Διαγραφή οφειλών

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διαγραφή οφειλών

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/02.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 300/2018
 
Θέμα 22ο Η.Δ.: «Διαγραφή οφειλών»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21216/28-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΘΗΔ
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Χασικίδης Χρήστος
4. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
7.Καρασάββας Ιωάννης
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
9. Κορδώσης Χρήστος
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.Σούκουλης Ανδρέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφή οφειλών»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας, οι οποίες καθ’ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής :
«1)   Α. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
 Ο κ. ΚΑΪΜΑΞΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ με Κ.Α 564 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 268,34 €, ως υπόλοιπο για τέλος Νεκροταφείων (τέλος καθαριότητας και τέλος διατήρησης οικ. Τάφου ετών 1994 έως 2017. Με την υπ΄αριθμ. 3335/25-01-2018 αίτησή του, είχε αιτηθεί την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι από το έτος 1993 διαμένει στην Αθήνα, στην οδό Ευβοίας 3 στο Χαλάνδρι και λόγω της αναπηρίας της συζύγου του (ΑΜΕΑ, παραπληγική) δεν επισκέπτονταν την 2η κατοικία στην Κόρινθο (Κολιάτσου 18) και ως εκ τούτου δεν ελάμβανε γνώση των οφειλών. Η αρχική οφειλή ήταν 548,48 €. Με την κατάθεση της αίτησης την 25η /01/2018, λόγω κακής συννενόησης κατέθεσε το ποσό των 548,48 € στην Τράπεζα Πειραιώς, χωρίς να περιμένει να εγκριθεί πρώτα το αίτημα του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στις 31/01/2018 ο εισπράκτορας του Δήμου κατά την διεκπεραίωση των καταθέσεων των οφειλετών (εκκαθάριση extrait Τραπέζης) και χωρίς να ξέρει ότι εκκρεμεί η λήψη Απόφασης διαγραφής προσαυξήσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, εισέπραξε με το αριθμ. ΠΕΙΡ/622/31-01-2018 διπλότυπο είσπραξης το ποσό των 548,48 € εισπράτοντας όμως με τα χρήματα αυτά και κύρια οφειλή και προσαυξήσεις (280,14 € κύρια οφειλή και 268,34 € προσαυξήσεις), με αποτέλεσμα να μείνει υπόλοιπο κύριας οφειλή στην ατομική του καρτέλα. Με την αριθμ. 3/85/28-02-2018 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων, εγκρίθηκε το αίτημα του για διαγραφή των προσαυξήσεων και ως εκ τούτου εάν δεν είχε εκδοθεί από τον εισπράκτορα το αριθμ. 622/31-01-2018 διπλότυπο, μετά την Απόφαση του Δ.Σ. με το ποσό που είχε καταθέσει θα εξοφλούσε την οφειλή του. Σύμφωνα μα τα ανωτέρω θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσό των 268,34 € το οποίο εκ παραδρομής έχει παραμείνει ως οφειλή, δεδομένου ότι με την ανωτέρω απόφαση έχουν διαγραφεί οι προσαυξήσεις και ο κ. Καϊμαξής είχε καταβάλει όλο το οφειλόμενο αρχικό ποσό.
Β. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
κ. ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με Κ.Α ΣΟΛ – 60100, κάτοικος Αλμυρής, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 592,80 €, πλέον προσαυξήσεων (έως σήμερα) 511,14 € για τέλη διατήρησης οικ. Τάφου ετών 2008 έως και 2010 και τέλη Ύδρευσης ετών 2008 έως 2013. Με την υπ΄αριθμ. 21205/28-06-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι διαμένει μόνιμα στην Αλμυρή Κορινθίας ενώ οι ατομικές ειδοποιήσεις αποστέλονταν στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας (διεύθυνση η οποία αναγράφεται στην ατομική του καρτέλα) και ως εκ τούτου δεν είχε λάβει γνώση των οφειλών.
κ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εμφανίζεται να οφείλει τα κάτωθι ποσά : α) στον Κ.Α. 45699 το ποσό των 80,00 €, πλέον προσαυξήσεων (έως σήμερα) 9,09 € για μία παράβαση ΚΟΚ έτους 2013 για το με αριθμ. κυκλ. ΚΡΕ 9363 Ι.Χ. και β) στον Κ.Α. ΣΟΛ – 29623 το ποσό των 378,32 €, πλέον προσαυξήσεων (έως σήμερα) 416,80 € για δύο (2) παραβάσεις ΚΟΚ ετών 1999 και 2005 για το με αριθμ. κυκλ. ΚΡΕ 9363 Ι.Χ. και για τέλη Βοσκής Σολυγείας ετών 2009 και 2010. Με την υπ΄αριθμ. 21210/28-06-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι διαμένει μόνιμα στην Περιοχή “Καταθίκι” Σολυγείας, ενώ οι ατομικές ειδοποιήσεις αποστέλονταν στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας (διεύθυνση η οποία αναγράφεται στην ατομική του καρτέλα) και ως εκ τούτου δεν είχε λάβει γνώση των οφειλών.
2)To έτος 2017 βεβαιώθηκαν οι χρηματικοί κατάλογοι σε Δημοτικά Τέλη , Δημοτικό Φόρο & ΤΑΠ για διαφορές τετραγωνικών μέτρων σε παροχές της ΔΕΗ ετών 2012-2013 :
Παραθέτουμε αίτηση υπόχρεου για διαγραφή σε Δημοτικά Τέλη Δημοτικό Φόρο & ΤΑΠ όπως και των ανάλογων προστίμων.
Α) ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΛΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ή ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4495/2017
Σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4495/2017 άρθρο 105 παράγραφος 4, που αναφέρεται στις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων ή εξαιρέθηκαν από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων 3843/2010 (Α΄62) 4014/2011 (Α΄209) και 4178/2013 (Α’ 174), δεν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας, φωτισμού και άλλα ανταποδοτικά τέλη.
Φόροι Τέλη και πρόστιμα που καταβλήθηκαν δεν αναζητούνται.
Η αλλαγή χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Τέλους του άρθρ. 24 του Ν. 1828/1989 (Α’ 2) και δε επιβάλλονται αναδρομικά διαφορές που προκύπτουν ως προς το ύψος των τελών ούτε και σχετικές προσαυξήσεις οι οποίες προέρχονται από αλλαγή χρήσης.
Ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής των αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσης είναι η 8/8/21013
Άρα θα πρέπει να γίνει διαγραφή της χρέωσης όλων των κατωτέρω σε ΔΤ ΔΦ ΤΑΠ και πρόστιμα που έχουν επιβληθεί.
Με την αριθ. Πρωτοκ. 10448 αίτηση του κ. ΜΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Παναγιώτη με κωδικό 137189ζητά την διαγραφή των ποσών που έχει χρεωθεί για :
-ΔΤ: αριθ. Χρέους 76 ποσό 406,51€
– ΔΦ: αριθ. Χρέους 82, ποσό 121,57 €
– ΤΑΠ αριθ. Χρέους 74 ποσό 39,67
-και προστίμων σε ΔΤ αριθ. Χρέους 780 ποσό 107,01 €, ΔΦ αριθ. Χρέους 781 ποσό 32,39 και ΤΑΠ αριθ. Χρέους 782 ποσό 35,06€
διότι δεν είχε καταθέσει, το 2013 που έκανε την αίτηση στο Δήμο Κορινθίων για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων απο 60 τ.μ. σε 122,00 τ.μ. στην ΔΕΗ στο ακίνητό του , τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπαγωγής του ακινήτου στον Ν. 4495/2017 αυθαιρέτων κατασκευών για τα επιπλέον 62τ.μ., για τα οποία χρεώθηκε απο την Υπηρεσία μας σύμφωνα με στοιχεία της παροχής της ΔΕΗ και δήλωσης δικής του.
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006) κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινό­τητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δι­καιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη. Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε.
3) Η κα. Πανουριά – Λέκκα Δήμητρα του Κωνσταντίνου με κωδικό οφειλέτη SAR –44153 είναι χρεωμένη για διπλό τάφο, ενώ κατέχει έναν μονό.
Θα πρέπει να γίνει διαγραφή του αριθμ. χρέους 284/2017 ποσού 22,00 €>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τις ανωτέρω εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Οικονόμου Γεωργίου)
Τη διαγραφή οφειλών,  προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους των :α) ΚΑΪΜΑΞΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ με Κ.Α 564, β) κ. ΜΑΖΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με Κ.Α ΣΟΛ – 60100, γ) ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ.Α. 45699 και Κ.Α. ΣΟΛ – 29623, δ) ΜΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του Παναγιώτη με κωδικό 137189 και ε) ΠΑΝΟΥΡΙΑ – ΛΕΚΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου με κωδικό οφειλέτη SAR – 44153, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 300/ 2018.
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment