Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης

1. Τμήμα Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας

Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης
 • Έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυ­ξη της γεωργίας και τη διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού στις εστίες τους.
 • Ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολού­θηση της φυτικής παραγωγής.
 • Σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής α­νάπτυξης.
 • Προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων α­γροτών.
 • Εκτίμηση και παρακολούθηση της γεωργικής παραγωγής ως και των απολαμβανομένων υπό των παραγωγών τιμών γεωργικών προϊόντων.
 • Παρακολούθηση της πορείας των αγορών των γεωργικών προϊόντων και η λήψη αντιπροσωπευτικών τι­μών.
 • Ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οι­κονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ­ξης.
 • Συνεργασία με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής
 • Ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρ­μογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.
 • Καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλ­λεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.
 • Χορήγηση αδειών, ανανέωσης, ανάκλησης και μεταβίβασης λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλη­σης αγροτικών φαρμακευτικών προϊό­ντων.
 • Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για εγκαταστάσεις θερμοκηπίων.
 • Πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλο­τρίωση χερσαίων εκτάσεων (άρθρο 3 του ν.δ. 420/70, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 εδάφ. 3 του ν.1740/87).
 • Άσκηση εποπτείας των εδρευόντων στο Δήμο Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/58 (ΦΕΚ 181/Α΄), όπως ισχύει και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθεί­σες κανονιστικές πράξεις.
 • Η εκμετάλλευση δημοτικών δα­σών.
 • Η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, καθώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων που παραχωρούνται στο Δήμο από το Δημόσιο.
 • Διαχείριση των διαδικασιών που σχετίζονται με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και με τις επιδοτήσεις των αγροτών, όπως ενδεικτικά η ενημέρωση των αγροτών, η συγκέντρωση των δικαιολογητικών, αιτήσεων και δηλώσεων, η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας κ.λπ., μέσω των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ.
Γραφείο Κτηνοτροφίας
 • Έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυ­ξη της κτηνοτροφίας και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες τους.
 • Συνεργασία με ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής.
 • Ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολού­θηση της ζωικής παραγωγής.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων.
 • Επιβολή ή άρση υγειονομικών μέτρων, λόγω εμ­φάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητι­κών προς μεταφορά ζώων.
 • Εφαρμογή, οργάνωση και εποπτεία της τεχνητής σπερματέγχυσης και του συγχρονισμού του οίστρου των ζώων.
 • Παροχή γνωμάτευσης από τον αρμόδιο κτηνία­τρο για υγειονομική καταλληλότητα των ζώων όταν πρό­κειται για πλανόδια έκθεση ζώων.
 • Χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, καθώς και ειδικής ά­δειας για αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Εφαρμογή και ο έλεγχος του συστήματος ανα­γνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του δή­μου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών μητρώων).
 • Χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων.
 • Παροχή γνωμάτευσης για υγειονομική καταλλη­λότητα των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.
 • Χορήγηση αδειών για την ίδρυση και λειτουργία κτήνο – πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3698/08 (ΦΕΚ 198/Α΄).
 • Χορήγηση αδειών, ανανέωσης, ανάκλησης και μεταβίβασης λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλη­σης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊό­ντων.
 • Χορήγηση των σχετικών αδειών για την καταλ­ληλότητα των αυτοκινήτων που μεταφέρουν ζώα.
 • Χορήγηση αδειών λειτουργίας και η εποπτεία των ιδιωτικών κτηνιατρείων, κλινικών ιατρείων.
 • Χορήγηση άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του π.δ. 98/04 (ΦΕΚ 69/Α΄), διενέργεια επιθεωρήσεων και έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 98/04.
 • Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για κτηνοτροφικές εκμε­ταλλεύσεις.
 • Τήρηση των ρυθμίσεων που αφορούν στα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και στην προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση και τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4039/12, όπως ισχύει.

 

Γραφείο Αλιείας
 • Έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυ­ξη της αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αλιευτι­κού πληθυσμού στις εστίες του.
 • Συνεργασία με ιδρύματα έρευνας της αλιευτικής παραγωγής.
 • Άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή δικαιοδοσίας του δήμου.
 • Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για μονά­δες στους τομείς αλιείας.
 • Λήψη αποφάσεων καταστροφής, εκποίησης και έγκρι­σης του αποτελέσματος της σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας (άρθρο 7 § 3 και 4 του ν.δ. 420/70, ΦΕΚ 27/Α΄).
 • Λήψη απόφασης εφαρμογής του προγράμματος ανά­πτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και επαρ­κή παραγωγή του αναγκαιούντος (γόνου) ιχθυδίων για τον εφοδιασμό με αυτόν των ενδιαφερόμενων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών (άρθρο 110 § α΄ του π.δ. 433/77).
 • Συγκέντρωση και τήρηση στοιχείων των υδα­τοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα.
 • Κατάρτιση μελετών και σύνταξη εκλαϊκευμέ­νων εντύπων που αφορούν δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων.
 • Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με αλι­είς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε επι­χειρήσεις του αλιευτικού τομέα.
 • Χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέρ­γεια δοκιμαστικής αλιείας.
 • Έγκριση της χορήγησης από τις αρμόδιες αρχές, αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα και η ανάκληση της έγκρισης αυτής (άρθρο 8 § β΄ εδάφ. γγ΄ του π.δ. 915/81, άρ­θρο 14 του β.δ. 666/66, ΦΕΚ 160/Α΄ και άρθρο 1 § 2 του β.δ. 152/69 (ΦΕΚ 56/Α΄).
 • Λήψη απόφασης διάθεσης σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσι­ου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού εξο­πλισμού που δημεύτηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί (άρθρο 2 § 3 του ν. 1740/87, (ΦΕΚ 221/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την § 3 του άρθρου 8 του ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70/Α΄).
 • Τήρηση στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτι­κών εκμεταλλεύσεων.
 • Αντιμετώπιση θεμάτων και η εισήγηση μέτρων που αφορούν τη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συ­ντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε συ­νεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
 • Χορήγηση έγκρισης για τη διενέργεια αθλητικής αλιείας (π.δ. 373/85 άρθρο 5 § 2 ΦΕΚ 131/Α΄).
 • Χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/66 άρθρα 1, 2, 3 (ΦΕΚ 160/Α΄) και π.δ. 373/85).
 • Χορήγηση άδειας χρήσης καταδυτικών συσκευών σε περι­πτώσεις διεξαγωγής ερευνών (π.δ. 373/85 άρθρο 3 § 2).
 • Χορήγηση έγκρισης αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους (β.δ. 666/66, π.δ. 261/91 άρθρο 1 § 1α, 1β, 1γ και άρθρα 3 και 4, ΦΕΚ 98/Α΄).
 • Χορήγηση επαγγελματικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/66, π.δ. 261/91, άρθρο 1 § 1δ).
 • Χορήγηση άδειας μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους (π.δ. 261/91 άρθρο 2).
 • Χορήγηση άδειας αντικατάστασης μηχανής αλιευτικού σκά­φους (π.δ. 261/91 άρθρο 4).
 • Επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πλη­ροφορίες σχετικά με την παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (π.δ. 333/90 άρθρο 2, ΦΕΚ 143/Α΄).
 • Χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοι­πών υδρόβιων οργανισμών (π.δ. 54/78, ΦΕΚ 10/Α΄, π.δ. 398/90 άρθρο 5 § 2β, ΦΕΚ 159/Α΄).
 • Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την εισαγωγή από το εξωτε­ρικό ζώντων υδροβίων ζώων και φυτών ή φυκιών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδά­των.
 • Έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκά­φη αλιείας ή σπογγαλιείας (π.δ. 915/81 άρθρο 8 § β΄, γγ΄, β.δ. 666/66 άρθρα 2, 3, 4 § 2 και 11, β.δ. 152/69 άρθρο 1 § 2, ΦΕΚ 43/Α΄).
 • Έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογ­γαλιείας για ορισμένη περίοδο σε περιοχή χωρικής αρ­μοδιότητας του οικείου δήμου, όταν το επιβάλλει η προ­στασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας και σπογγαλιείας (β.δ. 666/66 άρθρο 7, β.δ.152/69 άρθρο 1 2).
 • Διατύπωση πρότασης για εγγραφή πιστώσεων για απαλλο­τρίωση υδάτινων εκτάσεων (άρθρο 3 του ν.δ. 420/70, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 εδάφ. 3 του ν.1740/87).
 • Λήψη απόφασης αξιοποίησης, ιχθυοτροφικά, των μη εκ­μεταλλεύσιμων τελμάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνερ­γασία με τις υπηρεσίες (π.δ. 402/88, άρθρο 18 § Βii) άρθρο 1 του ν.δ. 420/70).
 • Λήψη απόφασης εξαιρέσεων υποχρέωσης προσκόμισης αλιευμάτων στις ιχθυόσκαλες (άρθρο 24 § 1α του ν.δ. 420/70).
 • Σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευ­τικών προσφυγών (άρθρο 9 § 4 του ν. 2040/92).
 • Έγκριση και τροποποίηση καταστατικών αλιευτι­κών συνεταιρισμών και η παροχή σε αυτούς τεχνικών ο­δηγιών.
 • Λειτουργία αλιευτικών καταφυ­γίων, υποδομών και εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.
 • Παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθμιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών (ν.δ. 420/70, άρθρο 22 § 3, π.δ. 422/91 άρθρο 1 § 3, ΦΕΚ 154/Α΄).
 • Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκτα­ση και μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας ε­ντατικής ή ημι-εντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδά­των, καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει­τουργίας τους.

2. Τμήμα Εμπορίου και Υπηρεσιών

Άδειες Ίδρυσης Καταστημάτων

Το Τμήμα εισηγείται και διεκπεραιώνει τις διαδικασίες για την:

 • Χορήγηση (από το Δημοτικό Συμβούλιο) αδειών ίδρυσης υπεραγορών λιανικού εμπορίου.
 • Χορήγηση (με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και κα­θορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο Δήμο, καθώς και η συγκρότηση (με απόφαση του Δημάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.
 • Χορήγηση και ανάκληση αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η χορήγηση αδειών εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3377/05, όπως ισχύει.
 • Έγκριση (με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών, καθώς και χο­ρήγηση άδειας συμμετοχής στις αγορές αυτές.
 • Καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουρ­γίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται στην περιφέρειά τους, κατά τη σχετική νομοθεσία.
 • Έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνη­ση, τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γέ­νει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την κείμε­νη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγ­γελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφε­ρειακή ενότητα.
 • Συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πω­λητών, παραγωγών και επαγγελματιών των Λαϊκών Αγο­ρών.
 • Χορήγηση των αδειών παραγωγών και η θεώρησή τους.
 • Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χο­ρήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων.
 • Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίμα­τος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακεί­ων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.
 • Παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατά­στημα πώλησης σκύλων ή γατών (μετά από έκθεση Κτη­νιατρικής Αρχής), καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
 • Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος κου­ρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και η συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτρο­πής και πειθαρχικού συμβουλίου.
 • Χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ’ άρθρο 17 του ν. 3377/05, καθώς και ο σχετικός έ­λεγχος και η επιβολή κυρώσεων.
 • Χορήγηση αδειών για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών), η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και η εποπτεία αυτών.
 • Χορήγηση αδειών καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.
 • Καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας κα­ταστημάτων και επιχειρήσεων.
 • Χορήγηση και ανάκληση της προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις.
 • Χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων.
 • Χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων και διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
 • Χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.
 • Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος.
 • Χορήγηση και ανάκληση άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οικήματος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα.
 • Καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και προσδι­ορισμός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
Έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων

Το Τμήμα διατυπώνει εισηγήσεις για την έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων με τις οποίες:

 • Προσδιορίζονται οι όροι και οι ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στη δημοτική περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση.
 • Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία των δημοτικών κατοικιών, των θέρετρων, των κατασκηνώσεων και των τουριστικών εγκαταστάσεων.
 • Καθορίζονται οι χώροι λειτουργίας των λαϊκών αγορών, οι θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και οι κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • Καθορίζονται ειδικότερες προδιαγραφές και προϋποθέσεις κατασκευής και τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών σε επαγγελματικούς χώρους, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, λαμβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωμία και την αισθητική του χώρου.
 • Προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη χορήγηση της άδειας των οποίων είναι αρμόδιος ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, του αιγιαλού και της παραλίας, της δασικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την πυροπροστασία και για τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, τις διατάξεις του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, του οικοδομικού κανονισμού και τους γενικούς όρους που προβλέπονται από τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.
 • Προσδιορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση και εγκατάσταση των ανωτέρω επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε περιοχές, που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες του Δήμου, εκτός των περιοχών, για τις οποίες έχουν προσδιορισθεί ειδικότεροι όροι χρήσεων γης.

3. Τμήμα Τουρισμού και Προστασίας του Καταναλωτή

1. Γραφείο Τουρισμού
 • Εκπόνηση, υλοποίηση και συμμετοχή σε προ­γράμματα για την τουριστική ανάπτυξη της δημοτικής περιφέρειας και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Μέριμνα για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτισμού.
 • Επιχορήγηση φορέων που συμβάλλουν στην του­ριστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου, ύστερα από απόφα­ση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειο­ψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
 • Διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας του Δήμου.

 

2. Γραφείο Ενημέρωσης του Καταναλωτή
 • Προστασία του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώ­σεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
 • Σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμη­θευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και η τήρηση μητρώου καταναλωτών.

 

4. Τμήμα Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ανάπτυξης

Υπηρεσία Ανάπτυξης Δ. Ε. Άσσου – Λεχαίου
 • Η Υπηρεσία εισηγείται και διεκπεραιώνει τις διαδικασίες αρμοδιότητας των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, τα οποία α) αποφασίζουν για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατά­στασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δρα­στηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, β) αποφασίζουν για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής, καθώς και των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων τα οποία γ) προτείνουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών α­γορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες ε­μπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων για την περίπτωση γ), λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών τους και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προ­κειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δη­μοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών αποζημιώσεων που παρέχει ο ΕΛΓΑ, όπως είναι ενδεικτικά, η ενημέρωση των αγροτών, η συγκέντρωση των δηλώσεων, αιτήσεων και των δικαιολογητικών και η διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας, μέσω των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ.
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών ενημέρωσης των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
Υπηρεσία Ανάπτυξης Δ. Ε. Σαρωνικού
 • Η Υπηρεσία εισηγείται και διεκπεραιώνει τις διαδικασίες αρμοδιότητας των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, τα οποία α) αποφασίζουν για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατά­στασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δρα­στηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, β) αποφασίζουν για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής, καθώς και των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων τα οποία γ) προτείνουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών α­γορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες ε­μπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων για την περίπτωση γ), λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών τους και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προ­κειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δη­μοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών αποζημιώσεων που παρέχει ο ΕΛΓΑ, όπως είναι ενδεικτικά, η ενημέρωση των αγροτών, η συγκέντρωση των δηλώσεων, αιτήσεων και των δικαιολογητικών και η διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας, μέσω των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ.

Διεκπεραίωση διαδικασιών ενημέρωσης των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης

Υπηρεσία Ανάπτυξης Δ. Ε. Σολυγείας
 • Η Υπηρεσία εισηγείται και διεκπεραιώνει τις διαδικασίες αρμοδιότητας των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, τα οποία α) αποφασίζουν για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατά­στασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δρα­στηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, β) αποφασίζουν για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής, καθώς και των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων τα οποία γ) προτείνουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών α­γορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες ε­μπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων για την περίπτωση γ), λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών τους και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προ­κειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δη­μοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών αποζημιώσεων που παρέχει ο ΕΛΓΑ, όπως είναι ενδεικτικά, η ενημέρωση των αγροτών, η συγκέντρωση των δηλώσεων, αιτήσεων και των δικαιολογητικών και η διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας, μέσω των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ.
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών ενημέρωσης των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.
Υπηρεσία Ανάπτυξης Δ. Ε. Τενέας
 • Η Υπηρεσία εισηγείται και διεκπεραιώνει τις διαδικασίες αρμοδιότητας των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων, τα οποία α) αποφασίζουν για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατά­στασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δρα­στηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, β) αποφασίζουν για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής, καθώς και των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων τα οποία γ) προτείνουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών α­γορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες ε­μπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων για την περίπτωση γ), λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών τους και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προ­κειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δη­μοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
 • Διεκπεραίωση των διαδικασιών αποζημιώσεων που παρέχει ο ΕΛΓΑ, όπως είναι ενδεικτικά, η ενημέρωση των αγροτών, η συγκέντρωση των δηλώσεων, αιτήσεων και των δικαιολογητικών και η διεκπεραίωση της σχετικής αλληλογραφίας, μέσω των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ.
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών ενημέρωσης των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.