Διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων του ανακαινισμένου γηπέδου του Σοφικού

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 30/12.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 581/2018
 
Θέμα 2ο Ε.Η.Δ: «Διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων του ανακαινισμένου γηπέδου του Σοφικού»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43003/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ  (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
18.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.                   Οικονόμου Γεώργιος
5.            Λαμπρινός Παναγιώτης
6.            Μουρούτσος Γεώργιος
7.            Νανόπουλος Βασίλειος
8.            Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.            Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.        Καρασάββας Ιωάννης
11.   Δημητρόπουλος Κων/νος
12.   Σούκουλης Ανδρέας
13.   Κορδώσης Χρήστος
14.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.                Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.                Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.     Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.      Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.                   Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.                   Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.                   Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.      Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.        Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων του ανακαινισμένου γηπέδου του Σοφικού»επειδή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 και απαιτείται προετοιμασία. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον το ανωτέρω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην αριθμ. 43339/11-12-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:
<< Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 158§3 του N.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να διοργανώσει εκδήλωση για τα εγκαίνια του γηπέδου του Σοφικού, τη Δευτέρα 17.12.2018.
Η εκδήλωση διοργανώνεται στα πλαίσια της ανακαίνισης του γηπέδου του Σοφικού με την προσθήκη συνθετικού χλοοτάπητα σύμφωνα με τις προβλέψεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τις απαιτήσεις της FIFA. Η χρήση του ανακαινισμένου γηπέδου συμβάλλει στην αναβάθμιση της περιοχής και εξασφαλίζει στους αθλούμενους τη δυνατότητα να διεξάγουν ασφαλείς και ποιοτικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες. Με αφορμή τη συγκεκριμένη εκδήλωση θα φιλοξενηθούν στο Σοφικό παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ – οι οποίοι στο παρελθόν αγωνίστηκαν στην Κόρινθο- προκειμένου να διεξαχθεί ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ αυτών και των παλαίμαχων της ομάδας του Πανσολυγειακού Σοφικού.
Η πραγματοποίηση από το Δήμο μας της εν λόγω εκδήλωσης, ενισχύει την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων στην τοπική κοινωνία και συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες για την πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης:
1.         Προμήθεια επάθλων που θα απονεμηθούν σε παλαίμαχους ποδοσφαιριστές και παράγοντες των δύο ομάδων, ήτοι 18 τιμητικές πλακέτες και 60 μετάλλια, ποσού έως 1.015,56€ με Φ.Π.Α.
2.         Μεταφορά με λεωφορείο των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ από την Αθήνα στο Σοφικό με επιστροφή, την 17.12.2018 ποσού έως 434,00€ με Φ.Π.Α.
3.         Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης ποσού έως 496,00€με Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.945,56€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 00/6443.0001 και τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκεκριμένη εκδήλωση.>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α,β του Ν. 3463/2006και του Ν. 4555/2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων στα πλαίσια της ανακαίνισης του γηπέδου Σοφικού του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 1.945,56€με ΦΠΑ, την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 στο Σοφικό.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι κάτωθι δαπάνες:
1.         Προμήθεια επάθλων που θα απονεμηθούν σε παλαίμαχους ποδοσφαιριστές και παράγοντες των δύο ομάδων, ήτοι 18 τιμητικές πλακέτες και 60 μετάλλια, ποσού έως 1.015,56€ με Φ.Π.Α.
2.         Μεταφορά με λεωφορείο των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ από την Αθήνα στο Σοφικό με επιστροφή, την 17.12.2018 ποσού έως 434,00€ με Φ.Π.Α.
3.         Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης ποσού έως 496,00€με Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού 1.945,56€θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 00/6443.0001 και τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 581 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment