Διαγραφή προσαυξήσεων

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διαγραφή προσαυξήσεων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/11.06.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 249/2018
 
Θέμα 20ο Η.Δ.: «Διαγραφή προσαυξήσεων»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/07-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
8.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παππάς Αντώνιος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
12.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
13.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 25ουΘΗΔ
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος,
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΕΗΔ
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
23.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε πριν το τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
24.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
26.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΘΗΔ
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ.
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.Βλάσσης Δημήτριος
4.Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 9ου ΗΔΘ
5.Καρασάββας Ιωάννης,
6.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφή προσαυξήσεων έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 04.06.2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
<< Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/08-06-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει σε διαγραφή των προσαυξήσεων για λόγους οικονομικής αδυναμίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι : “…3.  Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης, …β) σε οικονομική αδυναμία…….Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας…”.
Ο κ. ΛΙΑΚΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με Κ.Α Λ374, κάτοικος Άσσου Κορινθίας,εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 1.022,70 € για Λογαριασμούς Ύδρευσης ετών 2007 έως Ιούνιο 2013 πλέον προσαυξήσεων 848,57 €. Με την υπ΄ αριθμ. 11345/30-03-2018 αίτηση του, ζητά σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, την διαγραφή των προσαυξήσεων για λόγους οικονομικής αδυναμίας. Μαζί με την αίτηση κατέθεσε αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τριών τελευταίων ετών όπου και εμφανίζει ελάχιστα εισοδήματα. Επιπρόσθετα έχει καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και του έχει χορηγηθεί προσωρινή Διαταγή από την Ειρηνοδίκη κα. Τ.Σ. για αποπληρωμή των οφειλών του στο Ελληνικό Δημόσιο (ΔΟΥ Κορίνθου), στον ΟΓΑ, στην Τράπεζα ALPHABANKA.E. και στην Τράπεζα EUROBANKERGASIASA.E., (ύψους άνω των 300.000,00 €), με το ποσό των τριάντα ευρώ (30,00 €) μηνιαίως συμμέτρως κατανεμόμενο μεταξύ τους.
O κ. ΝΤΑΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΚΕΡΗ με Κ.Α 40349, κάτοικος ΚΑΝΑΔΑ, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 400,00 €, πλέον προσαυξήσεων 157,32 € για: (7) επτά παραβάσεις ΚΟΚ για το Ι.Χ. όχημα με αριθμ. Κυκλ. ΖΜΖ 6428 ετών 2011 και 2012, βεβαιωμένες τα έτη 2012 και 2015. Με την υπ΄ αριθμ. 18206/04-06-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι είναι εδώ και πολλά χρόνια κάτοικος Καναδά (κατέθεσε αποδεικτικά πληρωμής φόρων, ενοικιαστήριο καθώς και έγγραφο της Στρατολογίας Πελ/νησσου ότι έχει ενταχθεί στην κατηγορία των ανυπότακτων από τον Μάρτιο του 2015, έτος γέννησης του το έτος 1983).
O κ. ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με Κ.Α 21614, κάτοικος Κορίνθου, οδός Εφύρας 61 εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 340,00 €, πλέον προσαυξήσεων 91,55 € για τέλη διατήρησης οικ. Τάφου ετών 2012 έως και 2017. Με την υπ΄ αριθμ. 18212004-06-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι από την 7η Ιουνίου 2012 διαμένει στην οδό Εφύρας 61 στην Κόρινθο και όχι στην οδό Θεοτόκη 39 η οποία αναγράφεται στην ατομική του καρτέλα και στην οποία αποστέλλονται οι ατομικές ειδοποιήσεις .
O κ. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με Κ.Α 34396, κάτοικος Κορίνθου, οδός Δημοκρίτου 13,εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 523,50 €, πλέον προσαυξήσεων 326,07 € για: (10) δέκα παραβάσεις ΚΟΚ για το Ι.Χ. όχημα με αριθμ. Κυκλ. ΑΡΗ 4386 ετών 2004 έως και 2014. Με την υπ΄ αριθμ. 17634/30-05-2018 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή, διότι το αυτοκίνητο το οδηγούσε η αποβιώσασα σύζυγος του και ως διεύθυνση αποστολής των ατομικών ειδοποιήσεων εμφανίζεται στην ατομική καρτέλα η οδός Αρχ. Μιχαήλ 2 (χώρος εργασίας). Επιπρόσθετα επικαλείται και λόγους οικονομικής αδυναμίας λόγω του αιφνίδιου θανάτου της συζύγου του και των πολλών ανειλημμένων υποχρεώσεων της οικογένειας (δύο σπουδάζοντα ,εκτός Κορίνθου τέκνα, κατέθεσε φορολογικές δηλώσεις 2015 & 2016).
Η κα. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΙΚΗ του ΚΛΕΑΝΘΗ με Κ.Α 80541, κάτοικος Λουτρακίου, οδός Καλανήσων 5 (κατέθεσε λογαριασμό ΔΕΚΟ),εμφανίζεται να οφείλει ποσό 80,00 € πλέον προσαυξήσεων (52,00 €) για μία παράβαση ΚΟΚ για το Ι.Χ. όχημα με αριθμ. Κυκλ. ΚΡΜ 8445. Κατά δήλωση της ουδέποτε έλαβε ατομική ειδοποίηση οφειλών για την ανωτέρω κλήση διότι αυτή είχε αποσταλεί σε λανθασμένη διεύθυνση. Συγκεκριμένα στην ατομική καρτέλα οφειλέτη εμφανίζεται ως διεύθυνση κατοικίας η οδός Λ. Ποσειδώνος 48, όπου και είχε αποσταλεί η ατομική ειδοποίηση. Με την υπ΄ αριθμ. 7699/02-03-2018 αίτηση της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να εξοφλήσει την κύρια οφειλή.>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την από 04-06-2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη διαγραφή τωνπροσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους : α) ΛΙΑΚΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με Κ.Α Λ374, β) ΝΤΑΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΓΚΕΡΗ με Κ.Α 40349, γ) ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με Κ.Α 21614, δ) ΜΟΥΤΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με Κ.Α 34396 και ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΙΚΗ του ΚΛΕΑΝΘΗ με Κ.Α 80541 όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 249/ 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18- 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος