Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Αλεξίου Ιωάννη

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 30/12.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 603/2018
 
Θέμα 20ο Η.Δ:  «Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Αλεξίου Ιωάννη του Γεωργίου με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0625010, που βρίσκεται στην περίμετρο του σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43003/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
18.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Μουρούτσος Γεώργιος
7.       Νανόπουλος Βασίλειος
8.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.   Καρασάββας Ιωάννης
11.   Δημητρόπουλος Κων/νος
12.   Σούκουλης Ανδρέας
13.   Κορδώσης Χρήστος
14.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.   Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.   Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.      Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.   Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.   Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.   Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διατήρηση ή μη απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Αλεξίου Ιωάννη του Γεωργίου με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0625010, που βρίσκεται στην περίμετρο του σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων»,
ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι:
– Με την με αρ. 3920/15-5-2009 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής (Π.Ε.) του σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.
– Η αρχική ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0625010 επιφάνειας 1050,34 τ.μ που βρίσκεταιστην περίμετρο του σχεδίου (αναφέρεται στους πίνακες των Ο.Τ 857 και Ο.Τ 858) του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Ιωάννη Αλεξίου του Γεωργίου και της Δήμητρας,ρυμοτομείται για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου επιφάνειας 999,32 τ.μ (τμήμα της υπό διάνοιξη περιμετρικής οδού πλάτους 16,00 μ.) και απομένει επιφάνεια 51,02 τ.μ η οποία προσκυρώνεται στις όμορες ιδιοκτησίες με κ.α 0614011 του Ο.Τ 857 για 9,16 τ.μ, με κ.α 0640011 του Ο.Τ 858 για 10,62 τ.μ και με κ.α 0640009 του Ο.Τ 858 για 31,24 τ.μ.
Στον ιδιοκτήτη αποδόθηκαν ως τελικές ιδιοκτησίες δύο νέα οικόπεδα για τα οποία οφείλει συνολικά στο Δήμο εισφορά σε χρήμα 9.361,32 € (εννέα χιλιάδες τριακόσια εξήντα ένα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά) και ο Δήμος οφείλει στον ιδιοκτήτη αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας επιφάνειας 57,32 τ.μ.
Επίσης, σύμφωνα με τους πίνακες επικειμένων που κυρώθηκαν με την αριθμ. πρωτ. 66264/06-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ο Δήμος οφείλει και αποζημίωση για δεκαπέντε (15) μεγάλα ελαιόδενδρα.
Με την υπ΄ αριθμ. 186/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου που δημοσιεύθηκε την 10-09-2013 καθορίσθηκαν: α) η προσωρινή τιμή μονάδος για την απαλλοτριωτέα γη των 57,32 τ.μ σε 215 €/τ.μ, β) η προσωρινή τιμή μονάδος για τα απαλλοτριωτέα επικείμεναπου είναι δεκαπέντε (15ελαιόδενδρα σε 235 €/τεμάχιο και αναγνωρίσθηκε ως δικαιούχος της αποζημίωσης της απαλλοτρίωσης γης και επικειμένων ο ως άνω ιδιοκτήτης.
Η απόφαση αυτή έχει καταστεί τελεσίδικη όπως προκύπτει από το υπ΄ αριθμ. 46/2014 πιστοποιητικό του Εφετείου Ναυπλίου.
– Με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) «Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως εάν δεν συντελεστεί μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας οριστικού καθορισμού αυτής, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης. Η αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης αρχή υποχρεούται να εκδώσει μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εφόσον οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες επιθυμούν τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης που άρθηκε αυτοδίκαια λόγω παρέλευσης της ως άνω δεκαοκτάμηνης προθεσμίας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση προς την αρχή που εξέδωσε την απαλλοτριωτική απόφαση, μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την παρέλευση της προθεσμίας, περί διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της δικαστικά καθορισμένης προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης. Αν το αίτημα γίνει δεκτό από την αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση και υποχρεούται στην καταβολή της αποζημίωσης, δεν επιτρέπεται ο ανακαθορισμός της αποζημίωσης ή η αναζήτηση τόκων υπερημερίας.
– Με την αριθμ. πρωτ. 35980/4047/2018 αίτηση που συνοδεύεται από την 17/10/2018 υπεύθυνη δήλωση, ο κ. Ιωάννης Αλεξίου του Γεωργίου ζητά τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης της εν λόγω ιδιοκτησίας σύμφωνα με την κυρωμένη πράξη εφαρμογής και την υπ΄ αριθμ. 186/2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την με υπ΄ αριθμ. 9/59/11-12-2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την διατήρηση της απαλλοτρίωσηςμε κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0625010 του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Αλεξίου Ιωάννη του Γεωργίου, που βρίσκεται στην περίμετρο του σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων και καταβολής της προσήκουσας αποζημίωσης για τη συντέλεσή της από τους ειδικούς κωδικούς του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου,  για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την με αριθμ.35980/2018 αίτηση, την με αριθμ. 9/59/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου και τις διατάξεις του ν. Ν.2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του που τηρήθηκε λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
– Την διατήρηση της απαλλοτρίωσης με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0625010 του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Αλεξίου Ιωάννη του Γεωργίου, που βρίσκεται στην περίμετρο του σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων και καταβολής της προσήκουσας αποζημίωσης για τη συντέλεσή της από τους ειδικούς κωδικούς του τρέχοντος προϋπολογισμού του Δήμου, για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
 
– Εξουσιοδοτεί τον κ. ΔήμαρχοΚορινθίων για την υπογραφή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου για την ολοκλήρωση της ανωτέρω διατήρησης της απαλλοτρίωσης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 603 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                             Αναστάσιος Κοντογιώργος
 

Leave a Comment