Διοργάνωση εκδήλωσης στο Αγιονόρι στα πλαίσια των αποκαλυπτηρίων της προτομής του ΄΄ΝΙΚΗΤΑΡΑ΄΄

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διοργάνωση εκδήλωσης στο Αγιονόρι στα πλαίσια των αποκαλυπτηρίων της προτομής του ΄΄ΝΙΚΗΤΑΡΑ΄΄

Ημ/νία Δημοσίευσης : 21/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 331/2018
 
Θέμα 22ο Η.Δ.: «Διοργάνωση εκδήλωσης στο Αγιονόρι στα πλαίσια των αποκαλυπτηρίων της προτομής του ΄΄ΝΙΚΗΤΑΡΑ΄΄»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χασικίδης Χρήστος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 9ουΘΗΔ
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ
3. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ουΘΗΔ
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΗΔ    
10.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
11. Φαρμάκης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 22οθέμα της ημερήσιας διάταξης, «Διοργάνωση εκδήλωσης στο Αγιονόρι στα πλαίσια των αποκαλυπτηρίων της προτομής του ΄΄ΝΙΚΗΤΑΡΑ΄΄» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 22861/11-7-2018 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<O Δήμος Κορινθίων πρόκειται να διοργανώσει εκδήλωση – επιμνημόσυνη δέηση για τους νεκρούς της μάχης της 28ης Ιουλίου 1822, στην Κλεισούρα Αγιονορίου. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια της Προτομής του Νικηταρά, του σπουδαίου Έλληνα οπλαρχηγού, η νικηφόρος μάχη του οποίου εναντίον της πανίσχυρης στρατιάς του Δράμαλη, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του χρονικού της Ελληνικής Επανάστασης.
Η εκδήλωση θα αναβιώσει μνήμες από την ιστορική μάχη του Αγιονορίου και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00π.μ. στο χώρο όπου θα τοποθετηθεί το μνημείο, στη διασταύρωση Αγιονορίου – Κλεισούρας. Για τη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1.         Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 744,00€ με Φ.Π.Α.
2.     Παράθεση μπουφέ για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι 100 άτομα, ποσού έως 992,00€ με Φ.Π.Α.
3.         Προμήθεια έντυπου υλικού ήτοι 100 προσκλήσεις και 20 αφίσες, ποσού έως 148,80€ με Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.884,80€ με Φ.Π.Α θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά:
α) με τη διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης β)με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 1.884,80€ με Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 15/6474.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22861/11-7-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων εκδήλωσης – επιμνημόσυνης δέησης για τους νεκρούς της μάχης της 28ης Ιουλίου 1822, στην Κλεισούρα Αγιονορίου καθώς και τα αποκαλυπτήρια της προτομής του ΝΙΚΗΤΑΡΑ, με το ποσό των 1.884,80€ με Φ.Π.Α, που θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουλίου  2018 στη διασταύρωση των οδών Αγιονορίου –Κλεισούρα.
Εγκρίνει την ανωτέρω δαπάνη για: α) την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, β) παράθεση μπουφέ στους προσκεκλημένους της εκδήλωσης και γ) προμήθεια έντυπου υλικού στην Τοπική Κοινότητα Αγιονορίου την  28η  Ιουλίου 2018.
Η ανωτέρω δαπάνη ποσού 1.884,80€ με Φ.Π.Α θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 1.884,80€.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 331 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος
 

Leave a Comment