Διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 30/12.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 580/2018
 
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ: << Διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43003/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
18.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Μουρούτσος Γεώργιος
7.       Νανόπουλος Βασίλειος
8.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.   Καρασάββας Ιωάννης
11.   Δημητρόπουλος Κων/νος
12.   Σούκουλης Ανδρέας
13.   Κορδώσης Χρήστος
14.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.   Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.   Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.      Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.      Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.   Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.   Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.   Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Σώμα την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ω κατεπείγον του θέματος «Διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων» επειδή πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και να αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου Της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κων/νου Παρτσινέβελου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Κάθε χρόνο την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προσέρχονται στο Δημαρχείο φιλαρμονικές και χορωδίες από συλλόγους, σωματεία, φορείς, ΚΑΠΗ, κ.λ.π., για τα καθιερωμένα κάλαντα. Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο δέχονται τις τοπικές Αρχές και τους πολίτες, για ανταλλαγή ευχών, στο Δημαρχείο, όπου προσφέρονται παραδοσιακά εδέσματα. Επιπλέον, την ημέρα των Θεοφανείων πραγματοποιείται Αγιασμός των Υδάτων στo λιμάνι της Κορίνθου παρουσία της Δημοτικής Αρχής, του Ιερού Κλήρου και πλήθους κοινού.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων στα πλαίσια του εορτασμού των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων:
1.             Προμήθεια ποτών, αναψυκτικών και ξηρών καρπών, ποσού έως 709,90€ με Φ.Π.Α.
2.         Προμήθεια χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων (μελομακάρονα, κουραμπιέδες, σοκολατένια γλυκά), ποσού έως 565,44€ με Φ.Π.Α.
3.             Ηχητική κάλυψη για την τέλεση του αγιασμού των υδάτων στο λιμάνι της Κορίνθου την 06.01.2019, ποσού έως 930,00€ με Φ.Π.Α.
Οι εν λόγω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 2.205,34 € με Φ.Π.Α.θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018με ΚΑ 15/6471.0102 και τίτλο «Δαπάνες για εορτές Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και Αγιασμό Υδάτων». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις ανωτέρω εκδηλώσεις.>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την εισήγηση του Αντιδημάρχου του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού, τις διατάξεις των ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχουν τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων , με το συνολικό ποσό των 2.205,34 €.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για :
·         Προμήθεια ποτών, αναψυκτικών και ξηρών καρπών, ποσού έως 709,90€ με Φ.Π.Α.
·         Προμήθεια χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων (μελομακάρονα, κουραμπιέδες, σοκολατένια γλυκά), ποσού έως 565,44€ με Φ.Π.Α.
·         Ηχητική κάλυψη για την τέλεση του αγιασμού των υδάτων στο λιμάνι της Κορίνθου την 06.01.2019, ποσού έως 930,00€ με Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 2.205,34 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0102 και τίτλο «Δαπάνες για εορτές Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και Αγιασμό Υδάτων».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 580 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13-12- 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                             Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment