Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/12/2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Κόρινθος, 03-12-2018 Αρ. Πρωτ. 42326 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ δημοτικού ακινήτου  στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων (πρώην δημοτικά σφαγεία) Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81), όπως ισχύει β) το άρθρo 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει γ) το άρθρο 196 του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, δ) συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ε) την αριθ. 15/289/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην δημοτικά σφαγεία) στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου στ) την αριθμ. 34/560/2018 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 72§1ε) του ν.3852/2010, του άρθρου 196 του ν.4555/2018, του π.δ/τος 270/1981 και συμπληρωματικώς αυτές του ν.4412/2016, για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων (πρώην δημοτικά σφαγεία) με την κατωτέρω διαδικασία και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον: Άρθρο 1-Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 21-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30-10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2ος όροφος, οδός Κολιάτσου, αρ. 32, Κόρινθος) από την αρμόδια Επιτροπή Δημοπρασίας (άρθρο 1§1 του π.δ/τος 270/1981). Άρθρο 2- Περιγραφή του προς εκμίσθωση ακινήτου- Αντικείμενο της δημοπρασίας 1. Το προς εκμίσθωση δημοτικό ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνέρι Αρχαίας Κορίνθου και έχει εμβαδόν 6.979,34 τ.μ. Επ΄ αυτού κείνται τα εξής κτίσματα: α) ισόγειο κτίριο (πρώην δημοτικά σφαγεία) εμβαδού 802,70 τ.μ., β) ισόγειος οικίσκος εμβαδού 19,58 τ.μ., ο οποίος βρίσκονται στη νότια πλευρά του οικοπέδου, γ) συγκρότημα δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού  213,43 τ.μ., και δ) λοιπές δεξαμενές εμβαδού 43,70 τ.μ. και 21,62 αντίστοιχα (άρθρο 3§2Γ΄του π.δ/τος 270/1981). 2. Το ανωτέρω δημοτικό ακίνητο μετά των επ΄ αυτού κτισμάτων (στο εξής και: «μίσθιο») θα εκμισθωθεί με σκοπό την αξιοποίηση και χρήση του (χώροι συνάθροισης κοινού, εστιατόριο, μαζική εστίαση, καφετέρια, κέντρο διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα). 3. Ο μισθωτής αναλαμβάνει το σύνολο της δαπάνης ανακατασκευής του μισθίου και προβαίνει στις κατωτέρω ζητούμενες πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης δημοπρασίας (άρθρο 196 του ν.4555/2018, άρθρο 3§2Γ΄του π.δ/τος 270/1981). Ειδικότερα, στο μίσθιο πρέπει να κατασκευαστούν: •    Ένας (1) χώρος κέντρου διασκεδάσεως-συνάθροισης κοινού στο εξωτερικό μέρος του ακινήτου, •    Δύο (2) χώροι, στο ισόγειο του ακινήτου, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν, είτε ως εστιατόρια – χώροι μαζικής εστιάσης, είτε ως καφετέριες με δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στον εξωτερικό χώρο του εν λόγω ακινήτου, •    Καταλύματα στον πρώτο όροφο, για την κάλυψη  αναγκών του εν λόγω ακινήτου. 4. O φάκελος προσφοράς – πρόταση κάθε υποψηφίου για την αξιοποίηση του μισθίου περιλαμβάνει και περιγραφή των ανωτέρω ζητούμενων πρόσθετων παροχών των σχετικών με την αξιοποίηση αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας (άρθρο 3§2Γ΄του π.δ/τος 270/1981). Άρθρο 3- Διάρκεια της εκμίσθωσης Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για είκοσι πέντε (25) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Άρθρο 4- Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) για κάθε μήνα, πλέον χαρτοσήμου 3,6% (άρθρο 3§2Γ΄του π.δ/τος 270/1981). Άρθρο 5- Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια των υποψηφίων Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν (άρθρο 75§§1, 3  και 5 του ν.4412/2016): (α) Μέσο γενικό κύκλο εργασιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, ήτοι των ετών 2015, 2016 και 2017, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000€). (β) Ελάχιστο μέσο ειδικό κύκλο εργασιών στο οριζόμενο αντικείμενο αξιοποίησης και χρήσης του εν λόγω ακινήτου, ήτοι χώροι συνάθροισης κοινού, εστιατόριο, μαζική εστίαση, καφετέρια, κέντρο διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, ήτοι των ετών 2015, 2016 και 2017, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€). (γ) Πιστοληπτική ικανότητα ποσού τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών αναφερόμενων ανωτέρω οικονομικών ετών, τότε ο μέσος γενικός κύκλος εργασιών για όσα οικονομικά έτη αυτός δραστηριοποιείται θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο χιλιάδων ευρώ (2.000.000€) και ο μέσος ειδικός κύκλος εργασιών στο οριζόμενο αντικείμενο αξιοποίησης και χρήσης του εν λόγω ακινήτου, ήτοι χώροι συνάθροισης κοινού, εστιατόριο, μαζική εστίαση, καφετέρια, κέντρο διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα να είναι τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ (1.000.000€). Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας υποψηφίων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. Άρθρο 6- Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων (α) Οι υποψήφιοι πρέπει κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον 3 συμβάσεις συναφούς αντικειμένου με το οριζόμενο αντικείμενο αξιοποίησης και χρήσης του εν λόγω ακινήτου, ήτοι χώροι συνάθροισης κοινού, εστιατόριο, μαζική εστίαση, καφετέρια, κέντρο διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα ύψους, η κάθε μία, τουλάχιστον εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00€) στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. (β) Οι υποψήφιοι πρέπει κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών να λειτουργούν επιχείρηση συναφούς αντικειμένου με το οριζόμενο αντικείμενο αξιοποίησης και χρήσης του εν λόγω ακινήτου, ήτοι χώροι συνάθροισης κοινού, εστιατόριο, μαζική εστίαση, καφετέρια, κέντρο διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα (άρθρο 75§§1, 4 και 5 του ν.4412/2016). Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας υποψηφίων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. Άρθρο 7- Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας- Επανάληψη της δημοπρασίας 1. Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Η Επιτροπή Δημοπρασίας δύναται να αποφασίσει, με σχετική απόφασή της  που καταχωρείται στα πρακτικά, για τη συνέχισή της και πέραν της οριζόμενης ώρας (άρθρο 5§1 του π.δ/τος 270/1981). 2. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου ή της επωνυμίας του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη (άρθρο 5§2 του π.δ/τος 270/1981). 3. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή Δημοπρασίας πριν την έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό (άρθρο 5§3 του π.δ/τος 270/1981). 4. Η απόφαση της Επιτροπής Δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους προβλεπόμενους από τη διακήρυξη όρους, αναγράφεται στα πρακτικά της δημοπρασίας, τα οποία συντάσσονται σε απλό χαρτί (άρθρο 5§§5 και 6 του π.δ/τος 270/1981). 5. Μετά την λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή Δημοπρασίας, τον τελευταίο πλειοδότη, δηλ. το διαγωνιζόμενο που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσό και τον εγγυητή αυτού (άρθρο 5§7 του π.δ/τος 270/1981). 6. Η δημοπρασία κατακυρώνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής υπέρ του τελευταίου πλειοδότη [άρθρο 72§1ε) του ν.3852/2010 άρθρο  5§8 του π.δ/τος 270/1981]. 7. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης (άρθρο 6§1 του π.δ/τος 270/1981). 8. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: (α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας. (β) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής  τούτου  αρνούνται  να υπογράψουν τα πρακτικά. (γ) Μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, αυτός δεν προσέλθει εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 6§2 του π.δ/τος 270/1981). 9.1. Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, η οποία αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα στην παρούσα διακήρυξη ορίζονται. Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προηγουμένη δημοπρασία (άρθρο 6§§4 και 5 του π.δ/τος 270/1981). 9.2. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 10. Στις περιπτώσεις (β) και (γ) της ως άνω παραγράφου 8 η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ`ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, το οποίο δύναται να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 6§3 και 5 του π.δ/τος 270/1981). Άρθρο 8- Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία 1. Στη δημοπρασία δύνανται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλη ένωσης/κοινοπραξίας (άρθρα 19 και 25 του ν.4412/2016). 2. Οι ενώσεις/ κοινοπραξίες υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ζητούμενα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19§2 του ν. 4412/2016. Επίσης υποβάλλονται πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε.) τα οποία πρέπει να αναφέρουν: (α) την έγκριση συμμετοχής στη δημοπρασία, (β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα αναφέρεται ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης, (γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για τη δημοπρασία ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της ένωσης για τη δημοπρασία και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για τη δημοπρασία με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. (δ) το συντονιστή της ένωσης, (ε) ότι τα μέλη της ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του Δήμου. Άρθρο 9 – Δικαιολογητικά 1. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή Διενέργειας την ημέρα και ώρα διενέργειας της, φάκελο προσφοράς – πρόταση, ο οποίος απευθύνεται προς το Δήμο Κορινθίων, αναγράφει τα στοιχεία της εν προκειμένω δημοπρασίας του ακινήτου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (α) Αν ο υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο: ταυτότητα και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος με τις μεταβολές του από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αν ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής αυτού : -Γενικό πιστοποιητικό (μεταβολών) του νομικού προσώπου από ΓΕΜΗ, όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο εν λόγω πιστοποιητικό, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, -Iσχύον κωδικοποιημένο καταστατικό επικυρωμένο από το ΓΕΜΗ, – Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης του νομικού προσώπου από το ΓΕΜΗ, – Πρακτικό Δ.Σ (για Α.Ε.) ή δήλωση- εξουσιοδότηση διαχειριστού (για Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ), περί έγκρισης συμμετοχής στη δημοπρασία, στον οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση προς συγκεκριμένο πρόσωπο για υπογραφή και υποβολή της προσφοράς και των λοιπών απαιτούμενων εγγράφων της δημοπρασίας σε περίπτωση που δεν υπογράψει την προσφορά ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου Αναδόχου). Σε περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζονται τα ανωτέρω για κάθε νομικό πρόσωπο αυτής. (β) Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους μέλους εγκατάστασης σύμφωνα με το οποίο πιστοποιείται αφενός, η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου, το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο της παρούσας δημοπρασίας (χώροι συνάθροισης κοινού, εστιατόριο, μαζική εστίαση, καφετέρια, κέντρο διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα). Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. (γ) Εγγυητική επιστολή ποσού τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (480,00€) [κατώτατο όριο προσφοράς 400 ευρώ Χ 12 μήνες Χ 10%= 480€, βλ. άρθρο 3§2Γ γ) του π.δ/τος 270/1981]. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα (άρθρο 72§§3,4 και 65 του ν. 4412/2016). (δ) Υπεύθυνη δήλωση του αξιόχρεου εγγυητή του υποψηφίου, ότι αυτός παρίσταται στη διαδικασία και αποδέχεται, σε περίπτωση κατακύρωσης της δημοπρασίας στον υποψήφιο για λογαριασμό του οποίου τίθεται αξιόχρεος εγγυητής, την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και την αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον υποψήφιο ευθύνη του για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. (ε) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. (στ) Πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του υποψηφίου ή από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας από τα οποία να προκύπτει εάν ο υποψήφιος τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου• Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet). Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει τις ανωτέρω περιπτώσεις το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος. (ζ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας και αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, εν ισχύι την ημέρα που τα προσκομίζουν. Αν ο υποψήφιος είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. (η) Αν  ο υποψήφιος είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, προσκομίζεται βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος και ο εγγυητής αυτού δεν έχουν οφειλές προς το Δήμο Κορινθίων. (θ) Βεβαίωση Τραπέζης – Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος για την Πιστοληπτική ικανότητα του υποψηφίου ποσού τουλάχιστον 500.000 ευρώ. (ι) Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2015, 2016 και 2017), συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Από την εν λόγω δήλωση πρέπει να προκύπτει ότι το μέσο ύψος του κύκλου εργασιών είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €). (ια) Υπεύθυνη δήλωση  περί του μέσου ύψους του κύκλου εργασιών στο οριζόμενο αντικείμενο αξιοποίησης και χρήσης του εν λόγω ακινήτου, ήτοι χώροι συνάθροισης κοινού, εστιατόριο, μαζική εστίαση, καφετέρια, κέντρο διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2015, 2016 και 2017), συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.  Από την εν λόγω δήλωση πρέπει να προκύπτει ότι το μέσο ύψος του ειδικού κύκλου εργασιών είναι τουλάχιστον ίσο με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €). (ιβ) Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2015, 2016 και 2017), στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες δηλώσεις φόρου εισοδήματος (income tax filings) και εκκαθαριστικά σημειώματα (Income tax returns) των τριών (3) τελευταίων ετών (2015, 2016, 2017). Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο που δεν τηρεί ισολογισμούς, αντίστοιχα τα αντίγραφα  Ε3 και Ε5 των τριών (3) τελευταίων ετών (2015, 2016, 2017) από τα οποία προκύπτει ο κύκλος εργασιών του υποψηφίου. (ιγ) Κατάλογο συμβάσεων, από τον οποίο να προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2015, 2016, 2017) ο υποψήφιος έχει εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον τρείς (3) συμβάσεις συναφούς αντικειμένου με το οριζόμενο αντικείμενο αξιοποίησης και χρήσης του εν λόγω ακινήτου, ήτοι χώροι συνάθροισης κοινού, εστιατόριο, μαζική εστίαση, καφετέρια, κέντρο διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα. Ο εν λόγω κατάλογος πρέπει να συνοδεύεται από: •    Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, όταν οι αποδέκτες είναι Δημόσιοι Φορείς. •    Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, συμβάσεις καθώς και παραστατικά – τιμολόγια, όταν οι αποδέκτες είναι Ιδιωτικοί Φορείς. (ιδ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι: i. όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της διακήρυξης, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι το σύνολο των Παραρτημάτων της, είναι ουσιώδεις. ii. αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. iii. έλαβε γνώση της κατάστασης του ακινήτου, του περιβάλλοντος χώρου, του εξοπλισμού και του επιδιωκόμενου από τον Δήμο τρόπου χρήσης και λειτουργίας του ακινήτου, ήτοι της χρήσης αυτού (χώροι συνάθροισης κοινού, εστιατόριο, μαζική εστίαση, καφετέρια, κέντρο διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα). iv. συμμορφώνεται με τις ισχύουσες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις. (ιε) Πρόταση του υποψηφίου για την αξιοποίηση του μισθίου με περιγραφή των ζητούμενων πρόσθετων παροχών των σχετικών με την αξιοποίηση αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα το Παράρτημα Ι της παρούσας. Ειδικότερα, πρέπει να κατατεθεί πρόταση κατασκευής στο μίσθιο για: •    Ένα (1) χώρο κέντρου διασκεδάσεως στο εξωτερικό μέρος του ακινήτου, •    Δύο (2) χώρους, στο ισόγειο του ακινήτου, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν, είτε ως εστιατόρια – χώροι μαζικής εστιάσης, είτε ως καφετέριες, •    Καταλύματα στον πρώτο όροφο του ακινήτου, για τις ανάγκες των εκδηλώσεων που θα διενεργούνται στους ανωτέρω χώρους. (ιστ) Βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ότι ο υποψήφιος μισθωτής έλαβε γνώση του χώρου και των ιδιαιτεροτήτων αυτού, εις τον οποίον θα υλοποιηθεί η εν λόγω επένδυση. 2. Σχετικώς με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: (α) Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. (β) Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) (γ) Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. (δ)Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικώς αποδεκτά πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους υποψηφίους. (ε) Οι ενώσεις/ κοινοπραξίες υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ζητούμενα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία Άρθρο 10- Δικαίωμα αποζημίωσης Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση από το αρμόδιο όργανο των πρακτικών της δημοπρασίας [άρθρο 3§2Α στ) του π.δ/τος 270/1981]. Άρθρο 11-Το ουσιώδες των όρων της διακήρυξης Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της διακήρυξης, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι το σύνολο των Παραρτημάτων της, είναι ουσιώδεις. Παράβαση οποιουδήποτε όρου αυτής συνεπάγεται, αδιαφόρως εάν προβλέπεται ή όχι η ποινή αποκλεισμού στο άρθρο που προβλέπει τον παραβιαζόμενο όρο, την ακυρότητα της προσφοράς του υποψηφίου. Άρθρο 12 – Η μισθωτική σύμβαση, η υπογραφή της, οι όροι της και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Α΄ 1. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται, εντός δέκα (10) ημερών, από την επί αποδείξει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος αυτού και του εγγυητή του, όπως αναφέρεται ανωτέρω, οι οποίοι ευθύνονται για το μικρότερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης (άρθρο 3§2Α΄ ζ) του π.δ/τος 270/1981). 2. Εγγυήσεις: – Για την εξασφάλιση της έγκαιρης, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, καταβολής του μισθώματος, καθώς και για την καλή εκτέλεση όλων των όρων της διακήρυξης, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, με άλλη η οποία ισούται με το 10% του επιτευχθέντος μισθώματος από τη δημοπρασία τούτου υπολογιζόμενου για ένα έτος (επιτευχθέν από τη δημοπρασία μίσθωμα επί 12 μήνες επί 10%) [άρθρο 3§2Γ γ) του π.δ/τος 270/1981]. – Ως εγγύηση καταβάλλεται πλέον της ανωτέρω εγγύησης στον Δήμο, το συμφωνηθέν μίσθωμα δώδεκα (12) μηνών, είτε με κατάθεση, είτε με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Οι ανωτέρω εγγυήσεις επιστρέφονται μετά τη λήξη της σύμβασης και την πλήρη εκπλήρωση των όρων αυτής. 3. Το μίσθωμα: – Καταβάλλεται από την ημερομηνία υπογραφής της μισθωτικής σύμβασης στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου το πρώτο πενθήμερο κάθε μηνός. Η καταβολή αποδεικνύεται από το εκδιδόμενο γραμμάτιο είσπραξης. Σε περίπτωση καθυστέρησης της έναρξης των εργασιών στο μίσθιο, λόγω καθυστέρησης έκδοσης των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών από τον Δήμο, τότε το ποσό του μισθώματος που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της καθυστέρησης αυτής αφαιρείται από τα μισθώματα που οφείλει ο μισθωτής. – Μετά το δεύτερο έτος αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον Τιμάριθμο Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν αναπροσαρμόζεται. – Σε περίπτωση που ο μισθωτής, μετά από έγγραφη συμφωνία με τον Δήμο, προβεί σε επιπλέον, πέραν των συμφωνημένων με την αρχική σύμβαση, κατασκευές, αναπροσαρμόζεται αναλόγως προς την έκταση των κατασκευών αυτών. 4. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην καταβολή του μισθώματος ο Δήμος προβαίνει στην έξωση του μισθωτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση πάσης ζημίας, θετικής και αποθετικής, που υπέστη από την πρόωρη λύση της μίσθωσης. 5. Εκτός από το συμφωνηθέν μίσθωμα, ο μισθωτής βαρύνεται με την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους, φόρου ή εισφοράς που βαρύνει το ακίνητο, δημόσιου ή δημοτικού, όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα τέλη καθαριότητας, φωτισμoύ, ύδρευσης-αποχέτευσης και οποιοδήποτε άλλο τέλος ή δικαίωμα/υποχρέωση. Επίσης, βαρύνεται με το σύνολο του αναλογούντος χαρτοσήμου (3,6%) ή αν αυτό καταργηθεί με το αντίστοιχο τέλος ή φόρο. 6. Ο μισθωτής εντός δύο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να έχει εκτελέσει τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση εργασίες και να έχει ξεκινήσει η λειτουργία των επιχειρήσεων. Στο εν λόγω χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών δεν προσμετράται το χρονικό διάστημα πιθανής καθυστέρησης έκδοσης των αδειών οικοδομής από τον Δήμο. Στην περίπτωση που ο μισθωτής δεν προβεί στα ανωτέρω η μισθωτική σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και το ακίνητο επιστρέφεται ελεύθερο μίσθωσης στο Δήμο. 7. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν κάνει χρήση του μισθίου για λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος στον Δήμο. Β΄1. Ο Δήμος δεν φέρει καμιά ευθύνη απέναντι στον αντισυμβαλλόμενό του μισθωτή, ήτοι τον τελευταίο πλειοδότη με τον οποίο καταρτίστηκε η σύμβαση σε εκτέλεση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας που τυχόν το βαραίνει. Τεκμαίρεται ότι ο μισθωτής έχει ήδη λάβει γνώση και έχει αποδεχθεί την εν γένει κατάσταση του μισθίου. Επομένως, ο Δήμος δεν υποχρεούται ένεκα των ανωτέρω λόγων σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή σε λύση της σύμβασης [άρθρο 3§2Γ στ) του π.δ/τος 270/1981]. 2. Ο Δήμος υποχρεούται, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, να προβεί στην έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών για την αξιοποίηση και χρήση του μισθίου σύμφωνα με την τελική πρόταση του πλειοδότη – μισθωτή και τα πλήρη σχέδια που θα καταθέσει. 3. Οι δαπάνες συντήρησης κατά τη διάρκεια της σύμβασης και οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη προκύψει εξαιτίας της κακής χρήσης του ακινήτου εκ μέρους του μισθωτή ή τρίτων βαρύνουν αποκλειστικώς το μισθωτή. 4. Ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί ο ίδιος στην έκδοση των απαραίτητων αδειών λειτουργίας των καταστημάτων που θα κατασκευαστούν. 5. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος και οφείλει να προβεί με δικά του έξοδα στην εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού πυρασφάλειας, στην έκδοση και ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας. 6. Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτής και γενικά να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση [άρθρο 3§2Γ ε) του π.δ/τος 270/1981]. 6.1. Ο μισθωτής υποχρεούται, μόλις λήξει η σύμβαση, να αποδώσει το μίσθιο ελεύθερο και σε καλή κατάσταση μετά τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις του, χωρίς να δικαιούται να αφαιρέσει από αυτό κανένα οικοδομήσιμο υλικό. Τα υλικά αυτά παραμένουν προς όφελος του Δήμου, χωρίς ο μισθωτής να δικαιούται προς τούτο αποζημίωση. Οιαδήποτε φθορά ή βλάβη βαρύνει τον μισθωτή [άρθρο 3§2Γ ε) του π.δ/τος 270/1981]. 6.2. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του μισθίου για οποιοδήποτε λόγο, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει στον Δήμο αποζημίωση και ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης παράδοσης του μισθίου, ποσού ίσου προς το ημερήσιο μίσθωμα [άρθρο 3§2Γ ζ) του π.δ/τος 270/1981]. 7. Ο μισθωτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης αφενός να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από υγειονομικές διατάξεις και τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης και το εθνικό δίκαιο, αφετέρου δε  να μην ενεργεί αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά. 8. Ο μισθωτής υποχρεούται να παρέχει άριστη ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών, να εξυπηρετεί το κοινό με τον απαιτούμενο σεβασμό, να φροντίζει με υπευθυνότητα και σχολαστικότητα την τήρηση των συμφωνηθέντων. Ο ίδιος και το προσωπικό αυτού οφείλουν να συμπεριφέρονται προς το κοινό με πνεύμα καλής θέλησης, κατανόησης και ανεκτικότητας. Γ΄ 1. Κάθε κτήριο και κάθε άλλη μόνιμη εγκατάσταση που πρόκειται να αναγερθεί επί του μισθίου σύμφωνα με τη σύμβαση, περιέρχεται, μετά τη λύση ή τη λήξη της σύμβασης, στην κυριότητα του Δήμου, χωρίς υποχρέωση του Δήμου και χωρίς δικαίωμα του μισθωτή να τα αφαιρέσει, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. 2. Επιτρέπεται η υπεκμίσθωση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης της μίσθωσης. Ο σχετικός όρος συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στη σύμβαση. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, ο αρχικός μισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του Δήμου, σύμφωνα με τους όρους της κύριας σύμβασης μίσθωσης. 3. Οποιαδήποτε τροποποίηση της χρήσης του ακινήτου απαιτεί την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 4. Πέραν των αλλαγών που προβλέπονται στην τελική πρόταση του πλειοδότη – μισθωτή, ο μισθωτής δεν δύναται να προβεί σε επιπλέον τροποποίηση, αλλοίωση, προσθήκη ή αφαίρεση που να μεταβάλει την συμφωνηθείσα μορφή του, χωρίς την άδεια του Δήμου. Τυχόν παρέμβαση του μισθωτή στο ακίνητο, που διαφοροποιείται από τα προβλεπόμενα στην άδεια οικοδομής που έχει εκδώσει ο Δήμος, συνεπάγεται την έξωση του μισθωτή, λόγω παράβασης των όρων της διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης. 6. Στην περίπτωση που εξυπηρετείται ο σχεδιασμός της πρότασης αξιοποίησης που κατέθεσε ο μισθωτής, αυτός δύναται να αφαιρέσει το συγκρότημα δεξαμενών από οπλισμένο σκυρόδεμα εμβαδού  213,43τ.μ.  και τις λοιπές δεξαμενές  εμβαδού  43,70τ.μ.  και 21,62τ.μ. αντίστοιχα από το ακίνητο. 7. Αν προκύψει θέμα εγκατάστασης κάποιου αντικειμένου, το είδος και η θέση ορίζεται από την τεχνική υπηρεσία. Η δαπάνη εγκατάστασής του βαρύνει το μισθωτή. 8. Μεταξύ του πλειοδότη-μισθωτή και του Δήμου συντάσσεται και υπογράφεται  Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής των χώρων και όλων των συμπεριλαμβανόμενων σε αυτούς ειδών. Δ’ 1. Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις και τροποποίηση οποιουδήποτε από αυτούς γίνεται μόνο εγγράφως. 2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης συνεπάγεται, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πέραν του ότι προβλέπεται ειδικώς σε κάθε διάταξη της παρούσας: α. την κήρυξη του πλειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του και τη λύση της σχετικής σύμβασης, β. την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, γ. το δικαίωμα αποζημίωσης του Δήμου για κάθε ζημιά που τυχόν προκύψει από τα ανωτέρω, λόγω υπαιτιότητας του μισθωτή – πλειοδότη, δ. τα κηρύκεια δικαιώματα, τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στον τύπο βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Άρθρο 13 – Δημοσίευση της διακήρυξης 1. Η διακήρυξη δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 4 του π.δ. 270/1981, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 2. Πληροφορίες για τη δημοπρασία και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, τηλ. 27413 61021, φαξ 27413 61038, κ.κ.  Ειρήνη Χουρσαλά, Βενετία Κότσαλου). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ακολουθεί το Παράρτημα Ι (2 σχέδια – προοπτικά πρότασης)

Leave a Comment