Διαγραφή βεβαιωμένων χρεών

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διαγραφή βεβαιωμένων χρεών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 15/09.08.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 377/2018
 
Θέμα 32o Η.Δ.: Διαγραφή βεβαιωμένων χρεών
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26307/03-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Σούκουλης Ανδρέας
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.        Χασικίδης Χρήστος
2.        Παππάς Αντώνιος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
4.        Οικονόμου Γεώργιος
5.        Δράκος Παναγιώτης,
6.        Βλάσσης Δημήτριος.
7.        Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
8.         Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.        Καρασάββας Ιωάννης
10.       Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11.      Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
9.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Διαγραφή βεβαιωμένων χρεών, έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την από 11-07-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
· «Με τη με αρ. πρωτ: 5736/14.02.2018 αίτηση του κου Πατατούκα Στυλιανού του Δημητρίου (κωδ. οφειλέτη: SAR-45445), ζητείται η διαγραφή βεβαιωμένων χρεών που αφορούν σε δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τέλος ακίνητης περιουσίας και τα αντίστοιχα πρόστιμα τους, για διαφορά τετραγωνικών μέτρων σε ακίνητο που ηλεκτροδοτείται με την υπ’ αριθ. 31531409 παροχή της ΔΕΗ, για το λόγο ότι η παροχή δεν ανήκει στον αιτούντα αλλά στη μητέρα του Πατατούκα Σοφία.
·       Με τη με αρ. πρωτ: 11537/02.04.2018 αίτηση του κου Βράκα Μιχαήλ του Θεοδώρου, ήδη από 26.03.2018 ιδιοκτήτη αγροτεμαχίου (κωδ. ακινήτου: 3579) στη θέση “ΛΙΝΕΡΙΑ” Λεχαίου, ζητείται η απαλλαγή του ως άνω ακινήτου από το τέλος ακίνητης περιουσίας, για το λόγο ότι βρίσκεται εκτός οικισμού καθώς και η διαγραφή των σχετικών βεβαιωμένων χρεώσεων από τον προγενέστερο ιδιοκτήτη Αναγνωστόπουλο Θεόδωρο (κωδ. οφειλέτη: Λ10852) για την ίδια αιτία.
· Με τη με αρ. πρωτ: 14845/04.05.2018 αίτηση των κ.κ. Γεωργίας – Σοφίας Μουζάκη του Χρήστου και της Αικατερίνης και Στεφανίας Μουζάκη – Σμιθ του Χρήστου και της Αικατερίνης, δια πληρεξουσίου δικηγόρου, ζητείται η διαγραφή βεβαιωμένων χρεών στο όνομα της ήδη από το 2012 αποβιωσάσης μητέρας τους, Μουζάκη Αικατερίνης (κωδ. οφειλέτη: Λ11452), για τέλος ακίνητης περιουσίας οικοπέδου με κωδικό 3731, για το λόγο ότι το ακίνητο είχε ήδη πωληθεί δυνάμει του 5033/11-08-2006 συμβολαίου.
·       Με τη υπ’ αριθ. 12894/17.04.2018 αίτηση του κου Δήμου Αθανασίου του Κων/νου, υιού του ήδη θανόντος Μπερδούση Δημητρίου του Ηλία (κωδ. οφειλέτη: 776), ζητείται η διαγραφή βεβαιωμένων χρεών που αφορούν σε ανεξόφλητα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και τέλος ακίνητης περιουσίας της υπ. αριθ. 31562173 παροχής της ΔΕΗ περιόδου από 28/06/2013 έως 06/11/2014, για το λόγο ότι το ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο (οικία στην Γ. Παπανδρέου αρ. 34) ήταν μισθωμένο στη Δρίτσα Μαρία.
·       Με τη αρ. πρωτ: 15794/14.05.2018 αίτηση του κου Στεργιόπουλου Μιχαήλ του Αθανασίου (κωδ. Οφειλέτη: ΤΕΝ-28582) ζητείται η διαγραφή βεβαιωμένων χρεών που αφορούν στο τέλος ακίνητης περιουσίας ακινήτου (κωδ. ακινήτου: 6073), διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε ως μη ηλεκτροδοτούμενο. Σύμφωνα με βεβαίωση μηχανικού έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης & δεν υπάρχει υπόλοιπο ως δικαίωμα υψούν.
·       Με τη με αρ. πρωτ.: 15795/14.05.2018 αίτηση του κου Στεργιόπουλου Ανδρέα του Αθανασίου (κωδ. Οφειλέτη: 135470) ζητείται η διαγραφή βεβαιωμένων χρεών που αφορούν στο τέλος ακίνητης περιουσίας ακινήτου (κωδ. ακινήτου: 6073), διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε ως μη ηλεκτροδοτούμενο. Σύμφωνα με βεβαίωση μηχανικού έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης & δεν υπάρχει υπόλοιπο ως δικαίωμα υψούν.
· Με τη με αρ. πρωτ: 2341/17.01.2018 αίτηση της Καραντάνη Αργυρούς του Γεωργίου (κωδ. οφειλέτη: 84805) ζητείται η διαγραφή βεβαιωμένων χρεών που αφορούν σε δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τέλος ακίνητης περιουσίας και τα αντίστοιχα πρόστιμα τους, για διαφορά τετραγωνικών μέτρων σε ακίνητο που ηλεκτροδοτείται με την υπ’ αριθ. 31602113 παροχή της ΔΕΗ έτους 2012 και αναλογία 2013, για το λόγο ότι το συγκεκριμένο ακίνητο αποπερατώθηκε σύμφωνα με σχετική βεβαίωση μηχανικού τον Ιούνιο του 2013, επίσης η σχετική αίτηση για την αύξηση των δηλούμενων στη ΔΕΗ τετραγωνικών έγινε, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας, νομίμως και εμπροθέσμως με την αποπεράτωση του κτίσματος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε:
1. Τη διαγραφή, ως αιτείται, από τον Πατατούκα Στυλιανό του Δημητρίου (κωδ. οφειλέτη: SAR-45445) των ακόλουθων βεβαιωμένων χρεών με τις προσαυξήσεις τους:
35,35 €, αρ. χρέους 298, χρ. Κατάλογος 60/2017
4,90 €, αρ. χρέους 303, χρ. Κατάλογος 61/2017
1,18 €, αρ. χρέους 211, χρ. Κατάλογος 62/2017
5,85 €, αρ. χρέους 949, χρ. Κατάλογος 102/2017
0,90 €, αρ. χρέους 950, χρ. Κατάλογος 102/2017 και
0,64 €, αρ. χρέους 951, χρ. Κατάλογος 102/2017
και την ορθή βεβαίωση των αντίστοιχων χρεών στην Πατατούκα Σοφία.
2. Τη διαγραφή, ως αιτείται, από τον Αναγνωστόπουλο Θεόδωρο (κωδ. οφειλέτη: Λ10852) των ακόλουθων βεβαιωμένων χρεών με τις προσαυξήσεις τους:
18,53 €, αρ. χρέους 521, χρ. Κατάλογος 102010/2010
18,53 €, αρ. χρέους 517, χρ. Κατάλογος 85/2016
18,53 €, αρ. χρέους 507, χρ. Κατάλογος 69/2017
18,53 €, αρ. χρέους 1416, χρ. Κατάλογος 69/2017 και
18,53 €, αρ. χρέους 2329, χρ. Κατάλογος 69/2017
καθώς το ακίνητο, ως οικόπεδο εκτός οικισμού, δεν οφείλει τέλη ακίνητης περιουσίας.
3. Τη διαγραφή, ως αιτείται, από τη Μουζάκη Αικατερίνη (κωδ. οφειλέτη: Λ11452) των ακόλουθων βεβαιωμένων χρεών με τις προσαυξήσεις τους:
10,01 €, αρ. χρέους 676, χρ. Κατάλογος 152008/2008
10,04 €, αρ. χρέους 676, χρ. Κατάλογος 162008/2008
10,01 €, αρ. χρέους 665, χρ. Κατάλογος 112009/2009
10,01 €, αρ. χρέους 658, χρ. Κατάλογος 102010/2010
10,01 €, αρ. χρέους 650, χρ. Κατάλογος 85/2016
10,01 €, αρ. χρέους 642, χρ. Κατάλογος 69/2017
10,01 €, αρ. χρέους 1551, χρ. Κατάλογος 69/2017 και
10,01 €, αρ. χρέους 2464, χρ. Κατάλογος 69/2017
και την ορθή βεβαίωση των αντίστοιχων χρεών στον ιδιοκτήτη, Νικολόπουλο Νικήτα.
4. Την εν μέρει διαγραφή – απομείωση των βεβαιωμένων χρεών και προσαυξήσεών του Μπερδούση Δημητρίου του Ηλία (κωδ. Οφειλέτη: 776), τα οποία προκύπτουν από ανεξόφλητα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων της υπ. αριθ. 31562173 παροχής της ΔΕΗ, κατά το μέρος που αντιστοιχούν σε περίοδο που το ακίνητο ήταν μισθωμένο στη Δρίτσα Μαρία, δηλαδή από 28.06.2013 έως 30.09.2014, ως ακολούθως:
από 346,06 € – να παραμείνει 22,06 € (αρ. χρέους 1627, χρ. Κατάλογος 6/2017)
από 108,15 €, – να παραμείνει 7,65 € (αρ. χρέους 1655, χρ. Κατάλογος 7/2017)
και την ορθή βεβαίωση της διαφοράς στη Δρίτσα Μαρία, μισθώτρια.
Τη διατήρηση των βεβαιωμένων χρεών του Μπερδούση Δημητρίου του Ηλία (κωδ. Οφειλέτη: 776), που αφορούν σε ανεξόφλητα τέλη ακίνητης περιουσίας της υπ. αριθ. 31562173 παροχής της ΔΕΗ περιόδου από 28/06/2013 έως 06/11/2014ως έχουν, καθώς αυτά βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και όχι το μισθωτή του ακινήτου.
5. Τη διαγραφή, ως αιτείται, από το Στεργιόπουλο Μιχαήλ του Αθανασίου (κωδ. Οφειλέτη: ΤΕΝ-28582) των ακόλουθων βεβαιωμένων χρεών με τις προσαυξήσεις τους:
16,10 €, αρ. χρέους 1265, χρ. Κατάλογος 1/2017
16,10 €, αρ. χρέους 3138, χρ. Κατάλογος 1/2017
16,10 €, αρ. χρέους 5075, χρ. Κατάλογος 1/2017
διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε ως μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο.
6. Τη διαγραφή, ως αιτείται, από το Στεργιόπουλο Ανδρέα του Αθανασίου (κωδ. Οφειλέτη: 135470) των ακόλουθων βεβαιωμένων χρεών με τις προσαυξήσεις τους:
48,32 €, αρ. χρέους 1264, χρ. Κατάλογος 1/2017
48,32 €, αρ. χρέους 3137, χρ. Κατάλογος 1/2017
48,32 €, αρ. χρέους 5074, χρ. Κατάλογος 1/2017
διότι εκ παραδρομής δηλώθηκε ως μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο.
7. Τη διαγραφή, ως αιτείται, από την Καραντάνη Αργυρώ του Γεωργίου (κωδ. οφειλέτη: 84805) των ακόλουθων βεβαιωμένων χρεών με τις προσαυξήσεις τους:
45,73 €, αρ. χρέους 378, χρ. Κατάλογος 60/2017
9,30 €, αρ. χρέους 381 χρ. Κατάλογος 61/2017
7,59 €, αρ. χρέους 564, χρ. Κατάλογος 62/2017
27,44 €, αρ. χρέους 1210, χρ. Κατάλογος 102/2017
5,58 €, αρ. χρέους 1211, χρ. Κατάλογος 102/2017
5,18 €, αρ. χρέους 1212, χρ. Κατάλογος 102/2017
διότι αφορούν σε διάστημα κατά το όποιο το κτίσμα δεν είχε αποπερατωθεί και δεν χρησιμοποιούνταν.
Επειδή σύμφωνα με την περ. δ’ του άρθρου 174 του Νόμου 3463/2006 “Κάθε είδους βεβαιωμένα χρέη προς τους δήμους μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων & εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενο, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου”, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη,την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις των  Ν. 3463/2006 και 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή βεβαιωμένων χρεών και προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους των :1)Πατατούκα Στυλιανό του Δημητρίου (κωδ. οφειλέτη: SAR-45445) και την ορθή βεβαίωσητων αντίστοιχων χρεών στην Πατατούκα Σοφία,  2) Αναγνωστόπουλο Θεόδωρο (κωδ. οφειλέτη: Λ10852), 3) Μουζάκη Αικατερίνη (κωδ. οφειλέτη: Λ11452) και την ορθή βεβαίωση των αντίστοιχων χρεών στον ιδιοκτήτη, Νικολόπουλο Νικήτα, 4) Μπερδούση Δημητρίου του Ηλία (κωδ. Οφειλέτη: 776) εν μέρει διαγραφή – απομείωσηκαι την ορθή βεβαίωση της διαφοράς στη Δρίτσα Μαρία, μισθώτρια, 5) Στεργιόπουλο Μιχαήλ του Αθανασίου (κωδ. Οφειλέτη: ΤΕΝ-28582), 6) Στεργιόπουλο Ανδρέα του Αθανασίου (κωδ. Οφειλέτη: 135470), 7) Καραντάνη Αργυρώ του Γεωργίου (κωδ. οφειλέτη: 84805), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 377 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 08 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment