Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης Δ.Ε. Σαρωνικού

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 30/12.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 616/2018
 
Θέμα 33ο Η.Δ: «Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης Δ.Ε. Σαρωνικού»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43003/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
18.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Μουρούτσος Γεώργιος
7.       Νανόπουλος Βασίλειος
8.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.   Καρασάββας Ιωάννης
11.   Δημητρόπουλος Κων/νος
12.   Σούκουλης Ανδρέας
13.   Κορδώσης Χρήστος
14.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.   Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.   Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.     Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.      Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.      Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.      Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.      Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.     Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης Δ.Ε. Σαρωνικού» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 20-11-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία επακριβώς έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη ότι:
Α) Κάθε είδους βεβαιωμένα χρέη προς τους δήμους μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων & εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενο, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρο 174 Ν. 3463/2006).
Β) Αιτήσεις δημοτών,
     Εισηγούμαστε τα κάτωθι:
1)       Στον οφειλέτη Παπακώτση Κωνσταντίνο του Σπυρίδωνα (κωδ. οφειλ. SAR-46274) έπειτα από την αριθμ.55037/27-11-2017 αίτησή του, διαγραφή ποσού 70,06 € καθώς και του ποσού των προσαυξήσεων έως σήμερα, που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου οικισμού Λουτρών Ωρ. Ελένης, για το διάστημα από το Γ΄τετρ. 2008 έως το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2013, διότι όπως αναφέρει δεν είχε λάβει τα ειδοποιητήρια των χρεώσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε τη διαγραφή του ποσού των προσαυξήσεων των χρεώσεων, του ανωτέρω διαστήματος από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης του οικισμού Λουτρών Ωρ. Ελένης, της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου ως ακολούθως:
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ
Γ΄τετρ. 2008
16,47
16,47
Α΄τετρ. 2009
16,47
16,47
Β΄τετρ. 2009
16,47
16,47
Γ΄τετρ. 2009
16,47
16,47
Α΄τετρ. 2010
19,72
19,72
Β΄τετρ. 2010
19,07
19,07
Γ΄τετρ. 2010
18,42
18,42
Α΄τετρ. 2011
23,20
23,20
Β΄τετρ. 2011
49,57
49,57
Γ΄τετρ. 2011
28,27
28,27
Α΄τετρ. 2012
39,29
39,29
Β΄τετρ. 2012
57,65
57,65
Γ΄τετρ. 2012
26,07
26,07
Α΄τετρ. 2013
36,35
36,35
ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
13,77
13,77
ΣΥΝΟΛΟ
397,26
397,26
2)Στον οφειλέτη Αναστόπουλο Στυλιανό του Χρήστου (κωδ. οφειλ. SAR-52709) έπειτα από την αριθμ.59069/15-12-2017 αίτησή του, διαγραφή ποσού 3.351,21 € καθώς και του ποσού των προσαυξήσεων έως σήμερα και τη διόρθωση των χρεώσεων που βεβαιώθηκαν στους χρηματικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου οικισμού Λουτρών Ωρ. Ελένης, για το διάστημα από το Γ΄τετρ. 2009 έως το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2013, διότι όπως αναφέρει υπήρξε διαρροή στην παροχή ύδρευσής του, που είναι υπεύθυνη για τις μεγάλες χρεώσεις, γεγονός που έχει επιβεβαιώσει και ο υδραυλικός του Δήμου.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε τη διαγραφή του ποσού των προσαυξήσεων των χρεώσεων καθώς και την διόρθωση των χρεώσεων, του ανωτέρω διαστήματος από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης του οικισμού Λουτρών Ωρ. Ελένης, της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου ως ακολούθως:
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ
Γ΄τετρ. 2009
35,32
7,12
28,20
Α΄τετρ. 2010
20,37
Ø
20,37
Β΄τετρ. 2010
16,47
Ø
16,47
Γ΄τετρ. 2010
145,37
102,41
42,96
Α΄τετρ. 2011
93,60
50,64
42,96
Β΄τετρ. 2011
97,94
54,98
42,96
Γ΄τετρ. 2011
116,02
73,06
42,96
Α΄τετρ. 2012
369,14
326,18
42,96
Β΄τετρ. 2012
369,14
326,18
42,96
Γ΄τετρ. 2012
821,14
778,18
42,96
Α΄τετρ. 2013
1.675,42
1.632,46
42,96
ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
27,72
Ø
27,72
ΣΥΝΟΛΟ
3.787,65
3.351,21
436,44
3) Στον οφειλέτη Πανταζόπουλο Βασίλειο του Θεοδώρου (κωδ. οφειλ. SAR-53557) έπειτα από την αριθμ. 45974/09-10-2017 αίτησή του να παραμείνουν ως έχουν οι χρεώσεις. Ο κ. Πανταζόπουλος Βασίλειος είχε υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή Ελέγχου Υπερκαταναλώσεων του Δήμου Κορινθίων προκειμένου να διορθωθούν οι χρεώσεις του από τέλη ύδρευσης και οι χρεώσεις του διορθώθηκαν ως κατωτέρω:
Μείωση, κατά 70% της χρέωσης της κατανάλωσης των λογαριασμών ύδρευσης (και όχι λιγότερο από το πάγιο τέλος) καθώς και την διαγραφή των προσαυξήσεων, της παροχής του κ. Πανταζόπουλου Βασιλείου, που βρίσκεται στον οικ. Λουτρών Ωρ. Ελένης της Δημ. Κοιν. Γαλατακίου διότι, το διάστημα από το Α΄τετρ.’2012 έως το Γ΄τετρ.’2012 το υδρόμετρό του ήταν χαλασμένο και για το λόγο αυτό αντικαταστάθηκε.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ
Α΄τετρ.’2012
97,94
51,34
46,6
Β΄τετρ.’2012
143,14
82,98
60,16
Γ΄τετρ.’2012
649,38
437,35
212,03
ΣΥΝΟΛΟ
890,46
571,67
318,79
Η χρέωση που ζητά ο κ. Πανταζόπουλος Βασίλειος να διαγραφεί έχει προκύψει από διόρθωση – μείωση της αρχικής του χρέωσης. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να παραμείνει ως έχει.
4)Στον οφειλέτη Βενετσάνο Βασίλειο του Νικολάου (κωδ. οφειλ. ΣΟΛ-108932) έπειτα από την 58964/14-12-2017 αίτησή του, διαγραφή ποσού 477,92 € καθώς και του ποσού των προσαυξήσεων έως σήμερα που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων, οικισμού Αθικίων, για την περίοδο από το Α΄τετρ. 2005 έως τον Ιούνιο 2013, διότι, όπως αναφέρει το ακίνητό του, δεν ήταν ουδέποτε συνδεδεμένο με το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Αθικίων.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε τη διαγραφή του ποσού των 477,92 € καθώς και του ποσού των προσαυξήσεων έως σήμερα από τον κωδ. οφειλ. ΣΟΛ-108932 ως κατωτέρω:
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ
Α΄τετρ. 2005
17,77
17,77
Ø
Β΄τετρ. 2005
16,47
16,47
Ø
Γ΄τετρ. 2005
16,47
16,47
Ø
Α΄τετρ. 2006
16,47
16,47
Ø
Β΄τετρ. 2006
16,47
16,47
Ø
Γ΄τετρ. 2006
16,47
16,47
Ø
Α΄τετρ. 2007
16,47
16,47
Ø
Β΄τετρ. 2007
16,47
16,47
Ø
Γ΄τετρ. 2007
16,47
16,47
Ø
Α΄τετρ. 2008
16,47
16,47
Ø
Β΄τετρ. 2008
16,47
16,47
Ø
Γ΄τετρ. 2008
16,47
16,47
Ø
Α΄τετρ. 2009
16,47
16,47
Ø
Β΄τετρ. 2009
16,47
16,47
Ø
Γ΄τετρ. 2009
16,47
16,47
Ø
Α΄τετρ. 2010
16,47
16,47
Ø
Β΄τετρ. 2010
16,47
16,47
Ø
Γ΄τετρ. 2010
16,47
16,47
Ø
Α΄τετρ. 2011
20,26
20,26
Ø
Β΄τετρ. 2011
24,60
24,60
Ø
Γ΄τετρ. 2011
24,60
24,60
Ø
Α΄τετρ. 2012
24,60
24,60
Ø
Β΄τετρ. 2012
24,60
24,60
Ø
Γ΄τετρ. 2012
24,60
24,60
Ø
Α΄τετρ. 2013
24,60
24,60
Ø
ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
12,30
12,30
Ø
ΣΥΝΟΛΟ
477,92
477,92
Ø
5)       Στην κ. Ανδριτσάκη Μαρία του Αντωνίου (κωδ. οφειλ. SAR-46687) έπειτα από την 26172/02-08-2018 αίτησή της, επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 119,55 €. που βεβαιώθηκε στους χρηματικούς καταλόγους της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου, οικισμού Αλμυρής, για την περίοδο από το Γ΄ τετρ. 2010 έως τον Α΄τετρ. 2011, διότι, εκ παραδρομής χρεώθηκε την κατανάλωση άλλου υδρομέτρου (Β-0643553) που ανήκε σε άλλον καταναλωτή ενώ το υδρόμετρο της οικίας του (Β-0643549), είχε μηδενική κατανάλωση.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 119,55 € (117,54 € η χρέωση και 2,01 € οι προσαυξήσεις) στον αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς που έχει δηλώσει ως κατωτέρω:
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ
Γ΄τετρ. 2010
50,27
52,28
52,28
Α΄τετρ. 2011
67,27
67,27
67,27
ΣΥΝΟΛΟ
117,54
119,55
119,55
Το δημοτικό συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την από 20-11-2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τις διατάξεις του άρθρου 174 του ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
                                                        Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 616 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
                                                             Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment