραμμένη η κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ κάτοικος Κορίνθου (Σίνα 59) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΑΧΙ-1698 την 14/6/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος το χρώμα και η μάρκα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
19.Η εγγραφή 1486 με κωδικό 43826 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία LEASEPLANHELLASπου εδρεύει (Ανδ. Παπανδρέου 17 Μαρούσι) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΕΖ-3983 την 10/4/2009 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία COVIDIEN HELLAS (ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 10, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ) η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
20.Η εγγραφή 394 με κωδικό 43826 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία LEASEPLANHELLASπου εδρεύει (Ανδ. Παπανδρέου 17 Μαρούσι) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΜΑ-8173 την 10/12/2010 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία Α.Τ.Τ.Ρ. (Β ΤΖΑΦΕΡΗ Α ΟΡΟΦΟΣ 16, ΑΘΗΝΑ) η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
21.Η εγγραφή 8558 με κωδικό 43826 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία LEASEPLANHELLASπου εδρεύει (Ανδ. Παπανδρέου 17 Μαρούσι) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΙΜΥ-3717 την 19/11/2012 ποσού 6,48€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία UCB ΑΕ (Aνών. Φαρμακ. Εταιρεία) (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63, ΑΛΙΜΟΣ) η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
22.Η εγγραφή 1324 με κωδικό 43826 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία LEASEPLANHELLASπου εδρεύει (Ανδ. Παπανδρέου 17 Μαρούσι) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΡΕ-2796 την 22/3/2013 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡ (ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 & ΔΕ 0, ΧΑΛΑΝΔΡΙ) η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
23.   Η εγγραφή 1222 με κωδικό 43826 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία LEASEPLANHELLASπου εδρεύει (Ανδ. Παπανδρέου 17 Μαρούσι) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΡΒ-1902 την 5/2/2013 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία OLYMPIC BREWERY SA (ΘΕΣΗ ΒΡΥΣΕΣ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ, ΧΑΛΚΙΔΑ) η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
24.Η εγγραφή 3045 με κωδικό 43826 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία LEASEPLANHELLASπου εδρεύει (Ανδ. Παπανδρέου 17 Μαρούσι) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΡΕ-2796 την 5/4/2013 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡ (ΚΗΦΙΣΙΑΣ 364 & ΔΕ 0, ΧΑΛΑΝΔΡΙ) η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
25.     Η εγγραφή 5754 με κωδικό 43826 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία LEASEPLANHELLASπου εδρεύει (Ανδ. Παπανδρέου 17 Μαρούσι) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΚΟ-2437 την 8/6/2013 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜ (ΠΡΕΜΕΤΗΣ 3, ΜΑΡΟΥΣΙ) η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
26.   Η εγγραφή 3453 με κωδικό 110048 στην οποία είναι γραμμένη η κ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κάτοικος Λουτρακίου για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΚ-2961 την 6/2/2012 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
27.Η εγγραφή 1445 με κωδικό 80262 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΔΕΜΕΣΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ κάτοικος Φενέου για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΒ-8595 την 3/4/2009 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος η μάρκα και το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
28. Η εγγραφή 5137 με κωδικό 99428 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΘΕΜΙΣ ΖΗΣΗΣ κάτοικος Αθηνών (ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ 31/33) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ.ΥΑΒ-8653 την 30/11/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος ο αριθμός κυκλοφορίας που αναγράφεται στη κλήση, το σωστό είναι ΥΡΒ-8653 ο οποίος και θα χρεωθεί .
29. Η εγγραφή 2035 με κωδικό 97326 στην οποία είναι γραμμένη η κ. ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ κάτοικος Πεύκης (Δημοκρατίας 55) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΖΗΡ-2345 την 9/7/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 19/4/2011 έως και 14/5/2014) είναι ο κ. ΜΑΞΟΥΤΗΣ ΗΛΙΑΣ τ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ο οποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
30. Η εγγραφή 2856 με κωδικό 121599 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΒΛΑΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κάτοικος Ισθμίας για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΚ-1253 την 17/4/2009 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 6/2/2012 έως και σήμερα) είναι η κ. ΑΓΑΘΗ ΚΛΗΜΗ τ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
31. Η εγγραφή 7406 με κωδικό 20910 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΧΟΥΡΧΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κάτοικος Χαϊδαρίου (Κριεζιώτη 7) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΥΟΡ-5889 την 15/4/1997 ποσού 44,02€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 1/1/1996 έως και 31/12/2015) είναι ο κ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ. ΧΑΡΙΤΟΥ οοποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
32. Η εγγραφή 7412 με κωδικό 20910 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΧΟΥΡΧΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κάτοικος Χαϊδαρίου (Κριεζιώτη 7) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΥΟΡ-5889 την 17/6/1997 ποσού 44,02€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 1/1/1996 έως και 31/12/2015) είναι ο κ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ. ΧΑΡΙΤΟΥ οοποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
33. Η εγγραφή 7417 με κωδικό 20910 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΧΟΥΡΧΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κάτοικος Χαϊδαρίου (Κριεζιώτη 7) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΥΟΡ-5889 την 24/12/1997 ποσού 44,02€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 1/1/1996 έως και 31/12/2015) είναι ο κ.ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ. ΧΑΡΙΤΟΥ οοποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
34.Η εγγραφή 2233 με κωδικό 20910 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΧΟΥΡΧΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κάτοικος Χαϊδαρίου (Κριεζιώτη 7) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΥΟΡ-5889 την 21/10/2000 ποσού 58,69€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 1/1/1996 έως και 31/12/2015) είναι ο κ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ τ. ΧΑΡΙΤΟΥ οοποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
35.Η εγγραφή 1915 με κωδικό 54552 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΟΤΟΜΠΕΣΤ AUTOBEST ΑΝ που εδρεύει (ΛΕΩΦ. ΛΑΥΡΙΟΥ 83,ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΖΟ-3191 την 12/8/2009 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία Κ ΜΑΡΝΕΡΟΣ ΑΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΥΜΗΤΤΟΥ 188, ΑΘΗΝΑ) η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
36.Η εγγραφή 687 με κωδικό 122404 στην οποία είναι γραμμένη η κ. ΤΣΙΟΡΤΣΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ κάτοικος ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (Π ΠΕΤΡΙΔΗ 30) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΝ-7594 την 25/7/2012 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος η μάρκα και το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
37. Η εγγραφή 3265 με κωδικό 99899 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ κάτοικος Ασπροπύργου (Γ. Λαμπράκη 24) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΥΡΥ-4287 την 2510/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος η μάρκα και το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
38. Η εγγραφή 3218 με κωδικό 120732 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙ που εδρεύει (Λαζαράκη 43 Γλυφάδα) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΗΙ5820 την 2/5/2012 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στην εταιρεία ΒΟΜΒΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ τ. ΙΩΑΝΝΗ (ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 14 ΔΑΦΝΗ) η οποία θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
39. Η εγγραφή 1701 με κωδικό 96066 στην οποία είναι γραμμένος η κ. ΔΕΛΗ ΑΝΝΑ κάτοικος Κορίνθου (Αγ. Γεωργίου 45) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΖ-8559 την 22/6/2010 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος η μάρκα και το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
40. Η εγγραφή 4529 με κωδικό 96066 στην οποία είναι γραμμένος η κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ κάτοικος Μ. Βάλτου για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΜ-2898 την 18/11/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος η μάρκα και το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
41.Η εγγραφή 92 με κωδικό 91118 στην οποία είναι γραμμένη η εταιρεία ANSAINTERNATIONALπου εδρεύει (Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 27Β,ΑΘΗΝΑ) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΙΜΗ-1503 την 12/3/2010 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε μισθωθεί στο κ.KOSTOPOYLOKONSTANTINO κάτοικο Μελβούρνης ο οποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με την Υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
42.Η εγγραφή 219 με κωδικό 99396 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΣΙΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ κάτοικος Λουτρακίου (Νικηταρά 61) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΤΑΖ-2420 την 26/11/2011 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 1/5/2011 έως και 15/9/2015) είναι ο κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ οοποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
43.Η εγγραφή 1748 με κωδικό 99396 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΣΙΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ κάτοικος Λουτρακίου (Νικηταρά 61) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΤΑΖ-2420 την 1/2/2012 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 1/5/2011 έως και 15/9/2015) είναι ο κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ οοποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
44.Η εγγραφή 2708 με κωδικό 99396 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΣΙΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ κάτοικος Λουτρακίου (Νικηταρά 61) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΤΑΖ-2420 την 22/2/2012 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 1/5/2011 έως και 15/9/2015) είναι ο κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ οοποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
45. Η εγγραφή 3644 με κωδικό 99396 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΣΙΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ κάτοικος Λουτρακίου (Νικηταρά 61) για παράβαση που διέπραξε το υπ’αρ. ΤΑΖ-2420 την 12/3/2012 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( απο 1/5/2011 εως και 15/9/2015) είναι ο κ.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ οοποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
46. Η εγγραφή 5633 με κωδικό 99396 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΣΙΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ κάτοικος Λουτρακίου (Νικηταρά 61) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΤΑΖ-2420 την 11/10/2012 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 1/5/2011 έως και 15/9/2015) είναι ο κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ οοποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
47. Η εγγραφή 6041 με κωδικό 99396 στην οποία είναι γραμμένος ο κ.ΣΙΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ κάτοικος Λουτρακίου (Νικηταρά 61) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΤΑΖ-2420 την 30/5/2012 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 1/5/2011 έως και 15/9/2015) είναι ο κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ οοποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
48. Η εγγραφή 7052 με κωδικό 99396 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΣΙΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ κάτοικος Λουτρακίου (Νικηταρά 61) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΤΑΖ-2420 την 14/12/2012 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 1/5/2011 έως και 15/9/2015) είναι ο κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ οοποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
49. Η εγγραφή 8038 με κωδικό 99396 στην οποία είναι γραμμένος ο κ. ΣΙΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ κάτοικος Λουτρακίου (Νικηταρά 61) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΤΑΖ-2420 την 11/12/2012 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 1/5/2011 έως και 15/9/2015) είναι ο κ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ οοποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
50.   Η εγγραφή 1829 με κωδικό 80131 στον οποίο είναι γραμμένος ο κ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ κάτοικος Βούλας (Αγ. Δημητρίου 10Α) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΖΥΕ-9800 την 26/5/2009 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος ο αριθμός κυκλοφορίας που αναγράφεται στη κλήση, το σωστό είναι ΖΥΕ-4800 ο οποίος και θα χρεωθεί .
51.   Η εγγραφή 1361 με κωδικό 80444 στον οποίο είναι γραμμένος ο κ. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κάτοικος Ναυπάκτου (Ψαρρού 4) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΚ-3936 την 26/3/2009 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος ο αριθμός κυκλοφορίας που αναγράφεται στη κλήση, το σωστό είναι ΚΡΚ-3436 ο οποίος και θα χρεωθεί .
52.   Η εγγραφή 3453 με κωδικό 110048 στην οποία είναι γραμμένη η κ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ κάτοικος Λουτρακίου (28ης Οκτωβρίου) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΚ-2961 την 6/2/2012 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
53.   Η εγγραφή 3968 με κωδικό 97215 στην οποία είναι γραμμένη η κ. ΧΑΝΙΩΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ κάτοικος Κορίνθου (Περιάνδρου 79-81) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΖΖΗ-9957 την 7/12/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήματος ( από 27/102011 έως και σήμερα) είναι ο κ. ΖΑΚΟΥΡΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ τ. ΚΩΝ/ΝΟΥ οοποίος θα χρεωθεί σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε.
54.              Η εγγραφή 5012 με κωδικό 99063 στην οποία είναι γραμμένη η κ. ΞΑΝΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ κάτοικος Κιάτου για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΝ-2826 την 28/11/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
55.              Η εγγραφή 1920 με κωδικό 34736 στον οποίο είναι γραμμένος ο κ. ΓΚΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κάτοικος Κορίνθου( Λ. Αθηνών 29) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-6936 την 18/11/2003 ποσού 65,50€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το υπ.αριθμ.37230/2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών που προσκόμισε, αποδεικνύει ότι το όχημα του ήταν παρκαρισμένο σε θέση που δεν αποτελεί τμήμα πεζοδρομίου και καθιστά ακυρωτέα την κλήση.
56.              Η εγγραφή 33 με κωδικό 34736 στον οποίο είναι γραμμένος ο κ. ΓΚΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ κάτοικος Κορίνθου( Λ. Αθηνών 29) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΕ-6936 την 29/1/2004 ποσού 65,50€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με το υπ.αριθμ.37230/2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών που προσκόμισε, αποδεικνύει ότι το όχημα του ήταν παρκαρισμένο σε θέση που δεν αποτελεί τμήμα πεζοδρομίου και καθιστά ακυρωτέα την κλήση.
57.              Η εγγραφή 1830 με κωδικό 44480 στην οποία είναι γραμμένη η κ. ΣΟΥΓΛΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ κάτοικος Λουτρακίου (Λειβαδάκι) για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΚΡΗ-8540 την 11/8/2004 ποσού 65,50€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος η μάρκα και το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
58.              Η εγγραφή 260 με κωδικό 12347347 στoν οποία είναι γραμμένος ο κ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ κάτοικος Αρκαλοχωρίου για παράβαση που διέπραξε το υπ’ αρ. ΕΚΒ-8004 την 22/7/2013 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε, είναι λάθος η μάρκα και το χρώμα του οχήματος που αναγράφεται στη κλήση.
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006) κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινό­τητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δι­καιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή οφειλών, από χρηματικούς καταλόγους ΚΟΚ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20 / 440 / 2018.
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Κοντογιώργος