Διοργάνωση εκδήλωσης στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ιωάννη

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διοργάνωση εκδήλωσης στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ιωάννη

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 15/09.08.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 376/2018
 
Θέμα 31o Η.Δ.: «Διοργάνωση εκδήλωσης στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ιωάννη»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26307/03-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Σούκουλης Ανδρέας
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.        Χασικίδης Χρήστος
2.        Παππάς Αντώνιος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
4.        Οικονόμου Γεώργιος
5.        Δράκος Παναγιώτης,
6.        Βλάσσης Δημήτριος.
7.        Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
8.         Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.        Καρασάββας Ιωάννης
10.      Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11.     Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
9.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διοργάνωση εκδήλωσης στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ιωάννη», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίουτην αριθμ. 25632/31-7-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:
<< Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να διοργανώσει την «6η Χορευτική Συνάντηση», το Σάββατο 18 Αυγούστου 2018 και ώρα 21:00στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη.
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν:
·         Τα χορευτικά τμήματα νέων και ενηλίκων του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αθικίων,
·         Το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξυλοκέριζας,
·         Το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κλένιας «Ο Άγιος Παντελεήμονας» και
·         Η χορωδία της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων.
Πρόκειται για μια εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου η οποία σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου μας και προάγει τα πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του. Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1. Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της, ποσού έως 620,00€ με Φ.Π.Α.
2. Τοποθέτηση εξέδρας για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ποσού έως 496,00€ με Φ.Π.Α.
3. Παράθεση μπουφέ για 200 άτομα με χυμούς (200 τεμάχια), νερά (200 τεμάχια) και σάντουιτς (200 τεμάχια), ποσού έως 744,00€ με Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.860,00€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διοργάνωση της εκδήλωσης στην Τοπική Κοινότητα Αγ. Ιωάννη ποσού έως 1.860,00€ σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001, προϋπολογισμού τρέχοντος έτους>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α,β του Ν. 3463/2006.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την διοργάνωση από τον Δήμο Κορινθίων της εκδήλωσης «6η Χορευτική Συνάντηση», το Σάββατο 18 Αυγούστου 2018 και ώρα 21:00στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη, με το ποσό των 1.860,00€ με Φ.Π.Α.
Με την ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθούν τα κάτωθι :
1. Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της, ποσού έως 620,00€ με Φ.Π.Α.
2. Τοποθέτηση εξέδρας για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ποσού έως 496,00€ με Φ.Π.Α.
3. Παράθεση μπουφέ για 200 άτομα με χυμούς (200 τεμάχια), νερά (200 τεμάχια) και σάντουιτς (200 τεμάχια), ποσού έως 744,00€ με Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη θα ανέλθει συνολικά έως το ποσό των 1.860,00€ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 376 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10 – 08 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment