Δικαστικός συμβιβασμός σε υπόθεση αγωγής αποζημίωσης οφειλών (Β. Κλήμης & ΣΙΑ Ε.Ε.)

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 536/2018
 
Θέμα 27ο Η.Δ: «Δικαστικός συμβιβασμός σε υπόθεση αγωγής αποζημίωσης οφειλών (Β. Κλήμης & ΣΙΑ Ε.Ε.)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.   Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6. Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.   Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.   Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Δικαστικός συμβιβασμός σε υπόθεση αγωγής αποζημίωσης οφειλών (Β. Κλήμης & ΣΙΑ Ε.Ε.)» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ, του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012), για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 €, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. 505/6-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον δικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της εταιρείας με την επωνυμία Β. ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενης, δυνάμει της με αριθμό 362/2018 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου και της από 01-11-2018 πρότασης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς της εταιρείας Β. ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,και την καταβολή σε αυτήν του συνολικού ποσού των εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (65.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου της απαίτησης, των τόκων και της δικαστικής δαπάνης, δεδομένης της παραίτησής της από την υπόλοιπη επιδικασθείσα με την αριθμ. 362/2018 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου απαίτησή της, διότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στην από 02-11-2018 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για την εν λόγω υπόθεση.
Κατόπιν της καταβολής του ανωτέρω ποσού των 65.000,00€ εξοφλείται ολοσχερώς η δυνάμει της με αριθμό 362/2018 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου απαίτηση της εταιρείας με την επωνυμία Β. ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενης, και ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από το Δήμο Κορινθίων.
 Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018 στον ΚΑ 00/6292.0001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων» ποσού 970.000,00€.
Κατόπιν έθεσε υπόψη του Σώματος την από 2-11-2018 γνωμοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου Παύλου Μάρκελλου, της Δικηγορικής Εταιρείας «Π. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ – Ε. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ –Μ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», η οποία έχει ως εξής:
<<Αναφερόμενος στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 38312/02-11-2018 απόφασή Σας, σχετικά με την από 01-11-2018 πρόταση για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας «ΚΛΗΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» εκθέτω τα εξής:
Μετά την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 362/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου που απέρριψε την έφεση του Δήμου κατά της εταιρείας και κατά της υπ΄ αριθμ. 180/2017 οριστικής αποφάσεως του Εφετείου Ναυπλίου, με την από 15-10-2018 επιστολή μου, σας εξέφρασα τη γνώμη μου για την περαιτέρω πορεία της υποθέσεως και τις επιφυλάξεις μου για τις πιθανότητες ευδοκίμησης μιας αίτησης αναίρεσης.
Δεδομένων των δαπανών που θ΄ απαιτήσει η τυχόν άσκηση αναίρεσης, η οποία δεν συνεπάγεται και αναστολή εκτέλεσης της ήδη εκδοθείσης αποφάσεως, για την άσκηση της οποίας θ΄ απαιτηθούν πρόσθετες
δαπάνες και με μικρότερες πιθανότητες ευδοκίμησης, θεωρώ ότι η πρόταση της εταιρείας πρέπει να γίνει δεκτή γιατί είναι προς το καλώς ευνοούμενο συμφέρον του Δήμου, το μεν διότι περιορίζει την δαπάνη, το δε αποτρέπει τον κίνδυνο εμπλοκής σε μία νέα δικαστική διένεξη, με πρόσθετα έξοδα και αβέβαιο, έως αρνητικό αποτέλεσμα.>>
Και ζήτησε από το Σώμα της έγκρισή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, την αριθμ. 505/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την από 2-11-2018 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου Π. Μάρκελλου, τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 περ. ιδ΄ του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) και του ν. 4555/2018,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τον δικαστικό συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της εταιρείας με την επωνυμία Β. ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενης, δυνάμει της με αριθμό 362/2018 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου και της από 01-11-2018 πρότασης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς της εταιρείας Β. ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,και την καταβολή σε αυτήν του συνολικού ποσού των εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (65.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου της απαίτησης, των τόκων και της δικαστικής δαπάνης, δεδομένης της παραίτησής της από την υπόλοιπη επιδικασθείσα με την αριθμ. 362/2018 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου απαίτησή της, διότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου, σύμφωνα και με την από 02-11-2018 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για την εν λόγω υπόθεση.
Κατόπιν της καταβολής του ανωτέρω ποσού των 65.000,00€ εξοφλείται ολοσχερώς η δυνάμει της με αριθμό 362/2018 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου απαίτηση της εταιρείας με την επωνυμία Β. ΚΛΗΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενης, και ουδεμία άλλη απαίτηση έχει από το Δήμο Κορινθίων.
 Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018 στον ΚΑ 00/6292.0001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων» ποσού 970.000,00€.
Η διάθεση της ανωτέρω δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 536/ 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 -11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                             Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment