Διαγραφή οφειλών – προσαυξήσεων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 499/2018
 
Θέμα 50ο Η.Δ: «Διαγραφή οφειλών – προσαυξήσεων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του2ου ΗΔΘ
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του14ου ΗΔΘ
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.       Σούκουλης Ανδρέας
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξη «Διαγραφή οφειλών – προσαυξήσεων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 01-10-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Α. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
O κ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Κ.Α SAR-44158, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 10,73 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 6,22 € για υπόλοιπο οφειλής από τέλη Ύδρευσης τέως Δήμου Σαρωνικού. Με την υπ΄αριθμ. 27941/20-08-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή της οφειλής διότι είχε πληρώσει όλες τις βεβαιωμένες οφειλές από τέλη Ύδρευσης και κατέθεσε αντίγραφα όλων των αποδεικτικών κατάθεσης στην ΕΤΕ. Από την έρευνα στο αρχείο των extrait καθώς και τα διπλότυπα είσπραξης που Δήμου με τις πληρωμές του κ. Παντελεάκη προέκυψαν τα εξής: όταν βεβαιώθηκε το Γ΄ τετράμηνο του έτους 2010 (την 13/10/2011) ποσού 42,47 € ο κ. Παντελεάκης κατέθεσε (την 29/11/2011) το ποσό στην ΕΤΕ, αλλά ο ταμίας εκ παραδρομής έγραψε όνομα καταθέτη Παντελάκης και όχι Παντελεάκης, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση του οφειλέτη δεδομένου ότι δεν υπήρχε οφειλέτης του Δήμου με το όνομα Παντελάκης και τα χρήματα παρέμειναν στην Τράπεζα, ενώ ο κ. Παντελεάκης εμφανιζόταν ως να μην είχε πληρώσει το ποσό της οφειλής των 42,47€. Όταν εκδόθηκαν οι επόμενοι λογαριασμοί, σε κάθε νέα κατάθεση που γινόταν εμείς εισπράτταμε ως οφείλαμε πρώτα τις ανεξόφλητες προηγούμενες οφειλές και μετά τις τρέχουσες, με αποτέλεσμα στην 1η κατάθεση του επόμενου λογαριασμού που είχε εκδοθεί, εισπράξαμε την οφειλή των 42,47 € με τις προβλεπόμενες έως τότε προσαυξήσεις (αφού για εμάς εμφανιζόταν ως απλήρωτη και για εκείνη την είσπραξη πήραμε επιπλέον 5,95 € ως προσαυξήσεις). Ως εκ τούτου σε όλες τις επόμενες πληρωμές του κ. Παντελεάκη, παρόλο που κατέθετε τα χρήματα για κάθε λογαριασμό που του αποστέλλονταν, εμείς εισπράτταμε πρώτα τον αμέσως προηγούμενο που εμφανιζόταν σε εμάς απλήρωτος λόγω του ανωτέρω προβλήματος, εισπράττοντας όμως και τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω ήταν να εισπράξουμε από τον κ. Παντελεάκη συνολικά όλα τα χρόνια 18,47 € ως προσαυξήσεις. Στο τέλος είχε μείνει ως οφειλή το ποσό των 53,20 €, πλέον προσαυξήσεων (ο τελευταίος λογαριασμός συν όποια υπόλοιπα έμεναν από τους προηγούμενους λογαριασμούς, δεδομένου ότι σε κάθε λογαριασμό κάθε φορά εισπράτταμε και προσαυξήσεις και έμενε ένα μικρό υπόλοιπο κύριας οφειλής), το οποίο όμως ο κ. Παντελεάκης ορθώς θεωρούσε ότι είχε πληρώσει όλα αυτά τα χρόνια. Αφού ταυτοποιήθηκε η κατάθεση των 42,47 € στην ΕΤΕ που είχε γίνει εμπρόθεσμα, εκδόθηκε το αριθμ. 1960/2018 διπλότυπο του Δήμου και το ποσό των 53,20 € μειώθηκε σε 10,73 €, το οποίο όμως έχει υπερκαλυφθεί ήδη από τις προσαυξήσεις που έχουμε εισπράξει επιπλέον όλα αυτά τα χρόνια (18,47 €). Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να διαγραφεί η οφειλή των 10,73 € διότι έχει ήδη εισπραχθεί μέσω των προσαυξήσεων, δεδομένου ότι ο κ. Παντελεάκης κατέθετε κανονικά τις πληρωμές για τα τέλη Ύδρευσης με την έκδοση των λογαριασμών.
 
Β. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/08-06-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει σε διαγραφή των προσαυξήσεων για λόγους οικονομικής αδυναμίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι : “…3.  Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης, …β) σε οικονομική αδυναμία…….Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας…”
O κ. ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Κ.Α 31164, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 2.130,30 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 939,08 € για: α) τέσσερις (4) παραβάσεις ΚΟΚ, ετών 1997, 2001, 2012 & 2013 και β) τέλος διατήρησης οικογενειακού τάφου ετών 2012, 2017 & 2018. Με την υπ΄αριθμ. 33149/27-09-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε εκκαθαριστικά ετών 2016 & 2017 με φορολογητέο ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 1.200,00 €.
O κ. ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με Κ.Α 33882, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 102,69 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 104,96 € για: α) μία (1) κλήση ΚΟΚ, έτους 2000 και για δικαίωμα διατήρησης οικογενειακού τάφου ετών 2017 & 2018. Με την υπ΄αριθμ. 31023/13-09-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε απόφαση συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ με ποσοστό αναπηρίας 80%, εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων ετών 2015, 2016 & 2017 με χαμηλό δηλωθέν εισόδημα, καθώς και Απόφαση της Ειρηνοδίκη Κορίνθου για προσωρινή υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3869/2010.
O κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ με Κ.Α 78811 , εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 360,00 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 254,80 € για πέντε (5) κλήσεις ΚΟΚ, ετών 2009 & 2010. Με την υπ΄αριθμ. 32074/20-09-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας, επειδή είναι διαζευγμένος και άνεργος. Κατέθεσε εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων ετών 2015, 2016 & 2017 με πολύ χαμηλό δηλωθέν εισόδημα.
O κ. ΔΑΓΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με Κ.Α Λ1615, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 2.639,10 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 1.895,79 € για τέλη Ύδρευσης Άσσου – Λεχαίου από το έτος 2010 έως & τον Ιούνιο του 2013. Με την υπ΄αριθμ. 31899/19-09-2018 αίτηση του ο υιός του κ. Δαγρές Ξενοφών, ζητεί την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να αναλάβει να πληρώσει αυτός την κύρια οφειλή του πατέρα του, λόγω οικονομικής αδυναμίας του κ. Δαγρέ Δημητρίου για λόγους υγείας. Κατέθεσε ιατρική βεβαίωση στην οποία αναφέρεται ότι ο κ. Δαγρές Δημήτριος έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά (επέμβαση καρδιάς για αορτοστεφανιαίο bypass).
Η κα. ΠΛΕΣΣΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ με Κ.Α. 95884, κάτοικος Κορίνθου, οδός Δερβενακίων 1, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 550,00 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 163,45 € για οκτώ (8) παραβάσεις του ΚΟΚ ετών 2010, 2011, 2012 & 2013. Με την υπ΄αριθμ. 30434/10-09-2018 αίτηση της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, διότι στην ατομική της καρτέλα εμφανίζεται ως διεύθυνση κατοικίας η οδός Λεωφόρος Αθηνών 59, ενώ τόσο η διεύθυνση κατοικίας της όσο και της εργασίας της είναι η οδός Δερβενακίων 1, σύμφωνα με Υπεύθυνη Δήλωση που κατέθεσε στην Υπηρεσία μας και ως εκ τούτου δεν ελάμβανε γνώση των ατομικών ειδοποιήσεων.
Η κα. ΜΟΥΤΣΟΥ – ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ με Κ.Α. 30641, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 430,00 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 274,22 € για δικαίωμα διατήρησης οικογενειακού τάφου ετών 2007 έως & 2018. Με την υπ΄ αριθμ. 32064/20-09-2018 αίτηση της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε εκκαθαριστικά φορολογικών δηλώσεων Ε1 ετών 2015-2016-2017 με πολύ χαμηλό δηλωθέν εισόδημα.
O κ. ΜΗΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΛΑΖΟ με Κ.Α 51089 (παλιοί κωδικοί SAR-53382 & SAR-46286), εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 3.090,71 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 2.391,07 € για τέλη Ύδρευσης στα Λουτρά Ωραίας Ελένης του τέως Δήμου Σαρωνικού από το έτος 2009 έως & τον Ιούνιο του 2013. Με την υπ΄αριθμ. 8007/06-03-2018 αίτηση του, ζήτησε την επανεξέταση των οφειλών του για τέλη Ύδρευσης, υποστηρίζοντας ότι για το χρονικό διάστημα 2009-2011 διέμενε στην Πάτρα και από το 2012 είχε μεταναστεύσει στην Αυστραλία (κατέθεσε έκδοση visa νόμιμης διαμονής με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 21/06/2013). Με την υπ΄ αριθμ. 10179/22-03-2018 εισήγηση της η κα. Παπουτσή Σοφία, υπάλληλος στην Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού και αρμόδιος υπάλληλος σύνταξης των καταλόγων Ύδρευσης στον τέως Δήμο Σαρωνικού, εισηγήθηκε την διαγραφή των προσαυξήσεων λόγω μη παραλαβής των ατομικών ειδοποιήσεων, καθώς το επίμαχο χρονικό διάστημα δεν διέμενε στον οικισμό των Λουτρών Ωραίας Ελένης.
O κ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ κάτοικος Αγγελοκάστρου Κορινθίας με Κ.Α 21551, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 588,04 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 495,04 € για πέντε (5) κλήσεις ΚΟΚ, ετών 2012, 2013 & 2016. Με την υπ΄ αριθμ. 34890/10-10-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε αντίγραφο φορολογικής δηλώσεως έτους 2017 με πολύ χαμηλό δηλωθέν εισόδημα.
Η κα. BLERINA BELLO MECAJ του GURI κάτοικος Λουτρακίου Κορινθίας με Κ.Α 48230, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 400,00 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 146,88 € για πέντε (5) κλήσεις ΚΟΚ, ετών 2011 & 2012. Με την υπ΄ αριθμ. 35279/12-10-2018 αίτηση της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε αντίγραφα εκκαθαριστικών φορολογικών δηλώσεων ετών 2015, 2016 & 2017 με πολύ χαμηλό δηλωθέν εισόδημα».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη,την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
                     Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 499 / 2018.
                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος