Διαγραφές οφειλών – προσαυξήσεων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 557/2018
 
Θέμα 48ο Η.Δ:    «Διαγραφές οφειλών – προσαυξήσεων»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.      Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφές οφειλών – προσαυξήσεων», έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την από 05-09-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 Α. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
1.                Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΠΙΝΗΣ με Κ.Α. SAR-48335 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 109,00 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 129,71€ για ΤΑΠ Γαλατακίου τέως Δήμου Σαρωνικού ετών 2003-2004. Με την αριθμ. 55969/29-11-2017 αίτηση του ζητά την διαγραφή της οφειλής διότι η συγκεκριμένη οφειλή είχε εξοφληθεί το έτος 2006 στον τέως Δήμο Σαρωνικού κατά την διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου, για την οποία και εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 3767/25-05-2006 βεβαίωση Δημάρχου Σαρωνικού περί μη οφειλής ΤΑΠ. Η οφειλή είχε εξοφληθεί με τα αριθμ. Α 479/25-05-2006 και Α 478/25-05-2006 τριπλότυπα είσπραξης Δήμου Σαρωνικού. Αντίγραφα των ανωτέρω είχε καταθέσει ως συνοδευτικά έγγραφα της αιτήσεως του. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει διαγραφή της οφειλής από ΤΑΠ Γαλατακίου ετών 2003-2004, διότι είναι εξοφλημένη.
2.                Ο κ. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη με Κ.Α. 135192 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 98,00 € πλέον προσαυξήσεων ποσού 13,77 € έως σήμερα και αφορά τέλη διατήρησης οικογενειακού τάφου Τοπικής Ενότητας Κλένιας ετών 2011-2015 (20,00 € + 20,00 € + 18,00 € + 18,00 € + 22,00 €) τα οποία είχαν βεβαιωθεί τον Σεπτέμβριο του 2015. Την 26η Οκτωβρίου 2015, κατέθεσε τα χρήματα στην Εθνική Τράπεζα (δύο καταθέσεις, ποσού 22,00 € και 76,00 €), αναφέροντας μόνο το ονοματεπώνυμο, χωρίς πατρώνυμο και κυρίως χωρίς να αναγράψει τον κωδικό οφειλέτη, με συνέπεια – δεδομένου ότι υπήρχαν και άλλοι οφειλέτες με το ίδιο ονοματεπώνυμο – τα χρήματα να παραμείνουν στην Τράπεζα ως Άγνωστοι καταθέτες. Την 06 Ιουλίου 2016 στα πλαίσια της τακτοποίησης των καταθέσεων στις Τράπεζες που παρέμεναν σε εκκρεμότητα έως τότε, εκ παραδρομής για τις ανωτέρω καταθέσεις εκδόθηκαν διπλότυπα είσπραξης (αριθμ. 371 & 372) στο όνομα ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με Κ.Α. Λ1249 αντί του σωστού 135192. Με την βεβαίωση των επόμενων καταλόγων τελών Νεκροταφείων και με την εμφάνιση στις ατομικές ειδοποιήσεις προηγούμενων οφειλών, ο κος Ρεκλείτης επικοινώνησε με την Υπηρεσία μας και μας ανέφερε ότι δεν είχε προηγούμενες οφειλές από τέλη Νεκροταφείων και ότι είχε καταθέσει τα χρήματα εμπρόθεσμα στις 26/10/2015. Από έρευνα της Υπηρεσίας μας στο extraitτης Εθνικής Τράπεζας στην αντίστοιχη ημερομηνία, επιβεβαιώθηκε η κατάθεση. Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι ο κ. Ρεκλείτης Χρήστος με Κ.Α. Λ1249 στο όνομα του οποίου είχαν εκδοθεί τα διπλότυπα είσπραξης, είχε πατρώνυμο Δημήτριος και όχι Ιωάννης. Σύμφωνα με τα, ανωτέρω θα πρέπει να διαγραφούν οι οφειλές από τέλη Νεκροταφείων Τ.Κ. Κλένιας ετών 2011-2015 στο όνομα ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με Κ.Α. 135192, διότι είχαν πληρωθεί εμπρόθεσμα μέσω κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα και αντίστοιχα θα απαιτηθούν από τον κ. ΡΕΚΛΕΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟ με Κ.Α. Λ1249, στον οποίο και είχαν ξεχρεωθεί εκ παραδρομής.
 
Β. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/08-06-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει σε διαγραφή των προσαυξήσεων για λόγους οικονομικής αδυναμίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι : “…3.  Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης, …β) σε οικονομική αδυναμία..γ) σε υπαιτιότητα της
 υπηρεσίας…Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας…”
Η κα. ΚΑΤΣΕΝΙΟΥ – ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με Κ.Α. 33373, κάτοικος Βέλου Κορινθίας, οδός Μακρυγιάννη 15, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 88,04 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 156,27 € για δύο (2) κλήσεις έτους 2000. Με την υπ΄αριθμ. 35526/15-10-2018 αίτηση της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, διότι στην ατομική καρτέλα εμφανίζεται ως διεύθυνση κατοικίας η οδός Αιμηλίου Βεάκη 44 στο Περιστέρι, ενώ διαμένει μόνιμα στο Βέλο Κορινθίας και ως εκ τούτου δεν έλαβε γνώση της οφειλής.
O κ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με Κ.Α 33258  κάτοικος Μεταμόρφωσης Αττικής, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 58,69 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 104,17 € για μία (1) κλήση ΚΟΚ, έτους 2000. Με την υπ΄αριθμ. 36693/22-10-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, διότι η ατομική ειδοποίηση είχε αποσταλεί σε λάθος διεύθυνση (Άρνης 5 στα Ιλίσια, την οποία και δεν αναγνώριζε) η οποία είναι περασμένη στην ατομική καρτέλα, ενώ η διεύθυνση μόνιμης κατοικία του είναι στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ευβοίας 25 και η διεύθυνση της Επιχείρισης του είναι στο Χαλάνδρι οδός Λ. Ηρακλείτου 37-39 (κατέθεσε αντίγραφο δήλωσης Ε1, ενώ τα στοιχεία του διασταυρώθηκαν και από το ΚΕΠΥΟ). Ως εκ τούτου ουδέποτε έλαβε γνώση της οφειλής.
O κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ με Κ.Α ΣΟΛ-60812  κάτοικος Κυρά Βρύσης, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 293,00 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 244,68 € για α) τέλη Ύδρευσης τέως Δήμου Σολυγείας και β) για τέλος διατήρησης Νεκροταφείων έτους 2018. Με την υπ΄αριθμ. 39211/09-11-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, διότι η ατομική ειδοποίηση αποστέλλονταν στον Κόρφο Κορινθίας και ως εκ τούτου δεν είχε λάβει γνώση της οφειλής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη,την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 557 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                             Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment