Διαγραφή προσαυξήσεων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 30/12.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 617/2018
 
Θέμα 34ο Η.Δ:  «Διαγραφή προσαυξήσεων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43003/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
18.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Μουρούτσος Γεώργιος
7.       Νανόπουλος Βασίλειος
8.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.   Καρασάββας Ιωάννης
11.   Δημητρόπουλος Κων/νος
12.   Σούκουλης Ανδρέας
13.   Κορδώσης Χρήστος
14.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.   Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.   Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.      Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.   Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.   Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.   Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφή προσαυξήσεων» έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου τις από 06-12-2018 & 07-12-2018 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες καθ’ όλο το περιεχόμενό τους έχουν ως εξής:
Α’ ΔΙΑΓΡΑΦΗ   ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/08-06-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει σε διαγραφή των προσαυξήσεων για λόγους οικονομικής αδυναμίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι : “…3.  Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης, ...β) σε οικονομική αδυναμία..γ) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας…Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας…”.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει χωρίς εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας για τις περιπτώσεις οικονομικής αδυναμίας. Για το λόγο αυτό σας διαβιβάζουμε τις κατωτέρω αιτήσεις οφειλετών του Δήμου για διαγραφή προσαυξήσεων λόγω οικονομικής αδυναμίας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
1.       O κ.  ΣΤΕΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του   με Κ.Α 54023 & 85809, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 1.250,00 € + 700,00 πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 400,00 + 626,50 € για: πέντε (5) παραβάσεις ΚΟΚ, ετών 2008, 2011 (2 κλήσεις) & 2013 (2 κλήσεις). Με την υπ΄αριθμ. 42713/06-12-2018 αίτηση του, ζητά τη διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών με ελάχιστο δηλωθέν εισόδημα.
2.       Ο κ.  KΑΡΑΒΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με Κ.Α 62711, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 400,00 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 284,00€ για μία (1) παράβαση ΚΟΚ έτους 2010. Με την υπ΄αριθμ.42789/06-12-2018 αίτηση του, ζητά τη διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών με ελάχιστο δηλωθέν εισόδημα.
3.       Ο κ.  EDMONDHYSA του TAHOμε Κ.Α 49264, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 4.479,34,00 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 2.899,02€ για: α) επτά (7) παραβάσεις ΚΟΚ ετών 2006, 2009 (2 κλήσεις), 2010 (2 κλήσεις),2012 & 2016 και β) για ανεξόφλητα Δημοτικά τέλη από λογαριασμούς ΔΕΗ για το χρονικό διάστημα 07/07/10 έως 18/06/2013. Με την υπ΄αριθμ.42970/07-12-2018 αίτηση του, ζητά τη διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών με χαμηλό εισόδημα (περίπου 7.500,00 €), καθώς και Γνωμάτευση ΚΕΠΑ (19/10/2017) για αναπηρία 67% του τέκνου του HYSA LEONARDO, η οποία και έχει γίνει πλέον 100% (εκκρεμεί η έκδοση της Απόφασης).
Β’ ΔΙΑΓΡΑΦΗ   ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/08-06-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει σε διαγραφή των προσαυξήσεων για λόγους οικονομικής αδυναμίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι : “…3.  Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης, …β) σε οικονομική αδυναμία…….Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας…”
1.       Η Εταιρεία “Αφοί Χαρβάτη & ΣΙΑ ΟΕ” με Κ.Α Λ 11631, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 267,25 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 183,24 € για: α) ΤΑΠ ετών 2010 έως 2014 κωδικός ακινήτου 3663 Δ.Κ. Λεχαίου και β) Τέλη Ύδρευσης ετών 2010 έως Ιούνιο του 2013. Οι ατομικές ειδοποιήσεις είχαν αποσταλεί στην οδό Αράτου 15 στην Κόρινθο, η οποία και ήταν περασμένη στο μηχανογραφικό σύστημα της Υπηρεσίας μας, αλλά επεστράφησαν από τα ΕΛΤΑ ως μη παραδοτέα. Αφού αναζητήσαμε μέσω του ΚΕΠΥΟ την διεύθυνση της Εταιρείας, αποστείλαμε εκ νέου επιστολή ενημέρωσης στην σωστή διεύθυνση. Με την υπ΄αριθμ. 41798/29-11-2018 αίτηση της, μας ενημέρωσε ότι η διεύθυνση από την αρχή της ιδρύσεως της Εταιρείας ήταν η Εθνικής Παλιγγενεσίας 2 στη Ν. Σμύρνη και ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, διότι δεν είχε λάβει ποτέ ατομική ειδοποίηση οφειλών.
2.       H κα. ΠΟΥΣΙΟΥΛΑ ΝΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΖΕΡΒΟΜΑΝΩΛΗ με Κ.Α. 41259, κάτοικος Κορίνθου, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 67,00 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 97,85 € για: α) δύο (2) κλήσεις ΚΟΚ, ετών 2002 και 2004. Με την υπ΄αριθμ. 42653/06-12-2018 αίτηση της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, διότι ουδέποτε έλαβε γνώση των οφειλών.
3.       Η κα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ με Κ.Α. 141318, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 140,92 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 9,57 € για ΤΑΠ Δ.Κ. Λεχαίου ετών 2011 έως 2014. Με την υπ΄αριθμ. 41199/26-11-2018 αίτηση της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, διότι ενώ στην ατομική καρτέλα εμφανίζεται ως διεύθυνση κατοικίας η οδός Ταυγέτου 3, η οποία είναι και σωστή, σαν περιοχή εμφανίζεται Λέχαιο και όχι Αιγάλεω Αττικής με συνέπεια οι ατομικές ειδοποιήσεις να αποστέλλονταν στο Λέχαιο σε ανύπαρκτη οδό και ως εκ τούτου ουδέποτε έλαβε γνώση των οφειλών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη,τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 617 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 21-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
                                                            Αναστάσιος Κοντογιώργος
 

Leave a Comment