Διαγραφές ΤΑΠ έτους 2012-2014

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διαγραφές ΤΑΠ έτους 2012-2014

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 17/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 412/2018
 
Θέμα 20o Η.Δ.: Διαγραφές ΤΑΠ έτους 2012-2014.
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29954/06-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία αποχώρησε με την έναρξη του 10ου Θ.Η.Δ.
26.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.        Παππάς Αντώνιος
2.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
3.        Δράκος Παναγιώτης προσήλθε με την έναρξη του 2ου Θ.Ε.Η.Δ.
4.        Μουρούτσος Γεώργιος
5.        Βλάσσης Δημήτριος.
6.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
7.        Καρασάββας Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οχτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
4.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
12.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Διαγραφή προσαυξήσεων, έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την από 06-09-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Από το έτος 2010 έως το έτος 2014 έχει χρεωθεί ο κος Τσιμπουκάκης Μάριος (κωδ. 137304) με τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για δύο ακίνητα επί της οδού Πατρών 150, οικόπεδο εμβαδού 809,00τμ και οικόπεδο εμβαδού 1.309,00τμ με οικία 75 τμ κατόπιν δηλώσεως του.
Στις 07.09.2017 η αδερφή του ανωτέρω κα Τσιμπουκάκη Χαριτίνη, κατέθεσε την αίτηση με αρ. 39521, με την οποία ζητά την διόρθωση των εμβαδών των ανωτέρω οικοπέδων λόγω επικείμενης απαλλοτρίωσης, και να χρεωθεί μόνο για το εναπομένων τμήμα εμβαδού 755,25τμ. Στη συνέχεια προσκόμισε βεβαίωση μηχανικού στην οποία αναφέρεται ότι το εναπομένων οικόπεδο μετά τις απαλλοτριώσεις θα είναι 755,25τμ.
Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Ν. 4483/2017, τα ακίνητα για τα οποία υφίσταται απαγόρευση οποιοσδήποτε χρήσης σύμφωνα με τον ισχύοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό ιδίως ρυμοτομικό βάρος κλπ απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους. Επίσης βεβαιωμένες οφειλές από ΤΑΠ σε ακίνητα που υφίσταται απαγόρευση οποιοσδήποτε χρήσης, διαγράφονται κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι θα πρέπει να γίνει διαγραφή των οφειλών του (κωδ. 137304) που αφορούν το οικόπεδο κατά το μέρος που υπερβαίνει τα 755,25τμ και πρόκειται να απαλλοτριωθεί. Έτσι θα πρέπει να διαγραφούν οι οφειλές με αρ. χρέους 623, 1799,2419, 2420, 4321 και 5682 συνολικού ποσού 355,53€ πλέον προσαυξήσεων.
Κάθε είδους βεβαιωμένα χρέη προς τους δήμους μπορούν να διαγραφούν ολόκλήρα ή εν μέρει όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενου, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (περ. δ΄ άρθρο 174 Ν. 3463/2006).
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη,την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη διαγραφή οφειλής, με αρ. χρέους 623, 1799,2419, 2420, 4321 και 5682συνολικού ποσού 355,55€ πλέον προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 412 / 2018.
                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment