Διοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια του υπερμαραθώνιου αγώνα ‘’Σπάρταθλον 2018’’ στην Δ.Κ. Άσσου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια του υπερμαραθώνιου αγώνα ‘’Σπάρταθλον 2018’’ στην Δ.Κ. Άσσου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 25/1/2019
   
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 19/18.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 427/2018
 
Θέμα 8ο Η.Δ.:   «Διοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια του υπερμαραθώνιου αγώνα ‘’Σπάρταθλον 2018’’ στην Δ.Κ. Άσσου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 31205/14-09-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Φαρμάκης Γεώργιος,
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
7.       Βλάσσης Δημήτριος
8.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μπάκουλης Δημήτριος
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Ζήμος Κων/νος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
17.    Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
18.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
19.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
20.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 1ουΘΗΔ
21.    Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία
1.         Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
2.         Δράκος Παναγιώτης
3.       Παππάς Αντώνιος
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Σταυρέλης Νικόλαος
6 Λαμπρινός Παναγιώτης
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καρασάββας Ιωάννης
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
12. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά(7) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξη «Διοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια του υπερμαραθώνιου αγώνα ‘’Σπάρταθλον 2018’’ στην Δ.Κ. Άσσου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. ¨31262/17-9-2018 εισήγηση του κ. Κων/νου Παρτσινέβελου Τμήματος αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού , η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να πραγματοποιήσει εκδήλωση υποδοχής των αθλητών – αθλητριών που θα συμμετέχουν στον υπερμαραθώνιο αγώνα «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2018»,καλύπτοντας μια απόσταση 246 χιλιομέτρων από την Αθήνα προς τη Σπάρτη, ακολουθώντας τα βήματα του Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, Φειδιππίδη. Πρόκειται για μια επίσημα αναγνωρισμένη αθλητική διοργάνωση με ιδιαίτερο κύρος και ενδιαφέρον λόγω του ιστορικού υποβάθρου του αγώνα στον οποίο λαμβάνουν μέρος αθλητές και αθλήτριες από όλο τον κόσμο.
Για τη διοργάνωση της εκδήλωσης στα πλαίσια του υπερμαραθώνιου αγώνα «Σπάρταθλον 2018»η οποία θα πραγματοποιηθεί στη θέση Πλατάνια, επί της οδού Φειδιππίδου της Δημοτικής Κοινότητας Άσσου, την Παρασκευή 28.09.2018,προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1. Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 372,00€ συμπ. ΦΠΑ.
2. Παράθεση μπουφέ για 200 άτομα, ποσού έως 992,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 1.364,00€ συμπ. ΦΠΑ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις των παρ. 3α, β του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων εκδήλωσης στα πλαίσια του υπερμαραθώνιου αγώνα ‘’ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2018’’ στην Δ.Κ. Άσσου και την έγκριση ποσού 1.364,00€ συμπ.  Φ.Π.Α.. Στους αγώνες θα λάβουν μέρος αθλητές και αθλήτριες από όλο τον κόσμο και θα καλύψουνμια απόσταση 246 χιλιομέτρων από την Αθήνα προς τη Σπάρτη, ακολουθώντας τα βήματα του Αθηναίου δρομέα μεγάλων αποστάσεων, Φειδιππίδη.
Με το ανωτέρω ποσό ο Δήμος Κορινθίων θα καλύψει τις δαπάνες για:
1. Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 372,00€ συμπ. ΦΠΑ.
2. Παράθεση μπουφέ για 200 άτομα, ποσού έως 992,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού 1.364,00 € με ΦΠΑ  θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ με 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19 / 427 / 2018.
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment