Διαγραφή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/3/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/12.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  57/2019
 
Θέμα 31ο Η.Δ.: «Διαγραφή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4706/08-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε με την έναρξη του 1ου ΕΗΔΘ
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 5ουΗΔΘ
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
1. Παππάς Αντώνιος
2. Χασικίδης Χρήστος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5. Βλάσσης Δημήτριος
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
14. Κορδώσης Χρήστος
15. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
16. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων» έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ. 2623/21-01-2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<1) Η επιχείρηση ΣΤΟΥΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ΚΩΔ. Λ10509 , είναι χρεωμένη: Στην εγγραφή 186 με 1.786,91€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2016 & στην εγγραφή 193 με 464,60€ ως πρόστιμο. Θα πρέπει να διαγραφεί μέρος των ανωτέρω ποσών γιατί η ανωτέρω επιχείρηση έχει κεντρικό και 2 υποκαταστήματα με 3 διαφορετικές οικονομικές δραστηριότητες (αλουμίνια,κρεοπωλείο και ψησταριά αντίστοιχα) και χρεώθηκε για το συνολικό τζίρο του έτους 2016. Η ανωτέρω μας υπέβαλλε αίτηση, Ε3 και Βιβλίο Εσόδων 2016 με τα οποία προκύπτει ότι μόνο τα ακαθάριστα έσοδα του Υποκαταστήματος 2 ( Ψητοπωλείο) ,με διεύθυνση Εθν. Αντιστάσεως 27Α στην Κόρινθο, υπόκεινται σε χρέωση δημοτικού τέλους 0,5 %. Κατά συνέπεια πρέπει να διαγραφεί ποσό τέλους 1286,96€ και ποσό προστίμου 334,61€ και να παραμείνει η διαφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω που μας προσκόμισε.
2) Η επιχείρηση            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ με ΚΩΔ. 15039, είναι χρεωμένη: Στην εγγραφή 211 με 1.497,83€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2016 & στην εγγραφή 218 με 389,44€ ως πρόστιμο. Θα πρέπει να διαγραφεί μέρος των ανωτέρω ποσών γιατί η ανωτέρω επιχείρηση έχει 3 οικονομικές δραστηριότητες : α) βιοτεχνική παραγωγή και τροφοδοσία με έτοιμα γεύματα (Catering) β) παροχή υπηρεσιών ενοικίασης εξοπλισμού και γ) παροχή γευμάτων και ποτών και χρεώθηκε για το συνολικό τζίρο του έτους 2016. Μας υπέβαλλε αίτηση , Ε3 , Ισοζύγιο βιβλίου Εσόδων -Εξόδων 2016 και Άδεια λειτουργίας μονάδας Catering όπου δεν προβλέπεται η ύπαρξη τραπεζοκαθισμάτων, με τα οποία προκύπτει ότι μόνο τα ακαθάριστα έσοδα της τρίτης δραστηριότητας (παροχή γευμάτων και ποτών) υπόκεινται σε χρέωση δημοτικού τέλους 0,5 %. Επιπρόσθετα το Α΄ τρίμηνο του 2016 έχει εξοφληθεί με το ΟΙΚΟΘΕΝ 2315/06-09-2017 .Κατά συνέπεια πρέπει να διαγραφεί ποσό τέλους 944,21€ και ποσό προστίμου 245,50€ και να παραμείνει η διαφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω που μας προσκόμισε.
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006) κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινό­τητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δι­καιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 174 περ δ’ του Ν 3463/2006 και του Ν 4555/2018, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διαγραφή των ποσών για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 57 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19- 02- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment