Διαγραφή οφειλών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 31/21.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 642/2018
 
Θέμα 17ο Η.Δ: «Διαγραφή οφειλών»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44301/17-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κων/νος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 6ουΗΔΘ
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 4ουΗΔΘ
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
18.     Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
20.    Πιέτρης Τιμολέων
1.          Μελέτης Χρήστος, Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.        Οικονόμου Γεώργιος
5.        Λαμπρινός Παναγιώτης
6.        Δράκος Παναγιώτης
7.        Παρτσινέβελος Κων/νος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
8.        Παππάς Αντώνιος
9.       Καρασάββας Ιωάννης
10.     Δημητρόπουλος Κων/νος
11.     Σούκουλης Ανδρέας
12.     Κορδώσης Χρήστος
13.     Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
2. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
4.Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5. Παπαϊωάννου Κων/νος– Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4 Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω 17οθέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφή οφειλών»έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την από 14-12-2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
 
<< Ο κ. ΔΟΣΧΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ με Κ.Α. 78043, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 29.660,40 € για εισφορά σε χρήμα περιοχής Μπαθαρίστρας – Δέλτα Κορίνθου στο Ο.Τ. 830 (2) και Ο.Τ.705 (06Ν) λόγω ένταξης στο ρυμοτομικό σχέδιο. Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 22607/10-07-2018 εισήγηση της κας Λουμάνη Παναγούλας, αρμόδιου υπαλλήλου του τμήματος εσόδων για έσοδα του Δήμου από εισφορά σε χρήμα, θα πρέπει να γίνει διαγραφή ποσού 4.110,40 € από την βεβαιωμένη εισφορά. Συγκεκριμένα με το αριθμ. 19606-2449/15-06-2018 έγγραφο Πολεοδομίας Κορίνθου, εκδόθηκε νέα πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήμα ποσού 25.550,00 € που αφορούσε μόνο στο Ο.Τ. 830 (2). Το υπόλοιπο ποσό των 4.100,40 € που αφορούσε στο Ο.Τ.705 (06Ν) αφαιρέθηκε από την πράξη επιβολής με την αιτιολογία ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν ανήκει στον κ. Δόσχορη. Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 4.110,40 € από την ατομική καρτέλα του κ. Δόσχορη.
      O κ. ΜΠΙΖΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με Κ.Α. 26856, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 2.918,16 € (αρχική εισφορά 3.647,70 € αλλά έγινε μείωση 20% σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 4495/2017) για εισφορά σε χρήμα περιοχής Μπαθαρίστρας – Δέλτα Κορίνθου στο Ο.Τ. 844 (0613062) και το ποσό των 2.717,52 € (αρχική εισφορά 3.396,90 € αλλά έγινε μείωση 20% σύμφωνα με το άρθρο 142 του Ν. 4495/2017) για εισφορά σε χρήμα περιοχής Μπαθαρίστρας – Δέλτα Κορίνθου στο Ο.Τ. 632 (0613063). Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 25871/3148/01-08-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των ανωτέρω οφειλών επειδή τα οικόπεδα αυτά τα είχε πουλήσει από το έτος 2010, στην κα. Σπανού Βασιλική (αριθμός Συμβολαίου 1001/28-06-2010), η οποία και αποδέχεται την οφειλή και βεβαιώθηκαν εις βάρος του εκ παραδρομής. Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει να γίνει η διαγραφή των ανωτέρω οφειλών από τον κ. Μπίζτα και θα ακολουθήσει από το Τμήμα Εσόδων (το οποίο έχει ήδη ενημερωθεί) η βεβαίωση των αντίστοιχων ποσών στην κα. Σπανού.>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 174 του ν. 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα ακινήτων που βρίσκονται στη περιοχή «Μπαθαρίστρα –Δέλτα», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31 / 642 / 2018.
                 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28 – 12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος