1. Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Γραφείο Περιβάλλοντος
 • Συγκέντρωση, αρχειοθέτηση, επεξεργασία και ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων της δημοτικής περιφέρειας (π.χ. στοιχεία ρύπανσης, μόλυνσης, υποβάθμισης, διαχείρισης οικιακών και στερεών αποβλήτων, κ.λπ.).
 • Τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και νομολογίας.
 • Εκπόνηση μελετών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Κατάρτιση, παρακολούθηση, επανεξέταση, αξιολόγηση και διαχείριση προγραμμάτων και έργων που αφορούν την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, την αποτροπή της ρύπανσης και της υποβάθμισης, τη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τη ρύπανση και τις οχλήσεις, την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης και την προστασία, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Διαχείριση των σχετικών εγκαταστάσεων.
 • Εκμετάλλευση και διαχείριση των δικτύων φυσικού αερίου και των συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού.
 • Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία και καταπολέμηση της ρύπανσης.
 • Λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανά­πλαση των περιοχών της δημοτικής περιφέρειας όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων.
 • Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
 • Εισήγηση για τον καθορισμό χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρου αποτέφρωσης νεκρών.
 • Το Γραφείο διατυπώνει εισηγήσεις για την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων με τις οποίες θεσπίζονται κανόνες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες, την τήρηση της καθαριότητας και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων.
 • Το Γραφείο διατυπώνει εισηγήσεις για την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων με τις οποίες καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρήση και λειτουργία δικτύων ύδρευσης και άρδευσης.
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
 • Συγκέντρωση, αρχειοθέτηση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων της δημοτικής περιφέρειας σχετικών με την πολιτική προστασία (π.χ. χαρτογράφηση περιοχών υψηλού κινδύνου, κ.λπ.).
 • Τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας.
 • Κατάρτιση, παρακολούθηση, επανεξέταση, αξιολόγηση και διαχείριση των προγραμμάτων και έργων που αφορούν στην πολιτική προστασία.
 • Εκπόνηση μελετών πολιτικής προστασίας. Περιλαμβάνονται ενδεικτικά: ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου (hazard analysis and assessment), ευπάθεια και ικανότητα (susceptibility and capacity), εκτίμηση και μείωση τρωτότητας (vulnerability assessment and reduction), ανάλυση και εκτίμηση διακινδύνευσης καταστροφής (risk analysis and assessment), διαχείριση της διακινδύνευσης καταστροφής και μείωση αυτής (disaster risk management and reduction).
 • Διαχείριση καταστροφών (disaster management), η οποία περιλαμβάνει τη διαχείριση των φάσεων σχεδιασμού (pre – disaster planning), επιπτώσεων και απόκρισης (disaster response).
 • Προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου.
 • Μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.
 • Προγραμματισμός, συντονισμός και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά όρια του Δήμου.
 • Διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 • Διάθεση και συντονισμός δράσης του απαραίτη­του δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών
 • Λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο, για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών ιδίως σε περιοχές δασικού χαρακτήρα.
 • Υποβολή εισηγήσεων για την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων με τις οποίες θεσπίζονται κανόνες για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών.
 • Ενημέρωση των δημοτών για τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας.

2. Τμήμα Πρασίνου

Υπηρεσία Φυτοτεχνικών Έργων και Μελετών
 • Προγραμματισμός, σχεδιασμός, μελέτη, επίβλεψη και διοίκηση φυτοτεχνικών έργων ή / και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων φυτοτεχνικών έργων και μελετών που αφορούν σε χώρους πρασίνου και αναψυχής, σε συστήματα άρδευσης των χώρων πρασίνου καθώς και σε πλατείες και λοιπούς υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, σε συνεργασία με το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών.
 • Προγραμματισμός και διενέργεια των απαιτούμενων προμηθειών σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών.
 • Προγραμματισμός, επίβλεψη και εποπτεία των εκτελούμενων εργασιών από την Υπηρεσία Συντήρησης Πρασίνου.
Υπηρεσία Συντήρησης Πρασίνου
 • Φύτευση δένδρων, θάμνων και άλλων ενδεδειγμένων φυτών για τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του πρασίνου σε χώρους πρασίνου και αναψυχής, σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους, σε αλσύλλια, νησίδες και δενδροστοιχίες, στα Δημοτικά Κοιμητήρια κ.λπ..
 • Άρδευση και συντήρηση του πρασίνου.

3. Τμήμα Δημοτικών Κοιμητηρίων

 • Μέριμνα για τη φύλαξη, την καθαριότητα, την ευταξία, τη διακόσμηση, τη συντήρηση του πρασίνου, της τεχνικής υποδομής και των εγκαταστάσεων των Δημοτικών Κοιμητηρίων σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες.
 • Παροχή της αναγκαίας συνδρομής στην Υπηρεσία Εσόδων για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών της αρμοδιότητάς της (έκδοση των βεβαιωτικών καταλόγων τελών Νεκροταφείων, κ.λπ.).
 • Εκτέλεση εργασιών ταφής, εκταφής, κ.λπ.