Διαγραφή οφειλών – από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 498/2018
 
Θέμα 49ο Η.Δ: «Διαγραφή οφειλών – από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του2ου ΗΔΘ
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του14ου ΗΔΘ
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.       Σούκουλης Ανδρέας
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξη «Διαγραφή οφειλών – προσαυξήσεων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 13856/25-04-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη ότι:
Α) Κάθε είδους βεβαιωμένα χρέη προς τους Δήμους μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων & εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούμενο, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρο 174 Ν. 3463/2006).
Β) Την αριθμ. 54030/21-11-2017 αίτηση της κ. Σάνου Αγγελικής του Αντωνίου, εισηγούμαστε τις παρακάτω διαγραφές οφειλών τελών ύδρευσης στον κωδ. οφειλέτη SAR-44534 καθότι στην συγκεκριμένη παροχή ύδρευσης είχε αφαιρεθεί το υδρόμετρο. Η παροχή υδροδοτούσε οικόπεδο και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού από το έτος 1999, είχαν διακοπεί όλες οι παροχές (αφαιρέθηκαν τα υδρόμετρα) που υδροδοτούσαν οικόπεδα.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να προβείτε στην διαγραφή των τελών ύδρευσης του οφειλέτη με κωδ SAR-44534 από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης του οικισμού Κ. Αλμυρής της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου καθώς και των προσαυξήσεων των λογαριασμών του διαστήματος από το Β΄ εξάμηνο 1999 έως το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2013 ήτοι:
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ
Β΄εξάμηνο 1999
60,16
60,16
Ø
Α΄εξάμηνο 2000
30,81
30,81
Ø
Β΄εξάμηνο 2000
13,21
13,21
Ø
Α΄εξάμηνο 2001
13,21
13,21
Ø
Β΄εξάμηνο 2001
13,21
13,21
Ø
Α΄εξάμηνο 2002
13,21
13,21
Ø
Β΄εξάμηνο 2002
13,20
13,20
Ø
Α΄εξάμηνο 2003
13,20
13,20
Ø
Β΄εξάμηνο 2003
13,25
13,25
Ø
Α΄εξάμηνο 2004
13,20
13,20
Ø
Β΄εξάμηνο 2004
13,20
13,20
Ø
Α΄τετρ. 2005
16,47
16,47
Ø
Β΄τετρ. 2005
16,47
16,47
Ø
Γ΄τετρ. 2005
16,47
16,47
Ø
Α΄τετρ. 2006
16,47
16,47
Ø
Β΄τετρ. 2006
16,47
16,47
Ø
Γ΄τετρ. 2006
16,47
16,47
Ø
Α΄τετρ. 2007
16,47
16,47
Ø
Β΄τετρ. 2007
16,47
16,47
Ø
Γ΄τετρ. 2007
16,47
16,47
Ø
Α΄τετρ. 2008
16,47
16,47
Ø
Β΄τετρ. 2008
16,47
16,47
Ø
Γ΄τετρ. 2008
16,47
16,47
Ø
Α΄τετρ. 2009
16,47
16,47
Ø
Β΄τετρ. 2009
16,47
16,47
Ø
Γ΄τετρ. 2009
16,47
16,47
Ø
Α΄τετρ. 2010
16,47
16,47
Ø
Β΄τετρ. 2010
16,47
16,47
Ø
Γ΄τετρ. 2010
16,47
16,47
Ø
Α΄τετρ. 2011
20,26
20,26
Ø
Β΄τετρ. 2011
24,60
24,60
Ø
Γ΄τετρ. 2011
24,60
24,60
Ø
Α΄τετρ. 2012
24,60
24,60
Ø
Β΄τετρ. 2012
24,60
24,60
Ø
Γ΄τετρ. 2012
24,60
24,60
Ø
Α΄τετρ. 2013
24,60
24,60
Ø
Μάιος-Ιούνιος 2013
12,30
12,30
Ø
ΣΥΝΟΛΟ
686,48
686,48
Ø
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη,την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή οφειλών τελών ύδρευσης με κωδ SAR-44534 από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης του οικισμού Κ. Αλμυρής της Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου καθώς και των προσαυξήσεων των λογαριασμών του διαστήματος από το Β΄ εξάμηνο 1999 έως το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2013, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
                     Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 498 / 2018.
                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος