Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

1. Τμήμα Καθαριότητας

Υπηρεσία Σχεδιασμού και Εποπτείας
 • Σχεδιάζει την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.
 • Σχεδιάζει και εισηγείται τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
 • Εισηγείται τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι κ.λπ.).
 • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 • Διαμορφώνει τα περιοδικά προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας του Τμήματος (Αποκομιδή και Διαχείριση Αποβλήτων, Καθαριότητα Κοινόχρηστων Χώρων, κ.λπ.).
 • Εισηγείται την συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και τον ετήσιο προγραμματισμό προσωπικού της Διεύθυνσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.
 • Προσδιορίζει τα σημεία τοποθέτησης και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης.
 • Εποπτεύει την εφαρμογή των προγραμματισμένων εργασιών καθαριότητας και τα αποτελέσματα των εργασιών.
 • Παρακολουθεί την διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας και συνεργάζεται με το Τμήμα Οχημάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων τεχνικών μέσων.
 • Εισηγείται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων την κατάρτιση και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της Διεύθυνσης.
 • Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Καθαριότητας.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Καθαριότητας και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση αλληλογραφίας και συναφή).
Υπηρεσία Αποκομιδής και Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Εκτέλεση εργασιών αποκομιδής, μεταφοράς, διαχείρισης και τελικής διάθεσης οικιακών αποβλήτων.
 • Εκτέλεση εργασιών ανακύκλωσης οικιακών αποβλήτων.
 • Μεριμνά για το πλύσιμο των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων.
 • Συγκέντρωση στοιχείων για την εκτέλεση των προγραμμάτων Αποκομιδής και Διαχείρισης Αποβλήτων και υποβολή αυτών στην Υπηρεσία Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας.
Υπηρεσία Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων
 • Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων.
 • Διαχείριση παλαιών μέσων μεταφοράς και μηχανημάτων ή τμημάτων τους που έχουν εγκαταλειφθεί και χαρακτηρίζονται στερεά απόβλητα.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων.
 • Εκτέλεση συναφών εργασιών όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, η απομάκρυνση αεροπανώ και αφισών, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κ.λπ.
 • Συγκέντρωση στοιχείων για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας και υποβολή αυτών στην Υπηρεσία Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας.

2. Τμήμα Οχημάτων

 • Διαχείριση των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασμό τους με τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος της κίνησης των οχημάτων και της κατανάλωσης καυσίμων.
 • Διερεύνηση των συνθηκών τυχόν ατυχημάτων και μέριμνα για την αποκατάσταση των βλαβών.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 • Μέριμνα για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 • Τήρηση φυσικής αποθήκης ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

3. Τμήμα Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Καθαριότητας

Γραφείο Καθαριότητας Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου
 1. Υπηρεσία Αποκομιδής και Διαχείρισης Αποβλήτων.
 • Εκτέλεση εργασιών αποκομιδής, μεταφοράς, διαχείρισης και τελικής διάθεσης οικιακών αποβλήτων.
 • Εκτέλεση εργασιών ανακύκλωσης οικιακών αποβλήτων.
 • Μεριμνά για το πλύσιμο των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων.
 • Συγκέντρωση στοιχείων για την εκτέλεση των προγραμμάτων Αποκομιδής και Διαχείρισης Αποβλήτων και υποβολή αυτών στην Υπηρεσία Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας.

 

 1. Υπηρεσία Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων.
 • Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων.
 • Διαχείριση παλαιών μέσων μεταφοράς και μηχανημάτων ή τμημάτων τους που έχουν εγκαταλειφθεί και χαρακτηρίζονται στερεά απόβλητα.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων.
 • Εκτέλεση συναφών εργασιών όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, η απομάκρυνση αεροπανώ και αφισών, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κ.λπ.
 • Συγκέντρωση στοιχείων για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας και υποβολή αυτών στην Υπηρεσία Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας.

 

Γραφείο Καθαριότητας Δ.Ε. Σαρωνικού
 1. Υπηρεσία Αποκομιδής και Διαχείρισης Αποβλήτων.
 • Εκτέλεση εργασιών αποκομιδής, μεταφοράς, διαχείρισης και τελικής διάθεσης οικιακών αποβλήτων.
 • Εκτέλεση εργασιών ανακύκλωσης οικιακών αποβλήτων.
 • Μεριμνά για το πλύσιμο των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων.
 • Συγκέντρωση στοιχείων για την εκτέλεση των προγραμμάτων Αποκομιδής και Διαχείρισης Αποβλήτων και υποβολή αυτών στην Υπηρεσία Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας.

 

 1. Υπηρεσία Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων.
 • Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων.
 • Διαχείριση παλαιών μέσων μεταφοράς και μηχανημάτων ή τμημάτων τους που έχουν εγκαταλειφθεί και χαρακτηρίζονται στερεά απόβλητα.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων.
 • Εκτέλεση συναφών εργασιών όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, η απομάκρυνση αεροπανώ και αφισών, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κ.λπ.
 • Συγκέντρωση στοιχείων για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας και υποβολή αυτών στην Υπηρεσία Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας.

 

Γραφείο Καθαριότητας Δ.Ε. Σολυγείας
 1. Υπηρεσία Αποκομιδής και Διαχείρισης Αποβλήτων.
 • Εκτέλεση εργασιών αποκομιδής, μεταφοράς, διαχείρισης και τελικής διάθεσης οικιακών αποβλήτων.
 • Εκτέλεση εργασιών ανακύκλωσης οικιακών αποβλήτων.
 • Μεριμνά για το πλύσιμο των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων.
 • Συγκέντρωση στοιχείων για την εκτέλεση των προγραμμάτων Αποκομιδής και Διαχείρισης Αποβλήτων και υποβολή αυτών στην Υπηρεσία Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας.

 

 1. Υπηρεσία Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων.
 • Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων.
 • Διαχείριση παλαιών μέσων μεταφοράς και μηχανημάτων ή τμημάτων τους που έχουν εγκαταλειφθεί και χαρακτηρίζονται στερεά απόβλητα.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων.
 • Εκτέλεση συναφών εργασιών όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, η απομάκρυνση αεροπανώ και αφισών, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κ.λπ.
 • Συγκέντρωση στοιχείων για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας και υποβολή αυτών στην Υπηρεσία Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας.

 

Γραφείο Καθαριότητας Δ.Ε. Τενέας
 1. Υπηρεσία Αποκομιδής και Διαχείρισης Αποβλήτων.
 • Εκτέλεση εργασιών αποκομιδής, μεταφοράς, διαχείρισης και τελικής διάθεσης οικιακών αποβλήτων.
 • Εκτέλεση εργασιών ανακύκλωσης οικιακών αποβλήτων.
 • Μεριμνά για το πλύσιμο των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων.
 • Συγκέντρωση στοιχείων για την εκτέλεση των προγραμμάτων Αποκομιδής και Διαχείρισης Αποβλήτων και υποβολή αυτών στην Υπηρεσία Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας.

 

 1. Υπηρεσία Καθαριότητας Κοινόχρηστων Χώρων.
 • Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων.
 • Διαχείριση παλαιών μέσων μεταφοράς και μηχανημάτων ή τμημάτων τους που έχουν εγκαταλειφθεί και χαρακτηρίζονται στερεά απόβλητα.
 • Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων.
 • Εκτέλεση συναφών εργασιών όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, η απομάκρυνση αεροπανώ και αφισών, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κ.λπ.
 • Συγκέντρωση στοιχείων για την εκτέλεση των προγραμμάτων καθαριότητας και υποβολή αυτών στην Υπηρεσία Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας.