Διοργάνωση επετειακής εκδήλωσης του προγράμματος «Έξω Μαζί» για τα δέκα χρόνια λειτουργίας

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Διοργάνωση επετειακής εκδήλωσης του προγράμματος «Έξω Μαζί» για τα δέκα χρόνια λειτουργίας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/1/2019
 
                                                                                                                                                                              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/11.06.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 262/2018
 
Θέμα 33ο Η.Δ.: «Διοργάνωση επετειακής εκδήλωσης του προγράμματος «Έξω Μαζί» για τα δέκα χρόνια λειτουργίας»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/07-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
8.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παππάς Αντώνιος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
12.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
13.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 25ουΘΗΔ
18. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος,
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΕΗΔ
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
23.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε πριν το τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
24.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
26.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΘΗΔ
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ.
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.Βλάσσης Δημήτριος
4.Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 9ου ΗΔΘ
5.Καρασάββας Ιωάννης,
6.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διοργάνωση επετειακής εκδήλωσης του προγράμματος «Έξω Μαζί» για τα δέκα χρόνια λειτουργίας», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18660/07-06-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
<< Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του προγράμματος Ψυχαγωγίας και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης για άτομα με αναπηρίες «Έξω μαζί», περιόδου 2017-2018, αλλά και της ολοκλήρωσης δέκα ετών από την αρχική έναρξη υλοποίησης του προγράμματος, προτείνουμε την πραγματοποίηση επετειακής εκδήλωσης, τόσο για τον αποχαιρετισμό των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη φετινή περίοδο, όσο και για την βράβευση και την απονομή φόρου τιμής στους φορείς που συνεισέφεραν στην υλοποίηση του προγράμματος αλλά και στους εθελοντές που στήριξαν με καταλυτικό τρόπο την λειτουργία του προγράμματος για δέκα συνεχή έτη.
Η εκδήλωση, η οποία σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και προάγει τα κοινωνικά συμφέροντα των κατοίκων του, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 στην κατασκήνωση Σκούρας “Ranch”, στο Σοφικό Κορινθίας κατόπιν ευγενικής προσφοράς της κατασκήνωσης.
Για τη διοργάνωση της εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
Ø      Μεταφορά με λεωφορείο των παιδιών και των εθελοντών του προγράμματος από την Κόρινθο στην κατασκήνωση με επιστροφή, την 13.06.2018, ποσού    έως 210,80 € συμπ. Φ.Π.Α.
Ø      Προμήθεια είκοσι πέντε (25) αναμνηστικών τιμητικών πλακετών για τους εθελοντές και φορείς που έχουν στηρίξει το πρόγραμμα (15 βελούδινες πλακέτες για τους εθελοντές και 10 ξύλινες πλακέτες για τους φορείς), ποσού έως 775,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
Ø      Προμήθεια τούρτας για την επέτειο των δέκα ετών του προγράμματος, ποσού έως 78,12€ συμπ. Φ.Π.Α.
Ø      Προμήθεια 12/σέλιδου λευκώματος Α5 (45 τεμάχια) για τη δεκαετή λειτουργία του προγράμματος ποσού έως 390,60€ συμπ. Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 1.454,52€ συμπ. Φ.Π.Α.θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων». 
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά α) με τη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 1.454,52€ σε βάρος του ΚΑ 15/6473.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 18660/07-06-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.454,52€ συμπ. Φ.Π.Α.για την διοργάνωση επετειακής εκδήλωσης του προγράμματος ψυχαγωγίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης για άτομα με αναπηρίες «Έξω μαζί», λόγω της ολοκλήρωσής του, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 στην κατασκήνωση Σκούρας “Ranch”, στο Σοφικό Κορινθίας.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται τόσο για τον αποχαιρετισμό των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη φετινή περίοδο, όσο και για την βράβευση και την απονομή φόρου τιμής στους φορείς που συνεισέφεραν στην υλοποίηση του προγράμματος αλλά και στους εθελοντές που στήριξαν με καταλυτικό τρόπο την λειτουργία του προγράμματος για δέκα συνεχή έτη.
       Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:
1.       Μεταφορά με λεωφορείο των παιδιών και των εθελοντών του προγράμματος από την Κόρινθο στην κατασκήνωση με επιστροφή, την 13.06.2018, ποσού 210,80 € συμπ. Φ.Π.Α.
2.    Προμήθεια είκοσι πέντε (25) αναμνηστικών τιμητικών πλακετών για τους εθελοντές και φορείς που έχουν στηρίξει το πρόγραμμα (15 βελούδινες πλακέτες για τους εθελοντές και 10 ξύλινες πλακέτες για τους φορείς), ποσού έως 775,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
3.    Προμήθεια τούρτας για την επέτειο των δέκα ετών του προγράμματος, ποσού έως 78,12€ συμπ. Φ.Π.Α.
4.    Προμήθεια 12/σέλιδου λευκώματος Α5 (45 τεμάχια) για τη δεκαετή λειτουργία του προγράμματος ποσού έως 390,60€ συμπ. Φ.Π.Α.
    Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 1.454,52€ >>.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 262/ 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12 – 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment