Διακήρυξη διαγωνισμού δημόσιας σύμβασης προμήθειας – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/12/2018
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ Διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΜΑΔΑ 2) δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 619.987,99€ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ