Διαγραφές οφειλών- προσαυξήσεων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 12/2/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 3/25.01.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 19/2019
 
Θέμα 10ο Η.Δ.: «Διαγραφές οφειλών- προσαυξήσεων»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2364/21-01-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ( 20 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
20.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
1. Παππάς Αντώνιος
2. Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
4. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
5. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
7.Λαμπρινός Παναγιώτης
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης,
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διαγραφή οφειλών – προσαυξήσεων» έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την από17-01-2019 εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/08-06-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει σε διαγραφή των προσαυξήσεων για λόγους οικονομικής αδυναμίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι : “…3.  Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης, …β) σε οικονομική αδυναμία…….Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας…”
Ο κ. ΧΑΒΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με Κ.Α. SAR-45069, κάτοικος Χαλανδρίου, (οδός Εριφύλης 29), εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 77,52 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 50,29 €, για ανεξόφλητους λογαριασμούς Ύδρευσης Σαρωνικού από Β΄ τετράμηνο 2012 έως Ιούνιο 2013. Με την υπ΄ αριθμ. 45039/20-12-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, διότι η μόνιμη κατοικία του είναι στο Χαλάνδρι, οδός Εριφύλης (κατέθεσε αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ), ενώ οι ατομικές ειδοποιήσεις είχαν αποσταλεί σε λανθασμένη διεύθυνση, στην Αθήνα οδός Κυδωνίας 16, η οποία και εμφανίζεται στην ατομική του καρτέλα και ως εκ τούτου δεν είχε λάβει γνώσει των οφειλών.
Ο κ. ΛΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με Κ.Α. 37165, κάτοικος Κεχριών Κορίνθου, (οδός Πρωτέως 11), εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 94,00 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 154,16 €, για δύο (2) παραβάσεις ΚΟΚ έτους 2002. Με την υπ΄ αριθμ. 45803/28-12-2018 αίτηση της, η κα Λάτσα Σοφία, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρωθεί η κύρια οφειλή, διότι η μόνιμη κατοικία τους είναι στις Κεχριές Κορινθίας, οδός Πρωτέως (κατέθεσε αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ, παλαιότερο και τωρινό), ενώ οι ατομικές ειδοποιήσεις είχαν αποσταλεί σε λανθασμένη διεύθυνση, στο Αιγάλεω, οδός Μίνωος 43, η οποία και εμφανίζεται στην ατομική του καρτέλα και ως εκ τούτου δεν είχε λάβει γνώσει των οφειλών.
Η κα. ΤΣΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ με Κ.Α. 37165, κάτοικος Κορίνθου, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 402,59 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 164,70 €, για τέλος διατήρησης νεκροταφείων ετών 2010-2017. Με την υπ΄ αριθμ. 783/09-01-2019 αίτηση της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρωθεί η κύρια οφειλή, διότι η μόνιμη κατοικία τους είναι στην οδό Κύπρου 52 Κορινθίας, (κατέθεσε αντίγραφα εκκαθαριστικών εισοδήματος ετών 2008 το παλαιότερο και 2017 το τελευταίο), ενώ οι ατομικές ειδοποιήσεις είχαν ανταποστέλλονταν σε λανθασμένο αριθμό και συγκεκριμένα στον αριθμό Κύπρου 16, η οποία και εμφανίζεται στην ατομική της καρτέλα και ως εκ τούτου δεν είχε λάβει γνώσει των οφειλών.
Η κα. ΤΣΑΓΚΑΝΟΥ ΦΙΛΟΜΕΝΗ με Κ.Α. Λ2648, κάτοικος Αιγάλεω, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 147,98 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 101,70 €, για ανεξόφλητους λογαριασμούς Ύδρευσης Άσσου – Λεχαίου από Β΄ εξάμηνο 2011 έως Ιούνιο 2013. Με την υπ΄ αριθμ. 1352/14-01-2019 αίτηση της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρωθεί η κύρια οφειλή, διότι η μόνιμη κατοικία τους είναι στην οδό Κεφαλληνίας 46-48 στο Αιγάλεω, (κατέθεσε αντίγραφα εκκαθαριστικών εισοδήματος ετών 2012 και 2017), ενώ οι ατομικές ειδοποιήσεις ανταποστέλλονταν σε λανθασμένο αριθμό στην οδό Κεφαλληνίας και συγκεκριμένα στον αριθμό 26-28, όπως και εμφανίζεται στην ατομική της καρτέλα και ως εκ τούτου δεν είχε λάβει γνώσει των οφειλών.
Η κ. ΡΟΥΣΤΕΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ με Κ.Α. 42227, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 97,18 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 61,17€, για δύο (2) παραβάσεις ΚΟΚ ετών 2011 & 2012. Με την υπ΄ αριθμ. 1509/15-01-2019 αίτηση της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρωθεί η κύρια οφειλή, διότι κατά δήλωση της ουδέποτε έλαβε γνώση των οφειλών της, ενώ αντιμετωπίζει και σοβαρά πολύ προβλήματα υγείας (κατέθεσε Ιατρικές Γνωματεύσεις Ογκολογικού Νοσοκομείου “Ο Άγιος Σάββας”).
Η κ. ΨΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑ με Κ.Α. 29693, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 120,00 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 29,37€, για δύο (2) παραβάσεις ΚΟΚ ετών 2010 & 2016. Με την υπ΄ αριθμ. 44669/19-12-2018 αίτηση της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρωθεί η κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε 1 με ελάχιστο εισόδημα».
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 174 του ν. 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή προσαυξήσεων από τέλη ύδρευσης, τέλη διατήρησης Νεκροταφείων, παραβάσεις ΚΟΚ, κ.λ.π., όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 19 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29- 01- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος