Διαγραφή οφειλών λόγω παραγραφής αξιώσεων κατά του Δήμου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 30/12.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 587/2018
 
Θέμα 4ο Η.Δ: «Διαγραφή οφειλών λόγω παραγραφής αξιώσεων κατά του Δήμου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43003/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
18.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Μουρούτσος Γεώργιος
7.       Νανόπουλος Βασίλειος
8.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.   Καρασάββας Ιωάννης
11.   Δημητρόπουλος Κων/νος
12.   Σούκουλης Ανδρέας
13.   Κορδώσης Χρήστος
14.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.   Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.   Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.      Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.   Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.   Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.   Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 4οθέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφή οφειλών λόγω παραγραφής αξιώσεων κατά του Δήμου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 10-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενο της έχει ως εξής::
<<Για την παραγραφή των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου. Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παραγραφής των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α. καταργείται. (άρθρο 276 παρ. 2 Ν. 3463/2006)
 Οι διατάξεις που αφορούν την παραγραφή απαιτήσεων κατά του δημοσίου και κατ’ επέκταση κατά των ΟΤΑ ρυθμίζονται:
 α) από το Ν. 4270/2014 (ιδίως τα άρθρα 140-144).
Οι διατάξεις του Υποκεφαλαίου 12 του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Δ’ (άρθρα 136-145) του Ν. 4270/2014 ισχύουν για απαιτήσεις του Δημοσίου που βεβαιώνονται προς είσπραξη μετά την 1.1.2015, καθώς και για απαιτήσεις σε βάρος του Δημοσίου που γεννώνται μετά την ημερομηνία αυτή.
Κατ’ εξαίρεση: οι διατάξεις της περίπτωσης γ’ του άρθρου 143 εφαρμόζονται και για ήδη υποβληθείσες αιτήσεις προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η σχετική προθεσμία των έξι (6) μηνών αρχίζει από την έναρξη ισχύος του νόμου 4270/2014… (άρθρο 183 παρ. 2 περ. β΄και γ΄του Ν. 4270/2014)
β) από το Ν. 2362/1995(ιδίως τα άρθρα 90 έως και 94) για τις απαιτήσεις οι οποίες γεννήθηκαν μετά το χρόνο έναρξης του νόμου (δηλαδή μετά την 1/1/1996 σύμφωνα με το άρθρο 119 του ιδίου νόμου) και πριν την 1/1/2015 -προβλέπονται όμως και ειδικότερες εξαιρέσεις- (χρόνο έναρξης του νόμου 4270/2014).
Όσον αφορά την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2362/1995 εφαρμόζονται και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, εάν τα επαγόμενα την αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν συντελεσθεί μετά την ισχύ αυτού. (άρθρο 107 παρ. 1 Ν. 2362/1995)
Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί των συνεπειών της συμπληρωθείσας παραγραφής ισχύουν και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο συμπληρώσεως της παραγραφής. (άρθρο 107 παρ. 2 Ν. 2362/95)
γ) με τις διατάξεις του ΝΔ 321/69 (ιδίως τα άρθρα 91 έως και 96) πριν την 1/1/1996 (χρόνο έναρξης του νόμου 2362/95)
Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170), παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής. (άρθρο 140 παρ. 1 του Ν. 4270/2014, πρώην άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 2362/1995)
Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ’ αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία (3) έτη, από την καταβολή. Οι διατάξεις της παρούσας
 παραγράφου εφαρμόζονται και επί ποσών που εισπράττονται από το Δημόσιο για λογαριασμό τρίτων. (άρθρο 140 παρ. 2 του Ν. 4270/2014, πρώην άρθρο 90 παρ. 2 του Ν. 2362/1995)
Η απαίτηση οποιουδήποτε των με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ’ αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις παραγράφεται μετά την παρέλευση διετίας από τη γένεσή της. (άρθρο 140 παρ. 3 του Ν. 4270/2014, πρώην άρθρο 90 παρ. 3 του Ν. 2362/1995)
Χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή που έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή για την οποία έχει εκδοθεί τίτλος πληρωμής, υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, που αρχίζει από την αναγνώριση ή την τελεσιδικία ή την έκδοση του τίτλου πληρωμής, αντίστοιχα. (άρθρο 140 παρ. 6 του Ν. 4270/2014, πρώην άρθρο 90 παρ. 6 του Ν. 2362/1995)
Ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων αιρετών οργάνων κατά των Ο.Τ.Α, υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, εάν από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής, η οποία αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση και ήταν δυνατή η δικαστική της επιδίωξη.
Η διαγραφή των οφειλών του Δήμου προς τρίτους γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 93 παρ 1 ν. 3463/2006), κατόπιν εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας.
Η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων εισηγείται τη διαγραφή οφειλών του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με τα ως άνω.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στο λογιστήριο δεν προκύπτει ως σήμερα οποιαδήποτε υποβολή αίτησης όχλησης ή δικαστικής αγωγής από τους δικαιούχους για αναστολή παραγραφής αξιώσεων κατά του Δήμου Κορινθίων.
Παρακαλούμε, εάν υπάρχουν στοιχεία τα οποία γνωρίζετε που κωλύουν την ως άνω διαδικασία να μας τα γνωρίσετε, διαφορετικά να λάβετε απόφαση διαγραφής τους ,ώστε το λογιστήριο να προβεί στην παραγραφή τους .
Με βάση τα ανωτέρω έχουν παραγραφεί οι κάτωθι απαιτήσεις κατά του Δήμου, σύμφωνα με την κάτωθι κατάσταση:
   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
1.                   ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Παραστατικό Τ.Π.Υ. 7/12.6.2014 ποσό 170,97 € με ΦΠΑ για εκδίκαση υπόθεσης ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου [Α.Δ.Σ 10/281/30-6-2014]
2.                   ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Παραστατικό Τ.Π.Υ. 448/1.6.2012 ποσό 4.826,52€ & ΕΞ 448/1.6.2012 ποσό:1.282,19 με ΦΠΑ για αμοιβή & έξοδα στη δικηγορική εταιρεία σχετικά με αίτηση ακύρωσης άδειας εγκατάστασης & λειτουργιάς που χορηγήθηκε στο ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ ΑΕ.. (ΠΡΑΞΗ 76/2012 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
3.                   ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Παραστατικό Τ.Π.Υ. 10/22.12.2016 ποσό 1.500,00 € με ΦΠΑ για Συντήρηση σταμπωτού δαπέδου πλατείας “Αγιαννιώτικα”
4.                   ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΚΑΣΤΡΑ Παραστατικό Τ.Π.Υ. 222/30.12.2012 ποσό 3.000,00 € με ΦΠΑ για συνδρομή έτους 2012 στην Ένωση Ελληνικών πόλεων με Μεσαιωνικά Κάστρα.
5.                   ΔΑΝΑΗ ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΥ ΑΠ 342/6.2.2009 ποσό: 3.440,62 € για αποζημίωση (ΠΡΑΞΗ 40/2009 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
6.                   ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ ΑΔΣ 5/47/2015 ποσό: 40,00 € για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
7.                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ σύζ. ΣΩΤ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Τ.Π.Υ 1069/28.11.2012 ποσό: 18,45 € για εργασίες πλυσίματος αυτ/του ΚΗΥ-2230.
8.                   Κ.Ε.Κ. Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΠ 451/20.12.2012 ποσό: 9.917,36€ για συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο Κ.Ε.Κ. Ν. Κορινθίας Α.Ε. σύμφωνα με την ΑΔΣ 22/369/2012 (ΠΡΑΞΗ 52/2015 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
9.                   ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΔΣ 58/2015 ποσό: 78,00€ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
10.                ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΔΣ 100/2014 ποσό: 50,57€ για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
11.                ΔΑΝΙΗΛ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΔΣ 100/2014 ποσό: 11,85 € για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
12.                ΚΟΥΛΛΟΥΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ   ΑΔΣ 100/2014 ποσό: 11,85 € για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
13.                ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΑΔΣ 100/2014 ποσό: 12,30 € για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
14.                ΞΗΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΑΔΣ 100/2014 ποσό: 16,88 € για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
15.                ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ   ΑΔΣ 221/2014 ποσό: 12,30 € για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
16.                SOFIANOVAOLGA   ΑΔΣ 221/2014 ποσό: 6,20 € για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
17.                ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ   ΑΔΣ 221/2014 ποσό: 18,58 € για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
18.                ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΔ-79/31.12.2014 ποσό:47,70 € για Οδοιπορικά έξοδα για μετακινήσεις εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους
19.                ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΔΣ 133/2015 ποσό: 36,95 € για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
20.                ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ποσό: 17,87 € για ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης στην Αθήνα (ΠΡΑΞΗ 23/2015 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
21.                ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ποσό: 31,15 € για ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης στην Αθήνα (ΠΡΑΞΗ 22/2015 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
22.                ΓΑΡΟΥΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ παραστατικόΤΠΥ 35/2013 ποσό: 143,91€ για εκδίκαση υπόθεσης ως πληρεξούσιος δικηγόρος
23.                ΓΙΑΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ παραστατικόΤΠΥ 57/2013 ποσό: 393,60€ για εκδίκαση υπόθεσης ως πληρεξούσιος δικηγόρος
24.                ΓΙΑΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ παραστατικόΤΠΥ 50/2013 ποσό: 143,91€ για εκδίκαση υπόθεσης ως πληρεξούσιος δικηγόρος
25.                ΡΩΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ παραστατικόΤΠΥ 1/2013 ποσό: 2.460,00€ για πολιτιστικές εκδηλώσεις στο θέατρο Σολυγείας
26.                ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ παραστατικό ΑΠ.ΕΙΣ.1/2013 ποσό: 421,20€ για μίσθωση γραφείου Δ.Δ.Γαλατακίου (ΠΡΑΞΗ 25/2013 Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
27.                ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ποσό:967,50€ ως αδιάθετο κατόπιν πληρωμής δικαιούχων
28.                ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ποσό:554,65€ ως αδιάθετο κατόπιν πληρωμής δικαιούχων
29.                ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛ/ΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ποσό:5.127,00€ ως αδιάθετο κατόπιν πληρωμής δικαιούχων>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την από 10-12-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 276 § 2 του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις των Ν. 2362/1995 και Ν. 4270/2014, μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη διαγραφή οφειλών λόγω παραγραφής αξιώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών κατά του Δήμου Κορινθίων καθώς και δαπανών οι οποίες αμετάκλητα κρίθηκαν μη θεωρητέες από τα αρμόδια τμήματα Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν πράξεων του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 587 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
                                                                Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment