Διαγραφή οφειλών – προσαυξήσεων

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διαγραφή οφειλών – προσαυξήσεων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                           
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 10/18.05.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 222/2018
 
Θέμα 18ο Η.Δ.: «Διαγραφή οφειλών – προσαυξήσεων»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Μαίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15876/14-5-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος,
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Μουρούτσος Γεώργιος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Οικονόμου Γεώργιος
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος,
17.    Πανταζής Βασίλειος,
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
1.      Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος,προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.      Φαρμάκης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
4.       Βλάσσης Δημήτριος
5.       Παππάς Αντώνιος
6.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
7.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.       Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘκαιαποχώρησε κατά την συζήτηση του 11ου θέματος
9.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.    Σούκουλης Ανδρέας
11.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
12.    Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
8.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διαγραφή οφειλών – προσαυξήσεων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την 27-04-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<                                                              Α. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
1.       Ο κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΨΩΜΑΣ με Κ.Α 17825 εμφανίζεται να οφείλει διάφορα ποσά από οκτώ (8) παραβάσεις ΚΟΚ για τα Ι.Χ. οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΡΒ 2973 & ΚΡΒ 3045 (μία παράβαση έτους 1995, μία παράβαση έτους 1996, πέντε παραβάσεις έτους 1997 και μία παράβαση έτους 2000). Με την αριθμ. 58535/12-12-2017 αίτηση τους οι νόμιμοι κληρονόμοι του, κ.κ. Καλομοίρα Ψωμά, Χριστίνα Ψωμά και Παναγιώτη Ψωμά, ζητούν την διαγραφή των ανωτέρω οφειλών διότι σύμφωνα με την από 06/12/2017 Βεβαίωση του Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/ων της Περιφέρειας Πελ/νησου, η οποία φέρει υπογραφή από τον Προϊστάμενο του Τμήματος κ. Μ.Σ., ο κος Ψωμάς Αναστάσιος ουδέποτε είχε στην κατοχή του τα οχήματα με αριθμ κυκλ. ΚΡΒ 2973 & ΚΡΒ 3045. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι “Από το αρχείο που τηρείται στην υπηρεσία μας βεβαιώνεται ότι: 1)……2)Για τα υπ΄αριθμ. ΚΡΒ-2973 και ΚΡΒ-3045 Ε.Ι.Χ. δεν ήταν κάτοχος…”.
2.       Η κα. ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΟΥΠΗ με Κ.Α 144144 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 156,49 € ως επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος για την αποθανούσα μητέρα της Ελένη Χατούπη, σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ. 185/2017 (είχε προηγηθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στις 04/01/2017, από την κα. Χατούπη ότι αναλάμβανε την υποχρέωση να επιστρέψει όσα χρήματα είχαν καταβληθεί στην μητέρα της μετά τον θάνατο της). Τα χρήματα αυτά καταβλήθηκαν τελικώς στις 27/04/2017 μέσω κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς και εκδόθηκε το αριθμ. 698/27-04-2017 Γραμμάτιο Είσπραξης στο όνομα Ελένη Χατούπη. Κατά την σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου για τις επιστροφές των αχρεωστήτως καταβληθέντων Προνοιακών επιδομάτων, εκ παραδρομής βεβαιώθηκε το ανωτέρω ποσό στο όνομα της κας. Μαρίας Χατούπη, ενώ αυτό είχε ήδη καταβληθεί στο Δήμο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διαγραφεί η ανωτέρω οφειλή.
 
Β. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
3.       Ο κ. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Κ.Α 29022, κάτοικος Βραχατίου Κορινθίας,εμφανίζεται να οφείλει τα κάτωθι ποσά: α) 29,35 € για παράβαση ΚΟΚ του με αριθμ. Κυκλ. ΥΥΖ 7897 ΙΧ αυτοκινήτου έτους 1995 πλέον προσαυξήσεων 58,70 € και β) 58,69 € για παράβαση ΚΟΚ του με αριθμ. Κυκλ. ΥΥΖ 7897 ΙΧ αυτοκινήτου έτους 1999 πλέον προσαυξήσεων 112,68 €. Κατά δήλωση του ουδέποτε έλαβε ατομική ειδοποίηση οφειλών για τις ανωτέρω κλήσεις (στην ατομική καρτέλα δεν αναγράφεται διεύθυνση κατοικίας παρά μόνο η περιοχή, ενώ κατέθεσε αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ με οδό κατοικίας Καλαβρύτων 10) και με την υπ΄αριθμ. 11345/30-03-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή.
4.       Ο κ. ΒΑΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με Κ.Α ΣΟΛ-61251 και ΣΟΛ-61250, κάτοικος Κορινθου, οδός Εφύρας 23,εμφανίζεται να οφείλει τα κάτωθι ποσά, πλέον προσαυξήσεων: α) στον Κ.Α ΣΟΛ-61251 ποσό 388,92 € κύρια οφειλή πλέον προσαυξήσεων 268,93 €, για Ύδρευση παρελθόντων ετών 2009 – 2013 και β) στον Κ.Α. ΣΟΛ-61250 ποσό 178,82 € κύρια οφειλή πλέον προσαυξήσεων 110,31 €, για Ύδρευση παρελθόντων ετών 2011 – 2013, για δύο διαφορετικές οικίες στον Κόρφο Κορινθίας τις οποίες και ενοικιάζει. Κατά δήλωση του ουδέποτε έλαβε ατομική ειδοποίηση για τις οφειλές αυτές δεδομένου ότι αυτές αποστέλονταν στα ενοικιαζόμενα ακίνητα στον Κόρφο Κορινθίας και με την υπ΄αριθμ. 12862/17-04-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή.
5.       Η κα. ΚΡΑΓΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Κ.Α 122476, κάτοικος Κορίνθου,οδός Κολιάτσου 44 (κατέθεσε αντίγραφο ειδοποίησης ΕΦΚΑ),εμφανίζεται να οφείλει ποσό 476,97 €, πλέον προσαυξήσεων 202,11 € για: α) πέντε παραβάσεις ΚΟΚ για το Ι.Χ. όχημα με αριθμ. Κυκλ. ΙΖΥ 5471 ετών 2008,2009 και 2012 και β) δύο παραβάσεις ΚΟΚ για το Ι.Χ. όχημα με αριθμ. Κυκλ. ΚΡΝ 9292 έτους 2012. Κατά δήλωση της ουδέποτε έλαβε ατομική ειδοποίηση οφειλών για τις ανωτέρω κλήσεις διότι αυτές είχαν αποσταλεί στη διεύθυνση Βέλο Κορινθίας, και με την υπ΄αριθμ. 7698/02-03-2018 αίτηση της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή.
6.       Η κα. ΤΟΥΝΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με Κ.Α 76819, κάτοικος Ελληνοχωρίου Δήμου Βέλου,εμφανίζεται να οφείλει ποσό 100,00 € πλέον προσαυξήσεων (64,00 €) για μία παράβαση ΚΟΚ για το Ι.Χ. όχημα με αριθμ. Κυκλ. ΖΧΕ 7329. Κατά δήλωση της ουδέποτε έλαβε ατομική ειδοποίηση οφειλών για την ανωτέρω κλήση διότι αυτή είχε αποσταλεί σε λανθασμένη διεύθυνση. Συγκεκριμένα επειδή εκ παραδρομής στην ατομική καρτέλα οφειλέτη εμφανίζεται ως διεύθυνση κατοικίας η οδός Ελληνοχωρίου 1 – Κόρινθος, η ειδοποίηση είχε αποστελεί στην Κόρινθο. Με την υπ΄αριθμ. 14229/27-04-2018 αίτηση της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή.
7.       Η κα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΙΚΗ του ΚΛΕΑΝΘΗ με Κ.Α 98938, κάτοικος Λουτρακίου, οδός Καλανήσων 5 (κατέθεσε λογαριασμό ΔΕΚΟ),εμφανίζεται να οφείλει ποσό 40,00 € πλέον προσαυξήσεων (24,00 €) για μία παράβαση ΚΟΚ για το Ι.Χ. όχημα με αριθμ. Κυκλ. ΚΡΜ 8445. Κατά δήλωση της ουδέποτε έλαβε ατομική ειδοποίηση οφειλών για την ανωτέρω κλήση διότι αυτή είχε αποσταλεί σε λανθασμένη διεύθυνση. Συγκεκριμένα στην ατομική καρτέλα οφειλέτη εμφανίζεται ως διεύθυνση κατοικίας η οδός Λ. Ποσειδώνος 48, όπου και είχε αποσταλεί η ατομική ειδοποίηση. Με την υπ΄αριθμ. 7699/02-03-2018 αίτηση της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την από 27-04-2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφήσαντος του κ. Γεωργίου Οικονόμου)
Τη διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 222/ 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01- 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment