Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0628002

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικό 30/12.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 604/2018
 
Θέμα 21ο Η.Δ:  «Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0628002 έναντι του ΚΧ. 828 στην περίμετρο του σχεδίου της περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43003/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
18.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Μουρούτσος Γεώργιος
7.       Νανόπουλος Βασίλειος
8.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.   Καρασάββας Ιωάννης
11.   Δημητρόπουλος Κων/νος
12.   Σούκουλης Ανδρέας
13.   Κορδώσης Χρήστος
14.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.   Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.   Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.      Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.   Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.   Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.   Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0628002 έναντι του Κ.Χ. 828 στην περίμετρο του σχεδίου της περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι:
– Με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας η οποία Π.Ε. Διορθώθηκε για την ιδιοκτησία του θέματος με την υπ΄ αριθμ.43130/12-8-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (απόφαση με την οποία κυρώθηκε η α.α.14/ 2013 διορθωτική πράξη και στην συνέχεια καταχωρήθηκε στο λειτουργούν κτηματολογικό γραφείο Κορίνθου με αρ. 1354 / 30-9-2013).
Επίσης με την υπ΄ αριθμ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κυρώθηκαν οι Πίνακες Επικειμένων της Πράξης Εφαρμογής και συνεπώς και της ιδιοκτησίας του θέματος.
Από τις ανωτέρω αποφάσεις τους πίνακες και τα διαγράμματα αυτών ανέκυψαν για τους ιδιοκτήτες: α) Αδάμ Αλέξιος του Νικολάου και της Ξανθής και η συζ. αυτού β) Δημοπούλου Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας είναι ιδιοκτήτες εξ’ ημισείας της με αρ.κτ. 0628002 ιδιοκτησίαςη οποία βρίσκεται έναντι του ΚΧ.828 στην περίμετρο του σχεδίου πόλης περιοχής”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” της πόλης της Κορίνθου δικαιώματα αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης και συγκεκριμένα α) λόγω ελλείμματος γης συνολικά 2* 121,05= 242,10 τ.μ. (στήλη 50 της σελίδας 521 β-2 της διορθωτικής πράξης της Π.Ε.) και β) λόγω ρυμοτόμησης επικειμένων (σελ. 172 των πινάκων επικειμένων).
Κατόπιν τούτων οι ιδιοκτήτες προέβησαν στον δικαστικό καθορισμό τιμής μονάδος και την αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης για τα οποία και δημοσιεύθηκαν οι α) 70 / 2016 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχου αυτής και β) 342 / 2018 απόφαση Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης.
Τις προαναφερθείσες αποφάσεις κατέθεσαν στον Δήμο και ζήτησαν με το υπ΄αριθμόν πρωτ. 39278 / 9-11-2018 αίτημά τουςτην καταβολή της αποζημίωσης που δικαιούνται σύμφωνα με τα επιδικασθέντα.
Από τα παραπάνω υπολογίζεται η αποζημίωση των ιδιοκτητών η οποία ανέρχεται α) για μεν τη γη σε 242,10*160€/τμ =38.736,00 και β) για δε τα επικείμενα σε 3.082,50€ και επιπρόσθετα προκύπτει γ) δικαστική δαπάνη συνολικά 1.027,28
Επειδή της δημοσιεύσεως της προσωρινής τιμής αποζημίωσης παρήλθε χρονικό διάστημα (18) μηνών χωρίς αυτή να συντελεστεί, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 11 του Ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) “…η αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως…”
– Με την αριθμ. πρωτ. 40355/4350/19-11-2018 αίτησή τους κατάθεσαν τις από 09/11/2018 υπεύθυνες δηλώσεις τους με τις οποίες ζητούν τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης της εν λόγω ιδιοκτησίας τους για γη συνολικά 242,10 τ.μ. και για τα επικείμενα σύμφωνα με την κυρωμένη πράξη εφαρμογής όπως ισχύει διορθωμένη, τους κυρωμένους πίνακες επικειμένων και τις υπ΄ αριθμ. 70 / 2016 και 342 / 2018 αποφάσεις Εφετείου Ναυπλίου.
Σύμφωνα με την κείμενη νομολογία η διατήρηση της απαλλοτρίωσης υπόκειται “…στη διακριτική ευχέρεια της διοικητικής αρχής, η οποία σταθμίζοντας, ως υπόχρεη για την καταβολή της αποζημίωσης, τη σκοπιμότητα του έργου και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον για τη διατήρηση της απαλλοτριώσεως, αποφασίζει επ’ αυτού κυριαρχικά…¨. (είδατε και την με αρ. 12 / 2018 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου)
Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ιδιοκτήτες είχαν αιτηθεί με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 34081 / 22-8-2016 αίτημά τους την καταβολή του 60% της αποζημίωσης που καθορίστηκε προσωρινά με την 70/2016 απόφαση Μ. Εφετ. Ναυπλίου η οποία αίτηση απορρίφθηκε τότε με την υπ’ αριθμ. 7 / 123/ 11-4-2017 απόφασή του Δ. Σ.Κορινθίων με το αιτιολογικό και μόνον ότι δεν ορίζεται στην προαναφερθείσα απόφαση δικαστηρίου η καταβολή ποσοστού αποζημίωσης και διότι εκκρεμεί η εκδίκαση καθορισμού οριστικής τιμής. (είδατε και γνωμοδότηση της ορισθείσας για τον σκοπό αυτό δικηγόρου). Σήμερα όμως που δημοσιεύθηκε η 342 / 2018απόφαση Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου περί οριστικής τιμής κατατέθηκε αυτή και ζητείται η αποζημίωση.
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε (άρθρο 73 του Ν. 3852/2010) στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασισθεί είτε η άρση της εν λόγω απαλλοτρίωσης είτε η αποδοχή της αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης των ενδιαφερόμενων περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της αποζημίωσης η οποία θα ανέρχεται συνολικά και μαζί με τα δικαστικά έξοδα σε (38.736,00€+3.082,50€+1.027,28€=) 42.845,78€.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την με υπ΄ αριθμ. 9/60/11-12-2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την διατήρηση της απαλλοτρίωσης και καταβολής της αποζημίωσης των φερόμενων ως ιδιοκτητών : 1) Αδάμ Αλέξιος του Νικολάου και της Ξανθής και η συζ. αυτού 2) Δημοπούλου Αλεξάνδρα του Κωνσταντίνου και της Μαρίας είναι ιδιοκτήτες εξ’ ημισείας της με αρ.κτ. 0628002 ιδιοκτησίας,η οποία βρίσκεται έναντι του ΚΧ.828 στην περίμετρο του σχεδίου πόλης περιοχής”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” της πόλης της Κορίνθου και η οποία θα ανέρχεται συνολικά και μαζί με τα δικαστικά έξοδα σε  42.845,78€, για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. : α) 70/2016 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχου αυτής και β) 342/2018 απόφαση Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την με αριθμ. 40355/2018 αίτηση, την με αριθμ. 9/60/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου και τις διατάξεις του Ν.3463/2006, του Ν. 3852/2010, και του Ν 4555/2018, του Ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του που τηρήθηκε λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
– Την διατήρηση της απαλλοτρίωσης και καταβολής της αποζημίωσης των φερόμενων ως ιδιοκτητών : 1) Αδάμ Αλέξιου του Νικολάου και της Ξανθής και η συζ. αυτού 2) Δημοπούλου Αλεξάνδρας του Κωνσταντίνου και της Μαρίας είναι ιδιοκτήτες εξ’ ημισείας της με αρ.κτ. 0628002 ιδιοκτησίας, η οποία βρίσκεται έναντι του Κ.Χ. 828 στην περίμετρο του σχεδίου πόλης περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” της πόλης της Κορίνθου και η οποία θα ανέρχεται συνολικά και μαζί με τα δικαστικά έξοδα σε 42.845,78€, για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.: α) 70/2016 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχου αυτής και β) 342/2018 απόφαση Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης., για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
– Εξουσιοδοτεί τον κ. ΔήμαρχοΚορινθίων για την υπογραφή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διατήρησης της απαλλοτρίωσης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 604 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment