Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 15/09.08.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 378/2018
 
Θέμα 33o Η.Δ.: Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26307/03-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Σούκουλης Ανδρέας
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
4.       Οικονόμου Γεώργιος
5.       Δράκος Παναγιώτης,
6.       Βλάσσης Δημήτριος.
7.       Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
8.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Καρασάββας Ιωάννης
10.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
9.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων, έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την από 31-07-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«1. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
1. Η κα. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ με Κ.Α 131463 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 22,00 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 0,63 € για τέλος καθαριότητας και δικαίωμα χρήσης – διατήρησης οικογενειακού τάφου έτους 2017. Για τον ίδιο τάφο όμως εκ παραδρομής χρεωνόταν και η κα. Γκίκα Χριστίνα (θεία της κας Δαλαμαρίνη) στον Κ.Α. ΤΕΝ-27123. Ο τάφος πληρωνόταν κανονικά όλα τα έτη από την κα. Δαλαμαρίνη. Κατά την διαδικασία επανελέγχου και επιβεβαίωσης από το Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας, των δικαιούχων αλλά και υπόχρεων της χρήσης – διατήρησης οικογενειακών τάφων και σε συνεννόηση με τους πολίτες, εντοπίστηκε σε συνεργασία με την κα. Δαλαμαρίνη η διπλή χρέωση για τον ίδιο τάφο. Με την αριθμ. 13/330/17-07-2018 Απόφαση Δ.Σ. αποφασίστηκε η διαγραφή των οφειλών στην καρτέλα της κας. Γκίκα αφού ο τάφος πληρωνόταν κανονικά όλα τα χρόνια στον Κ.Α. 131463 στο όνομα της κας. Δαλαμαρίνη. Για το έτος 2017 όμως αντί να ξεχρεωθεί η οφειλή από την καρτέλα της κας Δαλαμαρίνη, εκ παραδρομής εισπράχθηκε με το διπλότυπο ΕΤΕ.614/14-02-2018 από την καρτέλα της κας Γκίκα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να γίνει διαγραφή της οφειλής που εμφανίζεται στην ατομική καρτέλα της κας Δαλαμαρίνη γιατί το τέλος για το έτος 2017 έχει εξοφληθεί με το αριθ. 614 διπλότυπο είσπραξης.
2. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/08-06-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει σε διαγραφή των προσαυξήσεων για λόγους οικονομικής αδυναμίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι : “…3.  Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης, …β) σε οικονομική αδυναμία…….Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας…”
1. O κ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ με Κ.Α 58585, κάτοικος Κορίνθου, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 780,00 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 642,72 € για τέλος καθαριότητας και δικαίωμα χρήσης – διατήρησης οικογενειακού τάφου ετών 2004 – 2017. Με την υπ΄αριθμ. 23259/13-07-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων για λόγους οικονομικής αδυναμίας, προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή. Για την υπαγωγή του στις ανωτέρω διατάξεις, επικαλέστηκε το χαμηλό του εισόδημα, περίπου (5.000,00 €) πέντε χιλιάδες ευρώ ετησίως (κατέθεσε εκκαθαριστικά Ε1 φορολογικών δηλώσεων ετών 2015, 2016 κι 2017 ).
2. O κ. ΑΛΑΤΖΑΚΗΣ με Κ.Α 1287, κάτοικος Κορίνθου, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 955,71 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 965,30 € για τέλος καθαριότητας και δικαίωμα χρήσης – διατήρησης οικογενειακού τάφου ετών 1999 – 2017. Με την υπ΄ αριθμ. 23217/13-07-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων για λόγους οικονομικής αδυναμίας και προβλήματα υγείας της συζύγου του, προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή. Συγκεκριμένα κατέθεσε εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων Ε1 ετών 2015, 2016 και 2017, στα οποία και εμφανίζεται οικογενειακό εισόδημα κατώτερω των (9.000,00 €) εννέα χιλιάδων ευρώ, ενώ η σύζυγος του σύμφωνα με Γνωμάτευση Δ/θμιας Υγειον/κής Επιτροπής Κ.Ε.Π.Α, η οποία και κατατέθηκε, εμφανίζει ποσοστό αναπηρίας 67% (Στεφανιαία Νόσος και Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου II).
3. Ο αποθανών κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ με Κ.Α 17555, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 690,00 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 566,72 € για τέλος καθαριότητας και δικαίωμα χρήσης – διατήρησης οικογενειακού τάφου ετών 2005 – 2017. Με την υπ΄αριθμ. 23799/18-07-2018 αίτηση της, η κα. Χαλικιά Αικατερίνη, αδερφή του θανόντα, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων για λόγους οικονομικής αδυναμίας και σοβαρών προβλημάτων υγείας, προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, όπως αυτή εμφανίζεται στην ατομική καρτέλα του κ. Χαλικιά. Συγκεκριμένα κατέθεσε εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων Ε1 ετών 2015, 2016 και 2017, στα οποία και εμφανίζεται με ετήσιο εισόδημα περίπου (5.500,00 €) πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ, καθώς και αντίγραφα ιατρικών εξετάσεων, από Νοσηλευτικά Ιδρύματα).
4. Ο κ. ΝΤΡΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με Κ.Α ΤΕΝ-28115, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 1.700,26 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 1.889,34 € για τέλη Ύδρευσης στον Άγιο Βασίλειο του τέως Δήμου Τενέας, για τα έτη 2001 έως και Ιούνιο του 2013. Με την υπ΄αριθμ. 24557/24-07-2018 αίτηση του ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι είναι κτηνοτρόφος και διαμένει στο χώρο της κτηνοτροφικής του δραστηριότητας και ως εκ τούτου ουδέποτε είχε λάβει τις ατομικές ειδοποιήσεις.
5. Η κα. ΚΟΡΔΩΣΗ ΜΑΡΙΑ με Κ.Α 1325, κάτοικος Κορίνθου, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 300,00 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 104,42 € για τέλος καθαριότητας και δικαίωμα χρήσης – διατήρησης οικογενειακού τάφου ετών 2012 – 2017. Με την υπ΄αριθμ. 25649/31-07-2018 αίτηση της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων για λόγους οικονομικής αδυναμίας (βασική σύνταξη του ΟΓΑ), προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή. Συγκεκριμένα κατέθεσε εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων Ε1 ετών 2015, 2016 και 2017, στα οποία και εμφανίζεται ετήσιο εισόδημα περίπου 4.500,00 € .
6. O κ. ΖΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ με Κ.Α 1773, κάτοικος Ζευγολατιού Κορινθίας, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 2.499,33 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 303,84 € το οποίο αναλύεται ως εξής: για τέλος καθαριότητας και δικαίωμα χρήσης – διατήρησης οικογενειακού τάφου ετών 2010 – 2017 (415,00 € πλέον προσαυξήσεων), για μία παράβαση ΚΟΚ (410,00 € πλέον προσαυξήσεων) και για ανεξόφλητα δημοτικά τέλη μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ (1.674,33 πλέον προασυξήσεων). Με την υπ΄αριθμ. 25657/31-07-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων για λόγους οικονομικής αδυναμίας λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας (σοβαρό πρόβλημα υγείας), προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή. Συγκεκριμένα κατέθεσε Ιατρική Βεβαίωση από το ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ” (αριθμ. πρωτ. 2121/30-05-2018), σύμφωνα με την οποία έχει εκδηλώσει την ασθένεια του από το έτος 2013 και έκτοτε υποβάλλεται σε συνεχείς κύκλους θεραπείας.
7. Ο αποθανών κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ με Κ.Α 1667, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 488,50 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 362,74 € για τέλος καθαριότητας και δικαίωμα χρήσης – διατήρησης οικογενειακού τάφου ετών 2008 – 2017 και μία παράβαση ΚΟΚ έτους 1989. Με την υπ΄αριθμ. 25656/31-07-2018 αίτηση της, η κα. Οικονόμου Αναστασία, κόρη του θανόντα, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων, προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, διότι διέμενε σε άλλη κατοικία και δεν είχε λάβει γνώση των οφειλών του θανόντος, τα οποία και επιθυμεί να αποπληρώσει.
8. O κ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Κ.Α 435, κάτοικος Κορίνθου, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 715,00 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 490,51 € για τέλος καθαριότητας και δικαίωμα χρήσης – διατήρησης οικογενειακού τάφου ετών 2007 – 2017 καθώς και δύο (2) παραβάσεις ΚΟΚ. Με την υπ΄αριθμ. 26355/2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων για λόγους οικονομικής αδυναμίας, προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή. Για την υπαγωγή του στις ανωτέρω διατάξεις κατέθεσε εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων Ε1 ετών 2015, 2016 και 2017 καθώς και βεβαίωση του εργοδότη του κ. Ν.Χ. ως νόμιμου εκπρόσωπου της Εταιρείας “… Α.Β.Ε.Τ.Ε.” ότι του οφείλονται μέχρι σήμερα αποδοχές από μισθούς ποσού 31.405,95 €.».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη,την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους,όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 378 / 2018.
                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21 – 08 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment