Διαγραφές προσαυξήσεων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 558/2018
 
Θέμα 49ο Η.Δ:    «Διαγραφές προσαυξήσεων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.      Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφές οφειλών – προσαυξήσεων», έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την από 13-11-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/08-06-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει σε διαγραφή των προσαυξήσεων για λόγους οικονομικής αδυναμίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι : “…3.  Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης, …β) σε οικονομική αδυναμία..γ) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας…Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας…”
Σύμφωνα με τα ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει χωρίς εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας για τις περιπτώσεις οικονομικής αδυναμίας. Για το λόγο αυτό σας διαβιβάζουμε τις κατωτέρω αιτήσεις οφειλετών του Δήμου για διαγραφή προσαυξήσεων λόγω οικονομικής αδυναμίας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
O κ.  ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΟΥ με Κ.Α 75194, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 1.200,00 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 888,00 € για: μία παράβαση ΚΟΚ, έτους 2010. Με την υπ΄αριθμ. 35611/16-10-2018 αίτηση του, ζητά τη διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών με ελάχιστο δηλωθέν εισόδημα.
O κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Κ.Α 31484, κάτοικος Λεχαίου Κορινθίας, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 592,56 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 429,55 € για: α) εννέα (9) κλήσεις ΚΟΚ, ετών 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 & 2011, β) για ανεξόφλητα δημοτικά τέλη (από απλήρωτους λογαριασμούς ΔΕΗ (από 12/11/2012 έως 02-07/2013) και γ) για ΤΑΠ Αυγούστου 2013. Με την υπ΄αριθμ. 36340/19-10-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε εκκαθαριστικό Ε 1 έτους 2017 με υψηλό ετήσιο εισόδημα (20.000,00 €). Προκειμένου να αιτιολογήσει την οικονομική αδυναμία   προσκόμισε επιπλέον δήλωση της συζύγου ότι είναι άνεργη, μισθωτήριο κύριας κατοικίας με ενοίκιο 230,00 €, αντίγραφο ρύθμισης χρεών στην εφορία 100 δόσεων καθώς και αντίγραφο ρύθμισης ανεξόφλητων λογαριασμών ΔΕΗ ύψους 4.677,00 € σε 36 δόσεις.
O κ.  ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με Κ.Α 28243, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 491,29 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 186,12 € για: α) δύο (2) κλήσεις ΚΟΚ έτους 2000, β) μία παράβαση ΚΟΚ, έτους 2012 και γ) τέλη Λαϊκής από 16/05/2017 έως 07/08/2018. Με την υπ΄αριθμ. 37632/30-10-2018 αίτηση του, ζητά τη διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήματος των δύο τελευταίων ετών με μικρό δηλωθέν εισόδημα.
O κ.  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με Κ.Α 39924, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 430,00 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 189,49 € για τέλος διατήρησης νεκροταφείων ετών 2009-2018. Με την υπ΄αριθμ. 38178/01-11-2018 αίτηση του, ζητά τη διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήματος των δύο τελευταίων ετών με μηδενικό δηλωθέν εισόδημα καθώς και έγκριση υπαγωγής στο πρόγραμμα του Κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης.
O κ. ΚΑΠΟΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ του ΓΕΩΡΙΟΥ με Κ.Α 33741, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 468,69 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 252,24 € για τρεις (3) παραβάσεις του ΚΟΚ ετών 2000, 2011 και 2013. Με την υπ΄αριθμ. 39360/12-11-2018 αίτηση του, ζητά τη διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών με μικρό δηλωθέν εισόδημα (μηδενικό το 2015, 5.400,00 € το 2016 και 3.600,00 €το 2017.
κ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ με Κ.Α 43179, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 370,00 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 140,88 € για: α) δύο (2) παραβάσεις του ΚΟΚ ετών 2008 και 2012 και β) τέλος διατήρησης οικογενειακού τάφου ετών 2013 έως 2018. Με την υπ΄αριθμ. 39584/13-11-2018 αίτηση του, ζητά τη διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος με ελάχιστο δηλωθέν εισόδημα και Γνωμάτευση ΚΕΠΑ πιστοποίησης αναπηρίας με ποσοστό 80% .
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη,την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή των προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 558 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03 – 12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                               Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment