Διαγραφή προσαυξήσεων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 31/21.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 643/2018
 
Θέμα 18ο Η.Δ: «Διαγραφή προσαυξήσεων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44301/17-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κων/νος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 6ουΗΔΘ
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 4ουΗΔΘ
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
18.     Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
20.    Πιέτρης Τιμολέων
1.          Μελέτης Χρήστος, Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.        Οικονόμου Γεώργιος
5.        Λαμπρινός Παναγιώτης
6.        Δράκος Παναγιώτης
7.        Παρτσινέβελος Κων/νος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
8.        Παππάς Αντώνιος
9.       Καρασάββας Ιωάννης
10.     Δημητρόπουλος Κων/νος
11.     Σούκουλης Ανδρέας
12.     Κορδώσης Χρήστος
13.     Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
2. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
4.Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5. Παπαϊωάννου Κων/νος– Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4 Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω 18οθέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφή προσαυξήσεων»έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την από 17-12-2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
 
<<1. O κ. BUNASPIRO του JANμε Κ.Α 54100 κάτοικος Αθηνώνεμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 350,00 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 378,00 € για μία (1) παράβαση ΚΟΚ έτους 2008. Με την υπ΄αριθμ. 44116/14-12-2018 αίτηση του, ζητά τη διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών με εισόδημα περίπου 8.000,00 €. Επιπρόσθετα κατέθεσε και μισθωτήρια ακινήτου καθώς και εκκαθαριστικά των παλαιοτέρων ετών (όταν είχε βεβαιωθεί η οφειλή), στα οποία και εμφανίζεται ως διεύθυνση κατοικίας η οδός Ρεπούλη 45 στο Κερατσίνι και όχι η οδός Μπακνανά, στην οποία και είχε αποσταλεί η ατομική ειδοποίηση.
2. O κ.  KΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Κ.Α 49160, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 404,73 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 308,14€ για τέλη Ύδρευσης του τέως Δήμου Σαρωνικού. Με την υπ΄αριθμ.44149/17-12-2018 αίτηση του, ζητά τη διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών με δηλωθέν εισόδημα περίπου 8.500,00 €.
3. Η κα.  ΚΑΤΣΙΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Κ.Α 18307, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 293,87 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 176,32 € για υπόλοιπο εισφοράς σε χρήμα περιοχής Αγίου Γεωργίου. Με την υπ΄αριθμ. 38739/06-11-2018 αίτηση της, ζητά τη διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών με μηδενικό εισόδημα.
4. O κ. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΗΛΙΑ με Κ.Α SAR-44751, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 646,56 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 429,66€ εκ των οποίων 5,10 € αφορούν σε ΤΑΠ και 641,46 € ανεξόφλητα για τέλη Ύδρευσης του τέως Δήμου Σαρωνικού. Με την υπ΄αριθμ.44279/17-12-2018 αίτηση του, ζητά τη διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος έτους 2017 με ελάχιστο δηλωθέν εισόδημα.
5. O κ. ΣΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Κ.Α 58141, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 332,00 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 235,72 € για μία (1) παράβαση ΚΟΚ έτους 2011. Με την υπ΄αριθμ. 44304/17-12-2018 αίτηση του, ζητά τη διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε εκκαθαριστικά φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών με ελάχιστο δηλωθέν εισόδημα.
6.      H κα. ΠΙΑΔΙΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ με Κ.Α. 140365, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 323,18 €, πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 17,46 €, για δημοτικά τέλη από ανεξόφλητο λογαριασμό ΔΕΗ για το
χρονικό διάστημα από 01/03/2012 έως 14/10/2013 για την παροχή με αριθμό 31502271. Ο λογαριασμός αυτός αφορούσε στον ηλεκτροφωτισμό κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας επί της οδού Κολιάτσου 67 και εκδιδόταν στο όνομα της κας Πιαδίτου ως διαχειρίστρια της πολυκατοικίας. Την 10η /10/2013 μετά από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως της πολυκατοικίας έγινε αλλαγή στη ΔΕΗ στο όνομα του ιδιοκτήτη της παροχής, από το όνομα της κας Πιαδίτου σε “κοινόχρηστο”. Με την υπ΄ αριθμ. 42636/05-12-2018 αίτηση του, ο κ. Λαφαζάνος Θεόδωρος, νυν διαχειριστής της πολυκατοικίας, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή, διότι ενημερώθηκε πρώτη φορά για την οφειλή της πολυκατοικίας, τον Δεκέμβριο του 2018 όταν και προσήλθε στον Δήμο για προσωπική του υπόθεση.>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 174 του ν. 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή προσαυξήσεων από τέλη ύδρευσης, παραβάσεις ΚΟΚ, εισφορά σε χρήμα, δημοτικά τέλη κ.λ.π., όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31 / 643 / 2018.
                 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28 – 12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                            Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment