Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της Κορίνθου, Αποστόλου Παύλου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της Κορίνθου, Αποστόλου Παύλου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/11.06.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 261/2018
 
Θέμα 32ο Η.Δ.: «Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της Κορίνθου, Αποστόλου Παύλου»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/07-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.        Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.        Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
3.        Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.        Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.        Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
6.        Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
7.        Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
8.        Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
9.        Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.      Φαρμάκης Γεώργιος
11.      Παππάς Αντώνιος,αποχώρησε στο τέλος του 25ουΘΗΔ
12.      Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
13.      Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
14.      Κεφάλας Σταύρος
15.   Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του 25ουΘΗΔ
16.      Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
17.      Νανόπουλος Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
18. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
19.      Πανταζής Βασίλειος,
20.      Κορδώσης Χρήστος
21.      Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΕΗΔ
22.      Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
23.      Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε πριν το τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
24.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
25.      Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
26.      Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΘΗΔ
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.Βλάσσης Δημήτριος
4.Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 9ου ΗΔΘ
5.Καρασάββας Ιωάννης,
6.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.        Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.        Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.        Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.        Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.        Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.        Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.        Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.        Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της Κορίνθου, Αποστόλου Παύλου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18717/07-6-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
<< Ο Δήμος Κορινθίων, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, διοργανώνει εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αποστόλου Παύλου, του Πολιούχου της πόλης μας, ως εξής:
 • Εκδήλωση με τίτλο «Α’ προς Κορινθίους Επιστολή Αποστόλου Παύλου» την Τρίτη 26.6.2018, στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, στην οποία μεταξύ άλλων συμμετέχει η Φιλαρμονική και η παιδική χορωδία του Δήμου.
 • Μουσική παράσταση «Συνδέσεις» την Τετάρτη 27.6.2018 στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου Κορίνθου με τη συμμετοχή της σπουδαίας ερμηνεύτριας και μουσικού κας Αγγελικής Τουμπανάκη.
 • Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αποστόλου Παύλου την 28.06.2018 και ώρα 21:00.
 • Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό που θα τελεστεί στο Βήμα του Γαλλίωνα, στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου την 29.06.2018 και ώρα 19:00.
 • Παρουσίαση της υψηλής ποιότητας παράστασης «Από τη Μήδεια στη Λυσιστράτη» της κας Αλίκης Καγιαλόγλου, το Σάββατο 30.6.2018 στον αύλειο χώρο του «Ξενία» Αρχαίας Κορίνθου. Η εκδήλωση, η οποία μεταξύ άλλων έχει παρουσιαστεί και στο Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Αθήνας, περιλαμβάνει μουσική, τραγούδι και αφήγηση κειμένων και χορικών από την αττική κωμωδία και την αρχαία τραγωδία.
Για την διοργάνωση των ανωτέρω εκδηλώσεων, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
 1. Προμήθεια 2.200 προσκλήσεων και 50 αφισών ποσού έως 731,60€ συμπ. Φ.Π.Α.
 2. Ηχητική κάλυψη των πενθήμερων εκδηλώσεων, ποσού έως 3.472,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 3. Παράθεση γεύματος:
· στις 28.06.2018 στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών & Πάσης Ελλάδος και στους Συνακολουθούμενους σε Αυτόν Μητροπολίτες, Επισκόπους και επισήμους ήτοι 90 άτομα, ποσού έως 4.586,76€ συμπ. Φ.Π.Α. και
·     στις 29.06.2018 στους προσκεκλημένους Μητροπολίτες και επίσημους, ήτοι 50 άτομα, ποσού έως 1.390,66€ συμπ. Φ.Π.Α.
 1. Αμοιβή μουσικών για την παρουσίαση των μουσικών παραστάσεων «Συνδέσεις» και «Από τη Μήδεια στη Λυσιστράτη» στις 27.6.2018 και 30.6.2018 αντίστοιχα, ποσού έως 6.111,00€ συμπ. Φ.Π.Α
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 16.292,02€ συμπ. Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά α) με τη διοργάνωση των εκδηλώσεων εορτασμού του Πολιούχου της Κορίνθου β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 16.292,02€ σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18717/07-6-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού του πολιούχου της Κορίνθου Αποστόλου Παύλου που θα πραγματοποιηθούν στις 28 και 29 Ιουνίου 2018 και θα περιλαμβάνουν:
 • Εκδήλωση με τίτλο «Α’ προς Κορινθίους Επιστολή Αποστόλου Παύλου» την Τρίτη 26.6.2018, στην Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου, στην οποία μεταξύ άλλων συμμετέχει η Φιλαρμονική και η παιδική χορωδία του Δήμου.
 • Μουσική παράσταση «Συνδέσεις» την Τετάρτη 27.6.2018 στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αποστόλου Παύλου Κορίνθου με τη συμμετοχή της σπουδαίας ερμηνεύτριας και μουσικού κας Αγγελικής Τουμπανάκη.
 • Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Ιερού Λειψάνου του Αποστόλου Παύλου την 28.06.2018 και ώρα 21:00.
 • Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό που θα τελεστεί στο Βήμα του Γαλλίωνα, στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κορίνθου την 29.06.2018 και ώρα 19:00.
 • Παρουσίαση της υψηλής ποιότητας παράστασης «Από τη Μήδεια στη Λυσιστράτη» της κας Αλίκης Καγιαλόγλου, το Σάββατο 30.6.2018 στον αύλειο χώρο του «Ξενία» Αρχαίας Κορίνθου. Η εκδήλωση, η οποία μεταξύ άλλων έχει παρουσιαστεί και στο Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Αθήνας, περιλαμβάνει μουσική, τραγούδι και αφήγηση κειμένων και χορικών από την αττική κωμωδία και την αρχαία τραγωδία.
Εγκρίνει ποσό ύψους 16.292,02 € για την υλοποίηση των ανωτέρω εκδηλώσεων, με το οποίο θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:
 1. Προμήθεια 2.200 προσκλήσεων και 50 αφισών ποσού έως 731,60€ συμπ. Φ.Π.Α.
 2. Ηχητική κάλυψη των πενθήμερων εκδηλώσεων, ποσού έως 3.472,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 3. Παράθεση γεύματος:
· στις 28.06.2018 στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών & Πάσης Ελλάδος και στους Συνακολουθούμενους σε Αυτόν Μητροπολίτες, Επισκόπους και επισήμους ήτοι 90 άτομα, ποσού έως 4.586,76€ συμπ. Φ.Π.Α. και
·    στις 29.06.2018 στους προσκεκλημένους Μητροπολίτες και επίσημους, ήτοι 50 άτομα, ποσού έως 1.390,66€ συμπ. Φ.Π.Α.
 1. Αμοιβή μουσικών για την παρουσίαση των μουσικών παραστάσεων «Συνδέσεις» και «Από τη Μήδεια στη Λυσιστράτη» στις 27.6.2018 και 30.6.2018 αντίστοιχα, ποσού έως 6.111,00€ συμπ. Φ.Π.Α
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 16.292,02 € θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 16.292,02 € σε βάρος της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 261/ 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment