Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

1. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας

Υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής
 • Εκπόνηση κοινωνικών μελετών και διενέργεια κοινωνικών ερευνών, ή συμμετοχή σ΄ αυτές, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Στατιστικής.
 • Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου κοινωνικών υπηρεσιών. Προσδιορισμός δράσεων για την υπαγωγή τους στο ν. 3250/04, όπως ισχύει.
 • Εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο­ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώ­πων και ιδρυμάτων όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων, κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχα­γωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προ­γραμμάτων.
 • Εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υπο­στήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών και κοινο­τικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυ­χικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ­μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτι­στική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 • Μέριμνα για τον συντονισμό των δράσεων με τα νομικά πρόσωπα του Δήμου που ασκούν συναφείς αρμοδιότητες.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους αποδέκτες των δράσεων.
 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμά­των παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλό­γους ή σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκο­πούς.
 • Άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών.
 • Εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, καθώς και έγκριση του προϋπολογισμού τους, παρακολούθηση και έλεγχος των επιχορηγήσε­ων, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς.
 • Οικονομική ενίσχυση αυτοστεγαζόμενων, μί­σθωση ακινήτων, ρύθμιση διαφόρων θεμάτων κοινωνι­κής κατοικίας και επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.
 • Διορισμός μελών διοικητικών συμβουλίων, επο­πτεία και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδι­κών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
 • Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων που εδρεύουν στο Δήμο.
 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημο­τικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.
 • Χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων α­γορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.
Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
 • • Μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την παραχώρηση δημοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή χρη¬ματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις του Δημοτικού Κώδικα.
  • Χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας.
  • Έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
  • Καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλα¬λους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους, διανοητικά καθυστερημένους, α¬νίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 57/73 (ΦΕΚ 149/Α΄), της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
  • Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
  • Αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
  • Έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
Υπηρεσία Προστασίας Δημόσιας Υγείας
 • Εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και διενέργεια αυτών.
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιω­τικών σχολείων.
 • Ορισμός των ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδια­φέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.
 • Υλοποίηση α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνο­νται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ­γύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου, β) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση, γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδο­τούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
 • Πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημό­σιας υγείας.
 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχει­ρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πά­σχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
 • Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμά­κων.
 • Οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις α­ντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμ­μάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υ­γείας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, κατά τις ρυθμί­σεις της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3172/03 (ΦΕΚ 197/Α΄).
 • Ορισμός ελεγκτή γιατρού Ο.Γ.Α. για τα Ν.Π.Δ.Δ. του νομού.
Υπηρεσία Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

• Συγκέντρωση και ανάλυση στατιστικών δεδομένων, επεξεργασία δεικτών και εκπόνηση μελετών, που αφορούν τη θέση της γυναίκας στην κοινωνική δομή της δημοτικής περιφέρειας και ιδίως τις γενεσιουργές αιτίες συνθηκών ανισότητας, αποκλεισμού, ή διακρίσεων.
• Τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας.
• Κατάρτιση, παρακολούθηση, επανεξέταση, αξιολόγηση και διαχείριση προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στην καταπολέμηση της ανισότητας, του αποκλεισμού και των διακρίσεων.
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους αποδέκτες των δράσεων.
• Διατύπωση εισήγησης για την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των ευκαιριών στις δράσεις των δημοτικών υπηρεσιών εν γένει.
• Ευαισθητοποίηση των δημοτών για τους στόχους και τα μέσα των πολιτικών ισότητας των φύλων.

Υπηρεσία Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών σύστασης του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας.
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς το Συμβούλιο (σύνταξη κειμένου ημερήσιας διάταξης και προσκλήσεων, δημοσίευση και επίδοση ή γνωστοποίηση των προσκλήσεων στα μέλη, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή και διανομή εισηγήσεων, τήρηση πρακτικών, τήρηση αρχείου πρακτικών και αποφάσεων, κ.λπ.).
 • Μέριμνα για το χώρο των συνεδριάσεων, την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την ύπαρξη των κατάλληλων μέσων κ.λπ.
 • Καταγραφή και μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στην περιφέρεια του Δήμου, διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης.
 • Εφαρμογή πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής, κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης.

 

Υπηρεσία Προαγωγής του Εθελοντισμού
 • Προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού­νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

2. Τμήμα Απασχόλησης

Υπηρεσία Απασχόλησης

• Υλοποίηση ή / και συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
• Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και κυρίως των ορεινών και αγροτικών περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού.
• Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της δημοτικής περιφέρειας με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικού Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της δημοτικής περιφέρειας.
• Το Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση είναι συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο που λειτουργεί στο πλαίσιο του Δήμου και έχει ως αποστολή την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης. Συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από αιρετούς και κατοίκους του Δήμου. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, συνεργάζεται και συντονίζει τη δράση του με τα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ, τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης και άλλους αρμόδιους φορείς, καθώς και με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στη δημοτική περιφέρεια.
• Παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς το Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση (σύνταξη κειμένου ημερήσιας διάταξης και προσκλήσεων, δημοσίευση και επίδοση ή γνωστοποίηση των προσκλήσεων στα μέλη, δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή και διανομή εισηγήσεων, τήρηση πρακτικών, τήρηση αρχείου πρακτικών και αποφάσεων, κ.λπ.). Μέριμνα για το χώρο των συνεδριάσεων, την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, την ύπαρξη των κατάλληλων μέσων κ.λπ. Δακτυλογράφηση, αναπαραγωγή και διεκπεραίωση των αποφάσεων του Δημοτικού Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση.
• Μέριμνα για τον συντονισμό των δράσεων του Τμήματος και του Δημοτικού Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση με τα προγράμματα και τις επιμέρους δράσεις της Υπηρεσίας Δια Βίου Μάθησης.
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους αποδέκτες των δράσεων.
• Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα Απασχόλησης μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εργασίας ή έργου η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου.

3. Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Υπηρεσία Παιδείας

• Μέριμνα για τη συγκρότηση των σχολικών επιτροπών της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
• Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
• Συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών για τη καταγραφή των στεγαστικών αναγκών των σχολείων και την προώθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με συντηρήσεις, ανεγέρσεις, προσθήκες αιθουσών, επεκτάσεις χώρων στα υπάρχοντα σχολεία, κ.λπ.
• Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλο¬γής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
• Μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
• Διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοι¬νού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επι¬τροπή.
• Μέριμνα για την συντήρηση, καθαριότητα και φύλαξη των σχολικών κτιρίων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
• Ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
• Ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα¬σχόλησης παιδιών.
• Ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
• Διαχείριση του προγράμματος των Σχολικών Τροχονόμων.
• Μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτε¬χνικών και λυκείων.
• Εποπτεία και έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
• Έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επι¬σκευής τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
• Οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκ¬δηλώσεων για τους μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχο¬λικής Επιτροπής.
• Διορισμός και αντικατάσταση διοικητών των ι¬δρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν το¬πική σημασία.
• Έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτο¬κινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
• Καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.
• Επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατά¬ξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους.
• Διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οι¬κείου δήμου.
• Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιω¬τικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 16/66 (ΦΕΚ 7/Α΄).

Υπηρεσία Δια Βίου Μάθησης
 • Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυ­ξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημοτικής περιφέρειας.
 • Εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχε­διασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο όρος «Δια Βίου Μάθηση» περιλαμβάνει, σύμφωνα με το ν. 3879/10, άρθρο 2 § 1 όλες τις «μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση».
 • Κατάρτιση, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος του Δήμου, του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης που προβλέπεται στο ν. 3879/10, άρθρο 4 § 3 και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης που προβλέπεται στο ν. 3879/10, άρθρο 7 § 1. Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο, όπως είναι: α) οι δραστηριότητες σύνδεσης των σχολικών μονάδων με την κοινωνία, β) οι δράσεις επιμόρφωσης ενηλίκων, ιδίως σε τομείς της δημόσιας υγείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και οι δράσεις επιμόρφωσης της νέας γενιάς και της τρίτης ηλικίας, καθώς και η δημιουργία σχολών γονέων και γ) οι δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσω της σύνδεσης με την τοπική οικονομία. Στο τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, σε ιδιαίτερο κεφάλαιο, μπορεί να εντάσσονται και δράσεις συλλογικού χαρακτήρα, οι οποίες υποστηρίζονται οικονομικά, επιστημονικά ή διοικητικά από το Δήμο, των δημόσιων, των κοινωνικών και των ιδιωτικών φορέων που έχουν την έδρα τους ή ασκούν δραστηριότητες στην περιφέρεια του Δήμου και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φορέων του Δικτύου που προβλέπεται στο ν. 3879/10, άρθρο 17 § 3. Οι δράσεις του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης μπορεί να χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης ή μέσω της αντίστοιχης Περιφέρειας, από επιχορηγήσεις και από ίδιους πόρους του Δήμου.
 • Εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και διαχείριση της εφαρμογής των πολιτικών και των κανόνων που αναφέρονται στο ν. 3879/10, άρθρο 4 § 2 που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου. Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνονται ιδίως: α) η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) που οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας υπηρεσιακής μονάδας που ασκεί αρμοδιότητες δια βίου μάθησης ή νομικού προσώπου του Δήμου και εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, β) η λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και η εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 21 του ν. 3879/10 και γ) η εφαρμογή προγραμμάτων των Κ.Π.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της ίδιας παραγράφου.
 • Εισηγείται στην αρχή της δημοτικής θητείας στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το ν. 3879/10, άρθρο 22 §§ 2, 3, τους τρόπους διαβούλευσης για την εκπόνηση του τοπικού προγράμματος υποστήριξης της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και τους τρόπους διασφάλισης της διαφάνειας και της κοινωνικής λογοδοσίας κατά την εφαρμογή του. Στις διαδικασίες αυτές συμμετέχουν τα όργανα της σχολικής κοινότητας (Σχολικά Συμβούλια, Σχολικές Επιτροπές, Σύλλογοι Γονέων) και οι φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης που αναφέρονται στο ν. 3879/10, άρθρο 8 § 2.
 • Υποδέχεται τις αιτήσεις των φορέων άτυπης μάθησης που εδρεύουν στο Δήμο για την εγγραφή τους στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης. Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρει τα στοιχεία της ταυτότητάς του (επωνυμία, έδρα, διεύθυνση, πράξη έγκρισης καταστατικού, σκοπός, εταίροι ή μέλη, διοίκηση) και επισυνάπτει συνοπτικά στοιχεία για την προηγούμενη και την προγραμματιζόμενη δραστηριότητά του και σημείωμα που τεκμηριώνει ότι η δραστηριότητα αυτή συμβάλλει στη δια βίου μάθηση. Η αίτηση αυτή αξιολογείται και εγκρίνεται από Επιτροπή που συνιστά ο Δήμος και τα στοιχεία της εγκριτικής απόφασης καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στο Μητρώο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται λεπτομερέστερα τα στοιχεία που αναφέρονται ή επισυνάπτονται στην αίτηση, η σύνθεση της Επιτροπής του Δήμου, τα στοιχεία που αξιολογούνται, οι διαδικασίες εγγραφής και υποβολής ενστάσεων, τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μητρώο, το σύστημα παρακολούθησης και ετήσιας αξιολόγησης της δραστηριότητας των φορέων και κάθε σχετικό θέμα.
 • Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων οι οποίες ασκούνταν μέχρι 31.12.2010 από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και παρέχει τις αντίστοιχες υπηρεσίες στη διοικητική περιφέρεια όλων των Δήμων του Νομού, έως ότου συσταθούν και λειτουργήσουν στους Δήμους αυτούς αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες, κατά τρόπο που να διασφαλίζονται οι οργανωτικές προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αφορούν τα θέματα του νόμου αυτού. Η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών διαπιστώνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 • Διαχειρίζεται τις προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτουν ως κυρίως συμβαλλόμενοι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και ο Δήμος, με τις οποίες ο Δήμος αναλαμβάνει: α) τη λειτουργία και τη διαχείριση των τοπικών δομών και την εφαρμογή των προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και β) την εφαρμογή προγραμμάτων δια βίου μάθησης των Κ.Π.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται και οι όροι ένταξης των δομών αυτών σε Κ.Δ.Β.Μ.. Στο πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να συγκροτείται συλλογικό όργανο σε επίπεδο Δήμου, που αποτελείται από εκπροσώπους επιστημονικών, επαγγελματικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και, ειδικότερα, των προγραμμάτων ή δράσεων της προγραμματικής σύμβασης.
 • Συνεργάζεται και συντονίζει τη δράση της με την Υπηρεσία Απασχόλησης και το Δημοτικό Γραφείο Ενημέρωσης για την Απασχόληση.
 • Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους αποδέκτες των δράσεων.
 • Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Υπηρεσία Δια Βίου Μάθησης μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εργασίας ή έργου η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου.

4. Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υπηρεσία Πολιτισμού
 • Εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προ­στασία του τοπικού πολιτισμού, η προβολή των πολιτι­στικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πι­νακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονι­κών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
 • Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
 • Αξιοποίηση παραδοσι­ακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
 • Διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
 • Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Διαχείριση των διεθνών πολιτιστικών συνεργασιών του Δήμου, των πράξεων αδελφοποίησης και των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο των αδελφοποιήσεων.
 • Μέριμνα για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού σε συνεργασία με το Γραφείο Τουρισμού.
 • Η συμμετοχή εκπροσώπου του δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.
 • Επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτι­στικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιό­τητα του δήμου, ύστερα από απόφα­ση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειο­ψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
Υπηρεσία Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

• Διαχείριση αθλητι¬κών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώρων άθλησης.
• Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενί¬σχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
• Η άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την απόφα¬ση αυτή, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της Κεντρι¬κής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, εντός έτους από τη δημο¬σίευση του ν. 3852/10, προσδιορίζονται ειδικότερα τα Ε-θνικά Αθλητικά Κέντρα, κατ’ αντιστοιχία προς τους οικεί¬ους δήμους, εξειδικεύονται τα θέματα που αναφέρονται στην εποπτεία, καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό, λεπτο¬μερειακό και διαδικαστικό ζήτημα.

5. Τμήμα Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων

Υπηρεσία Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων
 • Καθημερινός καθαρισμός των σχολικών αιθουσών, των γραφείων, των κοινοχρήστων χώρων και του αύλειου χώρου των Σχολικών Μονάδων.
 • Γενικός καθαρισμός κατά την έναρξη του σχολικού έτους και κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.
 • Εκτέλεση συναφών εργασιών ευταξίας και καλλωπισμού, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων.
 • Καθαρισμός των υπηρεσιακών χώρων του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού, κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι Σχολικές Μονάδες.