Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

1. Τμήμα Αιρετών Οργάνων

Υπηρεσία Γραμματείας Εκτελεστικής Επιτροπής
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς την Εκτελεστική Επιτροπή (σύνταξη κειμένου ημερήσιας διάταξης και προσκλήσεων, δημοσίευση και επίδοση ή γνωστοποίηση των προσκλήσεων στο Δήμαρχο, στους Αντιδημάρχους καθώς και στους κατά περίπτωση καλούμενους να συμμετάσχουν, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή και διανομή εισηγήσεων, τήρηση πρακτικών, τήρηση αρχείου πρακτικών και αποφάσεων, κ.λπ.).
 • Μέριμνα για το χώρο των συνεδριάσεων, την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την ύπαρξη των κατάλληλων μέσων κ.λπ.
 • Δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή των αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και κοινοποίηση αυτών στις καθ΄ ύλη αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες.
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τις επιτροπές που συνιστά αυτό (σύνταξη κειμένου ημερήσιας διάταξης και προσκλήσεων, δημοσίευση και επίδοση ή γνωστοποίηση των προσκλήσεων στους συμβούλους καθώς και στους προσκαλούμενους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ή άλλους κατά περίπτωση καλούμενους, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή και διανομή εισηγήσεων, τήρηση πρακτικών, τήρηση αρχείου πρακτικών και αποφάσεων, κ.λπ.).
 • Μέριμνα για τη βιβλιοδέτηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Μέριμνα για το χώρο των συνεδριάσεων, την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την ύπαρξη των κατάλληλων μέσων κ.λπ.
 • Δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και αποστολή τους για έλεγχο νομιμότητας όταν απαιτείται.
 • Δημοσίευση πίνακα αποφάσεων με περίληψη του περιεχομένου τους και δημοσίευση ολόκληρων των αποφάσεων όταν είναι κανονιστικού περιεχομένου. Σύνταξη σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης.
 • Κοινοποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις καθ΄ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Παροχή κυρωμένων αντιγράφων πρακτικών και αποφάσεων.
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών ορκωμοσίας των δημοτικών αρχών, αποποίησης εκλογής, παραίτησης αιρετών οργάνων, αναπλήρωσης συμβούλων και εκλογής εξαιτίας διάλυσης συμβουλίων.
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.
 • Τήρηση αρχείου εκπροσώπων του Δήμου σε φορείς και όργανα.
Υπηρεσία Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τη Οικονομική Επιτροπή (σύνταξη κειμένου ημερήσιας διάταξης και προσκλήσεων, δημοσίευση και επίδοση ή γνωστοποίηση των προσκλήσεων στους συμβούλους, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή και διανομή εισηγήσεων, τήρηση πρακτικών, τήρηση αρχείου πρακτικών και αποφάσεων, κ.λπ.).
 • Μέριμνα για το χώρο των συνεδριάσεων, την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την ύπαρξη των κατάλληλων μέσων κ.λπ.
 • Δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και αποστολή τους για έλεγχο νομιμότητας όταν απαιτείται.
 • Δημοσίευση πίνακα εκτελεστών αποφάσεων με περίληψη του περιεχομένου τους. Σύνταξη σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης.
 • Κοινοποίηση των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής στις καθ΄ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Παροχή κυρωμένων αντιγράφων πρακτικών και αποφάσεων.

 

Υπηρεσία Γραμματείας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (σύνταξη κειμένου ημερήσιας διάταξης και προσκλήσεων, δημοσίευση και επίδοση ή γνωστοποίηση των προσκλήσεων στα μέλη, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή και διανομή εισηγήσεων, τήρηση πρακτικών, τήρηση αρχείου πρακτικών και αποφάσεων, κ.λπ.).
 • Μέριμνα για το χώρο των συνεδριάσεων, την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την ύπαρξη των κατάλληλων μέσων κ.λπ.
 • Δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή των αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 • Δημοσίευση πίνακα εκτελεστών αποφάσεων με περίληψη του περιεχομένου τους. Σύνταξη σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης.
 • Παροχή κυρωμένων αντιγράφων πρακτικών και αποφάσεων.
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (σύνταξη κειμένου ημερήσιας διάταξης και προσκλήσεων, δημοσίευση και επίδοση ή γνωστοποίηση των προσκλήσεων στα μέλη και στους κατά περίπτωση καλούμενους, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή και διανομή εισηγήσεων, τήρηση πρακτικών, τήρηση αρχείου πρακτικών και γνωμοδοτήσεων, κ.λπ.).
 • Μέριμνα για το χώρο των συνεδριάσεων, την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την ύπαρξη των κατάλληλων μέσων κ.λπ.
 • Δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή των γνωμοδοτήσεων της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
 • Συμμετοχή σε διατμηματικές ομάδες εργασίας ή έργου από κοινού με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τις καθ΄ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες με αντικείμενο τη διεκπεραίωση διαδικασιών διαβούλευσης μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις καθ΄ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Γραμματείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και παρουσιάζονται από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
 • Εισήγηση περί ενεργειών προώθησης της λαϊκής συμμετοχής στις τοπικές υποθέσεις.
Υπηρεσία Γραμματείας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (σύνταξη κειμένου ημερήσιας διάταξης και προσκλήσεων, δημοσίευση και επίδοση ή γνωστοποίηση των προσκλήσεων στα μέλη, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή και διανομή εισηγήσεων, τήρηση πρακτικών και αρχείου αυτών, κ.λπ.).
 • Μέριμνα για το χώρο των συνεδριάσεων, την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την ύπαρξη των κατάλληλων μέσων κ.λπ.
 • Δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή των εισηγήσεων του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικών Παρατάξεων.
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τις Δημοτικές Παρατάξεις (δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή κειμένων των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και διεκπεραίωση αυτών).
 • Μέριμνα για το χώρο των συνεδριάσεων των Δημοτικών Παρατάξεων, την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την ύπαρξη των κατάλληλων μέσων κ.λπ.

2. Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Υπηρεσία Νομικής Υποστήριξης Δημάρχου
 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου προς τον Δήμαρχο.
 • Διατύπωση γνωματεύσεων για τη νομιμότητα των εισηγήσεων των καθ΄ ύλη αρμόδιων υπηρεσιών προς τον Δήμαρχο, όταν απαιτείται ή όταν διατυπώνεται απαίτηση του Δημάρχου προς τούτο.
 • Νομική υποστήριξη του Δημάρχου ως εκπροσώπου του Δήμου ενώπιον Δικαστικών και Δοικητικών Αρχών.
 • Υποβολή εισήγησης, ύστερα από εντολή του Δημάρχου και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/10, άρθρο 72 § 1 – 4, όπως ισχύει, στην Οικονομική Επιτροπή (ή στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά περίπτωση) για τη λήψη απόφασης επί ζητημάτων που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας και ειδικότερα, α) για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, β) για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, γ) για το δικαστικό συμβιβασμό, δ) για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ (προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο), ε) για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, εφόσον, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια, στ) για την ανάθεση παροχής γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, ζ) για την κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Για τις περιπτώσεις α), β) και γ), η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.
 • Συνεργασία με τις καθ΄ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες και τους κατά περίπτωση προσλαμβανόμενους πληρεξούσιους δικηγόρους κατά την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων καθώς και καθοδήγηση και συντονισμός των ενεργειών αυτών, κατά τη διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις εντολές του Δημάρχου.

 

Υπηρεσία Νομικής Υποστήριξης Δήμου και ΝΠΔΔ
 • Υποβολή εισήγησης για τη σύνδεση του Δήμου και των ΝΠΔΔ με ηλεκτρονικές τράπεζες νομικών πληροφοριών, την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή νομικών εκδόσεων (νομικά περιοδικά κ.λπ.) και την αγορά αυτοτελών επιστημονικών έργων νομικού περιεχομένου, που εξυπηρετούν το σκοπό των υπηρεσιών του Δήμου. Διαχείριση και διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών.
 • Τήρηση γενικού αρχείου των βιβλιογραφικών δεδομένων (συγγραφέας, τίτλος, χρόνος, τόπος και αύξων αριθμός έκδοσης, εκδότης) των νομικών εκδόσεων που είναι καταμερισμένες στις καθ΄ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας (ιδίως Κώδικες και συναφή) που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου και των ΝΠΔΔ εν γένει. Συμβουλευτική υποστήριξη των καθ΄ ύλη αρμόδιων υπηρεσιών στην παρακολούθηση της ειδικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας και στην τήρηση των επικαιροποιημένων και εξειδικευμένων αρχείων αυτής, που αφορούν στις αρμοδιότητές τους.
 • Συμμετοχή στις κατά περίπτωση οριζόμενες από το Δήμαρχο ομάδες έργου α) για την προετοιμασία της έκδοσης τοπικών κανονιστικών αποφάσεων, β) τη νομοτεχνική επεξεργασία αυτών και γ) την αξιολόγηση των επιπτώσεων των κανονιστικών ρυθμίσεων.
 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου προς τα όργανα διοίκησης, τις επιτροπές και τις οργανικές μονάδες του Δήμου και των ΝΠΔΔ κατά τη διαδικασία σύναψης πάσης φύσης συμβάσεων του Δήμου και των ΝΠΔΔ και ιδίως των προγραμματικών, των συμβάσεων τεχνικών έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών, τεχνικού συμβούλου, ΣΔΙΤ κ.λπ.
 • Συμμετοχή στις οριζόμενες από τον Δήμαρχο ομάδες έργου για τη διαχείριση δημοσίων συμβάσεων καθώς και στις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
 • Διατύπωση γνωματεύσεων για τη νομιμότητα των εισηγήσεων των καθ΄ ύλη αρμόδιων υπηρεσιών προς τα όργανα διοίκησης και τις επιτροπές του Δήμου και των ΝΠΔΔ, όταν απαιτείται ή όταν διατυπώνεται υπηρεσιακό αίτημα προς τούτο. Το αίτημα υποβάλλεται εγκαίρως και περιέχει αναλυτική αναφορά στη νομική και πραγματική βάση της υπόθεσης, καθώς και επαρκώς αιτιολογημένη άποψη της καθ΄ ύλη αρμόδιας υπηρεσίας επ΄ αυτής. Η Υπηρεσία Νομικής Υποστήριξης μπορεί να αναπέμψει το φάκελο αιτήματος που δεν πληροί τα ανωτέρω.
 • Υποβολή εισήγησης, ύστερα από εντολή του Δημάρχου και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/10, άρθρο 72 § 1 – 4, όπως ισχύει, στην Οικονομική Επιτροπή (ή στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά περίπτωση) για τη λήψη απόφασης α) για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, β) για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, γ) για το δικαστικό συμβιβασμό, δ) για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ (προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο), ε) για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, εφόσον, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια, στ) για την ανάθεση παροχής γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, ζ) για την κατ’ εξαίρεση ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Για τις περιπτώσεις α), β) και γ), η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.
 • Συνεργασία με τις καθ΄ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και των ΝΠΔΔ και τους κατά περίπτωση προσλαμβανόμενους πληρεξούσιους δικηγόρους κατά την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων.
 • Συνεργασία με τις καθ΄ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και των ΝΠΔΔ κατά την εξέταση ενστάσεων και προσφυγών.
 • Νομική υποστήριξη των αιρετών του δήμου, σύμφωνα με το ν. 3779/11, άρθρο 51, όπως ισχύει.
 • Νομική υποστήριξη του προσω­πικού της Δημοτικής Αστυνομίας, κάθε φορά που αυτό παραπέμπεται ενώπιον δικαστικής αρχής για λόγο που ανάγεται στην ενάσκηση των καθηκόντων του και κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας, υπό την προϋπό­θεση ότι αυτή θα ζητηθεί από το δημοτικό αστυνομικό, η δε συνδρομή του οικείου λόγου βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας στην οποία υπηρετεί ο δημοτικός αστυνομικός σύμφωνα με το ν. 3731/08, άρθρο 15 § 1 όπως ισχύει.
 • Νομική υποστήριξη των υπηρετούντων υπαλλήλων, σύμφωνα με το ν. 3779/11, άρθρο 51, όπως ισχύει, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι υπάλληλοι στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήμου μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον δήμαρχο ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 3852/10, άρθρο 72, όπως ισχύει.
Υπηρεσία Διαφάνειας
 • Υποβολή εισήγησης για την πολιτική και τα μέτρα διαφάνειας που εφαρμόζονται κατά την άσκηση των δημοτικών αρμοδιοτήτων στα πλαίσια των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Τα μέτρα διαφάνειας αφορούν ιδίως στην υποχρεωτική ανάρτηση κανονιστικών και λοιπών διοικητικών πράξεων των δημοτικών οργάνων διοίκησης, καθώς και στη διασφάλιση ισότιμης, έγκυρης και έγκαιρης πρόσβασης στην ενημέρωση α) για τα δικαιώματα του δημότη, β) για την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των δημοτικών υπηρεσιών, γ) για τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (τεχνικών έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών, τεχνικού συμβούλου, ΣΔΙΤ, εργασίας, έργου κ.λπ.) και δ) για προγράμματα και δράσεις που απευθύνονται στους δημότες.
 • Διατύπωση εισήγησης προς την Εκτελεστική Επιτροπή για την έκδοση α) Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Δημοτών και των Κατοίκων, β) Οδηγού του Δημότη (στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του Δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), γ) Κανονισμού Πληροφόρησης και δ) Κανονισμού Διαβούλευσης.
 • Ενημέρωση των δημοτών σχετικά με την πολιτική και τα μέτρα διαφάνειας.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τα όργανα διοίκησης, τις επιτροπές και τις οργανικές μονάδες του Δήμου για θέματα που άπτονται της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας και διαφάνειας.
 • Ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία περί προθεσμιών (ν. 1943/91, άρθρο 5, ν. 2690/99, άρθρα 4, 10), παροχής στοιχείων (ν. 1943/91, άρθρο 6, ν. 2690/99, άρθρο 5), καθώς και τις επιπτώσεις από τη μη τήρηση αυτών (ν. 1943/91 άρθρο 5).
 • Εποπτεία της εφαρμογής του «Προγράμματος Διαύγεια» και συμμετοχή στην Ομάδα Διοίκησης Έργου του Προγράμματος.
 • Συμμετοχή στην Ομάδα Διοίκησης Έργου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Υπηρεσία Διαχείρισης Παραπόνων
 • Λειτουργία πολυ-καναλικής επικοινωνίας (τηλέφωνο, fax, e – mail, δημοτική ιστοσελίδα κ.λπ.) με τους δημότες για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών λήψης και διαχείρισης παραπόνων.
 • Εξέταση παραπόνων, αναφορών, καταγγελιών των δημοτών σε συνεργασία με τις καθ΄ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες εξετάζουν το βάσιμο ή μη των παραπόνων, αναφορών, καταγγελιών και ύστερα από γνώμη της Υπηρεσίας Διαχείρισης Παραπόνων προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο.
 • Τήρηση αρχείου παραπόνων. Ανάλυση των στατιστικών δεδομένων που προκύπτουν από τα τηρούμενα αρχεία και υποβολή σχετικών εκθέσεων στα όργανα διοίκησης.
 • Υποδοχή των καταγγελιών των άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και προώθησή τους στο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, εφόσον απευθύνονται σ΄ αυτόν.
 • Διοικητική υποστήριξη των διαδικασιών διαμεσολάβησης (ενημέρωση, συντονισμός των συναρμόδιων υπηρεσιών, κ.λπ.) προς διευκόλυνση του έργου του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
 • Διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς το Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης κατά τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσής του ή κατά τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό.

3. Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

Υπηρεσία Δημοτολογίου
 • Τήρηση του δημοτολογίου και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.
 • Έκδοση των πιστοποιητικών που απορρέουν από το δημοτολόγιο.
 • Τήρηση αρχείων επίσημων εγγράφων και έκδοση αντιγράφων.
 • Περιοδική ενημέρωση των δημοσίων υπηρεσιών για τις μεταβολές προσωπικής κατάστασης, που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.
 • Η πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και η πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώ­στων γονέων.
 • Ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων ομογε­νών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 • Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.
 • Χορήγηση βεβαίωσης στους έλληνες συνταξιούχους ταμείων της αλλοδαπής ότι βρίσκονται εν ζωή.
 • Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με το ν. 2690/99, άρθρο 11 § 1, όπως ισχύει.
 • Επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων σύμφωνα με το ν. 2690/99, άρθρο 11 § 2, 3, όπως ισχύει.
 • Οι αρμοδιότητες των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων μπορεί να ασκηθούν και από τις λοιπές Υπηρεσίες του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης, καθώς και από τα Γραφεία Διοικητικών Υπηρεσιών των Δημοτικών Ενοτήτων που υπάγονται στο Τμήμα Αποκεντρωμένων Διοικητικών Υπηρεσιών, ή άλλο Τμήμα. Οι σχετικές λεπτομέρειες ρυθμίζονται με απόφαση του Δημάρχου η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το ν. 3463/06, άρθρο 88.
Μητρώου Αρρένων
 • Τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σχετική νομοθεσία και τις εγκύκλιες οδηγίες της κεντρικής διοίκησης.
 • Κατάρτιση ετησίως των μητρώων αρρένων, τήρηση των αρχείων αυτών, ενημέρωση και τήρηση αρχείου των σχετικών αποφάσεων και μεταβολών.
 • Εγγραφή, διαγραφή και μεταβολή στοιχείων στα μητρώα αρρένων.
 • Κατάρτιση ετησίως των στρατολογικών πινάκων και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.
 • Σύνταξη και τήρηση των μητρώων διαφόρων απογραφών στρατολογικού ενδιαφέροντος.
 • Εγγραφή αδήλωτων, εξακρίβωση της ιθαγένειάς τους και διόρθωση εσφαλμένων εγγραφών.
 • Στρατολογική μεταγραφή από άλλο Δήμο.
 • Διεκπεραίωση διπλοεγγραφής δημότη σε περισσότερα του ενός Μητρώα.
 • Εγγραφή αλλοδαπών οι οποίοι αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια.
 • Διαγραφή λόγω θανάτου, απώλειας ελληνικής ιθαγένειας, ανυπαρξίας.
 • Έκδοση πιστοποιητικών κάθε τύπου από τα στοιχεία του μητρώου αρρένων.
 • Περιοδική ενημέρωση των δημοσίων υπηρεσιών για τις μεταβολές στα στοιχεία του μητρώου.
Υπηρεσία Εκλογικών Θεμάτων
 • Τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
 • Τήρηση, ενημέρωση και  αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων ανά δίμηνο.
 • Διεκπεραίωση αιτήσεων αλλοδαπών υπηκόων για εγγραφή στους Ειδικούς Εκλογικούς καταλόγους.
 • Διεκπεραίωση αιτήσεων για εγγραφή ετεροδημοτών στους Ειδικούς Εκλογικούς καταλόγους.

 

Υπηρεσία Ιθαγένειας
 • Τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί ιθαγένειας.
 • Ενημέρωση ενδιαφερόμενων για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας.
 • Παραλαβή και έλεγχος δικαιολογητικών, επιβεβαίωση γνησιότητας εγγράφων κατόπιν επικοινωνίας με τις αρχές έκδοσής τους  και διαβίβαση στο αρμόδιο Τμήμα Ιθαγένειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 • Τήρηση αρχείου με ιδιαίτερο φάκελο για κάθε αιτούντα,  με τα σχετικά δικαιολογητικά και αποφάσεις.
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών καθορισμού ιθαγένειας ανηλίκων και ενηλίκων πολιτών.
 • Σύνταξη δηλώσεων πολιτογράφησης αλλοδαπών υπηκόων και διαβίβαση στο αρμόδιο Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης του Ν. Κορινθίας.
Υπηρεσία Πολιτικών Γάμων
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών χορήγησης άδειας πολιτικού γάμου και τέλεσης των γάμων αυτών.
Υπηρεσία Ληξιαρχείου
 • Τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στη διοικητική περιφέρειά και έκδοση αποσπασμάτων των ληξιαρχικών πράξεων.
 • Τήρηση αρχείων επίσημων εγγράφων και έκδοση αντιγράφων.
 • Περιοδική ενημέρωση των δημοσίων υπηρεσιών για τις μεταβολές που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.

 

4. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων

Υπηρεσία Διαχείρισης Υπηρεσιακής Κατάστασης Προσωπικού
 • Τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου της νομοθεσίας και της νομολογίας για θέματα προσωπικού ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας και ιδίως για θέματα υπηρεσιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά.
 • Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, σε συνεργασία με τις οργανικές μονάδες. Παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού και αναθεώρηση αυτού όταν απαιτείται.
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν την πρόσληψη, μονιμοποίηση, τοποθέτηση, μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη, προαγωγή, απόλυση, παραίτηση, συνταξιοδότηση, κ.λπ. του προσωπικού καθώς και των διαδικασιών ελέγχου παρουσίας, χορήγησης αδειών, αξιολόγησης και άσκησης πειθαρχικού ελέγχου.
 • Τήρηση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων. Συγκέντρωση και αρχειοθέτηση των μεταβολών της υπηρεσιακής και ατομικής κατάστασης (προσόντα, οικογενειακή και περιουσιακή κατάσταση, υπηρεσιακή εξέλιξη, απόδοση, αμοιβές, ποινές, άδειες, κ.λπ.).
 • Τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου εργαζομένων και παροχή στοιχείων στις δημόσιες υπηρεσίες και αρχές σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Σύνταξη και κοινοποίηση των καταστάσεων υπαλλήλων κατά το ν. 3584/07, άρθρο 90 όπως ισχύει.
 • Σύνταξη των περιγραφών των θέσεων εργασίας.
 • Εισήγηση περί της τοποθέτησης του προσωπικού στις οργανικές μονάδες του Δήμου.
 •  Φροντίδα για την ασφάλιση του προσωπικού στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς.
 • Χορήγηση βεβαιώσεων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού.
 • Μέριμνα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

 

Υπηρεσία Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων των υπαλληλικών προσόντων, ήτοι των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού.
 • Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών και εκπόνηση σχεδίου εκπαίδευσης. Το σχέδιο εκπαίδευσης περιλαμβάνει δράσεις ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού με συγκεκριμένους δείκτες εκροών (output indicators) και επιπτώσεων (outcome indicators).
 • Διατύπωση εισήγησης για τους υπηρεσιακούς στόχους της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (επιδίωξη μερικής υπηρεσιακής ανεξαρτησίας έναντι της εξωτερικής αγοράς εργασίας, διασφάλιση της ύπαρξης εσωτερικών εναλλακτικών λύσεων για την εξυπηρέτηση νέων ή έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, προσαρμογή στις τεχνολογικές, οργανωσιακές ή άλλου είδους αλλαγές (π.χ. διεθνοποίηση), προώθηση της καινοτομίας κ.λπ.
 • Ετήσιος συμμετοχικός προγραμματισμός των εν γένει δράσεων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού (training, coaching, mentoring κ.λπ.) και ιδίως της υπηρεσιακής επιμόρφωσης του προσωπικού. Συνεκτίμηση των υπαλληλικών στόχων που συνδέονται με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού (περιορισμός του επαγγελματικού κινδύνου λόγω της σταδιακής απαξίωσης ή ακαταλληλότητας των υφιστάμενων προσόντων, βελτίωση των δυνατοτήτων επαγγελματικής κινητικότητας, προώθηση της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας, κ.λπ.) και τήρηση της αρχής των ίσων ευκαιριών κατά την ενημέρωση και επιλογή των ενδιαφερομένων. Παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού και αναθεώρηση αυτού όταν απαιτείται.
 • Αξιοποίηση των δυνατοτήτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού με την εφαρμογή ηλεκτρονικών μέσων τηλεκπαίδευσης (eLearning) όπως το Computer Based Training (CBT) και το Web Based Training (Online Training).
 • Διαχείριση της εξάμηνης πρακτικής άσκησης τελειόφοιτων ΤΕΙ προς απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Προγραμματισμός των θέσεων πρακτικής άσκησης. Υποδοχή και διεκπεραίωση των σχετικών αιτήσεων.
 • Συντονισμός των δράσεων της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού με τις υπηρεσιακές απαιτήσεις οργάνωσης και διαχείρισης οργανωσιακής αλλαγής, όπως αυτές διατυπώνονται από την ομώνυμη Υπηρεσία.
 • Αξιολόγηση των δράσεων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

 

5. Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης

Υπηρεσία Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των εισερχόμενων εγγράφων. Κάθε έγγραφο που περιέρχεται στο Δήμο με οποιονδήποτε τρόπο, καταχωρίζεται αυθημερόν στο πρωτόκολλο εισερχομένων, κατ' αύξοντα αριθμό, με χαρακτηρισμό και μνεία του θέματος στο οποίο αναφέρεται και του αριθμού των στοιχείων που το συνοδεύουν. Στο ίδιο πρωτόκολλο αναγράφονται επίσης το όργανο προς το οποίο το έγγραφο απευθύνεται, καθώς και η ημερομηνία εισόδου του.
 • Χορήγηση βεβαίωσης καταχώρισης του εισερχόμενου εγγράφου με όλα τα παραπάνω στοιχεία.
 • Διανομή των εισερχόμενων εγγράφων στις υπηρεσίες του Δήμου. Τήρηση βιβλίου επίδοσης εγγράφων.
 • Πρωτοκόλληση των εξερχόμενων εγγράφων.
 • Διεκπεραίωση των εξερχόμενων εγγράφων και αποστολή αυτών στους αποδέκτες.
  • Τήρηση ηλεκτρονικού πρωτόκολλου, στο οποίο καταχωρίζονται πράξεις, όπως η έκδοση, παραλαβή, κοινοποίηση, διαβίβαση εγγράφων, τα οποία είτε εκδίδονται από τον Δήμο είτε βρίσκονται ή περιέρχονται στην κατοχή του στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
  • Η καταχώριση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο πραγματοποιείται, ανεξάρτητα εάν η παραγωγή, έκδοση ή διακίνηση εγγράφων πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό ή μη τρόπο και ανεξάρτητα εάν η διοικητική πράξη ή ενέργεια διεκπεραιώνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει με ηλεκτρονικό τρόπο.
  • Τα συστήματα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εκδίδουν ηλεκτρονικό αποδεικτικό καταχώρισης που περιλαμβάνει στοιχεία ταυτοποίησης του εγγράφου, όπως εκδότης, θέμα, ημερομηνία και ώρα καταχώρισης, καθώς και το μοναδικό αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Ως χρόνος καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο λογίζεται η ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο αποδεικτικό καταχώρισης.
  • Η βεβαίωση καταχώρισης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο γνωστοποιείται στο φυσικό πρόσωπο ή στο Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ, εκτός εάν αυτό έχει αιτηθεί ή επιλέξει διαφορετικά κατά την αρχική επικοινωνία. Με την προϋπόθεση της ταυτοποίησης και της επιβεβαίωσης ταυτότητας (αυθεντικοποίηση), τα συναλλασσόμενα με τον Δήμο φυσικά πρόσωπα ή τα Ν.Π.Ι.Δ. δια των εξουσιοδοτημένων από αυτά πρόσωπων μπορούν να ενημερώνονται με χρήση ΤΠΕ αναφορικά με τη διακίνηση των εγγράφων που έχουν πρωτοκολληθεί και εν γένει για την πορεία της υπόθεσης που τα αφορά.

 

Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας
 • Λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Τήρηση επικαιροποιημένου τηλεφωνικού καταλόγου των δημοτικών υπηρεσιών και παροχή σχετικών πληροφοριών.
 • Παραλαβή και επίδοση της αλληλογραφίας μεταξύ των μη συστεγαζόμενων δημοτικών υπηρεσιών.
 • Επίδοση των εξερχόμενων εγγράφων στους αποδέκτες όταν απαιτείται ή όταν αποστέλλονται στο Δήμο από άλλες δημόσιες υπηρεσίες για το σκοπό αυτό. Σύνταξη αποδεικτικού επίδοσης και παραλαβής όταν απαιτείται.
 • Μέριμνα για την καθαριότητα και την ευταξία των κτιρίων στέγασης των δημοτικών υπηρεσιών.

 

6. Τμήμα Αποκεντρωμένων Διοικητικών Υπηρεσιών

Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (σύνταξη κειμένου ημερήσιας διάταξης και προσκλήσεων, δημοσίευση και επίδοση ή γνωστοποίηση των προσκλήσεων, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή και διανομή εισηγήσεων, τήρηση πρακτικών, τήρηση αρχείου πρακτικών και αποφάσεων, κ.λπ.). Μέριμνα για το χώρο των συνεδριάσεων, την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την ύπαρξη των κατάλληλων μέσων κ.λπ. Δακτυλογράφηση και αναπαραγωγή των αποφάσεων και κοινοποίηση τους στις καθ΄ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Παροχή κυρωμένων αντιγράφων πρακτικών και αποφάσεων.
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών που σχετίζονται με τους ασφαλισμένους του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) μέσω των ανταποκριτών του Οργανισμού.
 • Οι λοιπές αρμοδιότητες του Γραφείου είναι ανάλογες των περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων στις § 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου.
Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Ε. Κορινθίων
 • Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι ανάλογες των περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων στην 7.1 του παρόντος άρθρου.
Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Ε. Σαρωνικού
 • Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι ανάλογες των περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων στην 7.1 του παρόντος άρθρου.
Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Ε. Σολυγείας
 • Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι ανάλογες των περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων στην 7.1 του παρόντος άρθρου.
Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών Δ.Ε. Τενέας
 • Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι ανάλογες των περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων στην 7.1 του παρόντος άρθρου.