Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 556/2018
 
Θέμα 47ο Η.Δ: Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης με τίτλο «Η Κόρινθος στο πλαίσιο των πόλεων που μαθαίνουν»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Διοργάνωση ημερίδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης με τίτλο «Η Κόρινθος στο πλαίσιο των πόλεων που μαθαίνουν» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 25-10-2018 εισήγηση αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Κων/νου Παρτσινέβελου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχεις ως εξής:
«θέμα : Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην ημερίδα με τίτλο : Οι πόλεις που μαθαίνουν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στα πλαίσια της Δια βίου μάθησης σύμφωνα με τον Ν. 3879/2010
Λαμβάνοντας υπόψη :
· Την παράγραφο 4 του άρθρου 94 του Ν.3852/ΤΑ΄87/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
·       Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 163 Α΄) και ιδίως τα άρθρα 8 και 21.
·       Την κείμενη νομοθεσία βάση της οποίας με τα άρθρα 8, 9α και 24 του Ν.3879/10
·       Την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με αρ.120/7/25-4-2012 Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου δια βίου μάθησης στο Δήμο Κορινθίων (Κ.Δ.Β.Μ), που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με το Ν.3879/2010.
·       Το Σχετ.: με αρ. πρωτ. 33271/28-09-2018 Πρόταση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
· Την Ανάπτυξη της δια βίου μάθησης σε επίπεδο Δήμου ασκούνται από το κέντρο δια βίου μάθησης του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με τον Ν.3879/2010
Ειδικότερα :
Σε Εθνικό επίπεδο με το Ν.3879 /2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» Άρθρο 2 ορίζεται η Δια βίου μάθηση ως: «Όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση»
Η Δια βίου μάθηση ασκείται σε τρία επίπεδα από τους:
Α/ φορείς του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου μάθησης είναι οι φορείς διοίκησης και οι φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης (Άρθρο 3).
Β/ Σε περιφερειακό επίπεδο, άρθρο 7/ Ν.3879/2010 «Η Περιφέρεια καταρτίζει, στο πλαίσιο του περιφερειακού αναπτυξιακού προγράμματός της, το περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το αντίστοιχο εθνικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4. Το περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει ιδίως επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε περιφερειακό επίπεδο».
Γ/ Σε τοπικό επίπεδο άρθρο 8/ Ν.3879/2010 ο «Δήμος καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός του, το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης … Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο, όπως είναι:
α) οι δραστηριότητες σύνδεσης των σχολικών μονάδων με την κοινωνία,
β) οι δράσεις επιμόρφωσης ενηλίκων, ιδίως σε τομείς της δημόσιας υγείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και οι δράσεις επιμόρφωσης της νέας γενιάς και της τρίτης ηλικίας, καθώς και η δημιουργία σχολών γονέων και
γ) οι δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσω της σύνδεσης με την τοπική οικονομία.
Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο :
Ο Δήμος Κορινθίων υιοθετώντας τις βασικές αρχές που διαπνέουν τη Δια βίου μάθηση σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, εφαρμόζει την εθνική νομοθεσία, τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το οποίο προτείνει την υλοποίηση ημερίδας με τίτλο “οι πόλεις που μαθαίνουν ‘’ (“Learningcities”) και αφορά το πρόγραμμα της Unesco στο οποίο αξιοποιείται η ολιστική και η Διά Βίου θεώρηση των διαφορετικών φορέων εκπαίδευσης και μάθησης μιας πόλης.
Βασικός στόχος της ημερίδας είναι η καλύτερη προετοιμασία για την ένταξη της Κορίνθου στο Διεθνές Δίκτυο της UNESCO «Οι πόλεις που μαθαίνουν». Η ένταξη αυτή διευκολύνει ελληνικές και διεθνείς συνέργιες και δικτυώσεις, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη, στην ανάδειξη και την αξιοποίηση της τουριστικής ανάπτυξης. Η UNESCO με το συγκεκριμένο πρόγραμμα διαμορφώνει ένα παγκόσμιο δίκτυο πόλεων που θα κινητοποιήσει τοπικές κοινωνίες για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Ο βασικός στόχος είναι η προώθηση ευκαιριών μάθησης και εξέλιξης για τους πολίτες τους σε μια περίοδο όπου οι έννοιες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας των ευκαιριών και της κοινωνικής ένταξης για τους αδύναμους εξακολουθούν να είναι τα ζητούμενα.
Τελικοί στόχοι της ημερίδας είναι:
· Η ανταλλαγή καλών μεθοδολογιών, πολιτικών και πρακτικών εκπαίδευσης και μάθησης από «Πόλεις που μαθαίνουν»
· Η καλύτερη σύνδεση και συνεργασία της ΜΜΠΠΕ του ΤΚΕΠ του ΠΑΠΕΛ με τον Δήμο Κορινθίων
· Η ανάδειξη σημαντικών δραστηριοτήτων φορέων εκπαίδευσης, μάθησης και τουριστικής ανάπτυξης της Κορίνθου
·       Η προετοιμασία για την ένταξη της Κορίνθου στο Δίκτυο «Οι πόλεις που μαθαίνουν»
Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης εξόδων της ημερίδας με τίτλο :Η Κόρινθος στο πλαίσιο των Πόλεων που μαθαίνουν” η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24/11/2018 ανέρχεται στο ποσό έως 2.800,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
· Catering για 150 άτομα ποσού έως 1.350 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
· Ηχητική-φωτιστική κάλυψη της Ημερίδας , ποσού έως 350 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
· Προμήθεια έντυπου υλικού ήτοι :
· 500 Αφίσες Α3 ποσού έως 450€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
· 150 folders ( οποίοι θα περιέχουν έκαστος 1 στυλό, 15 κόλλες αναφοράς) ποσού έως 650 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού 2.800, € με ΦΠΑ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ με 00/6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις».
Εισηγείται
Την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων στην ημερίδα με τίτλο :’’Οι πόλεις που μαθαίνουν’’ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στα πλαίσια της Δια βίου μάθησης σύμφωνα με τον Ν. 3879/2010 σε συνάρτηση με το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης που περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο, όπως είναι:
α) οι δραστηριότητες σύνδεσης των σχολικών μονάδων με την κοινωνία,
β) οι δράσεις επιμόρφωσης ενηλίκων, ιδίως σε τομείς της δημόσιας υγείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και οι δράσεις επιμόρφωσης της νέας γενιάς και της τρίτης ηλικίας, καθώς και η δημιουργία σχολών γονέων και
γ) οι δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσω της σύνδεσης με την τοπική οικονομία.
Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο :
Ο Δήμος Κορινθίων υιοθετώντας τις βασικές αρχές που διαπνέουν τη Δια βίου μάθηση σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, εφαρμόζοντας την εθνική νομοθεσία, τις ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το οποίο προτείνει την υλοποίηση ημερίδας με τίτλο “οι πόλεις που μαθαίνουν ‘’ (“Learningcities”) και αφορά το πρόγραμμα της Unesco στο οποίο αξιοποιείται η ολιστική και η Διά Βίου θεώρηση των διαφορετικών φορέων εκπαίδευσης και μάθησης μιας πόλης.
Βασικός στόχος της ημερίδας είναι η καλύτερη προετοιμασία για την ένταξη της Κορίνθου στο Διεθνές Δίκτυο της UNESCO «Οι πόλεις που μαθαίνουν». Η ένταξη αυτή διευκολύνει ελληνικές και διεθνείς συνέργειες και δικτυώσεις, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, στην ανάπτυξη, στην ανάδειξη και την αξιοποίηση της τουριστικής ανάπτυξης.
Τελικοί στόχοι της ημερίδας είναι:
· Η ανταλλαγή καλών μεθοδολογιών, πολιτικών και πρακτικών εκπαίδευσης και μάθησης από «Πόλεις που μαθαίνουν»
· Η καλύτερη σύνδεση και συνεργασία της ΜΜΠΠΕ του ΤΚΕΠ του ΠΑΠΕΛ με τον Δήμο Κορινθίων
· Η ανάδειξη σημαντικών δραστηριοτήτων φορέων εκπαίδευσης, μάθησης και τουριστικής ανάπτυξης της Κορίνθου
· Η προετοιμασία για την ένταξη της Κορίνθου στο Δίκτυο «Οι πόλεις που μαθαίνουν»
· Η ισότιμη και ανοικτή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας μαθησιακές ευκαιρίες και σε ποικιλία μαθησιακών – πολιτιστικών – κοινωνικών –επιχειρηματικών εμπειριών για τα άτομα κάθε ηλικίας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης εξόδων της ημερίδας με τίτλο :Η Κόρινθος στο πλαίσιο των Πόλεων που μαθαίνουν” η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24/11/2018 ανέρχεται στο ποσό έως 2.800,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
· Catering για 150 άτομα ποσού έως 1.350 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
· Ηχητική-φωτιστική κάλυψη της Ημερίδας , ποσού έως 350 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
· Προμήθεια έντυπου υλικού ήτοι :
· 500 Αφίσες Α3 ποσού έως 450€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
·       150 folders ( οποίοι θα περιέχουν έκαστος 1 στυλό, 15 κόλλες αναφοράς) ποσού έως 650 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού 2.800, € με ΦΠΑ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με ΚΑ 00/6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο για την σύμφωνη γνώμη σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση και την έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 α,β του Ν. 3463/2006 και του Ν. 4555/2018.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 2.800,00 € με ΦΠΑ για την διοργάνωση ημερίδας με τίτλο : “Η Κόρινθος στο πλαίσιο των πόλεων που μαθαίνουν’’ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στα πλαίσια της Δια βίου μάθησης σύμφωνα με τον Ν. 3879/2010 σε συνάρτηση με το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης που περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο, όπως είναι:
α) οι δραστηριότητες σύνδεσης των σχολικών μονάδων με την κοινωνία,
β) οι δράσεις επιμόρφωσης ενηλίκων, ιδίως σε τομείς της δημόσιας υγείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος, της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και οι δράσεις επιμόρφωσης της νέας γενιάς και της τρίτης ηλικίας, καθώς και η δημιουργία σχολών γονέων και
γ) οι δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσω της σύνδεσης με την τοπική οικονομία.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Θέατρο «Θωμάς Θωμαίδης» από 08:30 έως 16:15.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι κατωτέρω δαπάνες:
· Catering για 150 άτομα ποσού 1.350,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
· Ηχητική-φωτιστική κάλυψη της Ημερίδας , ποσού 350,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
· Προμήθεια έντυπου υλικού ήτοι :
· 500 Αφίσες Α3 ποσού 450,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
·  150 folders (οποίοι θα περιέχουν έκαστος 1 στυλό, 15 κόλλες αναφοράς) ποσού 650,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 2.800,00€ συμπ. ΦΠΑ. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 00/6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 556 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος
 

Leave a Comment