Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

1. Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστικής Παρακολούθησης

Υπηρεσία Προϋπολογισμού
 • Διαχείριση των διαδικασιών κατάρτισης, ψήφισης, ελέγχου και δημοσίευσης του προϋπολογισμού σύμφωνα με το ν. 3463/06, άρθρα 155 – 162, το Π.Δ. 315/99, την ΚΥΑ 7028/04 και την ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. πρωτ. 64871/15.11.2007, όπως ισχύουν.
 • Εισηγητική σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και υποβολή αυτού στην Οικονομική Επιτροπή.
 • Παρακολούθηση της εκτέλεσης και διαχείριση των διαδικασιών τροποποίησης ή αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.
 • Συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες και τήρηση διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού και με τις τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις του.
 • Σύνταξη και υποβολή στα όργανα διοίκησης και στην Υπηρεσία Προγραμματισμού περιοδικών οικονομικών απολογιστικών στοιχείων, σε συνεργασία με το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας.
 • Ανάλυση των αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογισθέντων και απολογιστικών μεγεθών. Ερμηνεία των αποκλίσεων και εισήγηση διορθωτικών ενεργειών.
 • Παρακολούθηση δεικτών αξιολόγησης της οικονομικής διαχείρισης και κατάστασης του Δήμου και των νομικών προσώπων του.
 • Εισήγηση περί συνομολογήσεως δανείου και βραχυπρόθεσμων πιστώσεων Ανοιχτών Αλληλόχρεων Λογαριασμών ή / και συμβάσεων δημιουργίας χρεωστικού υπολοίπου.
 • Παροχή στοιχείων προς Δημόσιες Υπηρεσίες ή Αρχές σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Υπηρεσία Λογιστικής Παρακολούθησης
 • Εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 4604/05 όπως ισχύει.
 • Οικονομική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση προγραμμάτων και δημοσίων έργων και ειδικά των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων τεχνικών έργων, μελετών, προμηθειών, υπηρεσιών βάσει ειδικών λογιστικών συστημάτων, όταν απαιτείται.
 • Τήρηση αρχείου των παραστατικών και δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Δήμου.
 • Παροχή στοιχείων προς Δημόσιες Υπηρεσίες ή Αρχές σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Τμήμα Εξόδων

Υπηρεσία Εξόδων

• Σύνταξη ανάληψης υποχρέωσης.
• Διεκπεραίωση της διαδικασίας ανάληψης υποχρεώσεως για την πραγματοποίηση ορισμένης δαπάνης.
• Εκκαθάριση δαπάνης. Παραλαβή των παραστατικών και δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους δικαιούχους. Έλεγχος των παραστατικών και της επάρκειας της αντίστοιχης πίστωσης του προϋπολογισμού και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Αποστολή των ενταλμάτων στην Ταμειακή Υπηρεσία για τη διενέργεια των πληρωμών.
• Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

3. Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

Υπηρεσία Εσόδων
 • Τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου υπόχρεων φυσικών και νομικών προσώπων για δημοτικούς φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώματα (νέες εγγραφές, μεταβολές, διαγραφές κ.λπ.) βάσει των υποβαλλόμενων στοιχείων των συναρμόδιων υπηρεσιών.
 • Έλεγχος της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και δικαιολογητικών για τον υπολογισμό, ανά υπόχρεο, των δημοτικών φόρων, τελών, εισφορών και δικαιωμάτων.
 • Κατάρτιση βεβαιωτικών καταλόγων υπόχρεων και οφειλόμενων ποσών ανά κατηγορία εσόδου.
 • Ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών.
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών που σχετίζονται με προσφυγές ή άλλου είδους συναφείς αιτήσεις των υπόχρεων.
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
 • Οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των προσφυγών.
 • Έκδοση βεβαιώσεων που σχετίζονται με την είσπραξη των δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
 • Διεκπεραίωση των σχετιζόμενων διαδικασιών με την είσπραξη εσόδων από παρεχόμενες υπηρεσίες (νεκροταφεία, λαϊκές αγορές κ.λπ.).
 • Χορήγηση αδειών διενέργειας διαφήμισης, τοποθέτησης πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, τοποθέτησης επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
 • Χορήγηση άδειας χρήσης αιγιαλού και παραλίας.
Υπηρεσία Δημοτικής Περιουσίας
 • Κατάρτιση και τήρηση κτηματολογίου ακινήτων του Δήμου στο οποίο καταχωρίζεται η περιγραφή και το είδος του ακινήτου, η τοποθεσία, η έκταση και τα όρια του ακινήτου καθώς και το σχετικό τοπογραφικό ή πρόχειρο σχεδιάγραμμα, η χρονολογία αποκτήσεώς του και οι τίτλοι ιδιοκτησίας, άλλα δικαιώματα που τυχόν υπάρχουν και οι σχετικοί τίτλοι και η κατά προσέγγιση αξία του ακινήτου. Ο τρόπος με τον οποίο καταρτίζεται το κτηματολόγιο καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών.
 • Τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου της δημοτικής περιουσίας και μέριμνα για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της.
 • Τήρηση αρχείου κληροδοτημάτων και μέριμνα για την αξιοποίησή τους.
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών κυριότητας ακινήτων που σχετίζονται με την ανάθεση συμβάσεων τεχνικών έργων, προμηθειών, υπηρεσιών.

 

Η Υπηρεσία εισηγείται και διεκπεραιώνει τις διαδικασίες:

 • Περί δωρεάς, περί δωρεάν παραχώρησης και χρήσης δημοτικών ακινήτων, περί εκποίησης ακινήτων, εκποίησης οικοπέδων σε άστεγους δημότες και διάθεσης αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων.
 • Περί ανταλλαγής, αγοράς, εκμίσθωσης και μίσθωσης ακινήτων, εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης του Δήμου και περί της σύναψης χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 • Περί εκποίησης, μίσθωσης, εκμίσθωσης και δωρεάς κινητών πραγμάτων του Δήμου.
 • Περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων ή σύστασης δουλείας για λόγους δημόσιας ωφέλειας.
 • Τήρηση ιδίως του τύπου της απλής ή σύμφωνης γνώμης, όταν απαιτείται, κατά τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών.

4. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Ταμειακή Υπηρεσία

Το τμήμα ταμειακής υπηρεσίας είναι αρμόδιο για τα εξής:

 • Διεξαγωγή της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού σύμφωνα με το ν. 3463/06 και το Β.Δ. 17-5/59.
 • Τήρηση φυσικού ταμείου στα γραφεία του Δήμου και διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις εντολές του Δημάρχου.
 • Διενέργεια χρηματικών δοσοληψιών με πιστωτικά ιδρύματα.
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών συνομολογήσεως δανείου και διαχείριση της δανειακής σύμβασης. Διεκπεραίωση των διαδικασιών συνομολόγησης βραχυπρόθεσμων πιστώσεων Ανοιχτών Αλληλόχρεων Λογαριασμών ή / και συμβάσεων δημιουργίας χρεωστικού υπολοίπου.
 • Παραλαβή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών και διενέργεια των πληρωμών μετά από έλεγχο των τυχόν επιπρόσθετων δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος ότι πρέπει να προσκομίζουν οι δικαιούχοι. Καταγραφή των διενεργούμενων πληρωμών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Απόδοση των πάσης φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.
 • Παραλαβή των βεβαιωτικών καταλόγων των υπόχρεων και των αντίστοιχων οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία εσόδου και ταμειακή βεβαίωση αυτών. Έκδοση και μέριμνα για την κοινοποίηση ατομικών ή ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εσόδων.
 • Διενέργεια είσπραξης οφειλών. Έκδοση γραμματίων είσπραξης και ενημέρωση του περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη. Παρακολούθηση της πραγματοποίησης των υποχρεώσεων των οφειλετών και ενημέρωση της Υπηρεσίας Εσόδων για τις καθυστερούμενες οφειλές. Λήψη κάθε προβλεπόμενου από το νόμο μέτρου για την είσπραξη των εσόδων.
 • Διενέργεια είσπραξης κάθε εσόδου που προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και στις αναμορφώσεις του.
 • Υποβολή γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις της εκπρόθεσμης καταβολής.
 • Διατύπωση εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαγραφή χρεών και προστίμων.
 • Παροχή στοιχείων προς Δημόσιες Υπηρεσίες, ή Αρχές, ή το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Υποβολή, δια του Δημάρχου, στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμού της διαχείρισης του οικονομικού έτους που έληξε.
 • Διαχείριση των προβλεπόμενων διαδικασιών περί απολογισμού – ισολογισμού και συνεργασία με ορκωτό ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
 • Δίνει εντολή είσπραξης εσόδων στα αποκεντρωμένα σημεία είσπραξης του Τμήματος.

1.       Αποκεντρωμένο σημείο είσπραξης  Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου.

 • Παραλαμβάνει από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας θεωρημένα διπλότυπα είσπραξης, βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους και εντολές είσπραξης (βεβαιωτικό σημείωμα οίκοθεν).
 • Διεκπεραιώνει διαδικασίες είσπραξης εσόδων βάσει του χρηματικού καταλόγου και των βεβαιωτικών σημειωμάτων οίκοθεν.
 • Ενημερώνει το ημερολόγιο εισπράξεων (ημερήσιο).
 • Αποδίδει το ημερολόγιο εισπράξεων στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας καθώς και τα συνοδευτικά διπλότυπα είσπραξης και τις εισπράξεις.
 1. Αποκεντρωμένο σημείο είσπραξης Δ.Ε. Σαρωνικού.
 • Οι αρμοδιότητες του αποκεντρωμένου σημείου είσπραξης είναι ανάλογες των περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων στην 4.1 του παρόντος άρθρου.
 1. Αποκεντρωμένο σημείο είσπραξης Δ.Ε. Σολυγείας.
 • Οι αρμοδιότητες του αποκεντρωμένου σημείου είσπραξης είναι ανάλογες των περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων στην 4.1 του παρόντος άρθρου.
 1. Αποκεντρωμένο σημείο είσπραξης Δ.Ε. Τενέας.
 • Οι αρμοδιότητες του αποκεντρωμένου σημείου είσπραξης είναι ανάλογες των περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων στην 4.1 του παρόντος άρθρου.

 

5. Τμήμα Μισθοδοσίας

Υπηρεσία Μισθοδοσίας

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Μισθοδοσίας είναι οι εξής:

 • Παραλαβή από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων των στοιχείων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού, που επηρεάζουν τη μισθολογική του κατάσταση.
 • Ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του προσωπικού με τα προηγούμενα στοιχεία για την εξαγωγή των μισθολογικών καταστάσεων και γενικά των καταστάσεων πληρωμής κάθε είδους αμοιβής προς το προσωπικό.
 • Έλεγχος της ορθότητας των καταστάσεων μισθοδοσίας και διαβίβαση τους στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας για τη διενέργεια των πληρωμών.
 • Τήρηση αρχείου των καταβληθέντων αμοιβών και έκδοση των βεβαιώσεων αποδοχών.
 • Διαχείριση των διαδικασιών απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς.
 • Εκπόνηση ετήσιας αναλυτικής έκθεσης των εκτιμώμενων δαπανών μισθοδοσίας, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό του υπηρετούντος προσωπικού και τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων. Κοινοποίηση της έκθεσης στον Δήμαρχο, στον Γενικό Διευθυντή, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων.
 • Παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως προς τις δαπάνες μισθοδοσίας και υποβολή εισηγητικής έκθεσης στην Υπηρεσία Προϋπολογισμού όταν παρίσταται ανάγκη αναμόρφωσης.
 • Τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου της μισθολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και νομολογίας.

6. Τμήμα Αποκεντρωμένων Οικονομικών Υπηρεσιών

Οικονομική Υπηρεσία Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου
 • Παροχή διοικητικής υποστήριξης προς τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, που αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

Οικονομική Υπηρεσία Δ.Ε. Σαρωνικού
 • Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας είναι ανάλογες των περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων στην 6.1 του παρόντος άρθρου.
Οικονομική Υπηρεσία Δ.Ε. Σολυγείας
 • Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας είναι ανάλογες των περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων στην 6.1 του παρόντος άρθρου.
Οικονομική Υπηρεσία Δ.Ε. Τενέας
 • Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας είναι ανάλογες των περιγραφόμενων αρμοδιοτήτων στην 6.1 του παρόντος άρθρου.