Διακήρυξη διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης προμήθειας – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διακήρυξη διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης προμήθειας – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/12/2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 57/2018 Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

    ΜΕΡΟΣ Α’ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση ηλεκτρολογικών δικτύων του Δήμου σε κοινόχρηστους χώρους και δημοτικά κτίρια, καθώς και τη συντήρηση-επισκευή εορταστικού διάκοσμου. Τα προς προμήθεια υλικά συντήρησης θα τοποθετηθούν από το συνεργείο ηλεκτρολόγων του Δήμου.   ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ H παρούσα προμήθεια υποδιαιρείται σε 37 τμήματα. Προσφορές υποβάλλονται για όσα και όποια τμήματα επιθυμεί ο κάθε προμηθευτής, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα καλύπτει το σύνολο της ποσότητας ανά τμήμα.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια υλικών συντήρησης παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής εφ’ όσον δεν τηρούνται οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια υλικών.   Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου.   Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   Τα παρακάτω περιγραφόµενα είδη λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης θα πρέπει να είναι καινούρια και αµεταχείριστα, αρίστης ποιότητας, χωρίς βλάβες και ελαττώµατα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον παρακάτω πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, να προέρχονται από αναγνωρισµένο οίκο κατασκευής και να είναι σύµφωνα µε τις εθνικές και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.  Τα παρακάτω αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα επιθυμητά και θεωρούνται ως ουσιώδη και απαράβατα, τυχόν έλλειψη κάποιου απ’ αυτά επιφέρει την ποινή αποκλεισμού. Ο τύπος λαμπτήρα, μπορεί να είναι οποιασδήποτε εταιρείας εφόσον είναι ίδιων ή καλύτερων προδιαγραφών.     Α.1.  ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ  
Α/Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Λαμπτήρας Φωτεινή Ροή με απόκλιση ± 5% (Lumen) Θερμοκρασία χρώματος με απόκλιση ± 10% (Κ) Κάλυκας Λοιπές απαιτήσεις
38 Λαμπτήρας εξοικ. Ενέργειας ισχύος 18-20 W. Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής :6.000 h  Από 1.100 (για18W) έως 1.300 (για 20W) 6.500 Ε27  
39 Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W  (κυλινδρικός) Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής  : 15.000 h 1.500   3.000 Ε27  
40 Λαπτήρας LED 5W, par16 Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής : 15.000 h 350   3.000   GU10  
41 Λαμπτήρας HQI 250W, σωληνωτός με διαφανές σωληνωτό εξωτερικό περίβλημα Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής :20.000 h 20.000   3.000   E40  
42 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 70W(RX7S) με διαφανές σωληνωτό εξωτερικό περίβλημα. Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής : 12.000 h 6.500 4.200 RX7S  
43 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 150W (RX7S-24) με διαφανές σωληνωτό εξωτερικό περίβλημα. Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής : 12.000 h 12.500 4.200 RX7S-24  
44 Λαμπτήρας ατμών Νa, 70W, απιοειδής. Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής : 24.000 h 5.800     2.200 Ε27  
45 Λαμπτήρας ατμών Νa, 150W, απιοειδής. Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής : 30.000 h 16.000 2.200 Ε40  
46 Λαμπτήρας ατμών Na, 250W, απιοειδής. Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής : 30.000 h  30.000 2.200 Ε40  
47 Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 250W Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής : 35.000 h 30.000 2.000 Ε40  
48 Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 150W. Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής : 36.000 h 17.700 2.000 Ε40  
49 Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 100W. Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής : 36.000 h 10.700 2.000 Ε40  
50 Λαμπτήρας LED globe (διάμετρος : 95mm, μήκος : 130±5mm) ισχύος 12-13W Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής: 25.000h 1.100 4.000 Ε27  
51 Λαμπτήρας LED ισχύος 36W. Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής: 25.000h 3.500 3.000Κ Ε27  
52 Λαμπτήρας Halopar 30 (75W/230V) Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής:2.000h 650 2.900K E27 Γωνία διάχυσης : 30ο
53 Λαμπτήρας προβολέα γηπέδου 1000W Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής: 9.000 h 85.000 7.250K Ε40  
54 Λαμπτήρας φωτεινών σηματοδοτών 75 W Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής : 8.000 h     520   Ε27 Σύμφωνα με την Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/4319/13 (ΦΕΚ 3007 Β/26-11-2013) περί : Έγκρισης του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για φωτεινούς σηματοδότες ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
146 Λαμπτήρας συμπαγής κυλινδρικός, αλογόνου, 205W Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής: 2000 h 4200 3000 Κ E27  
147 Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, σωληνωτός, μήκους 600mm. Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής: 15.000 h 1.350 4000 Κ G13  
148 Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, μήκους 1.200mm. Σωληνωτός. Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής: 20.000 h 3.350 4000 Κ G13  
149 Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8, 8-9W, μήκους 600mmσωληνωτός. Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής : 30.000 h 800 4000 Κ G13  
150 Λαμπτήρας LED  τύπου φθορίου T8, 17-18W, μήκους  1200mmσωληνωτός. Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής: 30.000 h 1.700 4000 Κ G13  
151 Λαμπτήρας LED  τύπου φθορίου T8 20W, 1500mm σωληνωτός. Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής: 50.000 h 2.000 4000 Κ G13  
152 Λαμπτήρας ανεστραμμένου καθρέπτου 40W/220-240Volt.Ελάχιστος μέσος χρόνος ζωής: 1.000 h 330 2.700 K Ε14  
    Α.2.  ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 55-56-57) Φωτιστικά σώματα κατάλληλα για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 70W (Ε27), 150W (E40),  250W(Ε40) με βραχίονα : Θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως την τεχνική προδιαγραφή GR-259 της ΔΕΗ και το παράρτημα αυτής (για την περίπτωση του φωτιστικού σώματος λαμπτήρα ατμών Νa (απιοειδής) 70W (Ε27)), όπως αυτή υπάρχει συνημμένη στην παρούσα (παράρτημα ΙΒ). Γενικές τεχνικές απαιτήσεις για φωτιστικά σώματα με βραχίονα και λαμπτήρες Νατρίου υψηλής πίεσης : Τα φωτιστικά σώματα με βραχίονα και λαμπτήρες Νατρίου Υψηλής πίεσης θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της Προδιαγραφής ΔΜΚΔ GR-259, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στη συνέχεια: 1)      Τα φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση των ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ που αναφέρονται σε σώματα οδικού φωτισμού και συγκεκριμένα : EN 60598-1: Luminaires – Part 1: General requirements and tests EN 60598-2-3: Luminaires – Part 2-3: Particular requirements – Luminaires for road and street lighting EN 61347-1 : Lamp controlgear – Part 1: General and safety requirements EN 62471: Photobiological Safety of Lamps and Lamp Systems Επιπλέον, οι λαμπτήρες Νατρίου θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΝ 60662: High-pressure sodium vapour lamps-Performance specifications. 2)      Τα φωτιστικά σώματα και οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση και λειτουργία σε ύπαιθρο σε περιοχές έντονης ρύπανσης (επικαθίσεις κονιορτού, αλατιού, βιομηχανικών ρύπων, παρουσία υγρασίας, νερού, πάγου). 3)      Οι λαμπτήρες θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση και λειτουργία σε δίκτυα τασης 230V, συχνότητας 50Hz. 4)      Τα φωτιστικά σώματα και οι λαμπτήρες θα πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλο στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) και όργανο έναυσης. 5)      Ο συντελεστής ισχύος των λαμπτήρων κατά τη λειτουργία θα είναι τουλάχιστον 0,85, το ρεύμα εκκίνησης των λαμπτήρων θα είναι ≤3Ιον. και δεν θα πρέπει να εμφανίζουν το φαινόμενο flicker. 6)      Ο βραχίονας των φωτιστικών σωμάτων θα είναι σύμφωνος με την παρ.8 και το σχέδιο 1 της  GR-259 (παράρτημα ΙΒ), καθώς και με την τεχνική περιγραφή GR-157, οι οποίες υπάρχουν συνημμένες στην παρούσα (παράρτημα ΙΑ). 7)      Τα φωτιστικά σώματα και οι λαμπτήρες θα φέρουν σήμα ποιότητας CE με βάση τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. 8)      Τα φωτιστικά σώματα θα παρέχουν βαθμό προστασίας ΙΡ 65. 9)      Τα φωτιστικά σώματα θα έχουν μόνωση κλάσης ΙΙ και συγκεκριμένα θα είναι εφοδιασμένα με ξεχωριστές μονώσεις λειτουργίας και προστασίας.  Τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να έχουν ελαστικό προστόμιο, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες που να εξασφαλίζει την προστασία των τροφοδοτικών καλωδίων από φθορά λόγω της τριβής με το χείλος της οπής εισόδου του φωτιστικού σώματος. Το Φωτιστικό σώμα με βραχίονα θα τοποθετηθεί σε ύψος μικρότερο ή ίσο των 7m.  Στην τιμή περιλαμβάνονται : η προμήθεια του φωτιστικού μαζί με το βραχίονα στερέωσης και μεταφορά τους στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων (τέρμα Αδειμάντου, ΤΚ. 20131, Κόρινθος). Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται ο λαμπτήρας. Πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευαστή.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 58) Φωτιστικό σώμα LED (50W) με βραχίονα για κολώνες ΔΕΗ: Τα φωτιστικά σώματα με βραχίονα και λαμπτήρες LED (διόδους φωτοεκπομπής) θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της συνημμένης Προδιαγραφής ΔΕΗ GR-259 “Κλειστά φωτιστικά σώματα με βραχίονα για λαμπτήρες υδραργύρου 80W, 125W και 250W”, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις παρακάτω τεχνικές παρατηρήσεις: Η θερμοκρασία χρώματος θα είναι 4.000K (φυσικό λευκό) και η φωτεινή ροή : 3.900lm με απόκλιση ± 5% (Lumen). Τα φωτιστικά σώματα θα είναι σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση των ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ που αναφέρονται σε σώματα οδικού φωτισμού και συγκεκριμένα : ΕΝ 60598-1, ΕΝ 60598-2-3, ΕΝ 61347-1 και ΕΝ 62471. Επιπλέον, οι λαμπτήρες LED θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα : ΕΝ 62031 και ΕΝ 62560. Θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση και λειτουργία σε ύπαιθρο σε περιοχές έντονης ρύπανσης (επικαθίσεις κονιορτού, αλατιού, βιομηχανικών ρύπων, παρουσία υγρασίας, νερού, πάγου). Θα είναι κατάλληλα για εγκατάσταση και λειτουργία σε δίκτυα τάσης 230 V, συχνότητας 50Ηz. Ο συντελεστής ισχύος κατά τη λειτουργία θα είναι τουλάχιστον 0,90, το ρεύμα εκκίνησης των λαμπτήρων θα είναι ≤3Ιον. και δεν θα πρέπει να εμφανίζουν το φαινόμενο flicker. Ο βραχίονας των φωτιστικών σωμάτων θα είναι σύμφωνος με την παρ.8 και το σχέδιο 1 της  GR-259 (παράρτημα ΙΒ), καθώς και με την τεχνική περιγραφή GR-157, οι οποίες υπάρχουν συνημμένες στην παρούσα (παράρτημα ΙΑ). Θα φέρουν σήμα ποιότητας CE με βάση τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις. Θα παρέχουν βαθμό προστασίας ΙΡ 65. Θα έχουν μόνωση κλάσης II και συγκεκριμένα θα είναι εφοδιασμένα με ξεχωριστές μονώσεις λειτουργίας και προστασίας.  Τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να έχουν ελαστικό προστόμιο, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες που να εξασφαλίζει την προστασία των τροφοδοτικών καλωδίων από φθορά λόγω της τριβής με το χείλος της οπής εισόδου Φ.Σ. Στην τιμή περιλαμβάνονται : το chip led 50W με το αντίστοιχο τροφοδοτικό του φωτιστικού σώματος. Πιστοποιητικό ISO 9001 κατασκευαστή.  Εγγύηση καλής λειτουργίας αντιπροσώπου / εισαγωγέα/ κατασκευαστή : 2 έτη   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 59) Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος : Η κεφαλή θα είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο και θα προσαρμόζεται σε χυτοσιδηρούς ή αλουμινένιους ιστούς φωτισμού συνολικού ύψους περίπου 3m. Η κεφαλή θα είναι παραδοσιακού τύπου με διακοσμητικό τελείωμα. Θα έχει βαφεί σε χρώμα RAL 6009 (βαθύ πράσινο) και θα έχει ομοιογενή και ενιαία μορφή, χωρίς ατέλειες.  Στην κεφαλή θα στερεώνονται δύο βραχίονες. Ο διπλός βραχίονας θα είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο με ενδεικτικές διαστάσεις: Οριζόντια προβολή: 45cm, Κάθετη προβολή: 20cm.  Τα φωτιστικά σώματα θα είναι κατάλληλα για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 70W έκαστο με τα απαραίτητα όργανα έναυσης και λειτουργίας ενσωματωμένα στη βάση του φωτιστικού. Oι παραπάνω διαστάσεις δύναται να αποκλίνουν κατά ±5%. Σκαρίφημα:   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 109) Προβολέας LED 20 W : Προβολέας LED, ονομαστικής ισχύος 20W. Ο προβολέας θα έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: φωτεινή ροή τουλάχιστον 2000lm, βαθμό προστασίας IP65 ή ανώτερο, διάρκεια χρόνου ζωής τουλάχιστον 30.000h, θερμοκρασία χρώματος 6000Κ ή μεγαλύτερη. Ο προβολέας θα είναι κατάλληλος για επιτοίχια τοποθέτηση. Σήμανση CE.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 110) Προβολέας LED 50 W : Προβολέας LED, ονομαστικής ισχύος 50W. Ο προβολέας θα έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: φωτεινή ροή τουλάχιστον 5000lm, βαθμό προστασίας IP65 ή ανώτερο, διάρκεια χρόνου ζωής τουλάχιστον 40.000h, θερμοκρασία χρώματος 6000Κ ή μεγαλύτερη. Ο προβολέας θα είναι κατάλληλος για επιτοίχια τοποθέτηση. Σήμανση CE.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 153) Φωτιστικό led panel ψευδοροφής 42W (60cm X 60cm) : AC 220-240V, 50Hz, 3.200 lumens, Φυσικό λευκό, 4000K, IP20.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 156) Φωτιστικός ιστός παραδοσιακού τύπου από γαλβανισμένο σίδηρο : Ο ιστός θα αποτελείται από 6 τεμάχια. Μαζί με την κεφαλή θα έχει συνολικό ύψος 3,7 μέτρα περίπου και βάρος περίπου 50kgr. Τα τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους με βόλτες και θα είναι τα εξής: Α. Πλάκα έδρασης από σίδηρο στρογγυλής διατομής Φ300, πάχους 10mm στην οποία θα υπάρχουν δύο διακοσμητικοί δακτύλιοι Φ250 και Φ200 σε κωνική μορφή. Η πλάκα έδρασης θα έχει τρεις οπές για τη στήριξη του ιστού. Β. Στέλεχος από γαλβανισμένο σίδηρο στρογγυλής διατομής με πάχος ελάσματος 4mm και διάμετρο Φ140 ύψος περίπου 1 m. Στο τμήμα αυτό θα υπάρχει θυρίδα επισκέψεως για την ηλεκτρολογική σύνδεση. Γ. Δακτύλιος από αλουμίνιο δύο διαστάσεων Φ160 και Φ180 κωνικής μορφής και ύψος 15cm. Ο σύνδεσμος αυτός θα καλύπτει το σημείο που θα συγκολληθούν οι δύο σωλήνες με ειδική φλάντζα στήριξης. Δ. Στέλεχος από γαλβανισμένο σίδηρο στρογγυλής διατομής Φ75 με πάχος ελάσματος 3mm και ύψους περίπου 2m.
 1. E. Κεφαλή από αλουμίνιο ύψος 50cm.Toκεντρικό τμήμα της κεφαλής έχει διατομή Φ60 και πάνω σε αυτή θα προσαρμόζονται δύο μπράτσα. Στις άκρες της κεφαλής θα υπάρχουν υποδοχές για την τοποθέτηση των φωτιστικών.
ΣΤ. Τα φωτιστικά θα έχουν σχήμα φαναριού, κατάλληλου σχήματος και διαστάσεων για την τοποθέτηση σε αυτά λαμπτήρων όπως αυτοί περιγράφονται στα α/α38 ή α/α39 της παρούσης. Η στήριξη του ιστού θα γίνεται με 3 ενσωματωμένα μπουλόνια 14mm. Τα φωτιστικά θα βάφονται με 2 στρώσεις αστάρι. Το τελικό χρώμα του φωτιστικού θα γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου και η τελική επιλογή του χρώματος θα γίνει από την Υπηρεσία. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αξία της βάσεως αγκυρώσεως. Ο φωτιστικός ιστός (συμπεριλαμβανομένου του φωτιστικού σώματος) θα φέρει σήμανση CE και πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 157) Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 6mm, ύψους 9m : Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 6mm , κολουροκωνικού σχήματος,  διατομής κανονικού εξαγώνου, πλευράς κορυφής 6cm, κατασκευασμένου από έλασματα όχι μικρότερα των 5m για να αποφευχθούν όσο το δυνατόν πολλές ηλεκτροσυγκολλήσεις που θα πρέπει εξάλλου να εκτελεσθούν με επιμέλεια για να εξασφαλισθεί ικανοποιητική αισθητική εμφάνιση. Ο κορμός του σιδηροιστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως διαστάσεων 0,60 x 0,60m, πάχους 20mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν και με έξη (6) ενισχυτικά πτερύγια πάχους 16mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των καθέτων πλευρών αυτού 0,20 και 0,30m. Η πλάκα εδράσεως θα πρέπει να φέρει ανάλογο κεντρική οπή για την διέλευση του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσερεις (4) οπές διαμέτρου 1ins η κάθε μία. Ο σηδηροιστός θα συνοδεύεται από μία βάση αγκυρώσεως που θα αποτελείται από τέσσερες ήλους μήκους 1,00m και διατομής 1ins που θα καταλήγουν σε σπείρωμα μήκους 0,20m, καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσερες ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυκγκολλημένες πάνω τους γωνίες 30/30/3mm σε σχήμα τετραγώνου στη βάση του και χιαστί προ του σπειρώματος τους για να αποφευχθεί μετακίνηση τους κατά την ενσωμάτωση τους μέσα στην βάση από σκυρόδεμα. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0,80m από τη βάση του οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα πάχους 6mm. Ο ιστός μετά από την σχετική προεργασία δηλαδή την απόξεση, τον καθαρισμό και λοιπές εργασίες για να μην διακρίνονται τα σημεία ραφής του θα βαφεί με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις, αποχρώσεως της αρεσκείας της επιβλέψεως. Στους τέσσερεις ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πρίν από την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο 1ins για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά την ζυγοστάθμιση του, στερεούμενη με δύο περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση. Ο ιστός στα τελευταία 0,40m θα φέρει σιδηροσωλήνα ή τούμπο από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα του σιδηροιστού που θα προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 0,40m ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο για την τοποθέτηση και την στερέωση πάνω του, του βραχίονα ή απευθείας του φωτιστικού σώματος. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αξία της βάσεως αγκυρώσεως.     Α.3.  ΚΑΛΩΔΙΑ   Τα καλώδια θα ικανοποιούν όλες τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ/VDE.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 33) Καλώδιο Ε1VVR, 5X10 mm2, (NYY) Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και πολύκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 34, 134) Καλώδιο Ε1VV-R, 3X10, 5X16 mm2, (NYY) Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και πολύκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 35) Αγωγός χαλκού Cu 16mm2 : Αγωγός γυμνός από χαλκο Cu, πολύκλωνος διαμέτρου 16mm2.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 132, 133, 135, 140, 141, 142, 143) Καλώδια Ε1VV-U, 3X1.5, 3X2.5, 5X2.5, 3X4, 4X2.5, 5X1.5 (NYY) και Καλώδιο Ε1VV-R, 3X16 (NYY) : Θα είναι ονομαστικής τάσης 1KV. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος και μονόκλωνος. Η μόνωση του αγωγού θα είναι από θερμοπλαστική ύλη PVC σύμφωνα με τους γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό ή ταινία PVC. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο του μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 1, 81, 136) Καλώδιο Η05VV-F, 2X1, 3X1,5 mm2 (ΝΥΜΗΥ, εύκαμπτο) : Θα είναι ονομαστικής τάσης 300/500V. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος με μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 563.5, HD21.5.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 137) Καλώδιο Η03VV-F, 2X0,75 mm2 (NYLHY, εύκαμπτο) : Θα είναι ονομαστικής τάσης 300/300V. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος με μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το HD21.13.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 138,139) Kαλώδιο A05VVU, 3X2.5, 4X2.5mm2 (NYM) : Θα είναι ονομαστικής τάσης 300/500V. Ο αγωγός θα είναι χάλκινος με μόνωση από θερμοπλαστική ύλη PVC. Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι από ελαστικό. Εξωτερικά θα έχει επένδυση από PVC. Το καλώδιο θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 563.4, HD21.4     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 144) Καλώδιο UTP cat5e : Καλώδιο UTP, CAT5e   Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών : (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 145) πλακέ, λευκό, για κλιπς RJ11   Α.4.  ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΑ   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 13,14,15) Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας : Ο αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας (2Χ40Α, 4Χ40Α, 4Χ63Α) θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα EN, VDE και σήμανση CE.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 17, 18, 1993, 94) Ασφάλεια αυτόματη ράγας (1Χ10, 1Χ16, 1Χ20, 1Χ25, 1Χ32Α) : Η αυτόματη ασφάλεια ράγας θα είναι μονοφασική των 10/16/20/25/32A, ονομαστικής τάσης 230V και θα φέρει σήμανση CE. Σύμφωνα με IEC/ΕΝ 60898.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 21,22,100) Διακόπτης ράγας 2Χ40, 3Χ40Α, 3Χ63: Σύμφωνα με το πρότυπο IEC60947-3, θα έχει ονομαστική ένταση 40Α ή 63Α, ονομαστική τάση 240/415 VAC, θα έχει δύο ή τρεις πόλους αντίστοιχα, και θα φέρει σήμανση CΕ.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 107,108) Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65: Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός (36 θέσεων 3 σειρών και 24 θέσεων 2 σειρών), με βαθμό προστασίας IP65, με ενδεικτικές διαστάσεις 320Χ510Χ140mm. Θα διαθέτει πόρτα μεταλλική.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 95) Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED: Η βάση ασφάλειας ράγας από πορσελάνη θα είναι κατάλληλη για ασφάλεια τήξεως ΝΕΟΖΕD για φυσίγγι των 35Α, θα συνοδεύεται από πώμα, πλαστικό κάλυμμα και φυσίγγι των 35Α και θα τοποθετείται σε πίνακα. Θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TUV CEI ή ανάλογο της χώρας και σήμανση CE. Η βάση ασφαλειών πλήρης 35Α ΝΕΟΖED θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 96) Πώματα ασφαλειών NEOZED : Πορσελάνινο, 20-63Α   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 97,98) Πώματα κοινών ασφαλειών : 10Α-16Α-20Α-25Α-35Α-50Α-63Α   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 23) Δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας (Τ.Α.Σ.) για την έναυση-σβέση του οδοφωτισμού:  Ο δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας θα είναι συμβατός με τις απαιτήσεις της κεντρικής διαχείρισης της Δ.Ε.Η., για την μεταφορά εντολών στο υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο, με τάση λειτουργίας 230V, με συχνότητα τροφοδοσίας 50 Hz, 60 Hz, ενδεικτική ισχύ κατανάλωσης ενέργειας 1,2 w στα 230V, με εύρος συχνοτήτων ελέγχου ρυθμιζόμενο 10 Hz – 2000 Hz. Θα διαθέτει περίβλημα μονοκόμματο, σφραγισμένο, ανακυκλώσιμο με κλάση προστασίας ΙΡ 52.  Ο δέκτης θα πρέπει να φέρει σήμανση CE.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 24) Ενδεικτική λυχνία: θα είναι τύπου led, κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα και για τάση 220-250 V, μέγιστης κατανάλωσης 2W. Θα φέρει σήμανση CE.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 25,26,27) Ρελέ ισχύος τριπολικός (5.5KW, 11KW και 15KW), 220-230V : Ρελέ ισχύος τριπολικός (5,5 και 11 KW) με πηνίο 220-230V και 1+1 επαφές, με σήμανση CE. To ρελέ ισχύος τριπολικό 15 KW θα έχει 2+2 επαφές, τα υπόλοιπα ισχύουν ως παραπάνω.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 76) Φωτοκύτταρο : Ανιχνευτής φωτεινότητας ράγας μέρας-νύχτας με εξωτερικό αισθητήριο. Μέγιστη απόσταση 100 μέτρα. Ρύθμιση Lux 10-200. Τροφοδοσία 230V AC. Επαφή ρελέ 10Α. Στεγανότητα IP65.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 77) Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 24 ωρών : 16Α/250V, αναλογικός, χρόνος ρύθμισης 24h, εφεδρεία 100h, τοποθέτηση ράγας.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 125,126,127) Φυσίγγια ασφαλειών 35,50,63 Α: πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα των ασφαλειών τήξης με σήμανση CE.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 128) Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED 35Α: Το φυσίγγι ασφάλειας NEOZED των 35A θα είναι ονομαστικής τάσης 500V. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα των ασφαλειών τήξης και θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών TUV CEI ή ανάλογο της χώρας προέλευσής του με σήμανση CE.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 129) Φυσίγγιο γυάλινο κυλινδρικό των 5Α (5Χ20mm) : Το φυσίγγι θα είναι κυλινδρικό από γυαλί των 5 Α, ονομαστικής τάσης 250V, διαστάσεων 5mm x 20mm. Πρέπει να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα γενικά πρότυπα των ασφαλειών τήξης και θα φέρει σήμανση CE. Τα γενικά πρότυπα για τις ασφάλειες τήξεως είναι IEC269, DIN/VDE57636/1-4, ΕΛΟΤ 446-86.Η ικανότητα διακοπής ρευμάτων βραχυκύκλωσης θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα IEC257, IEC269 και VDE0636 με σήμανση CE.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 5, 85,130) Βάση μικρασφάλειας 5Α :βάση για γυάλινα φυσίγγια κυλινδρικά των 5Α, κομπλέ.       Α.5.  ΣΩΛΗΝΕΣ   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 29) Σωλήνας εύκαμπτος δικτύου εσωτερικής διαμέτρου Φ29 : σπιράλ, ελαφρού τύπου (αντοχής στη συμπίεση 320Ν), από PVC.  Η εσωτερική του διάμετρος θα είναι 29mm. Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61386-24.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 30, 31, 32) Εύκαμπτος σωλήνας, εσωτερικών διαμέτρων Φ50, 75, 110, σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα: Εύκαμπτος σωλήνας, σπιράλ, διπλού δομημένου τοιχώματος, παραγόμενου από  υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο HDPE, αντοχής στη συμπίεση 450Ν, κατάλληλος για τη διέλευση και προστασία υπόγειων ηλεκτρικών δικτύων. Η εξωτερική του επιφάνεια θα είναι κυματοειδής (σπιράλ) ενώ η εσωτερική του θα είναι λεία. Στεγανότητα βαθμού τουλάχιστον IP40. Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 61386-24.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 121,122) Σωλήνας τύπου courbi (εσωτερικών διαμέτρων Φ13.50mm, Φ16mm): Σωλήνα τύπου courbi ή ισοδύναμου αντίστοιχης διαμέτρου, σπιράλ, ελαφρού τύπου, αντοχής 320Ν, από Χλωριούχο Πολυβινύλιο (U-PVC).  
Α/Α ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
1 Φ13,50 13,50 19,00
2 Φ16,00 16,00 21,50
      Α.6.  ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 4,20,84) Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300χιλ : Κολάρα για σύσφιξη από συνθετικό υλικό μήκους 30 εκατοστών και πλάτους 4,8 χιλιοστών περίπου σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 2, 82, 131) Ταινία μονωτική (διαφόρων χρωμάτων) : Ταινία μονωτική ενδεικτικού τύπου 3Μ ή ισοδύναμης, θα είναι από άκαυστη PVC, θα έχει υψηλή αντιηλεκτρική προστασία και θα είναι ενδεικτικών διαστάσεων : Α. 0,13 mm (πάχος)Χ 19mm (πλάτος)Χ 20m(μήκος) Β. 0,15 mm (πάχος)Χ 19mm (πλάτος)Χ 20m(μήκος) με προστασία θερμοκρασίας μέχρι 90ο.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 3,83) Ταινία καουτσούκ : Διαστάσεις : 38mmX0,76mm, μήκους 6,1m (Μαύρη)     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 36,101,102,103) Κλέμμενς για καλώδια των 2,5-4, 6, 10, 16mm2 (σε σειρές) : Οι κλέμμες θα είναι κατασκευασμένες από συνθετικό άκαυστο υλικό, κατάλληλες για σύνδεση αγωγών αντίστοιχης διατομής και το τεμάχιο θα φέρει 12 πόλους, ενώ για τις διατομές 2.5-4mm2, η κλεμμοσειρά θα φέρει 10 πόλους.  Επίσης η κλεμμοσειρά θα φέρει σήμανση CE.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 123,124) Τηλεφωνικό κλιπ RJ11 και 45 : Τηλεφωνικό κλιπ       Α.7.  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 99) Διακόπτης : απλός χωνευτός από βακελίτη 10Α με σήμανση CE.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 16) Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων : Ο ανιχνευτής κίνησης θα περικλείεται από λευκό πλαστικό σώμα διαμέτρου έως Φ120, θα είναι τεχνολογίας υπέρυθρων ακτίνων, κατάλληλος για τοποθέτηση επί οροφής σε ύψος 2.2m έως 4m.  H γωνία ανίχνευσης θα είναι 360° και η εμβέλεια θα ρυθμίζεται έως 6m. Το περίβλημα του ανιχνευτή θα έχει στεγανότητα τουλάχιστον IP20. H ταχύτητα ανίχνευσης της κίνησης θα είναι περίπου από 0,6m/s έως 1,5m/s και ο χρόνος ανίχνευσης θα ρυθμίζεται από 10 sec έως 1-2min. Λοιπά χαρακτηριστικά: τάση / συχνότητα: 220V/240VAC,50Hz, μέγιστο ωμικό φορτίο: 1.200W, ρύθμιση φωτεινότητας: <3 – 2000 lux.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 111) Ρευματοδότης (πρίζα) από βακελίτη χωνευτός τύπου σούκο : Ο ρευματοδότης (πρίζα) θα είναι χωνευτός, τύπου schuko, κατασκευασμένος από βακελίτη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα CEE 7, IEC 884-1 και θα φέρει σήμανση CE.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 112) Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός : Ο ρευματοδότης (πρίζα) σούκο θα είναι ράγας, πλαστικός, άθραυστος, χρώματος λευκού, μονοφασικός, ονομαστικής τάσης 250 V και 16 Α. Θα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 294, ΕΛΟΤ 1413-1 ή με τα ισοδύναμα διεθνή πρότυπα CEE 7, IEC 884-1 και θα φέρει σήμανση CE.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 113,115,117) Φις (αρσενικό) βιομηχανικού τύπου 5X16A, 5Χ32Α, 5Χ64Α: Το φις θα είναι πλαστικό, άθραυστο, 5 πόλων, αντίστοιχων Α, 32 ή 64Α. Θα έχει βαθμό προστασίας IP44 και θα φέρει σήμανση CE. Τάση σύμφωνα με EN 60309-2 : 400V(50/60Hz)     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 114,116,118) Φις (θηλυκό) βιομηχανικού τύπου 5X16A, 5Χ32Α, 5Χ64Α: Το φις θα είναι πλαστικό, άθραυστο, 5 πόλων, αντίστοιχων Α, 32 ή 64Α. Θα έχει βαθμό προστασίας IP44 και θα φέρει σήμανση CE.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 119,120) Ρευματολήπτης (Φις) αρσενικός ή θηλυκός από βακελίτη τύπου σούκο: Το φις σούκο θα είναι αρσενικό, από βακελίτη, ονομαστικής τάσης 250V και ονομαστικής έντασης 16Α. Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 294, ΕΛΟΤ 1413-1 ή με τα ισοδύναμα διεθνή πρότυπα CEE 7, IEC 884-1 και θα φέρει σήμανση CE.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 28) Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο : Ο ρευματοδότης (πρίζα) θα είναι εξωτερικός στεγανός, τύπου σούκο, κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα CEE 7, IEC 884-1 και θα φέρει σήμανση CE.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 104,105) Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά (10,00Χ10,00 και 15,00Χ11,00) : Πλαστικό στεγανό κουτί διακλαδώσεως επιφανείας διαστάσεων 10,00Χ10,00X5,00cm, κατάλληλο για πολλαπλές χρήσεις. Στεγανό-αδιάβροχο κατά IP 55, με σήμανση CE.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 106) Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων: Προστατευτικό πολύπριζο ασφαλείας – φις – καλώδιο 2m, 5 θέσεων 230V/2300W υπερτάσεων – υπερεντάσεων με ενσωματωμένο αντιπαρασιτικό φίλτρο, διακόπτη λειτουργίας, φωτεινή ένδειξη και ασφάλεια ταχείας τήξεως 10Α. Κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό, να είναι σχεδιασμένο να δέχεται διπολικά φις ή φις σούκο σε πλάγια διάταξη και να φέρει ειδική θέση σε περίπτωση χρήσης τροφοδοτικού. Επίσης καλώδιο 2m (3Χ1mm2) με φις σούκο και ανταλλακτική ασφάλεια. Θα φέρει σήμανση CE.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 37) Μούφα χημική πλαστική για υπόγεια καλώδια (5Χ10mm2) : Η χημική μούφα θα είναι πλαστική και κατάλληλη για υπόγεια καλώδια 5×10 mm2. Θα είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο VDE 0278 ή VDE 0291 ή BS 6910 ή παρεμφερές.  Επιπλέον, θα παρέχεται ρητίνη και μονωτική ταινία και θα έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 8 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής της.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 78) Kιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (Πίλαρ) μεταλλικό ενδεικτικών διαστάσεων 1200mm X 1400mm κατασκευασμένο από μεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες,λάμες κλπ.) συγκολλημένα ή συνδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό, κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 1,5mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: πλάτος 0,90m, ύψος 1,00m, και βάθος 0,36m.  Η θύρα : α)θα κλείνει με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος, β)περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένη κατά ορθή γωνία (στρατζαριστή) για να παρουσιάζει αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζει καλά στο κλείσιμο, γ)θα αναρτάται στο σώμα του πίλλαρ με τη βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχει γωνιακές λαβές για τοποθέτηση λουκέτου. Στο χώρο που προορίζεται για τα όργανα κλπ και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1mm για να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν διάφορα όργανα όπως Μ/Σ, πυκνωτές, μικρός πίνακας ασφαλειών καιδιακοπτών ελέγχου κλπ. Το επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6cm.Ολόκληρη η κατασκευή θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματοςμινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας.     Α.8.  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 60) Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400 W  : Ο εκκινητής θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε συνδυασμό με λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 70-400 W και με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 70-400 W. Θα είναι κατάλληλος για δίκτυα ονομαστικής τάσης 220-240 V και συχνότητας δικτύου 50/60 Hz.  Σήμανση CE.  ISO 9001 του κατασκευαστή.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 61,62,63,64) Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ200,250,300,400 γαλακτόχρωμο : Σφαιρικού σχήματος ανάλογης διαμέτρου, κατασκευασμένο από αρίστης ποιότητας ακρυλικό υλικό γαλακτόχρωμης απόχρωσης.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 65,66,67,68) Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλα φωτιστικού Φ200,250,300,400 : Πλαστική βάση με ντουϊ (Ε27) για πλαστική ακρυλική μπάλα φωτιστικού σώματος Φ200,3250,300,400.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 69) Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλα φωτιστικού Φ400 : Η γρίφα θα είναι από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου και πάνω σε αυτή θα είναι ενσωματωμένα τα κατάλληλα όργανα για την έναυση και τη λειτουργία λαμπτήρα Να 70W (Ε27). Η γρίφα θα είναι κυκλική, θα έχει ομοιογενή και ενιαία μορφή, χωρίς ατέλειες. Η γρίφα θα πρέπει να στερεώνεται στο τέλος του βραχίονα τρίμετρου φωτιστικού. Θα είναι βαμμένη με χρώμα βαθύ πράσινο – RAL 6009.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 70) Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27: Το ντουί θα είναι πορσελάνινο, θα είναι μονοκόμματο και θα φέρει υποδοχή Ε27. Σήμανση CE.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 71) Λυχνιολαβή πορσελάνης GU10 : Το ντουί θα είναι πορσελάνινο θα φέρει υποδοχή GU10. Σήμανση CE.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 72) Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 250W: Ο μετασχηματιστής ή στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε συνδυασμό με λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως των 250W, με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων των 250W, κατάλληλος για δίκτυα με ονομαστική τάση 230V με απόκλιση 10% και συχνότητα δικτύου 50/60Ηz. Οι επιτρεπόμενες απώλειες θα είναι περίπου 10% της ονομαστικής ισχύος. Επίσης, θα φέρει και μεταλλικό κάλυμμα. Ο μετασχηματιστής πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα IEC 922 και IEC 923 ή παρεμφερή. Επίσης, θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών αυτών και σήμανση CE.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 73,75) Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 100W, 150W: Ο μετασχηματιστής ή στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε συνδυασμό με λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως των 100, 150W, με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων των 150W, κατάλληλος για δίκτυα με ονομαστική τάση 230V με απόκλιση 10% και συχνότητα δικτύου 50/60Ηz. Οι επιτρεπόμενες απώλειες θα είναι περίπου 10% της ονομαστικής ισχύος. Επίσης, θα φέρει και μεταλλικό κάλυμμα. Ο μετασχηματιστής πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα IEC922 και IEC923 ή παρεμφερή.  Επίσης, θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών αυτών και σήμανση CE.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 74) Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία Νa ισχύος 70W: Ο μετασχηματιστής ή στραγγαλιστικό πηνίο θα είναι κατάλληλος για λειτουργία σε συνδυασμό με λαμπτήρα ατμών νατρίου 70W, κατάλληλος για δίκτυα με ονομαστική τάση 230V με απόκλιση 10% και συχνότητα δικτύου 50/60 Ηz. Οι επιτρεπόμενες απώλειες θα είναι περίπου 10% της ονομαστικής ισχύος. Ο μετασχηματιστής πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το IEC 262 ή παρεμφερές. Επίσης, θα φέρει σήμα εγκρίσεως των κανονισμών αυτών και σήμανση CE.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 154) Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-22W: Θα είναι κατάλληλος για ισχύ λαμπτήρα 4-225W.  Ο εκκινητής θα λειτουργεί για συμβατικά ballast θα έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10.000 αναβοσβησίματα. Σήμανση CE.  Πιστοποίηση ISO 9001 του κατασκευαστή.     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 155) Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-65W: Θα είναι κατάλληλος για ισχύ λαμπτήρα 4-65W.  Το εκκινητής θα λειτουργεί για συμβατικά ballast θα έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 10.000 αναβοσβησίματα. Σήμανση CE.  Πιστοποίηση ISO 9001 του κατασκευαστή.   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 79) Τροφοδοτικό led driver : 50W, 1750mA, ΙΡ 65, τάση : 85-265VAC/21-36VDC, 50-60Hz, υλικό κατασκευής αλουμίνιο. Σήμανση CE. Ενδεικτικές Διαστάσεις Μήκος: 83mm Πλάτος: 37mm Ύψος: 27mm Εγγύηση καλής λειτουργίας αντιπροσώπου / εισαγωγέα/ κατασκευαστή : 2 έτη   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 80) Ανταλλακτική πλακέτα (chipLED (για φωτιστικό σώμα): Ισχύς : 50W Τάση: 30~33 VDC/1750mΑ Ενδεικτικές Διαστάσεις Μήκος : 40mm Πλάτος : 58mm Συνολικό ύψος : έως 4,5mm   Στις τέσσερις γωνίες του ανταλλακτικού θα υπάρχουν 4 οπές, διαμέτρου 3.5mm, από τις οποίες θα στερεώνεται το chip στο φωτιστικό.  Το κέντρο των δύο οπών σε κάθε πλευρά της βάσης της πλακέτας θα έχει απόσταση 3,4 cm. Θερμοκρασία χρώματος με απόκλιση ± 10% (Κ): Ψυχρό Λευκό φως 6500Κ Φωτεινότητα: 3.300 Lumen με απόκλιση ± 5% Γωνία διάχυσης φωτός: Δέσμης 120° μοιρών Εγγύηση καλής λειτουργίας αντιπροσώπου / εισαγωγέα/ κατασκευαστή : 2 έτη       Α.9.  ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 87) Φωτοσωλήνας 10μετρος συμπαγής LED διαφανής (λευκή) με καλώδιο προσαρμογής και χωρίς πρόγραμμα : Εύκαμπτος, καθαρός, φωτεινός σωλήνας με 36 LED λαμπτήρες/μέτρο, μήκους 10μέτρων, χωρίς πρόγραμμα. Δε θα σπάει, δε θα ξεβάφει, θα έχει διάρκεια ζωής : 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας.  Ο φωτοσωλήνας θα συνοδεύεται από σταθεροποιητή, η τιμή του οποίου περιλαμβάνεται. Διάμετρος σωλήνα :  Φ13mm Τάση λειτουργίας : 240V Κατανάλωση: 4W/m. Αντοχή σε πίεση : 100kg/cm. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκά πρότυπο ασφάλειας ΕΝ 60598.  Σήμανση CE. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης ηλεκτρικών αποβλήτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΚ ΄΄σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)΄΄ (ΦΕΚ 1184 Β/09-05-2014).     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 7,8,9,10,88,89,90,91) Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή, κόκκινη, πράσινη, κίτρινη) : Εύκαμπτος, καθαρός, φωτεινός σωλήνας με 36 LED λαμπτήρες/μέτρο. Δε θα σπάει, δε θα ξεβάφει, θα έχει διάρκεια ζωής : 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας.  Ο φωτοσωλήνας θα κόβεται σε ακέραιες μονάδες. Διάμετρος σωλήνα :  Φ13mm Τάση λειτουργίας : 240V Κατανάλωση: 4W/m. Αντοχή σε πίεση : 100kg/cm. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκά πρότυπο ασφάλειας ΕΝ 60598.  Σήμανση CE. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης ηλεκτρικών αποβλήτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΚ ΄΄σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)΄΄ (ΦΕΚ 1184 Β/09-05-2014).     (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 6) Γιρλάντες ενδεικτικών διαστάσεων 4,00mΧ0,60m : Οι γιρλάντες θα είναι ενδεικτικών διαστάσεων 4,00m (μήκος) X 0,60m (ύψος).  Η διάσταση του ύψους δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,60 m.  Η συνολική ισχύς της γιρλάντας θα είναι από 150,00W έως το πολύ 300,00 W με φωτοσωλήνα LED ισχύος τουλάχιστον 3W/m και ψείρες led.  Ο φωτοσωλήνας θα στηρίζεται κατάλληλα σε οδηγό από μορφοσίδηρο γαλβανισμένο εν θερμώ, δίνοντας το επιθυμητό σχέδιο.  Από μορφοσίδηρο γαλβανισμένο εν θερμώ, θα είναι και το πλαίσιο της γιρλάντας, εφόσον υπάρχει, εξασφαλίζοντας έτσι την απαιτούμενη σταθερότητα. Πιστοποίηση ROhS για το φωτοσωλήνα (Οδηγία 2011/65/ΕΕ (περιορισμός χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό)).  Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή.  Πιστοποιητικό CE για τον φωτοσωλήνα. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης ηλεκτρικών αποβλήτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΚ ΄΄σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)΄΄ (ΦΕΚ 1184 Β/09-05-2014) Ενδεικτικό σχέδιο :         (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 12,86) Γιρλάντα LED 100 λαμπάκια : Γιρλάντα LED 100 λαμπάκια με κάλυμμα επεκτεινόμενα, χωρίς πρόγραμμα.  Καλώδιο διπλής προστασίας 0,50mm2 τύπου HO5RN-F καουτσούκ, IP44, κατάλληλα για εξωτερικό χώρο. Λαμπάκι LED λευκό, καλώδιο πράσινο. Αριθμός λαμπτήρων:  100 Μήκος καλωδίου:  10 μέτρα Τάση λειτουργίας:  220V – 240V Κατανάλωση:  8,8W Δυνατότητα επέκτασης με ειδικό φις έως 10 σειρές. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας ΕΝ 60598.  Σήμανση CE. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης ηλεκτρικών αποβλήτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΚ ΄΄σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)΄΄ (ΦΕΚ 1184 Β/09-05-2014)   (α/α ενδεικτικού προϋπολογισμού : 11,92) Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα : Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα που θα περιλαμβάνει : 1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο.     Β. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 94 παρ.4 Ν.4412/16), και πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι στοιχεία:   α) Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και με όλους τους όρους της διακήρυξης.   β) Με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης.   γ) Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών στην Ελληνική ή σε επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά αν είναι σε γλώσσα πλην της Αγγλικής. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, και ό,τι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του κάθε προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή. Τα κατατιθέμενα Prospectus, θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα (με ψηφιακή υπογραφή) από τον εκδότη τους (κατασκευαστή). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του εγχειριδίου (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.   δ) Πιστοποιητικό σήμανσης CE για όποια από τα προσφερόμενα είδη απαιτείται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα Εντύπου Τεχνικής Προσφοράς.   ε) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του κατασκευαστή για όποια από τα προσφερόμενα είδη απαιτείται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ – Υπόδειγμα Εντύπου Τεχνικής Προσφοράς.   στ) Βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων) των υπόχρεων παραγωγών (κατασκευαστές, εισαγωγείς ηλεκτρικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού) των οποίων τα προϊόντα προσφέρονται στον διαγωνισμό και που εμπίπτουν σ’ αυτή την υποχρέωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  Οι υπόχρεοι παραγωγοί θα πρέπει να διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Παραγωγού.               ΜΕΡΟΣ Β΄- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κορινθίων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:  
        ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ   ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ    
Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟ- ΓΙΣΜΟΥ 2018 (€) ΠΟΣΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α. 2018 ΠΟΣΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α. 2018 ΠΟΣΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α. 2019 ΠΟΣΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α. 2018 – 2019 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)
1 20/6662.0002 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ. 185.981,02 68.694,76 117.187,28 321.342,83 438.530,11 507.224,87
2 20/6691.0001 Προμήθεια εορταστικού φωτισμού 0,00 0,00 0,00 45.659,90 45.659,90 45.659,90
3 20/6661.0001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών Κτιρίων 30.000,00 0,00 29.978,24 49.027,74 79.005,98 79.005,98
4 20/6662.0007 Προμήθεια φωτιστικών ιστών Δήμου Κορινθίων 22.000,00 0,00 21.948,00 34.844,00 56.792,00 56.792,00
    ΣΥΝΟΛΟ: 258.981,02 68.694,76 169.113,52 450.874,47 619.987,99 688.682,75
    ΦΠΑ 24% 50.125,36 13.295,76 32.731,65 87.266,02 119.997,67 133.293,43
    ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (€) 208.855,66 55.399,00 136.381,87 363.608,45 499.990,32 555.389,32
  του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2018 και 2019 του Δήμου Κορινθίων. Χρηματοδότηση: Πόροι Δήμου.   Η προμήθεια περιλαμβάνει, σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά CPV (κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις) και τον Κανονισμό (ΕΚ)213/08: CPV-31681410-0 «Ηλεκτρολογικό υλικό». ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1)      ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΠΑΡ. 10, ΑΡΘΡΟ 6, Ν.4412/2016) 2)      ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΑΡΘΡΟ 63, Ν.4412/2016)   Σύμφωνα με την παρ.10, άρθρο 6, Ν.4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα, λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη αξία μόνο της ομάδας 1, εφόσον αυτή, χωρίς ΦΠΑ, είναι 55.399,00€ (μικρότερη από 80.000 ευρώ για προμήθειες). Επίσης, η συνολική αξία του τμήματος που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, ισούται με το : 9,77% (άρα δεν υπερβαίνει το 20%) της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στις οποίες έχει διαιρεθεί η προτεινόμενη προμήθεια, ήτοι :
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 Κατεπείγουσα προμήθεια καλωδίου λόγω κλοπής (έτους 2018) (24/383/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) 14.018,98  
2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018 68.694,76 9,77%(<20%)
3 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΤΗ 2018-2019 619.987,99  
  ΣΥΝΟΛΟ 702.701,73  
   
ΟΜΑΔΑ 1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΠΑΡ. 10, ΑΡΘΡΟ 6, Ν.4412/2016
ΚΑ Α/Α Είδος Μονάδα Ποσότητα 2018 Τιμή (€) Μερική (€) ΦΠΑ 24% Ολική (€) CPV Oνομασία
    1A – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ                
20/6662.0002 1 Καλώδιο εύκαμπτο 2Χ1 mm2, λευκό m 1.700 2,00 3.400,00 816,00 4.216,00 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
  2 Ταινία μονωτική τύπου 3Μ ή ισοδύναμης, διαστάσεων : 0,13 mm (πάχος)Χ 19mm (πλάτος)Χ 20m(μήκος). τεμ 300 0,85 255,00 61,20 316,20 31681410-1 Ηλεκτρολογικό υλικό
  3 Ταινία καουτσούκ 38mmX0,76mmμήκους 6,1m(Μαύρη) τεμ 50 14,00 700,00 168,00 868,00 31681410-1 Ηλεκτρολογικό υλικό
  4 Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300 χιλ τεμ 2.600 0,24 624,00 149,76 773,76 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
  5 Βάση μικροασφαλειών 5Α (κομπλέ) τεμ 600 1,00 600,00 144,00 744,00 31681410-1 Ηλεκτρολογικό υλικό
          ΣΥΝΟΛΟ 1Α (20/6662.0002) 5.579,00 1.338,96 6.917,96    
    1Β – ΓΙΡΛΑΝΤΕΣ                
  6 Γιρλάντες διαστάσεων  4,00mΧ0,60 m τεμ 54 650,00 35.100,00 8.424,00 43.524,00 31681410-1 Ηλεκτρολογικό υλικό
          ΣΥΝΟΛΟ 1Β (20/6662.0002) 35.100,00 8.424,00 43.524,00    
      1Γ –  ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ – ΛΑΜΠΑΚΙΑ                
  7 Φωτοσωλήνας συμπαγής LEDδιαφανής (λευκή) m 400 2,80 1.120,00 268,80 1.388,80 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
  8 Φωτοσωλήνας συμπαγής LEDδιαφανής (κόκκινη) m 250 2,80 700,00 168,00 868,00 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
  9 Φωτοσωλήνας συμπαγής LEDδιαφανής (πράσινη) m 250 2,80 700,00 168,00 868,00 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
  10 Φωτοσωλήνας συμπαγής LEDδιαφανής (κίτρινη) m 250 2,80 700,00 168,00 868,00 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
  11 Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο) τεμ 391 3,00 1.173,00 281,52 1.454,52 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
  12 Γιρλάντα LED 100 λαμπάκια (χωρίς πρόγραμμα) τεμ 449 23,00 10.327,00 2.478,48 12.805,48 31681410-1 Ηλεκτρολογικό υλικό
           ΣΥΝΟΛΟ 1Γ (20/6691.0001) 14.720,00 3.532,80 18.252,80    
          ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 (1Α+1Β+1Γ) 55.399,00 13.295,76 68.694,76    
     
ΟΜΑΔΑ 2 – ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΑΡΘΡΟ 63, Ν.4412/2016
ΤΜΗΜΑ ΚΑ Α/Α Είδος Μονάδα Ποσότητα 2018 Ποσότητα 2019 Τιμή (€) Μερική Δαπάνη (€) 2018 Μερική Δαπάνη (€) 2019 ΦΠΑ 24% (€) 2018 ΦΠΑ 24% (€) 2019 ΟλικήΔαπάνη (€) 2018 ΟλικήΔαπάνη (€) 2019 ΟλικήΔαπάνη (€) 2018+2019 χωρίς ΦΠΑ ΟλικήΔαπάνη (€) 2018+2019 με ΦΠΑ CPV Oνομασία
1 20/6662.0002 13 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 2Χ40Α τεμ 5 15 33,00 165,00 495,00 39,60 118,80 204,60 613,80 660,00 818,40 31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας
1   14 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ40A τεμ 5 35 42,50 212,50 1.487,50 51,00 357,00 263,50 1.844,50 1.700,00 2.108,00 31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας
1   15 Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ63 τεμ 5 17 50,00 250,00 850,00 60,00 204,00 310,00 1.054,00 1.100,00 1.364,00 31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας
1   16 Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων τεμ 4 16 5,50 22,00 88,00 5,28 21,12 27,28 109,12 110,00 136,40 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   17 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α τεμ 50 150 4,50 225,00 675,00 54,00 162,00 279,00 837,00 900,00 1.116,00 31211300-1 Ασφάλειες
1   18 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α τεμ 20 80 5,00 100,00 400,00 24,00 96,00 124,00 496,00 500,00 620,00 31211300-1 Ασφάλειες
1   19 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α τεμ 50 150 5,00 250,00 750,00 60,00 180,00 310,00 930,00 1.000,00 1.240,00 31211300-1 Ασφάλειες
1   20 Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300χιλ τεμ 1500 3500 0,24 360,00 840,00 86,40 201,60 446,40 1.041,60 1.200,00 1.488,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   21 Διακόπτης ράγας 2Χ40Α τεμ 20 40 6,10 122,00 244,00 29,28 58,56 151,28 302,56 366,00 453,84 31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας
1   22 Διακόπτης ράγας 3Χ40Α τεμ 20 40 10,15 203,00 406,00 48,72 97,44 251,72 503,44 609,00 755,16 31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας
1   23 Δέκτης τηλεχειρισμού ακουστικής συχνότητας (ΤΑΣ) για την έναυση-σβέση του οδοφωτισμού τεμ 3 37 147,50 442,50 5.457,50 106,20 1.309,80 548,70 6.767,30 5.900,00 7.316,00 31700000-3 Ηλεκτρονικό, ηλεκτρομηχανολογικό και ηλεκτροτεχνικό υλικό
1   24 Ενδεικτική λυχνία τεμ 30 70 2,75 82,50 192,50 19,80 46,20 102,30 238,70 275,00 341,00 31532100-5 Λυχνίες
1   25 Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V τεμ 5 20 14,15 70,75 283,00 16,98 67,92 87,73 350,92 353,75 438,65 31214100-0 Διακόπτες
1   26 Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V τεμ 5 20 18,70 93,50 374,00 22,44 89,76 115,94 463,76 467,50 579,70 31214100-0 Διακόπτες
1   27 Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V τεμ 5 20 11,00 55,00 220,00 13,20 52,80 68,20 272,80 275,00 341,00 31214100-0 Διακόπτες
1   28 Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο τεμ 10 40 7,00 70,00 280,00 16,80 67,20 86,80 347,20 350,00 434,00 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
3   29 Σωλήνας εύκαμπτος δικτύου Φ29 μ 100 600 1,65 165,00 990,00 39,60 237,60 204,60 1.227,60 1.155,00 1.432,20 31531100-8 Σωλήνες φωτισμού
3   30 Εύκαμπτος σωλήνας Φ50 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα μ 100 600 0,85 85,00 510,00 20,40 122,40 105,40 632,40 595,00 737,80 31531100-8 Σωλήνες φωτισμού
3   31 Εύκαμπτος σωλήνας Φ75 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα μ 400 900 1,00 400,00 900,00 96,00 216,00 496,00 1.116,00 1.300,00 1.612,00 31531100-9 Σωλήνες φωτισμού
3   32 Εύκαμπτος σωλήνας Φ110 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα μ 200 300 1,40 280,00 420,00 67,20 100,80 347,20 520,80 700,00 868,00 31531100-10 Σωλήνες φωτισμού
2   33 Καλώδιο E1VV-R, 5X10 mm2, (NYY) μ 1000 3000 7,39 7.390,00 22.170,00 1.773,60 5.320,80 9.163,60 27.490,80 29.560,00 36.654,40 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   34 Καλώδιο E1VV-R, 5X16 mm2, (NYY) μ 100 100 12,20 1.220,00 1.220,00 292,80 292,80 1.512,80 1.512,80 2.440,00 3.025,60 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   35 Αγωγός χαλκού Cu 16mm2 kgr 80,00 435,00 16,29 1.303,20 7.086,15 312,77 1.700,67 1.615,97 8.786,82 8.389,35 10.402,79 14715000-6 Χαλκός
1   36 Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές) τεμ 100 500 2,80 280,00 1.400,00 67,20 336,00 347,20 1.736,00 1.680,00 2.083,20 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   37 Μούφα χημική πλαστική για υπόγεια καλώδια (5Χ10mm2) τεμ 8 32 22,50 180,00 720,00 43,20 172,80 223,20 892,80 900,00 1.116,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
4   38 Λαμπτήρας εξοικ. Ενέργειας ισχύος 18-20 W με κάλυμμα (Ε27) τεμ 800 3100 7,20 5.760,00 22.320,00 1.382,40 5.356,80 7.142,40 27.676,80 28.080,00 34.819,20 31531000-7 Λαμπτήρες
5   39 Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W  (Ε27) τεμ 2000 8000 5,00 10.000,00 40.000,00 2.400,00 9.600,00 12.400,00 49.600,00 50.000,00 62.000,00 31531000-7 Λαμπτήρες
6   40 Λαπτήρας LED GU10 5W, par16 τεμ 50 150 3,00 150,00 450,00 36,00 108,00 186,00 558,00 600,00 744,00 31531000-7 Λαμπτήρες
7   41 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40) τεμ 50 150 16,50 825,00 2.475,00 198,00 594,00 1.023,00 3.069,00 3.300,00 4.092,00 31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης
8   42 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 70W (RX7S) τεμ 20 105 13,00 260,00 1.365,00 62,40 327,60 322,40 1.692,60 1.625,00 2.015,00 31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης
9   43 Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 150W (RX7S-24) τεμ 50 150 10,00 500,00 1.500,00 120,00 360,00 620,00 1.860,00 2.000,00 2.480,00 31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης
10   44 Λαμπτήρας ατμών Νaαπιοειδής 70W (Ε27) τεμ 800 1200 9,50 7.600,00 11.400,00 1.824,00 2.736,00 9.424,00 14.136,00 19.000,00 23.560,00 31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης
11   45 Λαμπτήρας ατμών Νaαπιοειδής 150W (Ε40) τεμ 280 820 12,00 3.360,00 9.840,00 806,40 2.361,60 4.166,40 12.201,60 13.200,00 16.368,00 31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης
12   46 Λαμπτήρας ατμών Naαπιοειδής 250W (Ε40) τεμ 400 600 14,00 5.600,00 8.400,00 1.344,00 2.016,00 6.944,00 10.416,00 14.000,00 17.360,00 31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης
13   47 Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 250W (Ε40) τεμ 90 110 14,00 1.260,00 1.540,00 302,40 369,60 1.562,40 1.909,60 2.800,00 3.472,00 31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης
14   48 Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 150W (Ε40) τεμ 180 220 13,50 2.430,00 2.970,00 583,20 712,80 3.013,20 3.682,80 5.400,00 6.696,00 31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης
15   49 Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 100W (Ε40) τεμ 180 420 13,00 2.340,00 5.460,00 561,60 1.310,40 2.901,60 6.770,40 7.800,00 9.672,00 31514000-3 Λαμπτήρες εκκένωσης
16   50 Λαμπτήρας LED globe ισχύος 12-13W (Ε27) τεμ 380 620 8,00 3.040,00 4.960,00 729,60 1.190,40 3.769,60 6.150,40 8.000,00 9.920,00 31531000-7 Λαμπτήρες
17   51 Λαμπτήρας LED ισχύος 36W (Ε27) τεμ 200 350 33,00 6.600,00 11.550,00 1.584,00 2.772,00 8.184,00 14.322,00 18.150,00 22.506,00 31531000-7 Λαμπτήρες
18   52 Λαμπτήρας Halopar 30 (75W) E27 τεμ 15 35 9,00 135,00 315,00 32,40 75,60 167,40 390,60 450,00 558,00 31531000-8 Λαμπτήρες
19   53 Λαμπτήρας προβολέα γηπέδου (Ε40) 1000W τεμ 5 15 170,00 850,00 2.550,00 204,00 612,00 1.054,00 3.162,00 3.400,00 4.216,00 31531000-9 Λαμπτήρες
20   54 Λαμπτήρας φωτεινών σηματοδοτών 75 W  Ε27 τεμ 40 60 4,00 160,00 240,00 38,40 57,60 198,40 297,60 400,00 496,00 31531000-10 Λαμπτήρες
21   55 Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα τεμ 36 174 70,00 2.520,00 12.180,00 604,80 2.923,20 3.124,80 15.103,20 14.700,00 18.228,00 34993000-4 Φωτιστικά οδών
22   56 Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W με βραχίονα τεμ 35 75 75,00 2.625,00 5.625,00 630,00 1.350,00 3.255,00 6.975,00 8.250,00 10.230,00 34993000-4 Φωτιστικά οδών
23   57 Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νaαπιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα τεμ 40 180 65,00 2.600,00 11.700,00 624,00 2.808,00 3.224,00 14.508,00 14.300,00 17.732,00 34993000-4 Φωτιστικά οδών
24   58 Φωτιστικό σώμα LED(50W) με βραχίονα για κολώνες ΔΕΗ τεμ 30 70 110,00 3.300,00 7.700,00 792,00 1.848,00 4.092,00 9.548,00 11.000,00 13.640,00 34993000-4 Φωτιστικά οδών
25   59 Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος τεμ 56 42 88,00 4.928,00 3.696,00 1.182,72 887,04 6.110,72 4.583,04 8.624,00 10.693,76 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   60 Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400W τεμ 180 620 4,07 732,60 2.523,40 175,82 605,62 908,42 3.129,02 3.256,00 4.037,44 31532500-9 Εκκινητές λυχνίας
26   61 Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ400 γαλακτόχρωμο τεμ 101 300 18,00 1.818,00 5.400,00 436,32 1.296,00 2.254,32 6.696,00 7.218,00 8.950,32 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   62 Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ300 γαλακτόχρωμο τεμ 90 210 16,50 1.485,00 3.465,00 356,40 831,60 1.841,40 4.296,60 4.950,00 6.138,00 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   63 Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ250 γαλακτόχρωμο τεμ 80 110 13,50 1.080,00 1.485,00 259,20 356,40 1.339,20 1.841,40 2.565,00 3.180,60 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   64 Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ200 γαλακτόχρωμο τεμ 80 110 12,60 1.008,00 1.386,00 241,92 332,64 1.249,92 1.718,64 2.394,00 2.968,56 31500000-2 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   65 Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400 τεμ 80 120 3,20 256,00 384,00 61,44 92,16 317,44 476,16 640,00 793,60 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   66 Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ300 τεμ 30 70 2,40 72,00 168,00 17,28 40,32 89,28 208,32 240,00 297,60 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   67 Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ250 τεμ 10 30 2,10 21,00 63,00 5,04 15,12 26,04 78,12 84,00 104,16 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   68 Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ200 τεμ 10 30 2,10 21,00 63,00 5,04 15,12 26,04 78,12 84,00 104,16 31500000-2 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   69 Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400. τεμ 80 282 23,90 1.912,00 6.739,80 458,88 1.617,55 2.370,88 8.357,35 8.651,80 10.728,23 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   70 Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 τεμ 120 330 1,80 216,00 594,00 51,84 142,56 267,84 736,56 810,00 1.004,40 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   71 Λυχνιολαβή πορσελάνης GU10 τεμ 46 80 0,42 19,32 33,60 4,64 8,06 23,96 41,66 52,92 65,62 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
26   72 Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 250W τεμ 30 400 18,00 540,00 7.200,00 129,60 1.728,00 669,60 8.928,00 7.740,00 9.597,60 31532600-0 Πηνία λαμπτήρων
26   73 Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 150W τεμ 50 230 12,50 625,00 2.875,00 150,00 690,00 775,00 3.565,00 3.500,00 4.340,00 31532600-0 Πηνία λαμπτήρων
26   74 Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία Νaισχύος 70W τεμ 50 150 8,70 435,00 1.305,00 104,40 313,20 539,40 1.618,20 1.740,00 2.157,60 31532600-0 Πηνία λαμπτήρων
26   75 Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 100W τεμ 40 140 13,50 540,00 1.890,00 129,60 453,60 669,60 2.343,60 2.430,00 3.013,20 31532600-0 Πηνία λαμπτήρων
1   76 Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας τεμ 3 6 31,00 93,00 186,00 22,32 44,64 115,32 230,64 279,00 345,96 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   77 Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 24 ωρών τεμ 3 18 39,00 117,00 702,00 28,08 168,48 145,08 870,48 819,00 1.015,56 38750000-7 Χρονοδιακόπτες
27   78 Πίλαρ μεταλλικό 1200mmX1400mm τεμ 5 12 350,00 1.750,00 4.200,00 420,00 1.008,00 2.170,00 5.208,00 5.950,00 7.378,00 31213100-3 Κυτία διανομής ηλεκτρικού ρεύματος
28   79 Τροφοδοτικό LED Driver τεμ 50 100 11,20 560,00 1.120,00 134,40 268,80 694,40 1.388,80 1.680,00 2.083,20 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
28   80 Ανταλλακτική πλακέτα  (chip) LED 50W τεμ 50 100 6,70 335,00 670,00 80,40 160,80 415,40 830,80 1.005,00 1.246,20 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
              ΣΥΝΟΛΟ 2Α(20/6662.0002) 94.505,87 259.147,45 22.681,41 62.195,38 117.187,28 321.342,83 353.653,32 438.530,11    
                                   
ΤΜΗΜΑ ΚΑ Α/Α Είδος Μονάδα Ποσότητα 2018 Ποσότητα 2019 Τιμή (€) Μερική Δαπάνη (€) 2018 Μερική Δαπάνη (€) 2019 ΦΠΑ 24% (€) 2018 ΦΠΑ 24% (€) 2019 ΟλικήΔαπάνη (€) 2018 ΟλικήΔαπάνη (€) 2019 ΟλικήΔαπάνη (€) 2018+2019 χωρίς ΦΠΑ ΟλικήΔαπάνη (€) 2018+2019 με ΦΠΑ CPV Oνομασία
2 20/6691.0001 81 Καλώδιο εύκαμπτο 2Χ1 mm2, λευκό μ 0,00 1500 2,00 0,00 3.000,00 0,00 720,00 0,00 3.720,00 3.000,00 3.720,00 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
1   82 Ταινία μονωτική τύπου 3Μ ή ισοδύναμης, διαστάσεων : 0,15 mm(πάχος)Χ 19mm(πλάτος)Χ 20m(μήκος). τεμ 0,00 255 1,50 0,00 382,50 0,00 91,80 0,00 474,30 382,50 474,30 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   83 Ταινία καουτσούκ 38mmX0,76mmμήκους 6,1m (Μαύρη) τεμ 0,00 195 14,00 0,00 2.730,00 0,00 655,20 0,00 3.385,20 2.730,00 3.385,20 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   84 Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300 χιλ τεμ 0,00 3000 0,24 0,00 720,00 0,00 172,80 0,00 892,80 720,00 892,80 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   85 Βάση μικροασφαλειών 5Α (κομπλέ) τεμ 0,00 700 1,00 0,00 700,00 0,00 168,00 0,00 868,00 700,00 868,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
29   86 Γιρλάντα LED 100 λαμπάκια (χωρίς πρόγραμμα) τεμ 0,00 700 23,00 0,00 16.100,00 0,00 3.864,00 0,00 19.964,00 16.100,00 19.964,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
29   87 Φωτοσωλήνας 10μ συμπαγής LEDδιαφανής (λευκή) με καλώδιο προσαρμογής και χωρίς πρόγραμμα τεμ 0,00 150 35,00 0,00 5.250,00 0,00 1.260,00 0,00 6.510,00 5.250,00 6.510,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
29   88 Φωτοσωλήνας συμπαγής LEDδιαφανής (λευκή) m 0,00 800 2,80 0,00 2.240,00 0,00 537,60 0,00 2.777,60 2.240,00 2.777,60 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
29   89 Φωτοσωλήνας συμπαγής LEDδιαφανής (κόκκινη) m 0,00 500 2,80 0,00 1.400,00 0,00 336,00 0,00 1.736,00 1.400,00 1.736,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
29   90 Φωτοσωλήνας συμπαγής LEDδιαφανής (πράσινη) m 0,00 500 2,80 0,00 1.400,00 0,00 336,00 0,00 1.736,00 1.400,00 1.736,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
29   91 Φωτοσωλήνας συμπαγής LEDδιαφανής (κίτρινη) m 0,00 500 2,80 0,00 1.400,00 0,00 336,00 0,00 1.736,00 1.400,00 1.736,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
29   92 Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο) τεμ 0,00 500 3,00 0,00 1.500,00 0,00 360,00 0,00 1.860,00 1.500,00 1.860,00 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
              ΣΥΝΟΛΟ 2Β (20/6691.0001) 0,00 36.822,50 0,00 8.837,40 0,00 45.659,90 36.822,50 45.659,90    
                                         
ΤΜΗΜΑ ΚΑ Α/Α Είδος Μονάδα Ποσότητα 2018 Ποσότητα 2019 Τιμή (€) Μερική Δαπάνη (€) 2018 Μερική Δαπάνη (€) 2019 ΦΠΑ 24% (€) 2018 ΦΠΑ 24% (€) 2019 ΟλικήΔαπάνη (€) 2018 ΟλικήΔαπάνη (€) 2019 ΟλικήΔαπάνη (€) 2018+2019 χωρίς ΦΠΑ ΟλικήΔαπάνη (€) 2018+2019 με ΦΠΑ CPV Oνομασία
1 20/6661.0001 93 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16Α τεμ 60 170 4,50 270,00 765,00 64,80 183,60 334,80 948,60 1.035,00 1.283,40 31211300-1 Ασφάλειες
1   94 Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20Α τεμ 60 170 4,50 270,00 765,00 64,80 183,60 334,80 948,60 1.035,00 1.283,40 31211300-1 Ασφάλειες
1   95 Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED τεμ 60 100 5,50 330,00 550,00 79,20 132,00 409,20 682,00 880,00 1.091,20 31211300-1 Ασφάλειες
1   96 Πώματα ασφαλειών NEOZED τεμ 60 100 0,40 24,00 40,00 5,76 9,60 29,76 49,60 64,00 79,36 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   97 Πώματα κοινών ασφαλειών 10Α-16Α-20Α-25Α τεμ 30 30 0,50 15,00 15,00 3,60 3,60 18,60 18,60 30,00 37,20 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   98 Πώματα κοινών ασφαλειών 35Α-50Α-63Α τεμ 50 50 0,65 32,50 32,50 7,80 7,80 40,30 40,30 65,00 80,60 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   99 Διακόπτης απλός χωνευτός από βακελίτη τεμ 20 20 6,40 128,00 128,00 30,72 30,72 158,72 158,72 256,00 317,44 31214100-0 Διακόπτες
1   100 Διακόπτης ράγας 3Χ63Α τεμ 10 30 13,50 135,00 405,00 32,40 97,20 167,40 502,20 540,00 669,60 31214130-9 Διακόπτες ασφαλείας
1   101 Κλέμμενς για καλώδια των 2,5-4mm2 (σε σειρές) τεμ 200 200 1,00 200,00 200,00 48,00 48,00 248,00 248,00 400,00 496,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   102 Κλέμμενς για καλώδια των 6mm2 (σε σειρές) τεμ 200 200 1,20 240,00 240,00 57,60 57,60 297,60 297,60 480,00 595,20 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   103 Κλέμμενς για καλώδια των 10mm2 (σε σειρές) τεμ 200 200 1,70 340,00 340,00 81,60 81,60 421,60 421,60 680,00 843,20 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   104 Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 10,00Χ10,00 τεμ 100 100 2,90 290,00 290,00 69,60 69,60 359,60 359,60 580,00 719,20 31682100-1 Κυτία ηλεκτρικού ρεύματος
1   105 Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 11,00Χ15,00 τεμ 100 100 3,90 390,00 390,00 93,60 93,60 483,60 483,60 780,00 967,20 31682100-1 Κυτία ηλεκτρικού ρεύματος
1   106 Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων τεμ 50 50 22,00 1.100,00 1.100,00 264,00 264,00 1.364,00 1.364,00 2.200,00 2.728,00 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   107 Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών τεμ 20 20 60,00 1.200,00 1.200,00 288,00 288,00 1.488,00 1.488,00 2.400,00 2.976,00 31681410-1 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   108 Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών τεμ 10 30 40,00 400,00 1.200,00 96,00 288,00 496,00 1.488,00 1.600,00 1.984,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   109 Προβολέας LED 20 W τεμ 20 40 15,00 300,00 600,00 72,00 144,00 372,00 744,00 900,00 1.116,00 31518600-6 Προβολείς φωτισμού
1   110 Προβολέας LED 50 W τεμ 20 40 33,00 660,00 1.320,00 158,40 316,80 818,40 1.636,80 1.980,00 2.455,20 31518600-6 Προβολείς φωτισμού
1   111 Ρευματοδότης (πρίζα) από βακελίτη χωνευτός τύπου σούκο τεμ 20 40 5,50 110,00 220,00 26,40 52,80 136,40 272,80 330,00 409,20 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   112 Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός τεμ 20 40 4,00 80,00 160,00 19,20 38,40 99,20 198,40 240,00 297,60 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   113 Βιομηχανικό φις αρσενικό 5Χ16Α τεμ 10 30 3,00 30,00 90,00 7,20 21,60 37,20 111,60 120,00 148,80 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   114 Βιομηχανικό φις θηλυκό 5Χ16Α τεμ 10 30 4,50 45,00 135,00 10,80 32,40 55,80 167,40 180,00 223,20 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   115 Βιομηχανικό φις αρσενικό 5Χ32Α τεμ 5 15 3,60 18,00 54,00 4,32 12,96 22,32 66,96 72,00 89,28 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   116 Βιομηχανικό φις θηλυκό 5Χ32Α τεμ 5 15 4,90 24,50 73,50 5,88 17,64 30,38 91,14 98,00 121,52 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   117 Βιομηχανικό φις αρσενικό 5Χ64Α τεμ 5 15 15,20 76,00 228,00 18,24 54,72 94,24 282,72 304,00 376,96 31224100-4 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   118 Βιομηχανικό φις θηλυκό 5Χ64Α τεμ 5 15 19,00 95,00 285,00 22,80 68,40 117,80 353,40 380,00 471,20 31224100-5 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   119 Ρευματολήπτης (Φις) αρσενικός από βακελίτη τύπου σούκο τεμ 20 40 2,50 50,00 100,00 12,00 24,00 62,00 124,00 150,00 186,00 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
1   120 Ρευματολήπτης (Φις) θηλυκός από βακελίτη τύπου σούκο τεμ 20 40 2,00 40,00 80,00 9,60 19,20 49,60 99,20 120,00 148,80 31224100-3 Ρευματολήπτες και ρευματοδότες
3   121 Σωλήνα τύπου courbi ή ισοδύναμου Φ13,50 mm μ 200 400 0,90 180,00 360,00 43,20 86,40 223,20 446,40 540,00 669,60 31531100-8 Σωλήνες φωτισμού
3   122 Σωλήνα τύπου courbi ή ισοδύναμου Φ16 mm μ 200 400 1,40 280,00 560,00 67,20 134,40 347,20 694,40 840,00 1.041,60 31531100-8 Σωλήνες φωτισμού
1   123 Τηλεφωνικό κλιπ RJ11 τεμ 50 50 0,10 5,00 5,00 1,20 1,20 6,20 6,20 10,00 12,40 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   124 Τηλεφωνικό κλιπ RJ45 τεμ 50 50 0,12 6,00 6,00 1,44 1,44 7,44 7,44 12,00 14,88 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   125 Φυσίγγια ασφαλειών 35 Α τεμ 50 50 0,40 20,00 20,00 4,80 4,80 24,80 24,80 40,00 49,60 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   126 Φυσίγγια ασφαλειών 50 Α τεμ 50 50 0,45 22,50 22,50 5,40 5,40 27,90 27,90 45,00 55,80 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   127 Φυσίγγια ασφαλειών 63 Α τεμ 50 50 0,50 25,00 25,00 6,00 6,00 31,00 31,00 50,00 62,00 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   128 Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED 35 Α τεμ 50 50 0,40 20,00 20,00 4,80 4,80 24,80 24,80 40,00 49,60 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   129 Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5Α (5Χ20mm) τεμ 700 1000 0,13 91,00 130,00 21,84 31,20 112,84 161,20 221,00 274,04 31681410-0 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   130 Βάση μικροασφάλειας 5Α (κομπλέ) τεμ 700 1000 1,00 700,00 1.000,00 168,00 240,00 868,00 1.240,00 1.700,00 2.108,00 31681410-1 Ηλεκτρολογικό υλικό
1   131 Ταινία μονωτική τύπου 3Μ ή ισοδύναμης, διαστάσεων :  0,15 mm (πάχος)Χ 19mm(πλάτος)Χ 20m(μήκος). τεμ 1000 1600 1,50 1.500,00 2.400,00 360,00 576,00 1.860,00 2.976,00 3.900,00 4.836,00 31681410-1 Ηλεκτρολογικό υλικό
2   132 Καλώδιο E1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY) μ 500 1500 0,87 435,00 1.305,00 104,40 313,20 539,40 1.618,20 1.740,00 2.157,60 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   133 Καλώδιο E1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY) μ 500 1500 1,31 655,00 1.965,00 157,20 471,60 812,20 2.436,60 2.620,00 3.248,80 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   134 Καλώδιο E1VV-R, 3X10 mm2, (NYY) μ 400 600 4,82 1.928,00 2.892,00 462,72 694,08 2.390,72 3.586,08 4.820,00 5.976,80 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   135 Καλώδιο E1VV-U, 5X2,5 mm2, (NYY) μ 400 600 2,12 848,00 1.272,00 203,52 305,28 1.051,52 1.577,28 2.120,00 2.628,80 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   136 Καλώδιο Η05VV-F, 3X1,5 mm2 (ΝΥΜΗΥ, εύκαμπτο) μ 800 1000 0,87 696,00 870,00 167,04 208,80 863,04 1.078,80 1.566,00 1.941,84 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   137 Καλώδιο Η03VV-F, 2X0,75 mm2 (NYLHY, εύκαμπτο) μ 400 500 0,40 160,00 200,00 38,40 48,00 198,40 248,00 360,00 446,40 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   138 Καλώδιο Α05VV-U, 3X2,5 mm2 (ΝΥΜ) μ 400 500 1,28 512,00 640,00 122,88 153,60 634,88 793,60 1.152,00 1.428,48 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   139 Καλώδιο Α05VV-U, 4X2,5mm2 (ΝΥΜ) μ 400 500 1,60 640,00 800,00 153,60 192,00 793,60 992,00 1.440,00 1.785,60 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   140 Καλώδιο E1VV-U, 3X4 mm2, (NYY) μ 400 500 2,03 812,00 1.015,00 194,88 243,60 1.006,88 1.258,60 1.827,00 2.265,48 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   141 Καλώδιο E1VV-R, 3X16 mm2, (NYY) μ 100 300 7,37 737,00 2.211,00 176,88 530,64 913,88 2.741,64 2.948,00 3.655,52 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   142 Καλώδιο E1VV-U, 4X2,5 mm2, (NYY) μ 400 600 1,69 676,00 1.014,00 162,24 243,36 838,24 1.257,36 1.690,00 2.095,60 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   143 Καλώδιο E1VV-U, 5X1,5 mm2, (NYY) μ 400 600 1,35 540,00 810,00 129,60 194,40 669,60 1.004,40 1.350,00 1.674,00 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης
2   144 Καλώδιο UTP cat5e μ 500 750 0,40 200,00 300,00 48,00 72,00 248,00 372,00 500,00 620,00 32581100-0 Καλώδια διαβίβασης δεδομένων
2   145 Καλώδιο τηλεφώνου 2 ζευγών μ 200 200 0,80 160,00 160,00 38,40 38,40 198,40 198,40 320,00 396,80 32572000-3 Καλώδια επικοινωνιών
30   146 Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27) τεμ 60 140 8,20 492,00 1.148,00 118,08 275,52 610,08 1.423,52 1.640,00 2.033,60 31531000-7 Λαμπτήρες
31   147 Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm. τεμ 80 120 0,85 68,00 102,00 16,32 24,48 84,32 126,48 170,00 210,80 31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού
32   148 Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm. τεμ 80 120 0,85 68,00 102,00 16,32 24,48 84,32 126,48 170,00 210,80 31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού
33   149 Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 8-9W, 600mm τεμ 80 120 5,80 464,00 696,00 111,36 167,04 575,36 863,04 1.160,00 1.438,40 31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού
34   150 Λαμπτήρας LED  τύπου φθορίου T8 17-18W, 1200mm τεμ 90 120 7,00 630,00 840,00 151,20 201,60 781,20 1.041,60 1.470,00 1.822,80 31532910-6 Λαμπτήρες φθορισμού
35   151 Λαμπτήρας LED  τύπου φθορίου T8 20W, 1500mm τεμ 50 60 9,50 475,00 570,00 114,00 136,80 589,00 706,80 1.045,00 1.295,80 31532910-7 Λαμπτήρες φθορισμού
36   152 Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14 τεμ 100 200 4,60 460,00 920,00 110,40 220,80 570,40 1.140,80 1.380,00 1.711,20 31514000-2 Λαμπτήρες εκκένωσης
37   153 Φωτιστικό led panelψευδοροφής 42W(60cm X 60cm) τεμ 40 60 68,25 2.730,00 4.095,00 655,20 982,80 3.385,20 5.077,80 6.825,00 8.463,00 31500000-1 Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες
1   154 Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-22W τεμ 50 60 0,55 27,50 33,00 6,60 7,92 34,10 40,92 60,50 75,02 31532510-2 Εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού
1   155 Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-65W τεμ 50 60 0,40 20,00 24,00 4,80 5,76 24,80 29,76 44,00 54,56 31532510-2 Εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού
              ΣΥΝΟΛΟ 2Γ (20/6661.0001) 24.176,00 39.538,50 5.802,24 9.489,24 29.978,24 49.027,74 63.714,50 79.005,98    
                                   
ΤΜΗΜΑ ΚΑ Α/Α Είδος Μονάδα Ποσότητα 2018 Ποσότητα 2019 Τιμή (€) Μερική Δαπάνη (€) 2018 Μερική Δαπάνη (€) 2019 ΦΠΑ 24% (€) 2018 ΦΠΑ 24% (€) 2019 ΟλικήΔαπάνη (€) 2018 ΟλικήΔαπάνη (€) 2019 ΟλικήΔαπάνη (€) 2018+2019 χωρίς ΦΠΑ ΟλικήΔαπάνη (€) 2018+2019 με ΦΠΑ CPV Oνομασία
25 20/6662.0007 156 Φωτιστικός ιστός παραδοσιακού τύπου από γαλβανισμένο σίδηρο τεμ 45 85 260,00 11.700,00 22.100,00 2.808,00 5.304,00 14.508,00 27.404,00 33.800,00 41.912,00 31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων
25   157 Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 6mm, ύψους 9m τεμ 10 10 600,00 6.000,00 6.000,00 1.440,00 1.440,00 7.440,00 7.440,00 12.000,00 14.880,00 31527200-8 Φωτιστικά εξωτερικών χώρων
              ΣΥΝΟΛΟ 2Δ (20/6662.0007) 17.700,00 28.100,00 4.248,00 6.744,00 21.948,00 34.844,00 45.800,00 56.792,00    
                                   
                Μερική Δαπάνη (€) 2018 Μερική Δαπάνη (€) 2019 ΦΠΑ 24% (€) 2018 ΦΠΑ 24% (€) 2019 ΟλικήΔαπάνη (€) 2018 ΟλικήΔαπάνη (€) 2019 ΟλικήΔαπάνη (€) 2018+2019 χωρίς ΦΠΑ ΟλικήΔαπάνη (€) 2018+2019 με ΦΠΑ    
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2         136.381,87 363.608,45 32.731,65 87.266,02 169.113,52 450.874,47 499.990,32 619.987,99    
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις (υπέρ Δημοσίου, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, εισφορές κλπ., καθώς και τη δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.
Κόρινθος, 0110-2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κόρινθος, 01102018
Η συντάκτρια Ο αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων        
ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ ΕΛΛΗ Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 59, Ν.4412/2016) Λαμβάνοντας υπόψη : 1)      ότι η ανάγκη του Δήμου σε ηλεκτρολογικό υλικό για τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού, είναι προφανώς πάρα πολύ σημαντική για τη λειτουργία του, προάγοντας ταυτόχρονα και την καλύτερη διάθεση των πολιτών, στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, 2)      ότι το φως συμβάλλει στην αποφυγή ή και μείωση της εγκληματικότητας που ήδη ταλαιπωρεί τη σημερινή κοινωνία μαζί με την οικονομική κρίση που αυτή βιώνει, και 3)      ότι ο Δήμος μπορεί να προμηθευτεί πάρα πολλά είδη του ενδεικτικού προϋπολογισμού από έναν προμηθευτή, πετυχαίνοντας ίσως συμφερότερη τιμή για το Δήμο, εξασφαλίζοντας ωστόσο ισότιμη πρόσβαση στους ενδιαφερόμενους και τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας και διασφαλίζοντας την ανάπτυξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού,   η προμήθεια μπορεί να γίνει ευκολότερη και γρηγορότερη στη διεκπεραίωσή της ομαδοποιώντας τα ιδίας κατηγορίας προμηθευόμενα είδη, ήτοι :  
ΤΜΗΜΑ α/α του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1 από 13 έως 28, από 36 έως 37, από 76 έως 77, από 82 έως 85, από 93 έως120, από 123 έως 131, από 154 έως 155 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
2 από 33 έως 35, 81, από 132 έως 145 ΚΑΛΩΔΙΑ
3 από 29 έως 32, από 121 έως 122 ΣΩΛΗΝΕΣ
4 38 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
5 39 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
6 40 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
7 41 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
8 42 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
9 43 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
10 44 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
11 45 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
12 46 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
13 47 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
14 48 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
15 49 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
16 50 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
17 51 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
18 52 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
19 53 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
20 54 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
21 55 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
22 56 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
23 57 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
24 58 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
25 59, από 156 έως 157 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
26 από 60 έως 75 ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
27 78 ΠΙΛΑΡ
28 από 79 έως 80 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ DRIVER ΚΑΙ CHIP LED
29 από 86 έως 92 ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ-ΛΑΜΠΑΚΙΑ LED
30 146 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
31 147 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
32 148 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
33 149 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
34 150 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
35 151 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
36 152 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
37 153 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED
  Οπότε, ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει προσφορά (επί ποινή αποκλεισμού) για ένα ή και περισσότερα τμήματα όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα.     ΜΕΡΟΣ Γ’ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της σύμβασης Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση των ηλεκτρολογικών δικτύων του Δήμου σε κοινόχρηστους χώρους και σε δημοτικά κτίρια, και τη συντήρηση-επισκευή εορταστικού διάκοσμου. Τα προς προμήθεια υλικά συντήρησης θα τοποθετηθούν από το συνεργείο ηλεκτρολόγων του Δήμου και αφορούν τα έτη 2018 και 2019.   ΑΡΘΡΟ 2ο: Ισχύουσες διατάξεις   Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:    
 1. του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 3. του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
 4. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 6. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 8. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,
 9. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
 10. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
 11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 12. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
 13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 14. του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 15. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 16. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 17. του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 18. της με αρ. 57654/23.5.2017 (Β’ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 19. της με αρ. 56902/215/2.6.2017 (Β’ 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
 20. Την RoHS Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
 21. την Οδηγία 2012/19/ΕΚ ΄΄σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)΄΄ (ΦΕΚ 1184 Β/09-05-2014).
 22. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
 23. της με αρ. 480/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου περί δέσμευσης εγγραφής πίστωσης για το έτος 2019
 24. τις με αρ. 1171, 1172, 1173/2018 και 35911/2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας και του Δημάρχου Κορινθίων για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού,
 25. της με αρ. ΧΧ/ΧΧ/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διαγωνισμού, έγκρισης τευχών δημοπράτησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».
  ΑΡΘΡΟ 3ο: Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία είναι: α) η διακήρυξη του διαγωνισμού, β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, γ) οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αρ. 57/2018 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, δ) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω, προσφορά αναδόχου.   Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό, ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά με βάση μόνο την τιμή, για την ανάδειξη προμηθευτή.   ΑΡΘΡΟ 4ο: Σύμβαση Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης   ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας επί ποινή αποκλεισμού εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Οι εγγυητικές κατατίθενται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη – μέλη της ΕΕ ή από Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.     ΑΡΘΡΟ 6ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του Αναδόχου Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, με απόφαση του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή δεν παραδόθηκε με ευθύνη του φορέα. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στο ν.4412/2016.     ΑΡΘΡΟ 7ο: Φόροι – τέλη – κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον εργοδότη, καθώς και τις δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης.     ΑΡΘΡΟ 8ο: Παραλαβή – Τρόπος πληρωμής Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων και τους ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στη σύμβαση. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και τη συμβατική του αμοιβή η οποία δεν αναθεωρείται.  Η ισχύς της προσφοράς θα πρέπει να είναι : δώδεκα (12) μήνες. Η πληρωμή της αξίας του υλικού θα γίνεται τμηματικά μετά την παράδοση των ειδών και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Ο ανάδοχος θα εκδώσει και το σχετικό παραστατικό (τιμολόγιο) για το 100%  της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών [ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων]. Η καταβολή θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.     ΑΡΘΡΟ 9ο: Τόπος – χρόνος παράδοσης Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά συντήρησης τμηματικά εντός δύο (2) ετών και ειδικότερα, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών με δυνατότητα παράτασης κατά δύο (2) εργάσιμες μέρες το αργότερο, μετά από κάθε έγγραφη ειδοποίησης της αρμόδιας Υπηρεσίας Ηλεκτρολόγων, στην Υπηρεσία Αποθήκης του Δήμου. Η παράδοση θα γίνεται στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων (τέρμα Αδειμάντου, ΤΚ. 20131, Κόρινθος, τηλ. 27410-23132), παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής. Οι παραγγελίες μπορεί να δίδονται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.   Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.   Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.   Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.   Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του αντικειμένου των υλικών συντήρησης, όπως πιο πάνω ορίζεται, εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτηση αυτής στο διαδίκτυο, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.  Μέχρι το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η τελευταία παράδοση.       ΑΡΘΡΟ 10ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου
 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατη-ρήσεις της, σχετικά με την εκτέλεσή της.
 2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύ-ουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υπο-χρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρί-τους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
 3. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, ως τεχνικός υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση του συμβατικού έργου.
 4. Όλα τα είδη θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, θα είναι δε γνωστών και αναγνω-ρισμένων κατασκευαστικών οίκων, με καλή φήμη στην Ελλάδα και το εξωτερικό
      ΑΡΘΡΟ 11ο: Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών   Οι διαγωνιζόμενοι θα είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά, δικαιολογητικά, κλπ.) των προσφορών τους.
 • Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι σε έντυπο του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένες με ψηφιακή υπογραφή ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του, με ψηφιακή υπογραφή.
 • Επίσης ρητή αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
 • Όλα τα στοιχεία αυτά θα είναι απολύτως δεσμευτικά γι’ αυτούς, κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διαδικασία της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας.
 
Κόρινθος, 0110-2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κόρινθος, 01102018
Η συντάκτρια Ο αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων        
ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ ΕΛΛΗ Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ5 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Leave a Comment