Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

1. Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών

 • Άσκηση αρμοδιοτήτων ως Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία σύμφωνα με το ν. 1418/84, το Π.Δ. 171/87 και το ν. 3669/08 όπως ισχύουν.
 • Εκπόνηση του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3463/06, άρθρο 208 όπως ισχύει.
 • Παρακολούθηση εφαρμογής, επανεξέταση και αναθεώρηση του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος.
 • Σχεδιασμός και ωρίμανση τεχνικών έργων και μελετών. Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης τεχνικών έργων και μελετών. Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση τεχνικών έργων και μελετών.
 • Εισήγηση για τον τρόπο εκτέλεσης των τεχνικών έργων και μελετών. Εισήγηση για τη σκοπιμότητα της ανάθεσης τεχνικών έργων και μελετών σε αναδόχους ή για την εκτέλεση τεχνικών έργων με αυτεπιστασία.
 • Σύνταξη μελετών τεχνικών έργων που είτε θα ανατεθούν σε αναδόχους είτε θα εκτελεσθούν με αυτεπιστασία.
 • Θεώρηση μελετών έργων και υπηρεσιών και τευχών δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελέτης ή υπηρεσίας και εγκριτική απόφαση των μελετών που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 3316/05, άρθρο 37 § 1 (ν. 3463/06, άρθρο 209 § 4 όπως ισχύει). Σύνταξη σχεδίου διακήρυξης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης.
 • Κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών των προμηθειών και σύνταξη του σχεδίου διακήρυξης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με την Υ.Α. 11389/93, άρθρα 4 § 4 και 3 § 1.
 • Διαχείριση διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών και σύναψης συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών.
 • Διαχείριση διαδικασιών εκτέλεσης συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών.
 • Επίβλεψη εκτέλεσης τεχνικών έργων και μελετών που εκτελούνται από αναδόχους.
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών παρακολούθησης, ελέγχου και διοίκησης των έργων.
 • Έλεγχος και εποπτεία για την ασφάλεια και λειτουργικότητα των δημοτικών έργων. Εισήγηση για τις αναγκαίες ενέργειες αποκατάστασης των έργων σε περίπτωση βλαβών.
 • Λήψη προληπτικών μέτρων για την αποτροπή κινδύνων από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εκτελούμενες εργασίες.
 • Μέριμνα για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου και διαχείριση των διαδικασιών παραλαβής τεχνικών έργων και μελετών (προσωρινή και οριστική παραλαβή, ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος εργασιών).
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών επικοινωνίας με την οικεία Διαχειριστική Αρχή ή άλλες Αρχές για θέματα που άπτονται της σύναψης συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων και μελετών.
 • Σύνταξη χρονοδιαγράμματος και αναλυτικού προγράμματος κατασκευής έργων με αυτεπιστασία. Σύνταξη προμέτρησης των απαιτούμενων υλικών. Προγραμματισμός του απαιτούμενου εργατοτεχνικού προσωπικού (αριθμός, ειδικότητες και διάρκεια απασχόλησης) σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και προγραμματισμός του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού (αριθμός, είδος και διάρκεια απασχόλησης του εξοπλισμού).
 • Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων προγραμματισμού, σχεδιασμού και ωρίμανσης, διενέργειας διαγωνισμού και ανάθεσης καθώς και εκτέλεσης συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, το Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εργασίας ή έργου η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου.
Υπηρεσία Διαχειριστικής Υποστήριξης Έργων (Project Office)
 • Διαχειριστική και συμβουλευτική υποστήριξη των συγκροτούμενων Ομάδων Έργων και των Υπευθύνων Έργων κατά την εκπόνηση, παρακολούθηση και επικαιροποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης Έργων, των δημοσίων έργων που εκτελούνται είτε με αυτεπιστασία (project management), είτε στα πλαίσια της σύναψης δημοσίων συμβάσεων (public procurement management). Τα Σχέδια Διαχείρισης Έργων εκπονούνται κατά το στάδιο σχεδιασμού με βάση τα στοιχεία του Φακέλου Έργου και, στην περίπτωση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, με βάση την Απόφαση Ένταξης Πράξης, το Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης και το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου, και περιλαμβάνουν τουλάχιστον το αντικείμενο του έργου, τις διαδοχικές φάσεις και τη Δομή Ανάλυσης Εργασιών, την οργάνωση, το πρόγραμμα ελέγχων, το χρονοδιάγραμμα, τους δείκτες παρακολούθησης, τη διαχείριση κινδύνων, την οικονομική διαχείριση, τη διαχείριση επικοινωνίας και τη διαχείριση αλλαγών.
 • Διαχείριση του χρονοδιαγράμματος των έργων, υπό τις οδηγίες και με τις παρεχόμενες πληροφορίες των Υπευθύνων Έργων, με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων μέσω του οποίου παράγονται ιδίως τα ακόλουθα: Δομή Ανάλυσης Εργασιών (Work Breakdown Structure), όπου εμφαίνονται τα υποέργα, οι φάσεις, τα πακέτα εργασιών και οι δραστηριότητες, κατά περίπτωση. Χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων (Gantt Chart). Σειριακές και παράλληλες συνδέσεις των δραστηριοτήτων. Ορόσημα (Milestones). Κρίσιμη διαδρομή (Critical Path). Κατανομή πόρων στις δραστηριότητες (Resources Assignment). Κόστος (Resources Cost) και απασχόληση πόρων (Resources Usage). Προϋπολογισμό έργου όπως σχεδιάστηκε (Budget Cost Work Schedule). Οριστικοποιημένο προγραμματισμό έργου (Baseline). Αναφορές αποκλίσεων από το χρονοδιάγραμμα (Schedule Variance) ή τον προϋπολογισμό (Cost Variance) και γενικές αναφορές (Reports).
 • Συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση, κοινοποίηση αρμοδίως και αρχειοθέτηση δεδομένων, που αφορούν στην πρόοδο της εκτέλεσης και ιδίως στους δείκτες παρακολούθησης των έργων, που ορίζονται ανά έργο από τον Υπεύθυνο Έργου. Οι δείκτες των συγχρηματοδοτούμενων έργων ορίζονται με βάση το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Έργου και τις σχετικές οδηγίες της οικείας Διαχειριστικής Αρχής. Οι κυριότεροι δείκτες είναι οικονομικοί (π.χ. αξία παραδοτέων / συνολική αξία του έργου) και χρονικοί (π.χ. χρόνος απόδοσης παραδοτέων / αρχικός προγραμματισμένος χρόνος απόδοσης). Τα δεδομένα των μετρήσεων και τα πορίσματα των αναλύσεων είναι από τα εισερχόμενα στον απολογισμό και στην ανασκόπηση του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας. Τα ως άνω στοιχεία είναι προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για τη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε γεγονότα, ως προς την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
 • Τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας που άπτεται της ανάθεσης συμβάσεων τεχνικών έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.
 • Σύνταξη των πρότυπων εγγράφων του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για τεχνικά έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, μεριμνώντας για την προσαρμογή τους στις αλλαγές του εφαρμοστέου δικαίου.

 

Υπηρεσία Δομικών Έργων και Μελετών
 • Η Υπηρεσία ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών περί προγραμματισμού, σχεδιασμού, μελέτης, επίβλεψης και διοίκησης έργων ή / και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, στην κατηγορία των τεχνικών έργων και μελετών της αρμοδιότητάς της.
 • Στην κατηγορία των τεχνικών έργων και μελετών της αρμοδιότητάς της περιλαμβάνεται η μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων που αφορούν δίκτυα φυσικού αερίου, δημοτικά κτίρια, βιοτεχνικά κέντρα και κτίρια, θέρετρα, εγκαταστάσεις αναψυχής και διακοπών, λιμενικά έργα, δημοτικές αγορές, αποθηκευτικούς χώρους υγρών καυσίμων, συστήματα αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού, μονάδες επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων και αποκατάστασης των υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης αυτών (ΧΑΔΑ), υπόγειους και υπέργειους χώρους στάθμευσης, πλατείες και λοιπούς υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους, υλικοτεχνικές υποδομές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιαίτερα σχολικές μονάδες, παραδοσιακά και ιστορικά κτίρια και κτίρια που παραχωρούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αθλητικές εγκαταστάσεις, αλιευτικά καταφύγια, υποδομές αλιευτικών λιμένων και λιμένων που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.
 • Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος και των προϊόντων τσιμέντου.
Υπηρεσία Συγκοινωνιακών Έργων και Μελετών
 • Η Υπηρεσία ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών περί προγραμματισμού, σχεδιασμού, μελέτης, επίβλεψης και διοίκησης έργων ή / και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, στην κατηγορία των τεχνικών έργων και μελετών της αρμοδιότητάς της.
 • Στην κατηγορία των τεχνικών έργων και μελετών της αρμοδιότητάς της περιλαμβάνεται ιδίως η μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων που αφορούν έργα οδοποιίας και συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου.
Υπηρεσία Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας
 • Η Υπηρεσία ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών περί προγραμματισμού, σχεδιασμού, μελέτης, επίβλεψης και διοίκησης έργων ή / και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, στην κατηγορία των τεχνικών έργων και μελετών της αρμοδιότητάς της.
 • Στην κατηγορία των τεχνικών έργων και μελετών της αρμοδιότητάς της περιλαμβάνεται ιδίως κυκλοφοριακές μελέτες, η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας και για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.
 • Ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων.
 • Συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοί­κων της διοικητικής περιφέρειας, καθώς και μεταφοράς για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται στο ν. 3463/06, άρθρο 83 και στη σχετική νομοθεσία.
 • Καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και ο καθορι­σμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγά­στρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.
 • Καθορισμός των κομίστρων των αστικών φορέων παρο­χής συγκοινωνιακού έργου.
 • Καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και υ­περαστικών γραμμών.
 • Απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευ­σης σε συγκεκριμένους χώρους.
 • Καθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού των ΤΑΞΙ .
Υπηρεσία Υδραυλικών Έργων και Μελετών
 • Η Υπηρεσία ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών περί προγραμματισμού, σχεδιασμού, μελέτης, επίβλεψης και διοίκησης έργων ή / και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, στην κατηγορία των τεχνικών έργων και μελετών της αρμοδιότητάς της.
 • Στην κατηγορία των τεχνικών έργων και μελετών της αρμοδιότητάς της περιλαμβάνεται ιδίως η μελέτη, κατασκευή και συντήρηση έργων που αφορούν συστήματα ύδρευσης, άρδευσης, αφαλάτωσης, αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα και λιμνοδεξαμενές.

 

Υπηρεσία Γραμματείας Τμήματος
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τη Διεύθυνση καθώς και τις Υπηρεσίες  του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση αλληλογραφίας και συναφή).

2. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων

 • Έχει την ευθύνη μελέτης και κατασκευής έργων με Η/Μ περιεχόμενο και συγκεκριμένα για την επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, σχολικών κτιρίων, πλατειών και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
 • Επιμελείται για την εγκατάσταση και συντήρηση κάθε ηλεκτρομηχανολογικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης του Δήμου και των δημοτικών καταστημάτων (καυστήρες πετρελαίου, εγκαταστάσεις θέρμανσης-κλιματισμού, ανελκυστήρες, συστήματα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, καθώς και των φωτεινών σηματοδοτών) συντάσσοντας  τις σχετικές μελέτες.
 • Ελέγχει τα τιμολόγια κατανάλωσης ρεύματος για το φωτισμό της πόλης και των δημοτικών καταστημάτων, τηρώντας για κάθε περίπτωση ειδικό μητρώο.
Αρμοδιότητες στον τομέα Ενεργειακής Απόδοσης
 • Εισηγείται επί θεμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κ.λ.π.)
 • Μέριμνα για την μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
 • Μέριμνα για τη εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Πολιτείας.
 • Μέριμνα για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημοσίων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την πολιτεία.
 • Μέριμνα για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και την χρησιμοποίηση , κατά το δυνατόν καθαρών οχημάτων από το Δήμο
Αρμοδιότητες στον τομέα Αδειών & Εγκαταστάσεων:
 • Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
 • Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους.
 • Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και τη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
 • Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.
 • Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
 • Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων.
 • Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
 • Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.
 • Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.
 • Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.
 • Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων.

3. Τμήμα Αυτεπιστασίας

 • Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση πάσης φύσης τεχνικού έργου που κατασκευάζεται, επισκευάζεται ή συντηρείται με ίδια μέσα, καθώς και για την εκτέλεση συναφών εργασιών. Στα ως άνω έργα και εργασίες συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, διακόσμηση και εξοπλισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων, εργασίες οικοδομικές (φέρουσες κατασκευές, τοιχοποιία, επιχρίσματα, χρωματισμοί, επιστρώσεις κ.λπ.), ξυλουργικές καθώς και μεταλλικές κατασκευές, και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Έργα οδοποιίας και υποδομής (κατασκευές κόμβων και διαβάσεων, γεφυρών, αντιπλημμυρικών έργων, διευθετήσεις και καλύψεις ρεμάτων κ.λπ.) και έργα διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, αθλητικοί χώροι κ.λπ.). Περιλαμβάνονται επίσης εργασίες επέκτασης, συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των κοινόχρηστων χώρων καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων και μνημείων, εργασίες επέκτασης, συντήρησης και επισκευής της σήμανσης και διαγράμμισης οδών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, εγκατάστασης και συντήρησης πληροφοριακών πινακίδων (πινακίδες ονομασίας οδών και πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε θέματα του Δήμου, στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κ.λπ.), εργασίες τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών και εργασίες συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών και εξοπλισμού των κτιρίων και των εγκαταστάσεων του Δήμου και συντήρησης, επισκευής των μηχανημάτων και οχημάτων.
 • Εκτέλεση εργασιών αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, ύστερα από παραγγελία της Υπηρεσίας Εσόδων.
 • Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα μπορεί να οργανώνεται σε ομάδες εργασίας ή και έργου, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση του Δημάρχου.

4. Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών

Υπηρεσία Προμηθειών και Υπηρεσιών
 • Ετήσιος προγραμματισμός προμηθειών και υπηρεσιών (πλην ν. 3316/05).
 • Σύνταξη και υποβολή προγράμματος – πρότασης για την ένταξη των προμηθειών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) του έτους, εφόσον αυτές εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2286/95, άρθρο 2 § 1 όπως ισχύει.
 • Παρακολούθηση εφαρμογής, επανεξέταση, αναθεώρηση ετήσιου προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών.
 • Σχεδιασμός και ωρίμανση προμηθειών και υπηρεσιών. Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης προμηθειών, και υπηρεσιών. Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση προμηθειών και υπηρεσιών. Σχεδιασμός απαιτούμενων (μη τεχνικών) μελετών.
 • Διαχείριση διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμών και ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.
 • Διαχείριση διαδικασιών εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.
 • Μέριμνα για τη συγκρότηση επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, και την παραλαβή των προμηθειών και υπηρεσιών (ποσοτική, ποιοτική, εν λειτουργία παραλαβή, οριστική παραλαβή).
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών επικοινωνίας με την οικεία Διαχειριστική Αρχή ή άλλες Αρχές για θέματα που άπτονται της σύναψης συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων προμηθειών και υπηρεσιών.
 • Τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας που άπτεται της σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.
 • Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων προγραμματισμού, σχεδιασμού και ωρίμανσης, διενέργειας διαγωνισμού και ανάθεσης καθώς και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, η Υπηρεσία Προμηθειών και Υπηρεσιών μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εργασίας ή έργου η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου.
Υπηρεσία Αποθήκης
 • Τήρηση αρχείου παγίων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και παρακολούθηση της κατανομής των παγίων αυτών στις υπηρεσίες.
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών - εξοπλισμού ως αχρήστων ή πλεοναζόντων και των διαδικασιών καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών παραλαβής παγίων ή αναλωσίμων υλικών και ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων αποθεμάτων της αποθήκης (κατά  ποσότητα και αξία).
 • Συγκέντρωση και έλεγχος των αποδεικτικών παραλαβής και διαβίβασή τους για την έκδοση του εντάλματος πληρωμής.
 • Φροντίδα για τη φύλαξη και τακτοποίηση των ειδών της αποθήκης.
 • Τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται τα αποθέματα της αποθήκης του Δήμου στις υπηρεσίες.
 • Ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων αποθεμάτων της αποθήκης.
 • Παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων της αποθήκης.
 • Λειτουργία ιδιαίτερης αποθήκης υλικών γραφείου.

5. Τμήμα Πολεοδομίας

Υπηρεσία Δόμησης
 • Υποδοχή δικαιολογητικών και στοιχείων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ή έντυπη, ή ηλεκτρονική μορφή, κατά τα οριζόμενες στο ν. 4030/11 όπως ισχύει και στις σχετικές ΚΥΑ, για τη χορήγηση έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης καθώς και την αναθεώρηση αυτών.
 • Έλεγχος δικαιολογητικών και στοιχείων.
 • Χορήγηση Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης.
 • Αναθεώρηση Έγκρισης και Άδειας Δόμησης.
 • Τήρηση μητρώου μηχανικών στους οποίους επιβάλλονται οι ποινές του ν. 4030/11, άρθρο 7 § 9.
 • Μέριμνα για την εκτέλεση των ποινών που επιβάλλονται σύμφωνα με το ν. 4030/11, άρθρο 7 § 9.
 • Επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και προστίμων κατά το πόρισμα του ελεγκτή δόμησης.
Υπηρεσία Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών
 • Συγκέντρωση, αρχειοθέτηση, επεξεργασία και ανάλυση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων της δημοτικής περιφέρειας.
 • Κατάρτιση, παρακολούθηση, επανεξέταση, αξιολόγηση και διαχείριση προγραμμάτων και έργων που αφορούν στην οικιστική και πολεοδομική ανάπτυξη.
 • Τήρηση επικαιροποιημένου αρχείου της σχετικής εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας.
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση / τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην δημοτική περιφέρεια.
 • Μελετά και εισηγείται τις τροποποιήσεις / αναθεωρήσεις των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων στην δημοτική περιφέρεια
 • Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής
 • Ελέγχει την εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως: (α) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής. (β) Την σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης. (γ) Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής. (δ) Την επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π. (ε) Την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής. (στ) Την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα. (ζ) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ΄ άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν. (η) Την εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της § 1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.
 • Γνωμοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από οποιοδήποτε υλικό σε συνεργασία με τα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης και Αλιείας.
 • Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυμοτομικών διαγραμμάτων, όρων δόμησης, διαγραμμάτων και πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού.
Υπηρεσία Γραμματείας Τμήματος
 • Παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τις Υπηρεσίες του Τμήματος (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση αλληλογραφίας και συναφή).
 • Τήρηση αρχείου Τμήματος.

6. Τμήμα Ελέγχου Νομιμότητας Κατασκευών και Αυθαιρέτων

 • Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών, ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδομικών αδειών.
 • Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και στον χαρακτηρισμό αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία.
 • Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίμων ή άλλων προβλεπόμενων κυρώσεων κατά την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
 • Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδομικό κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες σε συνεργασία με την δημοτική αστυνομία.
 • Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ σε συνεργασία με τη δημοτική αστυνομία.
 • Θεωρεί οικοδομικές άδειες για ηλεκτροδοτήσεις, παράταση εργοταξιακής παροχής.
 • Προβαίνει στην ανασύνταξη έκθεσης αυθαιρέτου κατόπιν εκδίκασης της ένστασης.
 • Συντάσσει πρόστιμα τακτοποιημένων αυθαιρέτων με τις διατάξεις του Ν.3843/2010.
 • Συντάσσει βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων παρελθόντων ετών.

7. Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και Δικτύων
 • Κατάρτιση, παρακολούθηση, επανεξέταση, αξιολόγηση και διαχείριση των προγραμμάτων και έργων που αφορούν στα συστήματα πληροφορικής και δικτύων και ιδίως στον εξοπλισμό και τις εφαρμογές πληροφορικής και επικοινωνιών. Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων η Υπηρεσία μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα εργασίας ή έργου η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου.
 • Σύνταξη μελετών που αφορούν στα συστήματα πληροφορικής και δικτύων και ιδίως στον εξοπλισμό και τις εφαρμογές πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής.
 • Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής διοικητικών συστημάτων πληροφοριών και λήψης αποφάσεων (MIS, IBIS, DSS, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονική παρακολούθηση δημοσίων συμβάσεων, κ.λπ.).
 • Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού και των εφαρμογών.
 • Επιμέλεια για την ασφαλή πρόσβαση, χρήση και φύλαξη του λογισμικού και των δεδομένων.
 • Τήρηση αρχείου εξοπλισμού και λογισμικού.
 • Διαχείριση του Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης.
Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Διαύγειας
  • Για τη διαδικαστική, οργανωτική και τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του ν. 3779/11 (ΦΕΚ 138/Α΄/16.06.2011), «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», συγκροτείται Ομάδα Διοίκησης Έργου, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ως άνω νόμου, εντός μηνός από τη δημοσίευσή του και η σύνθεσή της κοινοποιείται στον οικείο δικτυακό τόπο.  Η Ο.Δ.Ε. ορίζει ένα από τα μέλη της ως εσωτερικό υπεύθυνο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο εσωτερικός υπεύθυνος προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την τήρηση των αρχών και των υποχρεώσεων που περιγράφονται στον ν. 3779/11 και στο ν. 2472/97, όπως η υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η περιοδική κατάρτιση και η ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων και λειτουργών του Δήμου ως προς την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η πρόταση για λήψη εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου και επαλήθευσης της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων κατά τη λειτουργία των συστημάτων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  συμμετέχει στην Ομάδα Διοίκησης Έργου ιδίως  κατά το μέρος που αναφύονται ζητήματα τεχνικής φύσης και προς διαχείριση των ζητημάτων αυτών.
  • Κατάρτιση, παρακολούθηση, επανεξέταση, αξιολόγηση και διαχείριση των προγραμμάτων και έργων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (eGovernment). Ο όρος περιλαμβάνει εννοιολογικά την Ηλεκτρονική Διοίκηση (eAdministration), με περιεχόμενο την ηλεκτρονική παροχή διοικητικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και την Ηλεκτρονική Δημοκρατία (eDemocracy), η οποία αναφέρεται σε δυνατότητες ηλεκτρονικής συμμετοχής (eParticipation) και ψηφοφορίας (eVoting). Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων η Υπηρεσία υποστηρίζεται από ομάδα εργασίας ή έργου η οποία συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου
  • Συμμετοχή σε διατμηματικές ομάδες εργασίας ή έργου από κοινού με τις καθ΄ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες με αντικείμενο τη διεκπεραίωση διαδικασιών διαβούλευσης μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις καθ΄ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Γραμματείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και παρουσιάζονται από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
  • Συμμετοχή στην Ομάδα Διοίκησης Έργου του «Προγράμματος Διαύγεια».
  • Διασφάλιση της συμμόρφωσης με πρότυπα και προδιαγραφές της πιστοποίησης των δημόσιων διαδικτυακών τόπων, της διαλειτουργικότητας, της ψηφιακής αυθεντικοποίησης και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών, της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.
  • Διαχείριση της δημοτικής ιστοσελίδας και μέσω αυτής, της Εφημερίδας της Υπηρεσίας.
  • Διαχείριση της πρόσβασης του Δήμου στο «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης – ΣΥΖΕΥΞΙΣ» και ιδίως των υπηρεσιών διασύνδεσης σε Ενιαίο Δίκτυο Δεδομένων και Φωνής των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, των ευρυζωνικών υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet, των υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, της Διαδικτυακής Πύλης και των υπηρεσιών αυτής (π.χ. υπηρεσίες καταλόγου, εφαρμογές τηλεσυνεργασίας κ.λπ.), της υποδομής ασφάλειας για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών, του ηλεκτρονικού συστήματος τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης), της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης και της τηλεφωνίας.
  • Υποστήριξη του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν. 3882/10 (ΦΕΚ 166/Α΄).
  • Τεχνική υποστήριξη της διαχείρισης του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) από τους τελικούς χρήστες.